Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Stomatologiýada buhgalteriýa
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 681
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýada buhgalteriýa

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Stomatologiýada buhgalteriýa

На русском:

Stomatologiýada buhgalteriýa
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Diş klinikalary elmydama gaty meşhurdyr. Öň poliklinikalarda diş lukmanlarynyň hyzmatlary berlen bolsa, indi stomatologiýa ýaly köp sanly lukmançylyk edaralarynyň döremek meýli bar. Diagnostikadan protezlere çenli dürli hyzmatlary hödürleýär. Diş lukmançylygynda buhgalteriýa, adamlaryň özüni bejermek işiniň görnüşi ýaly aýratynlyklary bar. Bu ýerde ammar buhgalteriýasy, lukmançylyk hasaby, işgärleriň buhgalteriýasy, hyzmatlaryň bahasyny hasaplamak, işgärleriň aýlygy, dürli içerki hasabatlar we beýleki amallar döretmekde möhüm rol oýnaýar. Köp diş guramalary buhgalter hasabatynda awtomatlaşdyrmagy girizmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Adatça, buhgalteriň wezipeleri ýagdaýa doly gözegçilik etmegi, diňe bir işiniň däl, eýsem beýleki işgärleriň hem wagtyna gözegçilik etmek ukybyny öz içine alýar. Stomatologiýa buhgalteriniň öz borçlaryny mümkin boldugyça has netijeli ýerine ýetirmegi üçin buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak zerur bolýar. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýasy bazary, diş hasapçysynyň işini has amatly edýän stomatologiýa hasaby programma üpjünçiligini hödürleýär. Stomatologiýa hasabatynyň iň oňat programmasy, USU-Soft programmasy hasap edilip bilner. Köp ýurtda bazardaky bäsleşikde ýeňiş gazanmaga kömek eden köp peýdasy bar. Stomatologiýa hasaby programmasy, ulanylyş aňsatlygy, ygtybarlylygy we maglumatlary wizual görkezmek bilen tapawutlanýar. Mundan başga-da, USU-Soft programmasynyň tehniki goldawy ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar. Stomatologiýa hasaba alyş programma üpjünçiliginiň bahasy hökman sizi begendirer. Stomatologiýada buhgalter programmasy hökmünde ulanylýan USU-Soft-yň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Täze programma üpjünçiligimizi synap görüň. Bazardaky iň girdejili we tehniki taýdan ösen programmalaryň biridir. Wagt tygşytlaň we stomatologiýa dolandyryşynyň aňsat, doly aýratynlykly programma üpjünçiligi bilen işiňizi ösdüriň. Simpleönekeý iş prosesinde we içgin ulanyjy interfeýsinde birleşdirilen güýçli aýratynlyklary tapyň. Az basmak we az pul üçin has köp iş ediň. USU-Soft programmasy lukmanlar üçin amatly, sebäbi diş lukmançylygyny dolandyrmak programma üpjünçiligi bilen birnäçe minutda lukmançylyk ýazgylaryny, gündelikleri we tölegleri doldurmak bilen wagtynyň 70% -ini tygşytlaýar. Iş bellemegiň tertibi elmydama ýakynlaşýar we ýatlatmalar lukmana we näsaglara bellenen wagty ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýär. Bejergi meýilnamasyny awtomatiki hasaplamak hassany bellemegiň wagtyny gysgaldýar. Tamamlanan işleriň aç-açan hasabat berilmegi stomatologiýa hasaba alyş ulgamy, şeýle hem işgärleriň işi bilen baglanyşykly bonuslary çalt hasaplamak arkaly üpjün edilýär. Enjamlaryň giň toplumy bilen integrasiýa, diş lukmançylygyňyzy has täsirli etmek üçin has köp gural berýär. Stomatologiýa hasaby programmasy onlaýn kassa enjamlaryny we rentgen ulgamlaryny goldaýar.

Gündelik meseleler we gündelik hereketler programma arkaly ýerine ýetirilýär. Lukmanlaryň we kabul edijileriň hassalaryň ýazgylaryny, fakturalaryny, hasabatlaryny, şertnamalaryny, täjirçilik tekliplerini we beýleki resminamalary doldurmak üçin näçe wagt sarp edýändigini hasaplaň? Täze gelenlere bu paýhaslary öwretmek üçin näçe sagat sarp edilýär? Adaty we adaty prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy işgärlere esasy iş üçin gymmatly wagt berýär. Çylşyrymly hasaplamalar sekuntlarda ýerine ýetirilýär. Bir işgäriň çylşyrymly hasaplamalarda ýa-da standart däl hasabatlary doldurmakdaky ýalňyşlygy kompaniýany girdejileriniň ep-esli böleginden mahrum edip biler. Dolandyryjy erbetlik bilen ýalňyşlyk goýbermeýär; bu umumy adam ýalňyşlygydyr. Programma üpjünçiligi adam däl, ýalňyşlyk goýbermeýär. Şonuň üçin bu pursatdan peýdalanyň we ýalňyşlyklardan hemişelik dynyň. Işgärleriň wagtyny meýilleşdirmek hem stomatologiýa hasaby programmasynyň örän peýdaly aýratynlygydyr. Her işgäriň iş tertibini meýilleşdirmek möhümdir. Mysal üçin, hassanyň bellän zynjyryny guruň, şonuň üçin lukman her duşuşyga howlukman işleýär. Şeýle etmek bilen zynjyryň tertipde deşikleri bolmaz we iş wagty biderek bolmaz.

Derman ýol hereketine gözegçilik ulgamy näme? Bitewi hasaba alyş ulgamy, sarp edijileri bikanun dermanlardan goramak we raýatlara we guramalara dermanlaryň kanunylygyny tiz barlamak üçin hyzmat bermek üçin döredildi. Mundan başga-da, stomatologiýa hasaba alyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy paketiň hereketi barada jikme-jik maglumat berýär, şeýle hem mundan beýläk dolanyşyga mümkinçilik bermeýän maglumatlary berýär (mysal üçin, bukjanyň eýýäm satylandygy ýa-da dolanyşykdan çykarylandygy baradaky maglumatlar) sebäpleri).

Internetde mugt hödürlenýän stomatologiýa hasaby programmalaryna bil baglamazlyk akyllydyr. Akylly dolandyryjy, gowy işiň hil taýdan ulanylmagyna mätäçdigine düşünýär. Şeýle-de bolsa, mugt programmada hatda hil barada-da maglumat ýok. Stomatologiýa işiňizde size aýratyn we peýdaly bir zat hödürleýäris. Tejribe topladyk we stomatologiýa hasaby programmasynyň, şeýle hem tehniki goldaw toparynyň iň ýokary hilini kepillendirip bileris. Hünärmenlerimiz, kynçylyklaryňyza kömek etmekden, şeýle hem USU-Soft programmasynyň eýýäm gazanylan funksiýalaryna täze ösen funksiýalary hödürlemekden hoşal. Klinikaňyzy we bu programmany aýyrýan ýeke-täk zat, özüňiz karar bermeli. Ulgam bilen nämä ýetip boljakdygyňyzy görkezdik, galanlary size bagly!