Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. ulanyjy isleglerini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 964
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

ulanyjy isleglerini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?ulanyjy isleglerini hasaba almak

На русском:

ulanyjy isleglerini hasaba almak
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Ulanyjy isleglerini hasaba almak, satuw bölüminiň netijeliligini seljermäge mümkinçilik berýän müşderiniň işjeňliginiň görkezijisidir. Awtomatlaşdyryş, ulanyjylaryň isleglerini hasaba almaga kömek edýär. Köpümiz e-poçta ýa-da Excel we onuň kärdeşlerini buhgalter ulgamy hökmünde ulanmaga öwrenişdik. Hakykatdanam, dogry süzülip we tertiplenip bilinýän maglumatlary jemlemek, buhgalteriýa meseleleriniň esasy guralydyr. Şeýle-de bolsa, haýyşlary goldamak, tabşyrmak we işlemek barada aýdylanda, e-poçta we Excel iň amatly gural däl. Galyberse-de, meselem, SMS arkaly habarnamalary ibermäge rugsat bermeýärler. Ulanyjylar programmasynyň buhgalter talaplary, iň ýönekeý tablisa gurallaryndan tapawutlylykda, dürli wariantlary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Diňe ulanyjy islegleriniň ýazgylaryny ýöretmek bilen çäklenmän, täjirçilik teklibini taýýarlamak, geleşigiň hakykatyny ýazmak, müşderä maglumat goldawy bermek we hyzmatdan soňky çärelere kömek bermek. USU Programma üpjünçiligi ulgamy kompaniýasynyň buhgalter ulanyjy programmalary programmasy, ulanyjy üçin ýönekeý we düşnükli önüm. Ösüşde, wagt sarp etmän arzalary aňsatlyk bilen hasaba alyp bilersiňiz, sebäbi haýyşlar awtomatiki hasaba alynýar. Internet bilen integrasiýa şertlerinde e-poçta, gyssagly habarçylar, onlaýn dükan arkaly awtomatiki hasaba alynmak üçin iberilip bilner. Resminamalary doldurmak barada aýdylanda, awtomatiki usulda amala aşyrylyp bilner, mysal üçin jikme-jiklikleri awtomatiki dolduryň. USU Programma üpjünçiliginde ulanyjydan haýyşlaryň sanawyny taparsyňyz, onda dürli süzgüçler bar, islän wagtyňyz zerur maglumatlary tapyp bilersiňiz, mysal üçin, ulanyjy özüne jogap garaşýan mahaly haýyşlar. Müşderileriňiz bu hyzmatdan hoşal bolarlar. Surnallarda ulanyjy we haýyşlar barada maglumatlary öz içine alýan haýyşlar kartasy bar. Islegler kartasy hem ýönekeý we gönümel görünýär. Dolandyryş hasaby biletleri dolandyrmak üçin örän möhümdir. “USU-Soft” awtomatlaşdyryşy hem size bu meselede kömek etmäge taýyn, möhletleri ýitirmezlige kömek edýär, bir wagtyň geçmegi bilen bir işiň gutarandygy barada size habar berýär. Şeýlelik bilen, oňyn keşbiňizi saklap bilersiňiz we müşderileriňiz goşular. USU Programma üpjünçiligi programma üpjünçiligi işgärleriň işini ýönekeý we amatly edip bilýär, programma yzygiderli kämilleşdirilýär, iň täze tehnologiýalary birleşdirýär we her bir kompaniýa üçin aýratynlykda ösdürilýär. Platforma arkaly müşderilerden içerki we daşarky resminamalary gaýtadan işläp bilersiňiz, bu sahypa bilen integrasiýa arkaly aňsatlaşdyrylýar. Işgärleriň we umuman guramanyň netijeliligine gözegçilik etmek üçin amatly bolup biljek maglumatlar çalt akýar we iş ep-esli çaltlaşdyrylýar. USU-Soft programmanyň kömegi bilen başga-da aç-açan artykmaçlyklara eýedir, maliýe, täjirçilik, işgärler, dolandyryş amallary barada doly hasabat alyp barmak, şeýle hem maglumat hasabatlarynyň üsti bilen çuňňur seljermek mümkin. Çeşmäniň üsti bilen dürli enjamlar, programmalar, habarçylar we beýleki nou-hau bilen işleşip bilersiňiz. Her bir müşderi biziň üçin möhümdir, programmany USU Programma üpjünçiliginiň synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Simpleönekeý, täsirli we ýokary hilli resminamalar bilen işiň islendik tapgyry. USU Programma üpjünçiliginiň akylly platformasy bilen guramaňyzy netijeli dolandyryň.

USU Programma üpjünçiligi hasaba alyş ulgamy, ulanyjylaryň isleglerini hasaba almak işini ýönekeý we täsirli edýär. USU-Soft-yň kömegi bilen müşderilere dogry hyzmat edip, olara maglumat goldawyny berip bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligini ulanyp, amal etaplaryny netijeli dolandyryp we ulanyjy goldawyny berip bilersiňiz.

Accountinghli buhgalter meýilnamalary, her sargyt üçin buhgalter ädimleri buhgalter ulgamyna girizilip bilner. Hasapçylyk programmasyny ulanmak aňsat we iň täze tehnologiýa bilen birleşdirilýär. Programma, müşderileriňiz ýa-da haýyşlaryňyz, gurama hakda başlangyç maglumatlary aňsat we çalt girizýär, bu maglumatlary import etmek ýa-da maglumatlary el bilen girizmek arkaly amala aşyrylyp bilner. Her bir ulanyjy üçin meýilleşdirilen işiň mukdaryny girizip bilersiňiz, ahyrynda ýerine ýetirilen buhgalter amallaryny hasaba alyp bilersiňiz.

Programma ähli önüm toparlary we hyzmatlary bilen işleýär. Hasap ulgamynyň kömegi bilen paýnamalaryň umumy we jikme-jik sanawyny saklap bilersiňiz. Awtomatlaşdyrylan önüm şertnamalar, formalar we beýleki resminamalar awtomatiki usulda doldurylýar.

Kompaniýanyň girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik etmek mümkin. Programma üpjünçiligi, islegleriň we tamamlanan haýyşlaryň statistikasyny görkezýär, islän wagtyňyz her bir ulanyjy bilen özara gatnaşyklaryň taryhyny yzarlap bilersiňiz. Üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyga gözegçilik bar. Programma üpjünçiliginde, jikme-jik maliýe hasabatyny we gözegçiligi saklap bilersiňiz. Platforma telefon bilen birleşýär. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen şahamçalary we gurluş bölümlerini dolandyryp bilersiňiz. Programma üpjünçiligini ulanyp, berilýän hyzmatlaryň hiline baha berip bilersiňiz. Programma töleg terminallary bilen birleşmek üçin düzülip bilner. Her ulanyjy programma üpjünçiliginiň ajaýyp dizaýnyny we ýönekeý funksiýalaryny gowy görýär. Telegram bot bilen integrasiýa mümkin. USU-Soft iň täze tehnologiýa bilen integrasiýa ugrunda yzygiderli ösýär. USU-Soft, köp sanly programma funksiýasy bolan häzirki zaman guraldyr. Häzirki amaly bazarynda, arzanladyşlaryň we erkin tölegleriň sanyny hasaplamak, ulanyjy isleglerini hasaba almak üçin köp programma bar, ýöne köpüsi gaty giň mowzukda saklanýar we belli bir guramanyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaýar. Olaryň käbiri zerur funksiýany sypdyrýar, käbirleriniň “goşmaça” funksiýalary bar, munuň üçin has gowy tölemeli däl, bularyň hemmesi kompaniýanyň zerurlyklary üçin ulgamyň aýratyn dizaýnyny talap edýär. Ine, USU programma üpjünçiligi ulgamy.