Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 761
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

На русском:

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýanyň hasaba alyş kitabyny sargyt ediň


Her bir adam ömründe azyndan bir gezek diş lukmanyna ýüz tutdy. Her ýerde täze lukmançylyk edaralary açylýar - hödürlenýän we ýokary hünärli lukmançylyk hyzmatlarynyň köp sanawy bolan köp dersli. Mysal üçin, diş klinikalary we stomatologiýa. Şeýle edaralaryň işiniň başynda ýazgylary ýöretmek barada aýratyn pikir etmeýändikleri ýüze çykýar. Diňe resminamalary ýazga almak we diş sanawyny ýöretmek ýeterlikdir öýdülýär. Gynansagam, bu düýbünden dogry däl. Başlangyç etapda buhgalteriýa çemeleşmesi hakykatdanam amatlydyr. Müşderileriň az mukdary, kiçi göwrümler - bu faktorlaryň hemmesi kärhananyň işiniň usullaryna täsir edýär (stomatologiýada hassany el bilen hasaba almak). Şeýle-de bolsa, işiň mukdarynyň köpelmegi we stomatologiýa ýa-da beýleki lukmançylyk edaralarynyň meşhurlygynyň artmagy, şeýle hem müşderileriň sanynyň köpelmegi bilen stomatologiýa ýolbaşçylary iş amallaryny optimizirlemegiň zerurlygy barada ýiti sorag bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.

Munuň sebäbi, barha köpelýän maglumaty gaýtadan işlemek üçin wagtyň ýoklugydyr, sebäbi ýazgylary el bilen ýöretmäge öwrenişen diş lukmanlary, wagtyň geçmegi bilen gönüden-göni borçlaryny ýerine ýetirmegiň ýerine resminamalary doldurmaga başlaýandyklaryna geň galýarlar. . Mysal üçin, müşderi journalurnalyny ýa-da diş rentgen ýazgysyny dolduryň we bu suratlary reýestrdäki ýazgylara görä tertipläň. Dolandyryjynyň stomatologiýa işleriniň netijeleri barada maglumat ýygnamak synanyşyklary adaty işgärleri üçin hakyky kelle agyrysyna öwrülýär. Bu ýagdaýdan çykmagyň ýoly klinikanyň awtomatlaşdyrylan buhgalter depderçesine geçmegi. Kärhanada stomatologiýada elektron müşderi kitap ýazgylaryny we rentgen ýazgylaryny ýöretmegiň iş amallaryny optimizirlemegiň iň oňat hasaba alyş kitaby, USU-Soft buhgalteriýa programmasy hasaplanýar.

Biziň ösüşimiz, buhgalter hasabatyny dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi bolup, dürli görnüşli kompaniýalar, şol sanda diş klinikalary we stomatologiýa bölümleri, müşderileriň elektron hasaba alyş kitapçalaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň sanawyny ýöretmek üçin üstünlikli ulanylýar. USU-Soft diňe bir Gazagystan Respublikasynda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da tanalýar. Näsaglaryň sanawyny ýöretmek üçin USU-Soft hasaba alyş kitabynyň işleýşi örän dürli-dürli we interfeýs amatly. Stomatologiýa hasaba alyş depderçesini şahsy kompýuter başarnyklary bolan islendik adam ulanyp biler. USU-Soft buhgalteriýa programmasy, diş hassalarynyň elektron kitapçasyny ýöretmäge kömek edýär we diş işgärlerini köp mukdarda kagyz resminamalaryny saklamak zerurlygyndan halas edýär, şeýle hem olar üçin içgysgynç we gündelik işleriň hemmesini ýerine ýetirýär. has möhüm meseleleri çözmeli. Aşakda hassalaryň hasaba alyş kitapçalaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň ýazgy kitabyny ýöretmek programma üpjünçiliginiň mysalyny ulanyp, buhgalteriýa kitabynyň diňe käbir aýratynlyklaryny size ýetirýäris.

Stomatologiýanyň USU-Soft hasaba alyş kitaby dolandyryjylar üçin aýrylmazdyr. Onuň kömegi bilen diş lukmanynyň işine doly gözegçilik edip bilersiňiz. Her lukmanyň haýsy girdeji getirýändigini, şeýle hem dolandyryjylaryň netijeliligini bilýärsiňiz. Hünärmenleriň işinde güýçli we gowşak taraplary gözlemäge mümkinçilik alarsyňyz: olaryň maslahatlary bejergä öwrülmeýär we ş.m. Emeli intellekt bilen ähli işgärleriň seljermesi we şübheli üýtgeşmeler barada habar bermek, diş lukmançylygynda bolup geçýän çärelere gözegçiligiňizi ýitirip bilmez. Indi işgärleriňiziň aýlyklaryny hasaplamagyň zerurlygy ýok. Programma, nol ýalňyşlyk goýbermek ukyby sebäpli bu meselä gaty laýyk gelýär. Mundan başga-da, stomatologiýanyň iş ýüküni çaklap bilersiňiz we stomatologiýanyň iň täsirli bolmagyny üpjün etmek üçin hassalary we işgärleri bölüp bilersiňiz.

Stomatologiýa gözegçiliginiň USU-Soft hasaba alyş kitaby dolandyryjylar üçin iň gowy dost. Diş lukmanlaryňyzyň meýilnamalaryny aňsat we amatly dolandyrsaňyz, diş lukmançylygynda nämeleriň bolup geçýändigine göz ýetirersiňiz we bu gözegçilik we tertip alamatydyr. Mundan başga-da, diş guramasyny dolandyrmagyň hasaba alyş kitaby bilen boş wagt gözläp we hassalary mümkin boldugyça amatly ýazyp bilersiňiz. Elbetde, programma resminamalary çaltlaşdyrýar. Taýýar galyplaryň bolmagy hassalaryň hyzmat wagtyny gysgaldýar we bolup biljek ýalňyşlyklary azaldýar. Hasap-fakturalary çap etmek we berlen bejergi üçin tölegi kabul etmek buhgalter depderçesinde edilip bilner. Birnäçe wagt işläniňizden soň, girdejiňiziň köpelendigine göz ýetirersiňiz. Marketing gurallary we amaly üýtgeşmeler arkaly kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmagyň onlarça usulyny bilýändigiňizi bilýäris. Hasap ýazgy kitaby bu usullary doldurýar. Mysal üçin, onlaýn hasaba alyş hassalaryň wagtyny we nerwini tygşytlaýar.

Bu, stomatologiýa karmaňyzy we buhgalter hasabaty arkaly amallaryň sanyny artdyrýar. Jübi programmasyndaky e-poçta habarnamalary we e-poçta habar býulletenleri sizi lukmanlar we hassalar bilen gysga aralykda saklaýar: mahabat we arzanladyşlary ýada salýarsyňyz, täzelikleri we proseduralary ýada salýarsyňyz. Bonus programmasy müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrýar we sizi has maksatly çäreleri görmäge çagyrýar. Ferollama ulgamy täze çykdajylary has az çykdajy bilen köp sanly çekmäge mümkinçilik berýär. Size gözegçilik edýän guramaňyzy täze üstünlik derejesine çykarmak islegleriňize ýetmäge mümkinçilik berýäris!