Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 401
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dispetçer üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Dispetçer üçin hasap

На русском:

Dispetçer üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Gollanma gollanmasy

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Dispetçer üçin hasabat bermegi buýruň


Transportük daşamagy üstünlikli dolandyrmak gönüden-göni iberiş işleriniň netijeliligine, ulanylýan maglumatlaryň wagtynda we çalt täzelenmegine we transport utgaşdyrylyşynyň anyk guramasyna baglydyr. Bu meseläni çözmek üçin degişli programma üpjünçiliginiň tehnologiýalaryny ulanmaly. USU-Soft hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen ýük dispetçerleri üçin buhgalteriýa programmasy, üpjünçilige we transportyň tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin gurallaryň doly toplumyny üpjün edýär, şeýle hem logistika kompaniýasynyň ähli iş we önümçilik amallaryny tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Dispetçerler üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasy, işiňizi mümkin boldugyça netijeli we amatly etmek üçin ähli mümkinçiliklere eýedir, sebäbi köp peýdaly funksiýalary bar: iş prosesini awtomatlaşdyrmak, hasaplaşyklar we amallar, içerki we daşarky aragatnaşyk hyzmatlarynyň mugt hyzmatlary, içgin interfeýs we ýönekeý gurluş. Şol bir wagtyň özünde, biziň döreden kompýuter hasapçylyk ulgamymyz köp taraplylygy bilen hakykatdanam tapawutlanýar. Onda üpjünçilik we ammar aksiýalaryny dolandyryp, ulaglary meýilleşdirip we ulaglaryň önümçilik tertibini düzüp, ýangyç we energiýa çeşmeleriniň sarp edilişini kadalaşdyryp, bazardaky hyzmatlary öňe sürmek we müşderileri işjeň çekmek, işgärleriň barlagyny geçirmek we başga-da köp zatlar edip bilersiňiz. Transportük daşamak boýunça iberiş buhgalter programma üpjünçiligimiz, buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy her bir kompaniýanyň aýratynlyklaryny we talaplaryny göz öňünde tutup, çeýe sazlamalara eýedir.

USU-Softumşak dispetçerleriň buhgalteriýa programmasynda işlemek bilen, dispetçerler ýük daşamagyň her bir tapgyrynyň gidişine gözegçilik edýärler, geçen tapgyrlary belleýärler, gün üçin hakyky we meýilleşdirilen aralygy deňeşdirýärler, galan aralygy hasaplaýarlar we gelmegiň takmynan wagtyny çaklaýarlar barmaly ýeri Her iberişiň wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin işgärleriňiz transport ugurlaryny hakyky wagtda üýtgedip, iberişleri birleşdirip we marşrut optimizasiýasynyň üstünde işläp bilerler. Bu, dispetçerlerimiziň buhgalteriýa gözegçilik programmasy tarapyndan hödürlenýän mümkinçilikleriň diňe bir bölegi. Ulag dispetçeri, çykdajylary tassyklaýan sürüjilerden resminamalaryň alynmagyna gözegçilik etmek üçin eltip bermek wagtynda çykdajylar barada maglumatlary girizer. Munuň netijesinde çykdajylaryň dogrydygyny islän wagtyňyz barlap bilersiňiz. Mundan başga-da, dispetçerler ulanylýan ulaglaryň tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek we ähli ulag parkynyň jikme-jik maglumat bazasyny saklamak üçin elýeterlidir.

Dispetçerleriň buhgalteriýa gözegçilik programmasynyň lakoniki gurluşynda üç sany esasy bölüm bar, olaryň hersi aýratyn wezipeleri ýerine ýetirýär. Kataloglar bölümi, ulanyjylar tarapyndan döredilen ähliumumy maglumatlar bazasydyr. Zerur bolsa täzelenip bilinjek kataloglarda dürli kategoriýa maglumatlary bar: logistika hyzmatlarynyň görnüşleri, dizaýn ugurlary we uçuşlar, harytlaryň we materiallaryň nomenklaturasy, şahamçalar we ammarlar, çykdajylary we girdejileri hasaba almak üçin zatlar, kassalar we bank hasaplary. Işleriň dürli ugurlaryny guramak üçin Modullar bölümi zerurdyr. Onda işgärler transport sargytlaryny hasaba alýarlar, ýerine ýetirmek üçin zerur çykdajylary hasaplaýarlar we transport hyzmatlarynyň bahasyny kesgitleýärler, iň amatly ugry ösdürýärler we degişli uçuşy belleýärler. Dispetçeriň transport gözegçiligi, serişdeleriň hereketini yzarlamak, ammar ýazgylaryny ýöretmek we marketing strategiýalaryny işläp düzmek hem şu ýerde amala aşyrylýar. Işgärleriňiz satuw mazmuny we dispetçerlerimiziň mahabat serişdeleriniň täsirliligini seljermek ýaly gurallary ulanýarlar; hil hasaba alyş programmasy ýük dispetçerini üpjün edýär. Telefon we e-poçta hyzmatlary hem mugt elýeterlidir. Hasabatlar bölümi, girdejiniň, girdejiligiň, girdejiniň we çykdajylaryň görkezijilerine giňişleýin seljerme geçirmek üçin maliýe we dolandyryş hasabatlaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär.

Maliýe netijeleriniň dinamikasy we gurluş üýtgemeleri wizual tablisalarda, grafiklerde we diagrammalarda görkeziler, dispetçerleriň buhgalteriýa gözegçilik programmasynda hasabat taýýarlamak iň az wagt alar. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligi täsirli dispetçerleriň buhgalteriýa programmasy bolmaly prosesleri optimizirlemegiň ähli aýratynlyklaryna we giň mümkinçiliklerine eýedir. Programma üpjünçiliginiň mugt demo wersiýasyny önümiň beýanyndan soň göçürip alyp bilersiňiz. Müşderileriň kontekstinde iň ýakyn eltip beriş tertibiniň düzülmegi we sargytlary ýerine ýetirmek üçin ulag öňünden taýýarlanylmagy sebäpli transport dolandyryşy has netijeli bolar. Şereketiňiziň hünärmenleri belgileriň belgileri, markalary we ulaglaryň beýleki aýratynlyklary, olaryň eýeleri we degişli resminamalar barada maglumatlary girizerler. Ulag iberiş dolandyryş ulgamy jogapkär işgärlere belli bir ulagyň abatlanylmagynyň zerurlygy barada habar berýär. Harytlar we ýükler iberilenden soň, ýüze çykýan soraglary öz wagtynda kadalaşdyrmak üçin müşderilerden alnan ähli ösen tölegler sargyt maglumatlar bazasyna ýazylýar. Mundan başga-da, buhgalteriýa ulgamynyň maglumat aç-açanlygy sebäpli, pul akymlaryna we maliýe görkezijilerine gözegçilik edip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde ähli pudaklaryň maliýe maglumatlary bir çeşmede jemlener.

Uelangyç we çalgy ýaglarynyň sarp ediliş mukdaryny düzgünleşdirmek, ýangyç sarp etmegiň çäkleri kesgitlenýän sürüjilere ýangyç kartoçkalaryny hasaba almak we bermek arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem, dispetçerler marşruty we çykdajylaryň sanawyny beýan edýän bellikler düzýärler. Elektron sargytlary tassyklamak ulgamy ulanyjylara täze meseleleriň gelendigi barada habar berýär we düşündiriş bermäge we tamamlanmagyna näçe wagt sarp edilendigini barlamaga mümkinçilik berýär. CRM (Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak) modulynda, müşderi dolandyryjylary satuw huni, öwrülişik we sargytlardan ýüz öwürmegiň sebäplerini hasaba almak ýaly mugt gurallary ulanyp bilerler. Wizual tertip bazasynda, her gowşuryşyň öz aýratyn ýagdaýy we reňki bar, bu iberiş işini ep-esli aňsatlaşdyrýar, gowşuryş tapgyryny yzarlaýar we müşderilere habar berýär. Ulanylan mahabat kampaniýalarynyň netijeliligine baha bermek, täze müşderileri işjeň çekmek üçin iň amatly mahabat serişdelerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Satyn alma güýjüniň derňewi netijesinde bäsdeşlik bahalary tekliplerini döredip, bahalaryň sanawlaryny we hyzmatlaryň kataloglaryny döredip we e-poçta arkaly iberip bilersiňiz.

Hasapçylyk programmasynyň seljeriş funksiýasy kompaniýanyň häzirki maliýe ýagdaýyna gözegçilik etmäge we işewürligi ösdürmek üçin iň girdejili ugurlary kesgitlemäge kömek edýär. Çykdajylaryň ýerine ýetirilişine baha bermek esassyz çykdajylary ýüze çykarýar, çykdajylary optimizirleýär we işleriň girdejiligini ýokarlandyrýar. Zerur iberiş resminamalary derrew dörediler we adaty görnüşde çap ediler.