Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýa hassahanasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 232
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa hassahanasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýa hassahanasy

На русском:

stomatologiýa hassahanasy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Diş klinikasynyň işi müşderileriň, stomatologlaryň we dolandyryjylaryň gowy hasaba alynmagyna we wagtynda dolandyrylmagyna mätäç. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, dolandyryjylara we baş diş lukmanyna kömek edýän işleýän buhgalter ulgamydyr. Diş kliniki gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyna girmek üçin diňe şahsy parol bilen goralýan ulanyjy adyňyzy ýazmaly we kompýuteriňiziň iş stolunda bir nyşan basmaly. Mundan başga-da, diş klinikasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjysynyň ulanyjynyň görýän we ulanýan maglumatlarynyň mukdaryny çäklendirýän belli bir ygtyýarlyklary bar. Diş klinikasynyň awtomatlaşdyrylmagy müşderileriň duşuşmagy bilen başlaýar. Bu ýerde işgärleriňiz, müşderi bilen duşuşmak üçin diş klinikasynyň buhgalteriýa programmasyny ulanýarlar. Näsagy hasaba almak üçin, diş klinikasynyň ýazgy penjiresinde zerur lukmanyň goýmasyndaky zerur wagty iki gezek basmaly we öňünden düzülen baha sanawyndan saýlap boljak hyzmatlary görkezmeli.

Informationhli maglumatlar saklanýar we guramaňyzyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, stomatologiýa programmasynda redaktirläp bolýar. Diş klinikasyna gözegçilik etmek üçin buhgalter programma üpjünçiliginde edaranyň ýolbaşçysy üçin örän peýdaly 'Hasabat' bölümi bar. Diş klinikasyna gözegçilik etmegiň bu bölüminde, islendik döwürde dürli hasabatlar berýärsiňiz. Mysal üçin, satuw mukdary hasabaty belli bir prosedura näçeräk sarp edilendigini görkezýär. Marketing hasabaty mahabatyň netijelerini görkezýär. Bir stocka gözegçilik hasabaty, ammaryňyzy doldurmak üçin haýsy önümlere ýakyn wagtda gaýtadan sargyt edilmelidigini görkezýär. Diş klinikasy programmasy diňe bir ähli lukmançylyk işgärleri üçin amatly bolman, eýsem haryt üpjün edijiler, ýer eýeleri we ätiýaçlandyryş kompaniýalary bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Diş klinikasy üçin buhgalter programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Diş klinikasynyň buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen guramaňyzy awtomatlaşdyryň!

Netijelere gözegçilik etmek we ähli proseslere gözegçilik etmek diş bejeriş merkezinde tertip-düzgüniň açarydyr. Netijeleri yzarlamasaňyz, girdejiniň ösüşi we çykdajylary azaltmak tötänleýin hadysa öwrüler. Hasapçylyk programmasy ähli gözegçilik nokatlarynda görkezijileri ele alýar, üýtgeşmeleriň dinamikasyny we sebäp-täsir gatnaşyklaryny döredýär, soňra gaýtadan işlenen maglumatlary hasabat we teklipler görnüşinde görkezýär. Bu netijeleriň yzygiderliligini üpjün edýär. Işewürlik masştabyna gelsek - bu stomatologiýa klinikasynyň islendik müdiriniň arzuw edýän zady. Häzirki şertlerde işiňiziň gaty kiçi derejesine ýetendigiňizi göz öňüne getiriň. Işiňizi giňeltmek diňe goşmaça hyzmat nokatlary görnüşinde manyly. Kärende, enjamlar we işgär almak bilen meseläni çözdüňiz. Otheröne başga bir topar sorag galýar: Işgärleri nädip terbiýelemeli, olara eýýäm gazanan ähli maglumatlaryňyzy we tejribäňizi bermeli? Olaryň işine nädip gözegçilik edip bilersiňiz? Meýilnamalary nädip düzüp, netijelerini barlamaly? Telekeçiligi awtomatlaşdyrmak bu soraglaryň hemmesini çözýär.

USU-Soft buhgalteriýa programmasy, işgäriň giren roluna baglylykda funksiýalary bölmek prinsipine esaslanýar. Esasy rollar bar ('Direktor', 'Administrator', 'Diş lukmany'), ýöne goşmaça siz 'Hasapçy', 'Marketing hünärmeni', 'Üpjünçilik zynjyry hünärmeni' we ş.m. ýaly beýleki klinika işgärleri üçin rol we hasap döredip biler. Hasapçylyk programmasyna girmegiň roly, her bir işgär üçin kartoçka we hasap (buhgalteriýa programmasyna girmek üçin parol) döredilende kesgitlenýän hünär bilen kesgitlenýär. Şeýlelik bilen, işgär hakda maglumatlary doldurmaly. Iň az talap edilýän maglumatlar ady, familiýasy we hünäri. Hünär kesgitlemek üçin, 'Hünär saýla' meýdançasyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň ('Hünär' katalogy buhgalteriýa programmasyny gurmak döwründe eýýäm biz tarapyndan doldurylýar, ýöne redaktirläp bilersiňiz). Işgäriň birnäçe hünäri bar bolsa, birnäçe kartoçka döretmegiň zerurlygy ýok. Hünärleriniň hemmesini birinde görkezmek ýeterlikdir. Munuň üçin hünär meýdanyna sag basyň we teklip edilýän sanawdan bir opsiýa goşuň.

Programmada diş klinikasynyň ösüş ýagdaýyny görkezmek üçin köp hasabat bar. 'Nagt pul akymy' hasabatynda nagt pul akymlary we akymlary görkezilýär we olara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Günüň nagt hasabaty, buhgalter hasabatynda döredilen hasabat bilen birmeňzeş bolsa, ähli sargytlaryň we tölegleriň buhgalteriýa programmasy arkaly ýerine ýetirilendigini we maliýe maglumatlaryna ynanyp boljakdygyny ynam bilen aýdyp bilersiňiz.

'Işleriň ugurlary boýunça girdejiler' hasabaty, klinikanyň her bir sebitine we her diş lukmanyna näçeräk pul getirýändigini görmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem hassalaryň bergilerini we gazananlaryny, girdejileriniň sanyny, gaýtadan bejergisini yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz. kepillik, hasaplaşyk hyzmatlarynyň sany, tölenen mukdar we beýleki möhüm maliýe ölçegleri. Bellemek hasabatlary hassanyň klinikada geçiren wagtyna gözegçilik etmäge kömek edýär. Bu hasabatyň örän möhüm topary. Olar bilen işjeň işlemek size täze hyzmat derejesine ýetmäge we lukmanlaryň we ýolbaşçylaryň işini ýokarlandyrmaga we şeýlelik bilen klinikanyň girdejisini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. 'Lukmanlar ýükleri' hasabatynda meýilnamanyň netijeli döredilendigi ýa-da her bir lukmanyň klinika üçin näderejede peýdalydygy we haýsy lukmanyň iň köp girdeji getirýändigi görkezilýär.