Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 441
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy

На русском:

stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýasy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Diş ofisinde buhgalteriýa örän möhümdir! Diş ofisini awtomatlaşdyrmak her bir hünärmen üçin täze mümkinçilikleriň sanawyny açýar! Stomatologiýa buhgalteriýa programma üpjünçiligi buhgalter hasabatyny, dolandyryşy we hatda inwentar gözegçiligini goldaýar. Birnäçe ulanyjy stomatologiýa bölüminde birbada işläp biler. Şol bir wagtyň özünde, “Audit” stomatologiýa bölüminiň buhgalteriýa programmasynyň bölüminde ulanyjylaryň haýsysynyň bu ýa-da şol ýazgyny goşandygyny ýa-da pozandygyny hemişe bilip bilersiňiz. Stomatologiýa bölüminiň işiniň buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen kabul edijiler tölegi çalt kabul edip bilerler. Töleg belli bir baha sanawyna laýyklykda amala aşyrylyp bilner; umumy bahalar sanawy ýa-da arzanladyşlar ýa-da bonuslar bilen baha sanawy bolup biler. Stomatologiýa gözegçilik we buhgalteriýa programmasy dolandyryjylar, diş lukmanlary we tehnikler üçin aýratyn işlemegi üpjün edýär, sebäbi olaryň hersi öz iş ugry bilen işleýär. Mundan başga-da, stomatologiýa bölüminiň işiniň hasaba alyş programmasy her okuw jaýynda aýratynlykda düzülip bilner: klinikanyň nyşanyny esasy penjirede, buhgalteriýa programmasynyň adynda stomatologiýa ofisiniň adyny goýup bilersiňiz we özüňizi belläp bilersiňiz. interfeýs mowzugy. Stomatologiýa bölüminiň işine gözegçilik etmegiň buhgalteriýa programmasy bilen özbaşdak tanşyp bilersiňiz. Munuň üçin demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyň we işe başlaň! Diş ofisiniň kompýuter hasapçylyk programmasyny halaýarsyňyz, arkaýyn bolup bilersiňiz! Stomatologiýa bölümi bilen işlemek ýönekeý we amatly bolýar.

Hasap arzasy sebäpli stomatologiýa ofisiňiziň durnuklylygy üpjün edilýär. Işewürlikde ýeňip bolmajak ýagdaýlar adaty zat. Dolandyryjy kesel bolup biler we hassalar bilen ähli aragatnaşyk oňa baglydyr; ähli maglumatlary bolan işgäri bir gün işinden çekildi we ähli maglumatlary beýlekilere geçirmäge wagt tapmady; bu ýa-da beýleki maglumatlary ýatdan çykarmak ýa-da ýitirmek ähmiýetsiz. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmak, şeýle ýagdaýlardan ätiýaçlandyrýar. Informationhli maglumatlar diş ofisine gözegçilik etmegiň buhgalteriýa programmasynda ýazylýar, amallar anyk düzgünleşdirilýär we gurulýar, hassalar we taslamalar baradaky maglumatlar buhgalteriýa arzaňyzda saklanýar. Bu işe täze işgär girizilende-de durnuklylyk bozulmaýar. Maglumatlar bazasyndaky ähli taryh bilen tanşyp biler we stomatologiýa bölümini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasy ädimleri we okuwy kän wagt almazlygy teklip edýär. Geljekde lukmanlaryň iş meýilnamalarynyň meýilnamada “birleşmejekdigini” we administratoryň hassalary aňsatlyk bilen ýazyp biljekdigini üpjün etmek üçin her bir lukman üçin başga bir reňk bellemegiňizi maslahat berýäris. Munuň üçin 'Reňk üýtgediň' düwmesine basyň, islenýänini saýlaň, syçanyň çep düwmesi bilen bir gezek basyň we 'OK' düwmesine basyp saýlawyňyzy tassyklaň. Klinikaňyzda diş ofisini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasynda reňklerden has köp lukman bar bolsa, birnäçe lukmana bir reňk belläp bilersiňiz - mysal üçin, şol bir gün işlemeýänlere. Şahamçalary bolan klinikaňyz we şol bir wagtyň özünde umumy hassalar bazasy bar bolsa, işgäriň haýsy şahada (ýa-da şahamçalarda) işleýändigini görkezmeli goşmaça meýdan peýda bolar. Necessaryhli zerur maglumatlary girizeniňizden soň, işgär kartasyny we ondaky ähli üýtgeşmeleri ýazdyryň.

Direktor ýa-da dolandyryjy hasabatlaryň kömegi bilen, möhüm nokatlary ýitirmän, stomatologiýa bölümindäki ýagdaýy seljerip biler. Häzirki wagtda näçeräk bejerginiň tölenendigi we aýyň başyndan bäri näçeräk bejerginiň tölenendigi, tölegleriň mukdary boýunça lukmanlaryň öňdebaryjydygy, başyndan bäri näçe täze hassanyň peýda bolandygy barada birnäçe sekuntda maglumat almak üçin. Aý, ýakyn günler we hepdelerdäki ýazgy näçe dykyz bolsa, ýörite hasabata geçiň. 'Direktor' roly bolan hünärmenler üçin diş ofisini dolandyrmagyň buhgalteriýa programmasyna başlanyňyzda açylýar. Grafalar we sanlar bilen bölümlere bölünen bir meýdany görersiňiz - bular klinikanyň esasy görkezijileri barada gysgaça hasabat. 'Näsaglar' hasabaty, ilkinji gezek bellenen wagty, bejerginiň mukdary, şahsy hasap ýagdaýy, klinika barada nädip bilendikleri, ýaş maglumatlar, ýaşlar, jynslar, salgylar, bellenenleriň sany ýaly dürli parametrler boýunça bölünýär. we ş.m. Bu hasabat bilen, hassahanalara uzak wagtlap baryp görmedikleri goşmak bilen ähli hassalary yzarlap bilersiňiz we mahabat we ýörite teklipler barada maglumat bilen SMS paýlanyşyny paýhasly ýerine ýetirip bilersiňiz (SMS-merkez bilen şertnamaňyz bar bolsa).

“Arzanladyşlar” hasabaty arzanladyşlaryň işini seljermek üçin döredildi - hemmesi bilelikde we hersi aýratyn. Hususan-da, işgärlerden alynýan ähli arzanladyşlary yzarlamak, haýsy sebite bu sebäpli pul ýitirýändigiňize düşünmek we ş.m. 'Hasaplar we tölegler' hasabaty bilen, ähli nagt goýumlary, ýapylmadyk hasaplary görüp bilersiňiz, hassalaryň yzyna gaýtarylmagyny yzarlap bilersiňiz we tölegiň haýsy kassa ýygymyna edilendigini görüp bilersiňiz. 'Hyzmatlar berilýär' hasabaty bilen, hödürlenýän ähli hyzmatlar barada maglumatlary görýärsiňiz, hassalar üçin dogry hasaplanýandygyny ýa-da belli bir diş bejergisiniň ortaça çykdajylaryny seljerýärsiňiz.

Professionalokary hünärli hünärmenleriň USU-Softumşak toparynyň programmasy lukmançylyk guramaňyzyň ösmegi üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär. Bu mümkinçiliklerden peýdalanyň we lukmançylyk edaraňyzda tertip getiriň.