Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 761
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby

На русском:

stomatologiýanyň hasaba alyş kitaby
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Her bir adam ömründe azyndan bir gezek diş lukmanyna ýüz tutdy. Her ýerde täze lukmançylyk edaralary açylýar - hödürlenýän we ýokary hünärli lukmançylyk hyzmatlarynyň köp sanawy bolan köp dersli. Mysal üçin, diş klinikalary we stomatologiýa. Şeýle edaralaryň işiniň başynda ýazgylary ýöretmek barada aýratyn pikir etmeýändikleri ýüze çykýar. Diňe resminamalary ýazga almak we diş sanawyny ýöretmek ýeterlikdir öýdülýär. Gynansagam, bu düýbünden dogry däl. Başlangyç etapda buhgalteriýa çemeleşmesi hakykatdanam amatlydyr. Müşderileriň az mukdary, kiçi göwrümler - bu faktorlaryň hemmesi kärhananyň işiniň usullaryna täsir edýär (stomatologiýada hassany el bilen hasaba almak). Şeýle-de bolsa, işiň mukdarynyň köpelmegi we stomatologiýa ýa-da beýleki lukmançylyk edaralarynyň meşhurlygynyň artmagy, şeýle hem müşderileriň sanynyň köpelmegi bilen stomatologiýa ýolbaşçylary iş amallaryny optimizirlemegiň zerurlygy barada ýiti sorag bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.

Munuň sebäbi, barha köpelýän maglumaty gaýtadan işlemek üçin wagtyň ýoklugydyr, sebäbi ýazgylary el bilen ýöretmäge öwrenişen diş lukmanlary, wagtyň geçmegi bilen gönüden-göni borçlaryny ýerine ýetirmegiň ýerine resminamalary doldurmaga başlaýandyklaryna geň galýarlar. . Mysal üçin, müşderi journalurnalyny ýa-da diş rentgen ýazgysyny dolduryň we bu suratlary reýestrdäki ýazgylara görä tertipläň. Dolandyryjynyň stomatologiýa işleriniň netijeleri barada maglumat ýygnamak synanyşyklary adaty işgärleri üçin hakyky kelle agyrysyna öwrülýär. Bu ýagdaýdan çykmagyň ýoly klinikanyň awtomatlaşdyrylan buhgalter depderçesine geçmegi. Kärhanada stomatologiýada elektron müşderi kitap ýazgylaryny we rentgen ýazgylaryny ýöretmegiň iş amallaryny optimizirlemegiň iň oňat hasaba alyş kitaby, USU-Soft buhgalteriýa programmasy hasaplanýar.

Biziň ösüşimiz, buhgalter hasabatyny dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi bolup, dürli görnüşli kompaniýalar, şol sanda diş klinikalary we stomatologiýa bölümleri, müşderileriň elektron hasaba alyş kitapçalaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň sanawyny ýöretmek üçin üstünlikli ulanylýar. USU-Soft diňe bir Gazagystan Respublikasynda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da tanalýar. Näsaglaryň sanawyny ýöretmek üçin USU-Soft hasaba alyş kitabynyň işleýşi örän dürli-dürli we interfeýs amatly. Stomatologiýa hasaba alyş depderçesini şahsy kompýuter başarnyklary bolan islendik adam ulanyp biler. USU-Soft buhgalteriýa programmasy, diş hassalarynyň elektron kitapçasyny ýöretmäge kömek edýär we diş işgärlerini köp mukdarda kagyz resminamalaryny saklamak zerurlygyndan halas edýär, şeýle hem olar üçin içgysgynç we gündelik işleriň hemmesini ýerine ýetirýär. has möhüm meseleleri çözmeli. Aşakda hassalaryň hasaba alyş kitapçalaryny we stomatologiýada rentgen şekilleriniň ýazgy kitabyny ýöretmek programma üpjünçiliginiň mysalyny ulanyp, buhgalteriýa kitabynyň diňe käbir aýratynlyklaryny size ýetirýäris.

Stomatologiýanyň USU-Soft hasaba alyş kitaby dolandyryjylar üçin aýrylmazdyr. Onuň kömegi bilen diş lukmanynyň işine doly gözegçilik edip bilersiňiz. Her lukmanyň haýsy girdeji getirýändigini, şeýle hem dolandyryjylaryň netijeliligini bilýärsiňiz. Hünärmenleriň işinde güýçli we gowşak taraplary gözlemäge mümkinçilik alarsyňyz: olaryň maslahatlary bejergä öwrülmeýär we ş.m. Emeli intellekt bilen ähli işgärleriň seljermesi we şübheli üýtgeşmeler barada habar bermek, diş lukmançylygynda bolup geçýän çärelere gözegçiligiňizi ýitirip bilmez. Indi işgärleriňiziň aýlyklaryny hasaplamagyň zerurlygy ýok. Programma, nol ýalňyşlyk goýbermek ukyby sebäpli bu meselä gaty laýyk gelýär. Mundan başga-da, stomatologiýanyň iş ýüküni çaklap bilersiňiz we stomatologiýanyň iň täsirli bolmagyny üpjün etmek üçin hassalary we işgärleri bölüp bilersiňiz.

Stomatologiýa gözegçiliginiň USU-Soft hasaba alyş kitaby dolandyryjylar üçin iň gowy dost. Diş lukmanlaryňyzyň meýilnamalaryny aňsat we amatly dolandyrsaňyz, diş lukmançylygynda nämeleriň bolup geçýändigine göz ýetirersiňiz we bu gözegçilik we tertip alamatydyr. Mundan başga-da, diş guramasyny dolandyrmagyň hasaba alyş kitaby bilen boş wagt gözläp we hassalary mümkin boldugyça amatly ýazyp bilersiňiz. Elbetde, programma resminamalary çaltlaşdyrýar. Taýýar galyplaryň bolmagy hassalaryň hyzmat wagtyny gysgaldýar we bolup biljek ýalňyşlyklary azaldýar. Hasap-fakturalary çap etmek we berlen bejergi üçin tölegi kabul etmek buhgalter depderçesinde edilip bilner. Birnäçe wagt işläniňizden soň, girdejiňiziň köpelendigine göz ýetirersiňiz. Marketing gurallary we amaly üýtgeşmeler arkaly kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmagyň onlarça usulyny bilýändigiňizi bilýäris. Hasap ýazgy kitaby bu usullary doldurýar. Mysal üçin, onlaýn hasaba alyş hassalaryň wagtyny we nerwini tygşytlaýar.

Bu, stomatologiýa karmaňyzy we buhgalter hasabaty arkaly amallaryň sanyny artdyrýar. Jübi programmasyndaky e-poçta habarnamalary we e-poçta habar býulletenleri sizi lukmanlar we hassalar bilen gysga aralykda saklaýar: mahabat we arzanladyşlary ýada salýarsyňyz, täzelikleri we proseduralary ýada salýarsyňyz. Bonus programmasy müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrýar we sizi has maksatly çäreleri görmäge çagyrýar. Ferollama ulgamy täze çykdajylary has az çykdajy bilen köp sanly çekmäge mümkinçilik berýär. Size gözegçilik edýän guramaňyzy täze üstünlik derejesine çykarmak islegleriňize ýetmäge mümkinçilik berýäris!