Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 729
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Logistika hasaby

Logistika hasaby

На русском:

Logistika hasaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Logistikada buhgalteriýa sargyt ediň

  • order

Processeshli amallary gözegçilikde saklamak, ýerine ýetirilen işler, ammar hereketleri we çykdajylar barada netijeli döredilen hasaba alyş ulgamy bolmazdan hiç bir kärhana üstünlikli işläp bilmez. Beýleki guramalar ýaly, logistika kompaniýasynyň hem öz iş aýratynlyklary bar, USU-Soft programmasy kynçylyksyz uýgunlaşýar. Bu programma üpjünçiliginiň kömegi bilen logistika hasaba alnyşy agyr we çylşyrymly proseduradan giňişleýin seljeriş guralyna, bar bolan guramaçylyk amallaryny optimizasiýa we gowulandyrmaga gurar.

Hasaplaşyk, hakyky wagtda maglumatlaryň üýtgemelerini düzmegi talap edýän logistika, maglumatlaryň yzygiderli täzelenmegine we sargyt ýerine ýetirilişiniň her tapgyrynda yzarlanmagyna mätäç. USU-Soft programmasy, programma direktorlary bölüminiň kömegi bilen häzirki maglumatlary täzelemegi üpjün edýär. Bu blokda bukjalara bölünen maglumatlar bar: Pul maliýe sazlamalaryny saklaýar; Müşderiler bukjasyny ulanyp, mahabatyň girdejisini yzarlap we marketing analitikasyny geçirip bilersiňiz; Guramalar ähli şahamçalary we kompaniýanyň işgärleriniň sanawyny öz içine alýar; şeýle hem, iş prosesleri we iş ugurlary, ýangyç sarp etmegiň standartlary, üçünji tarap daşaýjylaryň hyzmatlarynyň bahasy barada jikme-jik maglumat bar. Kataloglar bölümi, maglumatlaryň dogrulygyna we elde hasaba alyş amallaryna mahsus ýalňyşlyklaryň ýok edilmegine goşant goşup, maglumat derňewini we logistika buhgalteriýasyndaky ähli hasaplamalary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Ammar hasaba alnyşy logistikada möhüm rol oýnaýar we teklip edilýän logistika gözegçilik meýilnamasy çalt ammar amallaryny ýola goýmaga we ammarlary awtoulag parky üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen wagtynda doldurmaga kömek edýär. Aç-açan buhgalteriýa, resminamalary dolandyrmak we tassyklamak ulgamy arkaly hem aňsatlaşdyrylýar, onda ähli jogapkär adamlara täze hyzmat bellikleriniň gelendigi habar berilýär we tabşyrylan wagtyna gözegçilik edilýär. Şeýlelikde, kompaniýanyň içerki proseduralaryny guramak kämilleşdirilýär.

Logistika hyzmatlaryny hasaba almak programmasy, müşderi maglumatlar bazasyny ýöretmek, transport isleglerini döretmek, öndürijiligi yzarlamak, şeýle hem serişdeleriň alynmagyna gözegçilik etmek arkaly müşderiler bilen netijeli işlemäge mümkinçilik berýär. Dolandyryşyň ýakyndan gözegçilik astynda dolandyryjylaryň işi transport hyzmatlaryny has gowulaşdyrýar we kompaniýa bäsdeşlik ukybyny berýär. CRM maglumat bazasynda işlemek üçin köp gural alsaňyz, logistika gözegçilik USU-Soft ulgamynyň kömegi bilen müşderileri hasaba almak has aňsat we has çalt. Hasabatlar bölümi, berilýän hyzmatlar, çykdajylar, çykdajylary dikeltmek, inwentar gözegçilik we düşewüntlilik barada maliýe we dolandyryş hasabatlaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Hasabatda wizual grafikler we diagrammalar bolup biler we islendik döwür üçin döredilip bilner. Logistikada hasapçylyk, her bir ulag bölüminiň kontekstini goşmak bilen, işiň hemmetaraplaýyn seljerilmegi üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär. Programma üpjünçiliginiň aýratyn artykmaçlygy tehniki hyzmatyň gidişine yzygiderli gözegçilik etmek ukybydyr: flotdaky her bir ulagyň öz statusy we tehniki hyzmat möhleti bar, bu zerurlyk logistika dolandyryş programmasy bilen duýduryş berilýär. Şeýlelik bilen, logistika hasaba alyş maksatnamasy ulaglaryň ýagdaýyny wagtynda saklamagy we barlamagy, şeýle hem sargytlaryň göwnejaý ýerine ýetirilmegi üçin netijeli enjamlaryň elýeterliligini üpjün edýär.

Logistikada hasaba alyş ulgamy kärhananyň meýilnamalaryny durmuşa geçirmek we amallary gowulandyrmak we hyzmatlaryň hilini kadalaşdyrmak üçin örän täsirli guraldyr. Logistik hasaba alyş programma üpjünçiligi ähli amallary tertibe salýar we müşderileriňiz hyzmatlaryňyzdan hökman hoşal bolarlar! Işiň wizual shemasy dowam edýän prosesleriň doly suratyny berýär: her transport üçin jikme-jik ýol, ulagyň taýynlygy, iberiş we düşüriş nokatlary, bellenen ýerine ýetirijiler, marşruty we ähli çykdajylary hasaplamak, şeýle hem nagt girdejileriň bolmagy. Müşderiden. Logistik gözegçiligi maksatnamasy, nagt pul akymlaryny yzygiderli seljermek we dolandyryş kararlarynyň netijeliligine baha bermek sebäpli başarnykly maliýe syýasatynyň ösdürilmegini üpjün edýär. Departmentshli bölümleriň we bölümleriň ýeke-täk iş programma üpjünçiligi ýokary jogapkärçiligi saklamaga we kompaniýanyň hemme ýerinde amaly maglumatlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Ulgam sazlamalarynyň çeýeligi sebäpli programma üpjünçiligi islendik gurama görnüşine laýyk gelýär we işiň aýratynlyklaryna uýgunlaşýar. USU-Softumşak ammar hasaby, inwentarlary wagtynda doldurmaga we zatlary ýeterlik mukdarda saklamaga kömek edýär. Her ulag birligi barada giňişleýin maglumatlaryň sanawyny alarsyňyz: sanlar, markalar, eýeler, göterijilik ukyby; tehniki pasportlary goşmak bilen resminamalary ýüklemek hem mümkindir. Programma üpjünçiligi, kesgitlenen düzgünleri berjaý etmek üçin ulag üçin resminamalary çalyşmagyň wagtyny ýada salýar. Dürli resminamalaryň elektron görnüşlerini saklamak ulgamda (şertnamalar, sargyt görnüşleri, hasap-fakturalar, ýangyç kartoçkalary), şeýle hem gyssagly düşürmek mümkin. Meýilleşdirilen tehniki amallary düzüp we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip bilersiňiz. Ammaryň buhgalter hasabatynyň jikme-jik seljermesi we ammarlaryň işine gurama baha bermek uly kömek eder.

Ulag bölümleriniň dürli reňki we ýagdaýy, abatlaýyşda we ulanmaga taýyn ulaglaryň gatnaşygynyň suratyny açyk görkezýär. Hasap ulgamy maglumatlaryny kompaniýanyň web sahypasy bilen birleşdirmek zerur bolsa. Her ulagy yzarlaýarsyňyz: duralgalaryň sany, duralgalaryň sany we duralganyň wagty, her gün üçin her gün aralygy we müşderilere gyssagly habar bermek. Her bir işgäriň işi barada hasabat taýýarlap, onuň işine we iş wagtyny netijeli peýdalanmak ukybyna baha berip bilersiňiz.