Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 6
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ekspeditor üçin hasap

Ekspeditor üçin hasap

На русском:

Ekspeditor üçin hasap

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Ekspeditor üçin hasabat bermegi sargyt ediň


Logistika çylşyrymly we köp wagt talap edýän proses bolup, köp sanly özara baglanyşykly kompaniýalary we hyzmatdaşlary öz içine alýar: müşderiler, deňiz we umman liniýalarynyň wekilleri, ýük ekspeditorlary, daşaýjylar, logistika agentleri, şeýle hem ulag eýeleri. Logistika hyzmatlary berlende, transportyň ýokary hilini üpjün etmek üçin her bir jogapkär adamyň işine gözegçilik etmeli. Forwardük ekspeditorlarynyň hasaba alynmagy, hyzmatlary üpjün edijiler hakda maglumatlary düzmäge we olar bilen işi kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen ähli logistika prosesleriniň aýdyňlygyna, kemçilikleri wagtynda kesgitlemäge we kämilleşdiriş çäreleriniň ösdürilmegine goşant goşýar. “USU-Soft” ekspeditor hasaby programmasy, guramany gowulaşdyrmak we işiňizi üstünlikli amala aşyrmak, şeýle hem transport prosesleriniň ähli toplumyny utgaşdyrmak we daşaýjylar bilen gatnaşyklary netijeli ösdürmek we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin dürli gurallar toplumy bilen üpjün edýär.

Programma üpjünçiligi bilen adaty 1C programmasynyň arasyndaky esasy artykmaçlyk we tapawut, şübhesiz, iş amallaryny awtomatlaşdyrmak we olary çalt ýerine ýetirmekdir. “USU-Soft” ýük ekspeditor programmasy bilen hasaplaşyk, ulanyjylara aragatnaşyk hyzmatlaryny üpjün edijiler, aragatnaşyk maglumatlary, resminamalar ýaly giňişleýin maglumatlary girmäge, saklamaga we täzelemäge, şeýle hem töleg tertibini ýöretmäge we töleglere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Ekspeditor hasapçylyk programmamyz bilen beýleki ähli ulgamlaryň arasyndaky tapawuda baha berersiňiz, sebäbi programma üpjünçiligimiziň çeýeligi we amatlylygy bar. Şeýle hem ajaýyp interfeýsi bar we onuň bilen amallaryň aňsatlygyndan lezzet alyp bilersiňiz; işiň aýratynlyklaryna uýgunlaşýar we üç blokdan ybarat ýönekeý we düşnükli gurluşa eýe. Kataloglar bölümi, awtomatiki usulda iş amallaryny ýerine ýetireniňizde maglumat ýüklenýän maglumat bazasydyr. Modullar bölümi hünärmenleriň daşamak we zerur komponentleri satyn almak, marşrutlary düzmek we uçuşlary hasaplamak, şeýle hem marşrutyň her bölüminiň geçişini yzarlamak üçin isleg döredip biljek iş ýeridir. Hasabat blogy, islendik döwür üçin dürli maliýe we dolandyryş hasabatlaryny döretmäge we göçürip almaga mümkinçilik berýär. Şeýle iýerarhiýa, 1C programmalarynda ýük ekspeditorlaryny hasaba almakdan has düşnükli we amatly.

Mundan başga-da, ähli bölümleriň işi bir çeşmede sinhronlanýar. Müşderi hyzmatynyň dolandyryjylary müşderi maglumatlar bazasyny saklap bilerler, poçta ibermek we mahabatyň netijeliligine gözegçilik etmek üçin ulanyp bilerler. Logistika bölümi transport prosesine başlamak we zerur hasaplamalary düzmek üçin haýyşlar döredýär. Ulag bölümi enjamlaryň ýagdaýyna gözegçilik edip, ähli ulag parkyna tehniki hyzmatyň öz wagtynda tamamlanmagyny kadalaşdyryp bilýär. Koordinatorlar ekspeditorlar tarapyndan daşamagyň her bir tapgyrynyň nähili geçirilýändigini aňsatlyk bilen yzarlap we belläp bilýärler. Managementokarky dolandyryş ähli bölümleriň işine gözegçilik etmek we işewürligi optimizirlemek boýunça çäreleri işläp düzmek üçin alnan maglumatlary seljermek üçin gurallary alýar. Kompaniýanyň ýük ekspeditorlaryny hasaba almak, meýilleşdirilmedik iş wagty, awtoulag duralgasy we çykdajylary, şeýle hem ugurlary aňsatlyk bilen üýtgetmäge we zerur bolsa täze görkezmeler bermäge mümkinçilik berýär. Telefon, SMS we e-poçta habarlary arkaly aragatnaşyk kärhanalary bilen çalt aragatnaşyk üçin hyzmatlar hem bar, bu programma üpjünçiligimizi ýene-de tapawutlandyrýar. Forwardük ekspeditor hyzmatlaryny hasaba almak, her bir sürüjiniň çeken hakyky çykdajylaryny ýazga geçirmäge we şeýlelik bilen ähli çykdajylary göz öňünde tutup, her bir müşderi tarapyndan tölenmeli mukdary dogry hasaplamaga kömek edýär.

Her jogapkär bölümiň gatnaşygyny bahalandyrmak, buhgalter hasabaty, şeýle hem iş guramasyny tassyklamak we gowulaşdyrmak üçin sarp edilen wagtyň derňewi bilen mümkindir. Kärhananyň ähli bölümleri we bölümleri barada jemlenen maglumatlar, şeýle hem ähli logistika hyzmat üpjün edijileri we ammarlary barada maglumatlar ýygnalýar. Sazlamalaryň çeýeligi sebäpli iri kompaniýalarda-da, kiçi kärhanalarda-da ekspeditorlaryň kömegi üçin amatly hasap ulgamyny hödürleýäris. Işgäriňiz haýsydyr bir işi ýerine ýetirmeli bolanda, oňa duýduryş berilýär. Transportationhli resminamalar transport tassyklamasy, ulag maglumat kagyzlary we tehniki hyzmat kagyzlary ýaly awtomatiki usulda döredilýär. Ekspeditorlar üçin buhgalteriýa ulgamy, sürüjilere berlen ýangyç kartalaryny, ýangyç sarp ediş standartlaryny, meýilleşdirilen aralygy, suwuklyklary we ätiýaçlyk şaýlaryny wagtynda çalyşmagy göz öňünde tutup, ähli amallary ýönekeý we çaltlaşdyrýar. Ekspeditorlar üçin buhgalteriýa programmasynyň tapawutly aýratynlygy, müşderileriň, ekspeditorlaryň, marşrutlaryň, gidýän nokatlaryň we gidýän ýerleriň çäginde hepdede ýüklemek we düşürmek meýilnamalaryny düzmek ukybydyr. Her bir uçuşyň jikme-jik we wizual iş diagrammasy her ulanyja hödürlenýär: daşamagy, ulagyň taýynlygyny, haýsy iberiş we eltiş ýerlerini, ýükleri kim kabul edýändigini, tölegiň edilendigini we ş.m.

Programmanyň kömegi bilen tölegleriň alynmagyna, pul akymyna we karz dolandyryşyna gözegçilik edýärsiňiz. Dürli çylşyrymlylyk baradaky habarlaryň, iş ýerleriniň, ulag serişdeleriniň, çykdajylaryň we ş.m. kontekstinde grafika we diagramma görnüşindäki maglumatlaryň görkezilmegi netijesinde hemmetaraplaýyn maliýe seljerişini geçirmek aňsat, buhgalter ulgamy bilen optimizasiýa çärelerini işläp düzmek üçin amaly dolandyryş hasabyny geçirýärsiňiz. kompaniýanyň işi. Integrasiýa aýratynlyklary barada aýdylanda bolsa, programma üpjünçiligi guramaňyzyň web sahypasy bilen birleşdirilip bilner. Her bir işgäriň işine baha bermek isleseňiz, programma üpjünçiligi bilen işgärleri barlaň, şeýle hem guramaňyzda iň oňat hünärmenleri tapyň. Müşderiler bilen gatnaşyklary ösdüriň we doly hukukly CRM maglumat bazasyny saklaň, şeýle hem müşderi dolandyryjylarynyň işine derňew geçiriň. Şertnamalary we beýleki resminamalar üçin şablonlary saklamak ukyby şertnamalary düzmek we gol çekmek işini aňsatlaşdyrýar we çaltlaşdyrýar.