Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 12
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi üçin hasap

На русском:

Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi üçin hasap
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Kompaniýasy barada alada edýän her bir dolandyryjy, sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamak, guramanyň we işgärleriň işini ýönekeýleşdirmek we gowulaşdyrmak, çykdajylary azaltmak bilen ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edýär. Diňe doly we yzygiderli gözegçilik, dolandyrmak we ähli sargytlary hasaba almak bilen, kesgitlenen maksatlara ýetmek we öndürijiligi ýokarlandyrmak we şol bir wagtyň özünde girdejili bolmak mümkin. Tehnologiki ösüşiň bu tapgyrynda, yzygiderli ösýän bäsdeşligi göz öňünde tutup, sarp edilen wagty we maliýe çeşmelerini azaltmak, sargytlaryň ýerine ýetirilmegi üçin awtomatlaşdyrylan programma girizmek zerurdyr. Emma, buhgalteriýa ulgamyny saýlanyňyzda gaty seresap boluň, sebäbi ol diňe bir çalt däl, eýsem ýokary hilli, awtomatlaşdyrylan, köp işleýän we köp ulanyjy bolmaly, şol bir wagtyň özünde aýlyk töleg ýok bolsa, bahasy ýokary däl we has gowusy. Şeýle hasapçylyk ulgamyny tapmak mümkin däl öýdýärsiňizmi? Nädogry. Üýtgeşik programma USU Programma üpjünçiligimiz, iň az maýa goýumlary bilen programma üpjünçiligini esasy bilimi bolan iň saýlama ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýär. Hasap ulgamy, şahsy islegleri we iş ýerlerini göz öňünde tutup, her bir işgäri çalt düzýär. Köp oýunçy re modeimi hem garaşmagyňyzy dowam etdirmeýär we goşmaça programmalarda pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Arzan bahasy, aýlyk töleg ýok bolsa, programmamyzy şuňa meňzeş sargytlaryň ýerine ýetiriş hasapçylyk programmalaryndan tapawutlandyrýar.

Her kärhananyň işinde esasy wezipe buhgalteriýa we sargytlara gözegçilik etmekdir. Müşderiler bilen ynamly gatnaşyklaryň binýady we güýçlendirilmegi, öz wagtynda ýerine ýetirilmegi we artykmaç töleglere gözegçilik etmekdir we bu üstünligiň açarydyr. Awtomatlaşdyrylan programmamyz, meýilnamalaşdyryjyda hasaba alynmagy sebäpli ozal alnan habarnamalary göz öňünde tutup, ähli önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmaga, wagtynda ýerine ýetirilen işleri derňemäge we netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, kompýuterleşdirilen buhgalter ulgamy sebäpli, adam faktoryny (geleňsizlik, ýadawlyk we ş.m.) göz öňünde tutup, işgärleriň islegleri boýunça tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegi azaldyldy. Iş wagtynyň hasabyny ýöretmek bilen, diňe bir zähmet hakynyň hasaplanýandygyna esaslanýan işgärleriň işine gözegçilik etmän, eýsem işgärleri tertip-düzgüne girizýärsiňiz.

Dürli tablisalary saklamak, ýokary hilli maglumat girizmäge we köp ýyllap tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Maglumatlary import etmek diňe bir derrew maglumat däl, eýsem hil taýdan hem dürli habar beriş serişdelerinden ýerine ýetirilýär. Bu, esasanam zerur tablisalara we alsurnallara awtomatiki paýlanýan we işgärlere iş ýagdaýyna baglylykda elýeterliligi üpjün edýän elektron sargytlar bilen işlenende has dogry bolýar. Indi kontekst gözleg motorynyň ulanylyşyny göz öňünde tutup, zerur materiallary tapmak üçin köp wagt we güýç gerek bolmaz.

Aslynda, USU Programma üpjünçiligi köp wezipeli we web sahypamyzda tapyp boljak islegiňiz boýunça dürli modullar bilen doldurylyp bilner. Mundan başga-da, müşderileriň synlary bilen bahalaryň sanawy we ulgamlaryň beýany bar. Goşmaça soraglar üçin geňeşçilerimiz görkezilen telefon belgilerinde size maslahat bermäge şat.

Sargyt meýilnamasynyň ýerine ýetirilişini hasaba almak, ygtybarly howpsuzlygy we umumy amallara gözegçilik etmegi üpjün edýär. Programmalar ulgamy bilen işiň awtomatiki ýerine ýetirilmegi köp adamy üpjün edýär. Dürli formatda tablisalaryň hyzmatyny göz öňünde tutup, dürli sargytlaryň hasaba alynmagy. Hasap ulgamy, habarnamalar we ýatlatmalar, tabşyryklary ýerine ýetirmek, meýilnamany meýilleşdirmek, maglumatlary awtomatiki girizmek we import, ammar we maliýe hasaby, ykjam programmany ulanmak arkaly uzakdan işlemek, ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak, saklamak we uzakdaky serwerde maglumatlary gaýtadan işlemek, interfeýsiň her manysynda amatly we kamfor, her bir ulanyja düşnükli, elektron sargytlar we amaly ýerine ýetiriş bilen işlemek, giriş we parol bilen üpjün edilende gaýtadan işlemegiň ýagdaýyna gözegçilik etmek, köp ulanyjy giriş kanaly. Wagt yzarlamak we wideo kameralar bilen integrasiýa ulanyp, işgärleriň işine yzygiderli gözegçilik we hasabat bermek bilen tertip-düzgüni gowulandyryň.

Kömekçi amatly hasap we nawigasiýa bar. Derňew we statistika awtomatiki usulda döredilýär. Tölegler nagt we nagt däl görnüşde kabul edilip bilner. Işgärleriň işiniň netijelerine görä aýlyk haklary hasaplanýar. Kontekst gözleg motoryny göz öňünde tutup, maglumatlary çalt tapyp bilersiňiz.

Häzirki wagtda müşderi gatnaşyklaryny netijeli dolandyrmak kem-kemden häzirki zaman kompaniýalarynyň üstünlikli bolmagy we mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin strategiýa öwrülýär. Müşderileriň gatnaşyklaryny gowulandyrmakda kompaniýalaryň ünsi birnäçe tendensiýa, hususan-da bäsdeşligiň ýokarlanmagy, hödürlenýän önümleriň hiline we hyzmat derejesine müşderileriň talaplarynyň ýokarlanmagy, adaty marketing gurallarynyň täsiriniň peselmegi, ýüze çykmagy bilen baglanyşyklydyr. Müşderiler bilen özara gatnaşyk we kompaniýa bölümleriniň işlemegi üçin täze tehnologiýalaryň. Şonuň üçin müşderiler bilen netijeli işlemegi guramak we üpjün etmek meselesi gaty derwaýys. Bu, hyzmatyň hiline, ilkinji nobatda, müşderi hyzmatynyň tizligi, ýalňyşlyklaryň ýoklugy we müşderiniň öňki gatnaşygy barada maglumatlaryň elýeterliligi ýaly talaplary öňe sürýär. Şeýle talaplar diňe maglumatlary awtomatiki işlemek ulgamyny ulanmak arkaly kanagatlandyrylyp bilner. Döwrebap programma üpjünçiligi bazarynda, sargytlaryň ýerine ýetirilişini ýazga almak, arzanladyşlaryň we peýdalaryň sanyny hasaplamak üçin köp sanly ulgam bar, ýöne olaryň köpüsi gaty giň mowzuga gönükdirilen we belli bir aýratynlygy göz öňünde tutmaýar. kärhana. Olaryň käbiri zerur funksiýa ýetmezçilik edýär, käbirleriniň “goşmaça” funksiýalary bar, munuň üçin tölemegiň manysy ýok, bularyň hemmesi guramanyň zerurlyklary üçin programma üpjünçiliginiň aýratyn ösdürilmegini talap edýär. Şeýle-de bolsa, USU Programma üpjünçiliginden ýörite işlenip düzülen toplumda diňe siz we müşderileriňiz üçin iň zerur we peýdaly zatlary taparsyňyz.