Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 550
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik

На русском:

Hasapçylyk we ulaglara gözegçilik
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Gollanma gollanmasy

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Hasaplamagy we ulaglara gözegçilik etmegi sargyt ediň


USU-Soft uniwersal programmamyz arkaly ulaglaryň hasaba alynmagy, kompaniýanyň ähli esasy taraplaryny gözegçilikde saklamaga kömek edýär! Ulaglary guramak we dolandyrmak ýeke-täk maglumat dolandyryş ulgamyndan amala aşyrylýar. Kompaniýanyň ähli işgärleri bu ýerde bir tehnologiki zynjyryň bir bölegi hökmünde işlärler. Ulag gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasy, müşderileriň aýratyn sargytlarynyň çäginde we sargytlaryň nädip birleşdirilendigi barada maglumatlary görkezýär. Ulaglary dolandyrmak dolandyryş ulgamynda her ulanyja belli bir giriş hukugy berilýär. Ulag serişdelerini hasaba almagyň dolandyryş programmasynyň işleýiş ýörelgeleri we çemeleşmeleri müşderiniň hünärine baglylykda üýtgäp biler: ýük ulaglaryny dolandyrmak, ýol ulaglaryny, demirýol we ş.m. dolandyrmak bolup biler.

Ulaglaryň hasaba alnyşynyň hem öz aýratynlyklarynyň bardygyny ýatdan çykarmaly däldir. Ulag dolandyryşy kompaniýanyň web sahypasy we beýleki dürli ulgamlar bilen sinhronlaşdyrylyp bilner. Passengerolagçy we ýük daşamagy awtomatlaşdyrmak islendik dolandyryjynyň iň möhüm wezipesidir, sebäbi sargytlar, guramanyň girdejileri we hyzmatdaş kompaniýalaryň hormaty şoňa baglydyr!

Ulag gözegçiligi müşderiler bilen hyzmatdaşlykdan başlaýar. Biziň hödürleýän programmamyzda müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gurallar toplumy bar. Netijede, hemmesini kanagatlandyryp, hyzmatlaryňyzy iň oňat görnüşde berip bilersiňiz. Müşderilere aragatnaşyk belgisi we ş.m. ýaly ähli zerur maglumatlar bilen hasaba alynmak mümkinçiligi bar. Bu, müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamaga, şeýle hem ýygnaklary we gepleşikleri meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär. USU-Softumşak dolandyryş ulgamy bilen logistika transport dolandyryşy, her bir programmanyň hiç haçan gözegçiliksiz galmajakdygyna göz ýetirýär, sebäbi olaryň her biri status bilen bellenýär: deslapky, dowam etdirilýän, ret edilýän, tamamlanan. Müşderiniň islegi boýunça köp sanly goşmaça status goşup bilersiňiz. Halkara gatnawyny awtomatiki hasaba almak dürli resminamalaryň: arzalaryň, şertnamalaryň we ş.m. emele gelmegi öz içine alýar. Dolandyryş buhgalteriýa ulgamynyň gurulmagy, guramaňyzyň abraýynyň ýokarlanmagyna ep-esli goşant goşýar.

USU-Soft programmasy bilen guramaçylyk dolandyryşy, ähli iş proseslerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Maliýe dolandyryşy, transport gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyny gurmak bilen has üstünlikli boljakdygyna ynanýar. Umumy aýratynlyklar toplumyna goşmak bilen, size dürli mümkinçilikler hem hödürleýäris. Tematiki meýilnamalaşdyryşy web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Ulag gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasy, kärhananyň ähli işleriniň netijeliligini ýokarlandyrjak hasabat dolandyryşyna aňsat girýär. Programmamyz bilen iş ýerini awtomatlaşdyrmak işgärleriň işini optimallaşdyrýar, bu olaryň höwesini ýokarlandyrmaga oňyn täsir eder. Şeýle ösen maglumat ulgamlaryny döretmek prosesi jogapkärli we köp wagt talap edýär. Size ýokary hilli önüm hödürleýäris! Hasap gözegçiligi maksatnamasynda geçirilen dolandyryş derňewi, her bir işgäriň işiniň obýektiw görnüşini berýär. Hasap gözegçiligi programmasyny ulananyňyzda kärhananyň strategiki ösüşi has üstünlikli we deňagramly bolýar. Harytlaryň Excel hasaba alnyşy, häzirki iş mukdary bilen ygtybarly we köne. Hasapçylyk gözegçiligi programmasy size diňe bir maglumat bilen işlemäge däl-de, gerek wagty arhiwde saklamaga mümkinçilik berýär.

Täze ulanyjylary goşmak we olara giriş hukuklaryny bermek uzak we çylşyrymly iş däl. Ulag dolandyryş dolandyryş programmasy, her bir programmanyň maliýe tarapyny hasaba almagy öz içine alýar. Belli bir programma birikdirilmedik başga bir maliýe amalyny bellige almak isleseňiz, programmamyzyň kömegi bilen aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Hasap programma üpjünçiliginiň başga-da köp gyzykly aýratynlyklary bar! Sahypamyzdan mugt demo wersiýasyny göçürip alyp, olary özüňiz başdan geçirip bilersiňiz.

Dolandyryş diňe bir ygtybarly bolman, eýsem döwrebap bolýar, sebäbi programma üpjünçiligi häzirki zaman aragatnaşyk kanallary we tehniki serişdeler bilen diýen ýaly birleşdirilen. Programma üpjünçiligini wideo kameralar bilen birleşdirmek, awtomatiki wideo gözegçiligini we ulaglaryň we müşderileriň tanalmagyny üpjün edýär. Ammardaky enjamlar bilen integrasiýa ogurlygyň öňüni almaga kömek eder we web sahypasy we PBX bilen baglanyşyk täze müşderileri özüne çekmäge mümkinçilikdir. Routesük marşrutlary has çalt we has takyk düzüler, hünärmenler bolsa iň ajaýyp sany we faktorlaryň utgaşmasyny - wagt, iberiş görnüşi, transport talaplary, müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup bilerler. Ulgamymyz bilen her iberiş başyndan ahyryna çenli dolandyrylyp bilner. Dispetçer ýükleri elektron kartalary ulanyp, geolokasiýa maglumatlaryna gönükdirer. Sürüjiler, görünendiklerini bilip, ugry, wagty we şertleri bozmazlar. Hasap gözegçiligi programmasy, dogry we takyk formulalary ulanyp, awtoulag hyzmatlarynyň çykdajylaryny, harytlary hasaplaýar. Dürli baha sanawlaryna görä, dürli nyrhlarda, belli bir müşderä berilýän aýratyn şertlerde mümkindir.

Programma üpjünçiligi, islendik tehniki hasaplamalary elmydama takyk düzmäge mümkinçilik berýär, sebäbi dolandyryş programmalarynda elektron kataloglar aňsat dörediler. Ulagda ulanylýan ulaglary zawodyň maglumatlaryna laýyklykda suratlandyryp bolýar ýa-da salgylanma maglumatlary islendik elektron faýlda göçürip alyp, programma üpjünçiligine goşup bilersiňiz.