Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. şikaýatlar kitabyny hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 990
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

şikaýatlar kitabyny hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?şikaýatlar kitabyny hasaba almak

На русском:

şikaýatlar kitabyny hasaba almak
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Şikaýatlar kitaby dogry saklanmalydyr. Bu amalyň kemsiz ýerine ýetirilmegi üçin ýokary hilli we oňatlaşdyrylan programma üpjünçiligini ulanmak zerurdyr. Iň ýokary derejeli programma üpjünçiligi USU Programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan döredilýär. Hünärmenleri ösüş prosesini degişli derejede saklamak bilen meşgullanýar we şol bir wagtyň özünde esasy bäsdeşleri bilen deňeşdirilende gaty arzan bahalara ýetdi.

Programma üpjünçiliginiň bäsdeşlik ukybynyň ýokary derejesi, islendik çylşyrymly meseleleri çalt çözmäge mümkinçilik berýär. USU Programma üpjünçilik ulgamyna ýüzlenip, satyn alyjy kompaniýa, buhgalter hasabyny ýöretmek üçin zerur mukdarda üns bermäge mümkinçilik alýar. Bu gaty girdejili we amaly, sebäbi çalt üstünlik gazanmaga we şol bir wagtyň özünde az mukdarda maliýe çeşmelerini sarp etmäge mümkinçilik berýär. USU Programma üpjünçiligi ýokary hünär derejesinde tehniki goldaw bermäge hemişe taýýardyr. Onuň hünärmenleri ösen işçiler we müşderileriň isleglerini çözmekde iň ýokary hünär derejesine eýe.

Kitap kemsiz işleýär we şikaýatlary awtomatiki usulda kabul edip bolýar. Ofis amallaryny dolandyrmaga berilmeli ünsüň mukdary. Şeýlelik bilen, kompaniýa çalt ösýär we ýokary depginde iň özüne çekiji bazar ýerlerini eýeleýär. Yzygiderli optimallaşdyrylan algoritmler ýokarda agzalan kärhananyň ýygyndysynyň ýeke-täk aýratynlygy däl. USU Programma üpjünçiligi ulgamy diňe bir arz-şikaýatlar kitabyny hasaba almak üçin programmalar döretmek bilen meşgullanman, eýsem dürli programmalara hem eýe. Programma üpjünçiliginiň görnüşleriniň her biri kärhananyň wezipelerini çalt ýerine ýetirmäge we şeýlelik bilen möhüm bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmaga mümkinçilik berýär. Elektron önüm menýusy ekranyň çep tarapynda ýerleşýär. Bu gaty amatly, sebäbi çalt nawigasiýa etmäge mümkinçilik berýär. Şikaýatlaryň hasabyny ýöretmek üçin programma üpjünçiligini öwrenmek prosesi asla kän wagt almaýar. Has dogrusy, ulanyjy bu önümi rekord wagtynda özleşdirýär we şeýlelik bilen bazardaky öňdebaryjy ýerlere girýär. Bu elektron önümiň içindäki ähli maglumatlar degişli bukjalara bölünýär. Papkalar, degişli mukdarda maglumatlary öz içine alýan müşderileri, haýyşlary we beýleki bölümleri aňladýar.

Bu kitaby hatda tejribesiz işgär hem ulanyp biler we şikaýatlara üns berilýär. Islendik prosesi ýönekeýleşdirmek we şeýlelik bilen islendik algoritmleri çalt gaýtadan işlemek ukybyny üpjün edýär. Satyn alýan firma esasy bäsdeşlerinden has öňe geçen we gelýän programmalara çalt garşy durmak üçin öz pozisiýasyny berkitmegi başaran hakyky lider bolýar. Awto-jaň etmek goşmaça funksiýalaryň biridir, şonuň üçin kärhana bir programma satyn almak kararyna gelip, sarp edijiler bilen çalt aragatnaşyk saklap biler. Arza-şikaýatlar programma üpjünçiligi köpçülikleýin poçta ibermegi hem awtomatiki usulda iberip biler we şeýlelik bilen üstünlik gazanyp biler. Galyberse-de, kompaniýa esasy maksatly diňleýjilere gaty çalt habar berip bilýär we bu gaty amatly.

Bu çylşyrymly programmanyň modul arhitekturasy, kompaniýanyň öňünde durýan meseleleriň toplumyny ýerine ýetirmegi hasam gowylaşdyrýar. Şeýle hem, “salgylanma” diýilýän sazlamalar bilen goşmaça modul bar. Şikaýatlar kitaby üçin ýüztutma, degişli haýyşyň işlenýän şahalaryna baglylykda gözleg işlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Giňişleýin korporatiw gurluş, köp sanly müşderi bilen aragatnaşyk saklamaga we bulaşmazlyga mümkinçilik berýär. Şikaýatlar kitabynyň programmasyny gurmak prosesi, beýleki kärhanalar, hatda öz ygtyýaryndaky has köp serişdesi bolanlar bilen deň derejede bäsleşmäge mümkinçilik berýär. Häzirki formatdaky gözleg motory, bu önümi esasy bäsdeşlik ösüşlerinden düýpgöter tapawutlandyrýan başga bir artykmaçlykdyr.

Arzalary gaýtadan işlemek işgärler, anketa belgileri, ýüz tutan senesi we beýleki görkezijiler tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Sargytlary ýerine ýetirmek tapgyry hem zerur maglumat akymlaryny hasaba almaga mümkinçilik berýän ölçeglerden biridir. Şikaýatlar kitabyny hasaba almak toplumy işgärler bilen ajaýyp aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Işgärleriň her biri özüne ýüklenen tabşyryklary takyk alýar.

Bu programmanyň ýazgy ýerine ýetiriş parametrleri onuň tapawutly aýratynlygydyr. Şikaýatlar hasabyny ýöretmek toplumy, iň oňat gözleg motory üpjün edilýän islendik maglumatlary yzarlamaga mümkinçilik berýär. Bu hyzmaty hakykatdanam alanlara ýüz tutan sarp edijileriň gatnaşygy, satuw bölüminiň näderejede işleýändigine düşünmäge mümkinçilik berýär. Şikaýatlar kitabyny ýöretmek üçin giňişleýin çözgüt, ammar hasabaty bilen awtomatiki usulda durmuşa geçirilip bilner. Arza-şikaýatlar kitabyny hünär taýdan dolandyrmak üçin ýokarda agzalan buhgalter programmasy, ulanyjylaryň hereketlerini hasaba almak üçin döredilen taýmer bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Işleri hasaba almak prosesi awtomatiki usulda amala aşyrylýar, bu zähmet serişdelerini tygşytlaýar. Hasaplama algoritmleri hemişe ýöriteleşdirilen funksiýany ulanyp üýtgedilip bilner. Toplum köp oýunçy re modeimi üçin niýetlenendir, ýöne aýratynlykda hem ulanylyp bilner.

Şikaýatlar kitaby programmasy alyjynyň kompaniýasy üçin çalşyp bolmajak we ýokary hilli elektron guralyna öwrülýär. Onuň kömegi bilen, kompaniýada bäsdeşlikde täsirli netijeleri çalt gazanmaga mümkinçilik berýän islendik çylşyrymlylygy hasaba almak meseleleri çözüldi. Bu çylşyrymly çözgüt, zerur jikme-jiklikleri gözegçiliksiz goýmazdan, ähli hasaba alyş amallaryny çalt we netijeli ýerine ýetirýär. Kitap hasaby ýöredilende, adamlar köp wagt sarp etmeli däldirler we tygşytlanan çeşmeleri beýleki, has möhüm we döredijilik meselelerine sarp edip bilerler.