Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 458
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kurýerleri hasaba almak

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Kurýerleri hasaba almak

На русском:

Kurýerleri hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Kurýerleri hasaba almagy buýruň


Kurýer hyzmatlarynyň dolandyryş işlerinde gözegçilik we buhgalteriýa amallary uly ähmiýete eýe, sebäbi olar meýdan işgärleri - kurýerler bilen baglanyşykly amala aşyrylýar. Berilýän hyzmatlaryň netijeleri we hili kurýerleriň netijeliligine baglydyr. Dogry gözegçiligiň bolmazlygy, müşderileriň negatiw pikirlerinde şöhlelenýän netijelilik derejesine we gowşuryş tizligine täsir edýär. Dolandyryşdan başga-da, meýdan işgärleriniň işini hasaba almagy ýatdan çykarmaly däldiris. Kurýerleri hasaba almak, iş tertibi, iş wagty, sargytlaryň sany we ş.m. boýunça buhgalter maglumatlarynyň saklanmagy bilen häsiýetlendirilýär, kurýerleri hasaba almak üçin öz wagtynda amala aşyrylýan çäreler, töleg ýa-da gowşuryş bilen baglanyşykly kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. her kurýeriň öndürijiligi. Kurýeriň iň soňky işi, eltip bermek, ýagny harytlary ýa-da materiallary müşderä geçirmek, onuň pikirleri kurýer hyzmatynyň abraýyna ep-esli täsir edýär. Şeýle ýagdaýlarda müşderileriň ýazgylaryny ýöretmek we kurýerlere seslenme almak üçin serişdeleri bermek maslahat berilýär.

Oňyn seslenme we müşderileriň statistikasy müşderileriň sanynyň köpelmegine ep-esli täsir edip biler, bu bolsa kompaniýanyň girdeji derejesine we girdejililigine oňyn täsir eder. Kurýerleriň ýazgylaryny ýöretmek, işleriniň ýerinde häsiýeti bilen çylşyrymly. Müşderileriň hasaby, sargytlaryň köp bolmagy sebäpli köp problema döredip biler. Häzirki wagtda täze tehnologiýalaryň we buhgalteriýa programmalarynyň bazary kompaniýalaryň işini optimallaşdyrmak üçin mümkin bolan çözgütleri hödürleýär. Iş proseslerini optimizirlemäge gönükdirilen awtomatlaşdyryş ulgamlary, adam zähmetiniň ulanylyşyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, kepillendirilen takyklygy we ýalňyşlyklaryň minimal ähtimallygyny aňladýan buhgalter amallaryna yzygiderli gözegçilik etmek ýaly köp artykmaçlyga eýedir. Kurýerleriň awtomatiki hasaba alynmagy, ähli amallary awtomatiki geçirmäge, hasaplaşyklary geçirmäge, aýlyk haklaryny hasaplamaga we ş.m. mümkinçilik berer. Müşderi hasaba alnyşy bilen baglanyşykly ulgam, ähli zerur maglumatlary öz içine alýan sargytlaryň maglumatlaryny awtomatiki usulda maglumat bazasyna geçirip biler. Bu maglumatlar soňraky hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek we ýokarlandyrmak üçin marketing hyzmatlarynda ulanylyp bilner.

Dürli buhgalter programmalary, ähli zerurlyklary we islegleri göz öňünde tutup, kompaniýaňyz üçin iň amatlysyny saýlamaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş programmasynyň ähli zerurlyklary doly kanagatlandyrmalydygyny we kompaniýanyň işini optimallaşdyrmak üçin ähli zerur funksiýalara eýe bolmalydygyny bellemelidiris. USU-Soft programmasy, işiň görnüşine we pudagyna garamazdan islendik kompaniýanyň iş proseslerini optimallaşdyrýan awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi. USU-Soft transport kompaniýalarynyň we kurýer hyzmatlarynyň arasynda giňden ulanylýar. Hasapçylyk maksatnamasynyň aýratynlygy, ösüşiniň kompaniýanyň gurluşyny, zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup amala aşyrylmagy bilen baglanyşyklydyr. USU Programma üpjünçiligini işläp düzmek we durmuşa geçirmek gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar we işiňizi bes etmegiňizi talap etmeýär we goşmaça çykdajylary we maýa goýumlaryny talap etmeýär.

USU-Soft buhgalteriýa we dolandyryş ýaly meseleleri optimizirleýär, şeýle hem uzakdan işleriň üstünden üznüksiz gözegçiligi saklamaga mümkinçilik berýär. Kurýerleri hasaba almak barada aýdylanda, USU-Soft programmasy, iş meýilnamasyna we kurýerleriň wagtyna görä buhgalteriýa işini ýöretmek, kurýerleri dolandyrmak, her kurýer tarapyndan ýerine ýetirilen wagty we tizligi ýazmak we ş.m. ýaly işleri awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Müşderileriň hasaba alnyşy barada aýdylanda bolsa, her bir sargyt awtomatiki usulda her bir müşderiniň maglumatlary saklanjak maglumat bazasyna geçirilip bilner. Şeýlelik bilen, marketing gözlegleri we müşderilerden pikir alyşmak üçin ähli zerur maglumatlar bar.

USU-Soft kompaniýanyňyzyň geljegine iň gowy maýa goýumdyr! Onda dürli görnüşli saýlama interfeýsi bar. Kompaniýanyň we işgärleriň, şol sanda meýdan işgärleriniň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Gurlan taýmer bar, şonuň üçin elmydama eltip bermek üçin näçe wagt sarp edilendigini bilýärsiňiz. Ulgam bilen dispetçerleriň işini döwrebaplaşdyryp bilersiňiz we sargytlary, müşderileri we enjamlary has gowy hasaba alyp bilersiňiz. Müşderiler baradaky maglumatlar marketing gözleglerini geçirmäge kömek edip biler.

Awtomatiki hasaplamalar, ulaglara gözegçilik we yzarlamak, kurýer üçin marşruty awtomatiki saýlamak programmanyň diňe käbir aýratynlyklary.

Programma tölemezden ozal mugt demo wersiýasynyň mümkinçilikleri bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Entegem soraglaryňyz bar bolsa, ulgamymyzyň haýsy funksiýalarynyň bardygyny we guramaňyzyň ösüşine nähili kömek edýändigini anyk görmek üçin kompaniýamyzyň wekillerinden size prezentasiýa görkezmegini haýyş edip bilersiňiz. USU-Soft programmasy ýönekeý we içgin interfeýsi bilen meşhurdyr, şonuň netijesinde awtomatlaşdyrylan maglumat toplumy gaty ýönekeý we öwrenmek aňsat bolýar. Dolandyryş has ygtybarly bolar we aýratyn hyzmatlara we bölümlere, şeýle hem merkezi ofisden uzakda ýerleşýän şahamçalara, terminallara, ammarlara täsir eder. Programma üpjünçiligi, kompaniýanyň işine gatnaşyjylaryň hemmesini bir maglumat toruna birleşdirýär. Direktor tertip düzmek funksiýasynyň kömegi bilen býudjetden we geljekdäki ösüşi wizual bahalandyryp biler. Logistikler çalşyklary we iş meýilnamalaryny meýilleşdirip bilerler. Kärhananyň islendik hünärmeni, iş wagtyny paýhasly paýlamak üçin ulgama ýüz tutup biler.