Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. haýyşlar bilen işiň derňewi
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 837
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

haýyşlar bilen işiň derňewi

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?haýyşlar bilen işiň derňewi

На русском:

haýyşlar bilen işiň derňewi
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Islegler bilen işiň derňewi dogry geçirilmeli. Önümçiligiň bu görnüşini dogry ýerine ýetirmek üçin ýokary hilli önüm ulanmaly. Şeýle programma USU programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan döredilýär we müşderilere hödürlenýär. Toplumyň kömegi bilen hünär derňewi bilen meşgullanmak we işi düýbünden täze wezipelere çykarmak mümkin. Arza ýazgy wagtynda işlenýär, bu bolsa işiň çalt depä çykýandygyny aňladýar. Girdejileriň mukdaryny ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik bar, bu sebäpli kompaniýa bazara ýolbaşçylyk edýär we esasy bäsdeşlerinden aratapawudy kem-kemden artdyrýar. Derňewi dogry ýerine ýetiriň, ýerine ýetirilişinden çykanda hiç hili ýalňyşlyk goýberilmez we şereket, bäsdeşlerinden agdyklyk edýän, şübhesiz lider hökmünde bazardaky ornuny berkitip biler, şondan ep-esli maddy peýdany alar.

Islegler iş derňewi berlende, hiç hili ýalňyşlyk goýberilmez, şol sebäpli kompaniýa bäsdeşlik gapma-garşylygynda öňe gidip, iş dolandyryşy üçin ep-esli girdeji getirýän wezipelerde ýer alyp biler. Islegler bilen iş derňewi geçirilende, programma üpjünçiligi kömege gelýär, sebäbi bu programma üpjünçiligi işgärlere ýokary hilli kömek bermek üçin döredildi. Hünärmenleriň hünär derejesi ösüp başlaýar, bu bolsa has derwaýys işleri ýerine ýetirip bilýändiklerini aňladýar. Şol sebäpli maliýe çeşmelerini tygşytlamak we kärhana üçin iň peýdaly görnüşde ulanmak mümkin. Çagyryşlaryň derňewi bilen işlemek üçin toplum, hatda demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Munuň üçin diňe USU Programma üpjünçiliginiň resmi portalyna girmeli. Diňe bu sahypada önümleri göçürip almak üçin ulanyp boljak baglanyşyklary bar.

Derňewlere üns berilmeli, iş hünärli edilmeli. Bu, işewürligiň abraýyny ýokarlandyrmagyň we kompaniýany düýbünden täze hünär derejesine çykarmagyň ýeke-täk usulydyr. Habarlara zerur üns berilmeli. Kompaniýanyň özi üstünlik gazanmak üçin düzgünleri düzüp bilýär. Doorshli gapylaryň açary we onuň elýeterliligi möhüm bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün edýär. Hasabatlaryň elýeterliligi sebäpli, iň amatly hereketleri saýlap bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň işleýşini ulanyp, senariýalary özbaşdak çaklaýandygyny bellemelidiris. Bu amatly we amaly, bu elektron önümiň gurnalmagyna hiç wagt üns bermeli däldir. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň haýyşlary derňewi bilen işlemek üçin programma çalşyp bolmajak elektron guralyna öwrüler. Onuň kömegi bilen hakyky ofis işi amala aşyrylar.

Hünärmenlerimiz, ygtyýarnamaly neşir görnüşinde programma üpjünçiligi satyn alan adamlara ýokary hilli doly hukukly tehniki kömek bermäge hemişe taýýardyr. Önümimiz amatly şertlerde üpjün edilýär, bu ýüzlenmeler bilen iş seljermesiniň hünär taýdan edilip bilinjekdigini aňladýar. Çylşyrymly çözgüt, işgärler tarapyndan edilen nädogrylyklary düzetmäge ukyply emeli intellektiň elementi bolan meýilnamaçy bar. Dolandyryş zerur maglumat bloklary toplumy bilen işlemäge ukyply. Şol bir wagtyň özünde, senagat içalyçylygyndan goramak üçin häzirki formatdaky maglumatlar adaty hünärmenleriň girişinden petiklenip bilner. Bu, bäsdeşlikde täsirli netijeleri çalt gazanmak üçin kompaniýany kabul edýändigi üçin gaty amatly. Maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy awtomatlaşdyrylýar we islegler bilen iş derňewinde berlen wariantlaryň biridir. Awtomatiki sapar ýatlatmalary we çalt netijeleri almaga mümkinçilik berýär.

Bu önümiň ulgam talaplary, islendik hyzmat edip boljak şahsy kompýuterde işlemek üçin azaldyldy. Hat-da operatiw arakesmeden gaça durmak we şeýlelik bilen kompaniýanyň agalyk ediji ornuny üpjün etmek mümkin bolar. USU Programma üpjünçiliginiň haýyşlary bilen işiň derňewi üçin programma üpjünçiligi girdejini ýitirmezlige we şeýlelik bilen býudjet girdejileriniň sanyny köpeltmäge kömek eder. Forbes magazineurnalynda öňdebaryjy orny eýelemäge çalyşýan bolsaňyz, programmamyzy guruň. Bu kompaniýa ozal näbelli netijeleri çalt gazanmaga mümkinçilik berer. Bu, ofis işiniň doly awtomatlaşdyrylmagy sebäpli bolup geçýär we bu işiň uzak möhletleýin üstünliginde gaty gowy görkezýär. USU Programma üpjünçiligi taslamasynyň islegleri bilen işi seljermek toplumy, kompaniýa üçin hakykatdanam çalşyp bolmajak elektron kömekçisine öwrüler, onsuz bu işi etmek kyn bolar. Galyberse-de, ol çylşyrymly iş ýükleriniň köpüsini öz üstüne alar we işgärler has möhüm ofis işleriniň ýerine ýetirilmegine ünsi jemläp bilerler.

USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň çagyryş derňewi bilen işlemek üçin häzirki zaman toplumlaýyn çözgüt, degişli ýerleriň bellenen dünýä kartasy bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Global geografiki masştabda netijeli derňew geçirmäge mümkinçilik berýänligi üçin bu örän amatly. Müşderiler, potratçylar, bäsdeşler we beýleki ýerler kartada bellik edilip bilner. Gözleg motory islendik maglumatlary tapyp biler, sebäbi süzgüçler toplumyny ulanyp parametrleri we talap ölçeglerini kesgitläp bilersiňiz. Işleri haýyşlar bilen derňemek üçin häzirki zaman programma üpjünçiligi, ýokary hilli we ösen tehnologiýalary ulanyp, USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan döredildi.

Tehnologiki çözgütler USU Programma topary tarapyndan daşary ýurtlarda satyn alynýar we ähliumumy programma üpjünçiligi islegleriniň binýadyny döretmek üçin uýgunlaşdyrylýar. Baseeke-täk binýadyň bolmagy, islegleriň çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen sarp edijiler üçin islegleriň umumy bahasyny azaltmaga mümkinçilik döredýär, bu olar üçin gaty peýdaly. Elmydama maksatly diňleýjiler bilen işleýäris we isleglerimizi ösdürmegi satyn alan adamlardan we kompaniýalardan seslenme ýygnaýarys. Elmydama USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleri ýygnan statistiki derňewleri geçirýärler we zerur bolsa, özüne berlen wezipeleri has gowy ýerine ýetirip biler ýaly, derňew programmasyna üýtgeşmeler girizýärler. Iş derňewi programmasy, islendik ofis işlerini aňsat we netijeli çözüp, alyjynyň kompaniýasy üçin hakykatdanam ýokary hilli çalşyp bolmajak gural bolýar. Kartada we maglumat kartalarynda görkezilen maglumat nyşanlary, saýlanan gurluş elementi üçin hakyky ýagdaýy görkezýär.

USU programma üpjünçiligi ulgamyndan programmany ulanyp, hünär derejesinde haýyşlar derňewi. Ulanyjy kompýuteriň manipulýatoryna iki gezek bassa, müşderiniň kartasyna görkezip, saýlanan hasap hakda doly maglumat alyp bilersiňiz.

Kartany göçürip alyp bolýar we gowşak internet birikmesi bar bolsa, hiç hili kynçylyksyz görkezilýär, sebäbi haýyş arzasy şahsy kompýuteriň gaty diskine girýär. Zähmet çeşmesine garaşlylyk azalýar, sebäbi islegler bilen işiň derňewi üçin programma üpjünçiliginiň jogapkärçiliginiň çägine iň çylşyrymly haýyş meselelerini paýlamak mümkin. Kartadaky boş ýerleri dolduryň we garşydaşlaryňyz bilen bäsleşiň, olary ýeňip geçiň we lider hökmünde öz ornuňyzy berkitiň. Elektron önüm isleglerimizi ulanyp, dünýä kartasynda müşderileriň we haýyşlaryň ekranyny açyň. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň haýyşlary derňewi bilen işlemek üçin programma üpjünçiligi, häzirki islegleriniň ýagdaýyny has gowy tapawutlandyrmak üçin haýyşlar üçin reňkleri üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Bazar ýagdaýy sarp edijä düşnükli we kompaniýanyň üstünlikli agdyklyk etmegini üpjün edýän iň tassyklanan dolandyryş kararlaryny alyp bilersiňiz. Islegleriň derňew programmasy, kärhanany düýbünden täze hünär derejesine çykarýan alyjynyň döreden önümine öwrülýär.