Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 716
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

stomatologiýa hasaby

stomatologiýa hasaby

На русском:

stomatologiýa hasaby

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýanyň hasabyny sargyt ediň

  • order

Stomatologiýa we stomatologiýa klinikalary hemme ýerde açylýar. Olaryň hersiniň, iş ýerine, ýaşaýan ýerine, hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşine, nyrh syýasaty we başga-da köp faktorlara baglylykda belli bir edarany halaýan myhmanlaryň sanawy bar. Stomatologiýa müşderilerini hasaba almak gaty köp we köp wagt talap edýär. Aragatnaşyk maglumatlaryny öz wagtynda saklamak we täzelemek bilen çäklenmän, her biriniň lukmançylyk taryhyny yzarlamak, hökmany we içerki hasabat resminamalarynyň köpüsini saklamak zerur. Klinika ulaldygyça, klinikanyň önümçilik prosesi bilen birlikde, diş merkeziniň müşderileriniň hasaby hem gowulaşýar. Bagtymyza, tehnologiki ösüş we lukmançylyk hyzmatlary bazary elmydama ýakynlaşdy. Stomatologlar indi her gün dürli görnüşleri we formalary doldurmak, müşderi kartoçkalaryny we lukmançylyk taryhyny el bilen saklamak üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygyny ýatdan çykaryp bilerler. Indi awtomatiki hasapçylyk ulgamlary olar üçin edip biler. Şu güne çenli Univershliumumy Hasap Ulgamy (USU) özüni iň gowy görnüşde görkezdi. Diňe Gazagystanyň däl, GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň bazaryny çaltlyk bilen basyp alýar. USU-nyň analoglar bilen deňeşdirilende esasy artykmaçlygy ýokary hilli, ygtybarly we ulanylyş aňsatlygydyr.