Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 761
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

На русском:

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýanyň hasaba alyş kitabyny sargyt ediň

  • order

Her bir adam ömründe azyndan bir gezek diş lukmanyna ýüz tutdy. Her ýerde täze lukmançylyk edaralary açylýar - hödürlenýän we ýokary hünärli lukmançylyk hyzmatlarynyň uly sanawy bolan köp dersli. Mysal üçin, stomatologiýa we ofisler. Şeýle edaralaryň işiniň başynda ýazgylary ýöretmek hakda aýratyn pikir etmeýändikleri ýüze çykýar. Diňe resminamalary ýazga almak we diş sanawyny ýöretmek ýeterlikdir öýdülýär. Gynansagam, bu düýbünden dogry däl. Başlangyç etapda buhgalteriýa çemeleşmesi hakykatdanam amatlydyr. Az sanly näsag, kiçi göwrüm - bu faktorlaryň hemmesi kärhananyň işiniň usullaryna täsir edýär. Mysal üçin, stomatologiýada hassany el bilen açmak. Şeýle-de bolsa, işiň mukdarynyň köpelmegi we stomatologiýa ýa-da beýleki lukmançylyk edaralarynyň meşhurlygynyň, şeýle hem näsaglaryň sanynyň köpelmegi bilen klinikanyň ýolbaşçylary iş amallaryny optimizirlemegiň zerurlygy barada ýiti sorag bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Munuň sebäbi, barha köpelýän maglumatlary gaýtadan işlemek üçin wagtyň ýoklugydyr, sebäbi ýazgylary el bilen ýöretmäge öwrenişen diş lukmanlary, wagtyň geçmegi bilen gönüden-göni borçlaryny ýerine ýetirmegiň ýerine resminamalary doldurmaga başlaýandyklaryna geň galýarlar. Mysal üçin, hassalar journalurnalyny ýa-da diş rentgen ýazgysyny dolduryň we bu suratlary reýestrdäki ýazgylara görä tertipläň. Dolandyryjynyň stomatologiýa işleriniň netijeleri barada maglumat ýygnamak synanyşyklary adaty işgärleri üçin hakyky kelle agyrysyna öwrülýär. Bu ýagdaýdan çykmagyň ýoly klinikanyň awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa ulgamyna geçmegi. Elektron hassalar joururnallaryny we stomatologiýada rentgen journalurnalyny alyp barmak üçin iş amallaryny optimizirlemek üçin iň oňat programma, alhliumumy Hasap Ulgamy (USU) hasaplanýar. Ösüşimiz, buhgalter hasabatyny ýöretmek üçin programma üpjünçiligi bolup, elektroniki hassalar joururnallaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň sanawyny ýöretmek üçin stomatologiýa we stomatologiýa bölümlerini goşmak bilen dürli görnüşli kompaniýalar tarapyndan üstünlikli ulanylýar. USU diňe bir Gazagystan Respublikasynda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da tanalýar. USU hassalarynyň sanawyny ýöretmek üçin programmanyň işleýşi dürli-dürli we interfeýs amatly. Programmany şahsy kompýuter başarnyklarynyň islendik derejesi bolan adam ulanyp biler. USU diş näsaglarynyň elektron journalurnalyny ýöretmäge we diş işgärlerini köp mukdarda kagyz resminamalaryny saklamak zerurlygyndan halas eder, şeýle hem has möhüm meseleleri çözmek üçin wagtlaryny boşadyp, içgysgynç we gündelik işleri ýerine ýetirer. Aşakda, hassalaryň elektron ýazgylaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň sanawyny ýöretmek üçin programma üpjünçiliginiň mysalyny ulanyp, alhliumumy Hasap Ulgamynyň birnäçe aýratynlyklaryny size ýetirýäris.