Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 852
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

На русском:

Stomatologiýada näsaglaryň hasaby

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýada näsaglaryň hasaba alynmagyny sargyt ediň

  • order

Stomatologiýanyň soňky birnäçe ýylda iň meşhur iş ugruna öwrülendigi hiç kim üçin syr däl. Her bir adam gowy görünmek isleýär we daş keşbinde möhüm jikme-jiklik ýylgyrmakdyr. Stomatologiýada hasaba alyş we bejerginiň nähili geçirilýändigini hemmeler bilýär, ýöne bu ýöriteleşdirilen lukmançylyk edaralarynda işiň we buhgalteriýanyň nähili guralandygy barada az adam pikir etdi. Iň möhüm ugurlaryň biri, belki-de hassalara gözegçilik etmek we hasaba almakdyr. Stomatologiýada näsaglary hasaba almak gaty agyr iş. Ondan öň ähli lukmançylyk taryhynyň ýazylan her bir adam üçin kagyz kartalarynda saklanmalydy. Şeýle boldy, bir näsag birnäçe lukman bilen bir wagtyň özünde bejergi alýan bolsa, bu kartoçkany hemme ýerde özi bilen alyp gitmeli boldy, zerur bolsa ony hemme ýerde özi bilen alyp gitmeli boldy. Bu käbir oňaýsyzlyklary döretdi: kartoçkalar ulaldy, maglumatlar bilen dolduryldy. Käwagt kartoçkalar ýitýärdi. Allhli maglumatlary biraz dikeltmeli boldum. Köp diş lukmanlary hassany hasaba almak işini tertipleşdirmek barada pikir edýärler. Zerur zat, ygtybarsyzlygy sebäpli kagyz resminamalaryny we el bilen hasaba almagy azaldýan ulgamdy. Çözüw tapyldy - näsaglary stomatologiýa hassahanasynda awtomatiki hasaba almak, stomatologiýada näsaglary hasaba almak üçin programma zerur. Işewürlik proseslerini optimizirlemek üçin IT önümleriniň ornaşdyrylmagy, kagyz hasaba alnyşyny çalt çalyşmaga we adam faktorynyň köp mukdarda maglumatlary ulgamlaşdyrmaga we gaýtadan işlemegine täsirini azaltmaga mümkinçilik berdi. Bu, diş işçileri üçin gönüden-göni borçlaryny has jikme-jik ýerine ýetirmek üçin wagt boşatdy. Gynansagam, käbir ýolbaşçylar pul tygşytlamak maksady bilen internetde şeýle hasapçylyk programmalaryny gözläp başladylar we gözleg saýtlaryndan şuňa meňzeş soraglary sorap başladylar: "stomatologiýa hassalaryny hasaba alyş programmasyny mugt göçürip alyň". Emma bu ýönekeý däl. Netijede, şeýle lukmançylyk edaralary aşa pes hilli ýazga almak üçin programma üpjünçiligi önümini aldylar we hiç kim onuň dikeldilmegine kepil geçip bilmeýändigi sebäpli maglumatlaryň dolulygyna ýitirilendigi ýüze çykdy. Netijede, pul tygşytlamak synanyşygy has ýokary çykdajylara öwrüldi. Bilşiňiz ýaly mugt peýnir ýok. Stomatologiýada näsaglary ýazga almak üçin ýokary hilli programma bilen pes hilli programmanyň arasynda näme tapawut bar? Esasy tapawut, hünärmen programmistleriň tehniki goldawynyň bolmagy, şeýle hem köp mukdarda maglumaty çäklendirilmedik wagt saklamak ukybydyr. Bu häsiýetleriň hemmesi "ygtybarlylyk" düşünjesine girýär. Diş hassahanasynda näsaglaryň başarnykly we hemmetaraplaýyn hasaba alynmagyny üpjün etmek üçin programma üpjünçiligine mätäç kärhanalar bir zada düşünmeli - stomatologiýa hassahanalaryny hasaba almak üçin mugt programma göçürip alyp bolmaýar. Iň ygtybarly ýol, şeýle programmany hil kepilligi we zerur bolsa oňa üýtgetmek we gowulaşdyrmak ukyby bilen birlikde satyn almakdyr. Lukmançylyk edaralarynyň hassalaryny hasaba almak üçin meýilnamalar boýunça öňdebaryjylardan biri Gazagystanly hünärmenleriň alhliumumy Hasap Ulgamyny (USU) ösdürmekdir. Diş lukmançylygynda näsaglary gysga wagtda hasaba almak üçin bu maksatnama diňe bir Gazagystanyň däl, eýsem GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň we goňşy ýurtlaryň bazaryny basyp aldy. Dürli ugurly kärhanalary awtomatlaşdyrmak we önümçilik prosesini hasaba almak üçin USU programmasyny saýlamaga näme sebäp bolýar?