Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 852
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

На русском:

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýada näsaglaryň hasaba alynmagyny sargyt ediň

  • order

Diş lukmançylygynyň soňky birnäçe ýylda gaty meşhur bolup, dogry dolandyryş usuly bar bolsa gülläp ösýän işe öwrülendigi hiç kim üçin syr däl. Her kim gowy görünmäge çalyşýar we dünýägaraýşynda möhüm jikme-jiklik ýylgyrmakdyr. Stomatologiýada hasaba alyş we hyzmat beriş işiniň nähili bolýandygyny köp adam bilýär, ýöne bu ýöriteleşdirilen lukmançylyk guramalarynda dolandyryş we buhgalter hasabatynyň nähili guralandygy barada az adam pikir etdi. Iň möhüm ugurlaryň biri, ähtimal, müşderileriň gözegçiligi we bellige alynmagydyr. Stomatologiýada hassalary hasaba almak gaty kyn iş. Mundan ozal, ähli lukmançylyk taryhy kartoçkasy ýazylan her bir müşderiniň kagyz resminamalaryny saklamak möhümdi. Müşderi birnäçe hünärmen bilen bir wagtyň özünde bejergi alýan bolsa, bu kartoçkany hemişe özi bilen alyp gitmeli bolýardy.

Bu käbir oňaýsyzlyga sebäp boldy: kartlar has galyňlaşdy we maglumatlar bilen dolduryldy. Käwagt ýitýärdiler. Allhli maglumatlary birin-birin ýazga geçirmeli bolduň. Köp lukmanlar we klinikalar hassalary hasaba almak işini awtomatlaşdyrmak barada pikir edýärler. Talap edilýän zat, hiliniň pesligi we ygtybarlylygynyň ýoklugy sebäpli kagyz resminamalarynyň akymyny we el bilen hasaba alnyşyny azaltmaga mümkinçilik berýän stomatologiýa hassalarynyň hasaba alyş programmasydyr. Çözüw tapyldy - stomatologiýada müşderileriň awtomatiki hasaba alnyşy (stomatologiýada näsaglaryň hasabyny ýöretmek programmasy). Işewür amallary ýeňilleşdirmek üçin stomatologiýa hassalaryny dolandyrmagyň IT programmalarynyň ornaşdyrylmagy, kagyz hasaba alnyşyny çalt çalyşmaga we köp sanly maglumatlary ulgamlaşdyrmak we gaýtadan işlemekde adam ýalňyşlygynyň täsirini azaltmaga mümkinçilik berdi. Bu, gönüden-göni wezipelerini has jikme-jik işlemek üçin stomatologiýa işgärleriniň wagtyny boşatdy. Gynansagam, käbir menejerler pul tygşytlamaga synanyşyp, internetde stomatologiýa hassalaryny dolandyrmagyň şeýle hasapçylyk programmalaryny gözläp başladylar we gözleg saýtlaryndan şuňa meňzeş soraglar bilen: 'stomatologiýa hassalarynyň hasaba alyş programmasyny mugt göçürip alyň'. Emma bu ýönekeý däl.

Bu, köplenç şeýle lukmançylyk edaralarynyň stomatologiýada hassalary gözegçilikde saklamagyň buhgalteriýa programma üpjünçiligini alýandyklary bilen ýüze çykýar we maglumatlaryň dikeldilmegi üçin hiç kim kepillendirip bilmeýändigi sebäpli gutulgysyz ýitirilýär. Şeýlelik bilen, pul tygşytlamak synanyşygy has ýokary çykdajylara öwrülýär. Bilşiňiz ýaly mugt peýnir ýaly zat ýok. Stomatologiýada hasaba alýan näsaglaryň ýokary hilli programmasy bilen pes hilli programmanyň arasynda näme tapawut bar? Esasy zat, hünärmen hünärmenleriň tehniki goldawynyň bolmagy, şeýle hem zerur wagty köp mukdarda maglumat saklamak ukybydyr. Bu aýratynlyklaryň hemmesi 'ygtybarlylyk' düşünjesiniň bir bölegidir. Stomatologiýa hassalarynyň başarnykly we hemmetaraplaýyn buhgalter hasabatyny üpjün etmek üçin stomatologiýa hassalarynyň hasaba alyş ulgamyna mätäç kompaniýalar bir möhüm zada düşünmeli - stomatologiýada hasaba alýan näsaglaryň mugt ulgamyny almak mümkin däl. Iň ygtybarly ýol, şeýle programmany hil kepilligi we zerur bolsa üýtgetmek we gowulaşdyrmak ukyby bilen birlikde satyn almakdyr.

Stomatologiýada buhgalter hasabatyny alýan hassalaryň programmalary ulgamynda öňdebaryjylardan biri USU-Soft hünärmenleriniň ösüşidir. Stomatologiýada näsaglary gysga wagtda hasaba almagyň bu programmasy diňe bir Gazagystanyň däl, eýsem beýleki ýurtlaryň we goňşy ýurtlaryň hem bazaryna eýe boldy. Dürli işewürlik ugrundaky kärhanalary USU-Soft awtomatlaşdyryş we önümçilik prosesini hasaba almak programmasyny saýlamaga näme sebäp bolýar?

Taýýar hassalaryň ýazgy şablonlary, ambulatoriýa ýazgylaryňyzy doldurmak üçin sarp edilýän wagty ep-esli azaltmaga kömek edýär. Mundan başga-da, şablonlaryň bolmagy ähli lukmanlaryň ambulatoriýa ýazgylaryny şol bir şablona laýyklykda doldurmagyny üpjün edýär. Olary doldurmak we kliniki işgärleriň işini optimallaşdyrmak üçin zerur wagty ep-esli azaltmaga kömek edýän umumy ambulatoriýa ýazgy şablonlaryna üýtgeşmeler girizmek üçin umumy şablonlary üýtgetmäge mümkinçilik berýän giriş hukugy gerek. Bu giriş hukugy, ambulatoriýa ýazgylaryny redaktirlemäge baha bermek hukugy bolmazdan, ambulatoriýa ýazgy şablonlaryny redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Näsag ilkinji gezek baranda, hassanyň arz-şikaýatlary, diagnozy, diş we agyz ýagdaýlary baradaky maglumatlar başlangyç barlagy döretmek arkaly programma girizilip bilner.

Häzirki wagtda adamlar internetde hyzmat üpjün edijisini has köp gözleýärler. Käbir adamlar “Yandex” we “Google” gözleg motorlaryny ulanmak has amatly, käbir adamlar kartalary ulanýarlar, käbir adamlar sosial ulgamlary ulanýarlar. Markaňyz giňden tanalýan bolsa, aňsat - potensial müşderiler derrew gözleg motoryna adyny ýazyp sahypaňyza geler. Sahypadan jaň edip bilerler ýa-da seslenme formasy bar bolsa haýyş iberip bilerler. Kimdir biri sizi sosial ulgamlarda tapar we size şol ýerde ýazar. Sosial ulgamlardan goýmalar eýýäm ähli esasy traffigiň 10% -ini tutýar we sebitlerde bu görkezijiler hem köpelýär. Şol sebäpli, kompaniýanyňyza mahabat bermegiň iň ajaýyp usullaryny görkezýän stomatologiýa hassalarynyň buhgalteriýa ulgamyny ulanmaly. Guramaňyzy awtomatlaşdyrmak üçin ilkinji ädim ätiň!