Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 38
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hasapçylyk we ulaglary guramak

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Hasapçylyk we ulaglary guramak

На русском:

Hasapçylyk we ulaglary guramak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Hasaplamagy we ulaglary guramagy buýur


“USU-Soft” awtomatlaşdyrylan ýük daşaýyş dolandyryş ulgamy birbada birnäçe möhüm meseläni çözýän programma. Işiň aýry-aýry taraplaryny awtomatlaşdyryp, guramanyň işini optimizirlemäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi maliýe we ammarlary hasaba almagy awtomatiki usulda amala aşyrýar we resminamalar bilen işlemek has aňsat we çaltlaşýar. Her bir kompaniýanyň hünärmeniniň her bir işi guramanyň buhgalteriýa ulgamynda ýazylýar we soňra beýleki hereketler bilen baglanyşykly ýygnalyp seljerilýär. Bu yzygiderli dolandyryş derňewi üçin maglumatlar örän möhüm bolan yzygiderli çuňňur derňewiň esasyny düzýär. Kompaniýamyzdan guramaçylyk hasaba alyş programmasy, guramaňyzy dolandyrmaga kömek eder. Aslynda, kärhanaňyzda bolup geçýän zatlar hakda amaly maglumat akymyny üpjün edýär. Transportük ulaglary hyzmat etmegiň aýratyn görnüşidir. Olary has tygşytly we girdejili etmek üçin her tendensiýa üns bermeli. Gurama marşrutlaryň kartalaryny gowy düzmedik bolsa, ýük daşamak serişdeleri manysyz ulanylar we çykdajylar ýokarlanar. Dolandyryş ýok halatynda ýük awtoulaglary işsiz ýa-da işgärler üçin bikanun girdeji gazanmak üçin ulanylyp bilner. Ulaglar anyk meýilleşdirilmelidir we buhgalteriýa gözegçilik ulgamy bu meselede kömek edip biler.

Gurama buhgalteriýasynyň ýük daşaýyş dolandyryş dolandyryş ulgamy, müşderiler bilen ajaýyp gatnaşyklary saklamaga, isleglerini we isleglerini öwrenmäge mümkinçilikdir. Gurama buhgalteriýasy programmasy harytlary, şertnamalary seljerip biler we hyzmatyň hili ýa-da möhleti nukdaýnazaryndan şertnamanyň şertlerini bozmaga hiç wagt ýol bermez. Her ýük eltilende, her ýüküň wagtynda iberiljekdigine we alynjakdygyna göz ýetirýän jogapkär işgäri bolar. Roadük daşaýan ulaglaryň dolandyryş ulgamlaryny döretmek geçen asyryň ahyrynda başlandy. Ilki bilen olar gaty ýönekeý programmalardy. Awtoulag aragatnaşygynyň ösmegi, bazaryň ulag bilen doýmagy bilen, gurama gözegçiliginiň buhgalteriýa meýilnamasyna talaplar hem üýtgedi. Häzirki wagtda ýük biznesinde hemme zada tertip-düzgüni getirip biljek güýçli, öndürijilikli guramaçylyk programmasy bolmazdan edip bolmaz.

Dolandyryş ulgamy, ulag gatnawlaryna we ýüklere awtomatiki gözegçilik etmekden başga-da, ähli ýük guramasyna näme berip biler? Ilki bilen hyzmatyň hili ýokarlanýar we müşderiler muny gaty çalt duýýarlar. Awtomatlaşdyrylan ulgamy ulananyň ilkinji alty aýynda transport çykdajylaryny optimizasiýa 25% -e ýetýär. Logistika zynjyryndan geçmek üçin gerek wagt azalýar. Gurama hasaba almagyň awtomatlaşdyrylan programmasy ýol ulaglarynyň aralygyny takmynan 15% azaltmaga mümkinçilik berýär we gowşuryş meýilnamalaşdyryş prosesi 95% azalýar. Programma üpjünçiligi dolandyryşy täsirli etmäge kömek edýär, sebäbi aslynda transport dolandyryşy boýunça hünärmenler tarapyndan köplenç berilýän köp soraga jogap berer - marşruty meýilleşdirmek we ýük daşamak üçin näçe wagt gerek? Hyzmatlaryň düşewüntliligini ýokarlandyrmak bilen, ýol ulaglarynyň bahasyny nädip azaltmaly? Has girdejili näme - öz ulag serişdeleriňizi ulanmak ýa-da hyzmatdaşyň transport hyzmatlaryndan peýdalanmak? Tutuş ulgam täsirlimi we oýun şem üçin gymmatmy?

Awtomatlaşdyrylan iş, käbir adamlaryň pikir edişi ýaly Excel elektron tablisalaryny ulanmak barada däl. Hakyky awtomatlaşdyryş ösen ulgamyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Hasaplamalaryň ýokary tizligini kepillendirýän çalt, takyk, üznüksiz, täsirli, ygtybarly bolmaly. Ony ulanmak prosesi çylşyrymly bolmaly däl; gereksiz ünsüňi çekmeýän ýönekeý interfeýsleri saýlaýarys. Logük logistikasyny hasaba almagyň iň oňat programmalarynyň biri USU-Soft. Bu görnüşli ulaglaryň iň köp talaplaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaga synanyşan tejribeli işläp düzüjiler tarapyndan döredilýär, şonuň üçin ýük we ýol ulaglary bilen işleýän wagtyňyz transport amallaryna gözegçilik etmek we optimizirlemek üçin guramany hasaba almak programmasy ajaýyp. Awtomatlaşdyrylan USU-Soft ulgamy, ähli faktorlary hasaba almak bilen - sargyt berlen wagtdan ýük görnüşine çenli marşruty meýilleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Islän wagtyňyz hasabat almaga kömek eder. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we maliýe, awtomatiki ammar we resminama akymyna gözegçilik - bular USU-Soft guramasynyň buhgalteriýa programmasynyň baý we giň işleýşiniň diňe bir bölegi. Ulaglary geçirmek prosesi has çaltlaşýar, sebäbi her ulagyň hereketini yzarlamak aňsat.

Awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy hökmany gündelik hereketleriň sanyny azaltmak bilen işgärleriň iş ýüküni azaldar. Hyzmaty meýilleşdirmekden başlap, ony durmuşa geçirýänçä islendik iş has çaltlaşjakdygy şübhesizdir. Ulgam transport amallaryny dolandyrmagy gowulandyrmaga kömek edýär. Mundan beýläk kompaniýanyň öz segmentinde öňdebaryjy bolmagy üçin kän wagt gerek bolmaz we harytlary eltmegiň hili taýdan deňeşdirip bolmajakdygyňyza ynanýarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde dolandyryş ulgamy kompaniýanyň býudjetini bozmaz. Munuň üçin abuna tölegini tölemegiň zerurlygy ýok, sebäbi ygtyýarnamanyň bahasy ýeterlik.

Programma üpjünçiligi, her şertnamanyň we ozal iberilen ýükleriň beýany bilen örän jikme-jik we takyk müşderi maglumat bazalaryny döredýär. Bu, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan gatnaşygy ýeňilleşdirýär. Gurama hasaby programmasy, kompaniýanyň öz zerurlyklary üçin satyn alýan üpjünçiligini optimizirlemäge kömek edýär. Awtoulag kompaniýasyna çykdajylary azaltmaga mümkinçilik bermek üçin çykdajylary, zerurlyklary, üpjün edijileriň iň oňat şertlerini görkezer. Ammardaky gözegçilik ýükleri wagtynda düşürmäge we düşürmäge kömek eder we her ätiýaçlyk şaýyň, ýangyjyň hereketini göz öňünde tutar. Kompýuter ulgamyny goşmaça görnüşde dolduryp bilýän elektron enjamlaryň ykjam programmalary uzakdan dolandyrmak meselesinde, şeýle hem kompaniýanyň işgärleri bilen ýük hyzmatlarynyň müşderileriniň arasyndaky aragatnaşygy aňsatlaşdyrar. Awtoulag biznesiniň nuanslary, häzirki zaman lideriniň Injilinden haryt daşamagyny optimallaşdyrmagyň ýollary barada has köp maglumat alyp bilersiňiz. Täzelenen neşiri direktora kärhanany üstünlik gazanmaga kömek eder.