Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 920
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Logistika işgärleri üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Logistika işgärleri üçin hasap

На русском:

Logistika işgärleri üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Logistikaçylaryň hasabyny sargyt ediň


USU-ýumşak logistikaçylaryň buhgalteriýa gözegçilik ulgamy, dürli önümleriň harytlarynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin taslama. Programma, şeýle eseriň bardygyny kepillendirýän ähli zerur ülňülere laýyklykda işlenip düzüldi. Platformanyň häzirki aýratynlyklary aýlanyş bahasyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikaçylar üçin ýük dolandyryş hasaba alyş programma üpjünçiligi firmalara ýük ýoluna jikme-jik gözegçilik etmäge kömek edip biler. Ulgam ulagyň ulanylyş derejesini kesgitleýär, şeýle hem iň zerur ugurlary tapýar. Logistikaçylaryň buhgalter gözegçiligini ulanmagynyň mugt synag synag görnüşi, elektrik alsurnallarynda we kataloglarda nädip işlemelidigini öwrenmek üçin ýörite döredildi. Biziň döwrümizde gowy maglumat guralyny tapmak gaty möhümdir (meselem, haryt daşamak üçin logistikaçylaryň hasapçylyk ulgamlary). Super tehnologiki düşünje konfigurasiýalary sebäpli logistika ösüşiň iň täze tapgyryna gadam basýar. Döredijiler kämilleşdiriş girizmäge hemişe çalyşýarlar we şonuň üçin hünärmenleriň öý işlerini ýerine ýetirenlerinde kömekçi funksiýalar ýüze çykýar.

Logistikaçylaryň işinde transport dolandyryşynyň ajaýyp amaly logistikaçylaryň işinde gaty möhümdir. Önümleriň tapawutly aýratynlyklaryna laýyklykda sargytlaryň işlenip düzülmegi, logistikaçylaryň hil hasaplaýyş programma üpjünçiligi bilen çaltlaşjakdygyna ynanýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmalarynyň köp sanly öndürijisi funksiýalaryň kiçi sanawyny hödürleýär (meselem, 1C harytlary ýük daşamak taslamasy). Logistikaçylar üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, ykdysadyýetiň her bir pudagy üçin mümkinçilikleriň giňişleýin sanawyny öz içine alýar. Logistikaçylar üçin buhgalteriýa programmasy, öý işleri üçin esasy komponentlerden biri hasaplanýar. Programma üpjünçiligi hronologiki tertipde maglumatlaryň yzygiderli girizilmegine gözegçilik edýär. Islendik tapgyryň ahyrynda, kompaniýanyň ösüşine uly täsir edýän toplanan maglumatlary berýär.

Logistikada dogry saýlanan tehnologiki amallar işgärleriň hyzmatyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin ähli ulagyň ýagdaýyna iş tertibinde gözegçilik etmeli. Logistika kompaniýalarynda esasy puluň ep-esli bölegi ulaglar tarapyndan gönüden-göni karz alýar, şonuň üçin bu aýratyn ähmiýete eýe. Uýgunlaşdyrylan logistika ulgamymyzy demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bolýar. Şol bir wagtyň özünde, programmistlerimiz bilen habarlaşmak ýeterlikdir we mugt synagdan göçürip almak howply däl iş baglanyşygyny alarsyňyz. Logük logistikaçylary üçin logistika optimizasiýasy hasaba alyş programmasy sargytlary birleşdirmäge we transport işinde zerur howpsuzlyk çärelerini döretmäge kömek edip biler. Hyzmatlary teklip etmegiň islendik tapgyrynda, salgy salgylarynyň ugurlary ýa-da logistika kompaniýasynyň işleriniň ugurlary ýa-da serhetleri sebäpli gözegçilik maksatlary üçin ýörite resminamalar talap edilýär. Logistika işgärleri üçin logistika hasaba alyş programmasy işgärleriň köp sanly jogapkärçiligini geçirmäge we işiň dowamlylygyny kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Logistikada iň täze tehnologiýalaryň goldawy netijesinde köp çykdajylaryň garaşsyz optimizasiýasy gazanylýar. Programma üpjünçiliginiň mugt synagyny bu sahypadan göçürip alyp bilersiňiz.

Buhgalter hasaba alyş işgärleriniň salgylary we ugurlary boýunça ýük daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa programmasy, potratçylaryň umumy maglumatlar binýadyny döretmek bilen konteýner ýük daşamagy hasaplamaga başlaýar. Konteýner daşamagyna gözegçilik we optimizasiýa logistika programmasy hyzmatdaşlaryň we müşderileriň hyzmatdaşlygynyň köp aýratynlyklaryny öz içine alýar. Meýdanda gözegçilik we transporty optimizasiýa düşünjesi geolokasiýa we statuslara laýyklykda haýyşlaryň ulgamlaşdyrylmagyna getirýär. Kurýeriň iberilmegine gözegçilik etmek üçin, gowşuryş hyzmatyny dolandyrmak ulgamy çäklendirilmedik mukdarda sargytlary göz öňünde tutýar. Hasapçylyk logistikaçylary programmasy kompaniýanyň meşhurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Telefon hyzmatlary we e-poçta arkaly hat ibermek size mugt elýeterli bolar. Kompaniýanyň ýolbaşçylary hiç hili kömekçi serişdeleri goýmagy talap etmeýär. Logistika kompaniýalarynyň maliýe görkezijileri gowy maksatly höweslere we höweslere ýokary derejede bagly bolar.

Logistikaçylaryň buhgalteriýa programmasy ýakyn wagtda döwlet býudjetini dogry maýa goýmaga mümkinçilik döreder. Programmanyň interfeýsi sazlamak üçin köp mowzugy bar. Ulag marşrut ulgamy, islendik ulanyjy üçin penjire dizaýnyny sazlamaga mümkinçilik berýär. Programma, barmaly ýeriňize harytlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan hasabat, işgärleri gündelik işleri ýerine ýetirmekden halas etmegiň we kompaniýadaky hakyky ýagdaý barada gaty takyk we ygtybarly maglumatlary almagyň ajaýyp usulydyr. Programma üpjünçiligi, öz islegiňiz boýunça grafika, diagramma ýa-da tablisa görnüşinde hasabat döredip biler. Programma üpjünçiligi, iş üçin kabul edilen sargytlaryň hersine gözegçilik edýär. Işgärler şertleri, proseduralary bulaşdyrmazlar. Dolandyryş üçin işgärleriň hereketlerini göz öňünde tutmak möhümdir. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, her bir işgäriň hakyky işini görkezer. Ulgam aýlyk haklaryny hasaplaýar we sylaglanmaga mynasyplary görkezýär. Documentük resminamasynyň akymy gaty berk; ýalňyşlyklar bolmaly däldir. Formalary, hereketleri, hasap-fakturalary doldurmak prosesi, islendik amal üçin resminamalary çalt we takyk bermäge kömek eder.