Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 232
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa hassahanasy

stomatologiýa hassahanasy

На русском:

stomatologiýa hassahanasy

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Diş klinikasynyň hasabyny sargyt ediň

  • order

Diş klinikasynyň işi gowy dolandyrylmagyny we näsaglaryň, stomatologlaryň we tehnikleriň öz wagtynda hasaba alynmagyny talap edýär. Diş klinikasy programmasy kabul edijilere-de, baş lukmana-da kömek edip biljek funksional. Diş klinikasy üçin programma girmek üçin diňe öz şahsy adyňyz, şahsy parol bilen goralýan we kompýuteriňiziň iş stolunda nyşan bolmaly. Mundan başga-da, diş bejeriş programmasynyň her bir ulanyjysynyň, işgäriň görýän maglumatlarynyň mukdaryny çäklendirýän belli bir giriş roly bar. Diş klinikasynyň awtomatlaşdyrylmagy hasaba alynmakdan başlaýar: eýýäm bu ýerde işgärler diş hassahanasy programmasyny hassa bilen duşuşmak üçin ulanýarlar. Diş hassahanasynyň ýazgy penjiresinde hassany hasaba almak üçin belli bir lukmanyň goýmasyndaky islenýän wagta iki gezek basmaly we öňünden düzülen baha sanawyndan saýlap boljak hyzmatlary görkezmeli. Institutionhli maglumatlar, edaraňyzyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, stomatologiýa ulgamynda düzüldi we redaktirlendi. Diş hassahanasy üçin programmada kelle üçin ýöriteleşdirilen "Hasabat" bölümi bar. Diş klinikasyna gözegçilik etmegiň bu bölüminde islendik wagtyň çäginde dürli hasabatlar döredip bilersiňiz. Mysal üçin, Satuw kub hasabaty belli bir prosedura kimiň sarp edendigini we näçeräk sarp edilendigini görkezýär, Marketing hasabaty mahabatyň netijeliligini görkezýär, Bir Outa hasabaty haýsy önümleriň aksiýasynyň gutarýandygyny we ş.m. görkezýär. Diş klinikasy ulgamy diňe bir ähli lukmançylyk işgärlerini özüne çekmän, eýsem haryt üpjün edijiler, öý eýeleri we ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berer. Diş klinikasy üçin programmanyň mugt wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diş klinikasy programmasy bilen işiňizi awtomatlaşdyryň!