Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. diş lukmany
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 254
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

diş lukmany

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?diş lukmany

На русском:

diş lukmany
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Diş lukmanlarynyň iş ýazgysynyň depderçesini hünärmenleriň işine we işine gözegçilik etmek üçin her bir diş lukmanynyň hökmany resminamasy diýip atlandyryp bolar. Ortopediki diş lukmanynyň buhgalteriýa kitaby dogry dolandyrylyp bilinmez, sebäbi hünärmen wagtynda bolup bilmez, işini gündelik hasaba almagy ýatdan çykarar ýa-da islemez, sebäbi olaryň hemmesiniň wagty, islegi ýok. Mundan başga-da beýleki faktorlar hem päsgel berýär. Bagtymyza, bu meseleleriň çözgüdi bar. Bu çözgüdiň kömegi bilen diş lukmanlarynyň gündelik hasabaty awtomatiki usulda doldurylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, bu hökmany bir tertibe öwrülýär we şol bir wagtyň özünde siz we lukmanyňyz wagt ýitirmeýär. Diş lukmanlarynyň buhgalteriýa funksiýalaryny üpjün edýän we her bir hünärmeniň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän özboluşly ulgam hakda aýdýarys - bu USU-Soft buhgalteriýa programma üpjünçiligi. Programma, lukman iş netijelerine girýän gollanma kitabynyň elektron analogydyr. Ygtyýarly işgärler diş lukmanlarynyň hasaba alnyş programmasyna üýtgeşmeler girizip bilerler we şeýlelik bilen, iş wagtyny hasaba almak ýa-da näsaglary bellemek ulgamlaşdyrylýar we diş lukmanlaryny hasaba almagyň şeýle peýdaly programmasynyň kömegi bilen işgärleri hemişe gözegçilikde saklap bilersiňiz. Diş lukmany hasaba alyş programmasynda ýazylan ähli amallar saklanýar, programma üpjünçiligine giren işgäri, wagty we senesi görkezilýär.

Diş lukmany hasapçylyk programmasy awtomatiki işleýär; diňe hyzmat, müşderi bilen iş salyşjak işgär, bellenen wagt we senä girmeli. Mundan başga-da, hyzmat edende material sarp etmegiň bahasyny görkezseňiz, diş lukmany hasaba alyş programmasy materiallaryň ýazgylaryny saklaýar we ammardan awtomatiki usulda çykarýar. Programma üpjünçiligi, müşderiler bilen ýokary iş tizligini üpjün edýän telefon bilen baglanyşmak ukybyna eýedir. Mundan başga-da, “USU-Soft” programmasy, müşderilere hyzmat bermekde ulanylýan diagnozlaryň, şikaýatlaryň we beýleki jikme-jiklikleriň kontekstinde özleşdirilmeli. Bu, faýllary doldurmak boýunça işe deňagramlylygy getirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiliginde bar bolan dişleriň kartasy, käbir amallaryň netijelerini ýazga almaga kömek edýär. Mundan başga-da, siz her bir dişiňizi görkezýärsiňiz we şol bir kartaly tehnikler üçin düşündiriş berýärsiňiz. USU-Soft-yň kömegi bilen ýazgylary üýtgetmek we pozmak mümkinçiligini çäklendirip, şeýlelik bilen işgärlere gözegçilik edip bilersiňiz, her bir işgär üçin awtomatiki usulda kitap ýazgysyny saklaýarsyňyz. Programma üpjünçiligi, diş lukmançylygyny ýokarlandyrmaga we ösüş derejesini görlüp-eşidilmedik belentliklere çykarmaga we müşderileriňiz üçin ýokary hilli hyzmat bermäge kömek edýän diş lukmanlarynyň hasaba alnyşynyň täze nesli ulgamydyr.

'Öňünden hasaba alyş' hasabatynda häzirki wagtda näçe adamyň bellenendigi barada maglumatlar görkezilýär. Bu maglumatlar her gün şol bir wagtyň özünde diş lukmanlarynyň hasaba alyş programmasy tarapyndan ýazylýar. Iş duşuşygynyň sanynyň azalmagy käwagt möwsümleýinlik ýa-da käbir dynç alyş we şäher wakalary bilen baglanyşykly bolansoň, mysaly ýeterlik uzak wagtlap, mysal üçin geçen ýyldan (we häzirki aýyna meňzeş aý) gözlemek has görkezijidir. Häzirki gün. Netijeli tablisada meýilnamanyň näderejede öňde goýlandygyny görüp bilersiňiz - her lukman bilen görüşleriň sany we ýaýyň içinde bu duşuşyklar üçin hasaba alnan näsaglaryň sany (başlangyç we gaýta-gaýta baryp görmek). Tablisanyň aşagyndaky grafika wagtyň geçmegi bilen iş ýüküniň ýagdaýynyň üýtgemegini görkezýär. 'Status' süzgüçinde haýsy hassalary gyzyklandyrýandygyňyzy saýlap bilersiňiz - 'Ilkinji sapar' ýa-da 'Gaýtalanýan sapar'. Mysal üçin, siziň mahabatyňyz bar we onuň işleýändigini we täze hassalary özüne çekýändigini bilmek isleýärsiňiz - soň “Ilkinji sapar” statusyna goýuň (başlangyç hassalar entek duşuşygy bolmadyklar.)

Taýýar ambulatoriýa ýazgy şablonlary, ambulatoriýa ýazgylaryňyzy doldurmak üçin sarp edilýän wagty ep-esli azaltmaga kömek edýär. Mundan başga-da, şablonlara eýe bolmak, ähli lukmanlaryň şol bir şablony ulanyp ambulatoriýa ýazgylaryny doldurmagyny üpjün edýär. Ambulatoriýa ýazgylaryny doldurmagy aňsatlaşdyrmak üçin diş lukmanlarynyň hasaba alyş programmasy, “Diagnoz” we beýleki şablonlaryň arasyndaky gatnaşyklary hem düzýär. Saýlanan diagnoza laýyklykda, diş lukmany hasapçylyk programmasy degişli 'Şikaýatlar', 'Anamnesis' we ş.m. süzýär. Bu baglanyşyklary redaktirläp bilersiňiz. Näsag ilkinji gezek diş lukmanlary klinikasyna geleninde, hassanyň ýagdaýy (şikaýatlar, diagnoz, diş we agyz ýagdaýy) baradaky maglumatlar diş lukmanlarynyň hasabyna girizilip bilner. Munuň üçin başlangyç synag resminamasyny döretmeli. Bejerginiň bahasy barada näsaga ýol görkezmek, hassany ýakyn geljekdäki we / ýa-da gymmat bejerginiň çykdajy görnüşlerine gönükdirmegiň usulydyr. Hasaplamalar bilen ätiýaçlandyryp, bejeriş usullary barada lukmana maslahat bermäge mümkinçilik berýär. Bu size ýokary hilli hyzmat bermäge we her bir näsaga stomatologiýa klinikasynyň içerki işiniň tekizligini ekmäge kömek edýär. Mundan başga-da, jikme-jikliklere üns bermek hassalaryňyzyň ynamyny gazanjakdygyna we netijede diş lukmanlarynyň buhgalteriýa we dolandyryş USU-Soft ösen programmasy bilen gazanyp boljak abraýyňyza hormat goýjakdygyna ynanýar.