Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 254
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

diş lukmany

diş lukmany

На русском:

diş lukmany

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Diş lukmanynyň hasabyny sargyt ediň

  • order

Diş lukmanynyň iş gündeligini diş lukmanynyň işine gözegçilik etmek üçin her bir lukmanyň saklamaly resminamasy diýip atlandyryp bolar. Ortopedik diş lukmanynyň iş ýazgysy gündeligine dogry gözegçilik edilip bilinmez, sebäbi diş lukmany wagtynda bolup bilmez, işini gündelige ýazdyrmak islemez ýa-da islemez, sebäbi her kimiň wagty, islegi ýa-da başga faktorlary ýok. Bagtymyza, bu problemalardan halas bolma bar, indi diş lukmanynyň işiniň gündeligini awtomatiki usulda, hökmany suratda we wagt ýitirmezden dolduryp bolýar. Diş lukmany ortoped lukmanynyň işiniň gündeligini ýöretmegi üpjün edýän we her bir işgäriň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän özboluşly bir programma hödürleýäris - bu uniwersal hasapçylyk ulgamy. Univershliumumy Hasap Ulgamy, lukmanyň işe girip bilýän ýa-da muny etmäge ygtyýary bolan işgäriň bu gündelige girip bilýän gündeligiň elektron analogydyr, şeýlelik bilen iş wagtyny yzarlamak ýa-da hassalaryň bellenilmegi ulgamlaşdyrylar we siz hemişe işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. şeýle amatly gündeligiň kömegi bilen. Gündelige girizilen ähli hereketler programma tarapyndan ýazylýar, gündelige ýazan ulanyjy, wagt we senesi görkezilýär. Gündelik awtomatiki usulda saklanýar, diňe hyzmaty, näsag bilen iş salyşjak işgäri, giriş wagtyny we senesini görkezmeli. Şol bir wagtyň özünde, hyzmat edende material sarp etmegiň bahasyny kesgitlän bolsaňyz, programma materiallaryň ýazgylaryny saklar we ammardan daşlaşdyrar. Platforma, müşderiler bilen ýokary iş tizligini üpjün etjek “PBX” -e birikmek ukybyna eýedir. Mundan başga-da, USU ulgamy näsaglara hyzmat bermekde ulanylýan diagnozlaryň, şikaýatlaryň we beýleki jikme-jiklikleriň şablonlaryny özleşdirmek ukybyna eýedir, bu resminamalary doldurmak boýunça işi optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiliginde bar bolan dişleriň kartasy, käbir amallaryň netijelerini ýazga almaga mümkinçilik berýär, üstesine-de, her bir dişiňi görkezip, şol bir kartaly tehnikler üçin eşik taýýarlap bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamynyň kömegi bilen, işgärlere gözegçilik edip, ýazgylary üýtgetmek we pozmak mümkinçiligini çäklendirip bilersiňiz, her bir işgär üçin gündeligi awtomatiki saklap bilersiňiz. USU, diş lukmançylygyny görlüp-eşidilmedik belentliklere ösdürmäge we müşderileriňize ýokary hilli hyzmat bermäge kömek etjek täze nesil programmasydyr.