Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. haýyşy hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 923
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

haýyşy hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?haýyşy hasaba almak

На русском:

haýyşy hasaba almak
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Sargyt edende, müşderiniň haýyşynyň ýazgylaryny ýöretmek zerurdyr, sebäbi işiň hili we ýerine ýetiriliş möhleti, şeýle hem kärhananyň üstünlikleri şoňa baglydyr. Arzalary kabul etmek we arzalary kagyz ýüzüne ýazmak elmydama amatly, çalt we täsirli däl. Galyberse-de, bu eýýäm köne hasapçylyk warianty, sebäbi häzirki wagtda hemme zat elektron görnüşinde awtomatlaşdyrylýar. Awtomatlaşdyrylan elektron programmalary ulananyňyzda diňe bir önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrman, maliýe we wagt çykdajylaryny azaldman, müşderi bazasyny giňeldip, girdejiligini we öndürijiligini ýokarlandyrýarsyňyz. Awtomatlaşdyrylan programmanyň ýerine ýetirilmegini gijikdirmäň, sazlamalar we bahalar nukdaýnazaryndan uly saýlamany we dürlüligi göz öňünde tutup, saýlanyňyzda seresap boluň. Requestadyňyzdan çykarmaň, haýyş bilen hasaba almak diňe bir aňsat bolman, eýsem köp taraply, önümçilik proseslerini optimallaşdyrmak, şeýle hem amatly we çalt bolmalydyr. Bazarda uly seçim bar, ýöne iň gowulary, düşünmek aňsat interfeýsi we bahasy bilen awtomatlaşdyrylan peýdaly USU Programma üpjünçiligi ulgamymyz bolup galýar. Kompaniýamyzyň pes nyrh syýasaty hemme tygşytlamak däl, sebäbi abuna tölegi ýok, ýokary tehnologiýaly kömekçi kärhananyň her bir öndürijisi üpjün edip bilmeýär. Mundan başga-da, ösüşimiz köp ulanyjy bolup, işgärlere ýeke-täk buhgalteriýa ulgamynda saklanýan maglumat maglumatlaryny ygtybarly goramak üçin dürli hukuklara esaslanýan zerur materiallara, dürli hukuklardan ugur alyp, zerur materiallara girip bilýär. Mundan başga-da, zerur faýllary we maglumatlary gözlemek üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny bellemelidiris, sebäbi hemme zat awtomatiki usulda uzak serwerde saklanýar we olary kontekst gözleg motory arkaly tapyp bilersiňiz. Bulaşyklyklardan we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin maglumatlar yzygiderli täzelenýär. .Eri gelende aýtsak, ýalňyşlyklar barada. Indi girizilen maglumatlaryň hili barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi dürli çeşmelerden maglumatlar getirilýär. Mundan başga-da, import etmek guramanyň peýdasyna ýene-de işgärleriň wagtyny we güýjüni azaldýar. Dolandyryjy, iş wagtyny yzarlamak we kärhananyň sargytlary we girdejililigi barada statistiki haýyş maglumatlary alanda, müşderileriň islegini we ösüşini seljerip, netijeliligi ýokarlandyryp, işgärleriň işine we kärhananyň üstünliklerine gözegçilik edip biler. Tölegleri kabul etmek, amatlylyk we netijelilik üçin nagt we nagt däl usullarda amala aşyrylyp bilner. USU Programma üpjünçiliginiň sargytlaryny hasaba almagyň artykmaçlyklaryny tükeniksiz sanap bilersiňiz, ýöne näme üçin köp wagt sarp edýärsiňiz, sebäbi demo wersiýasyny gurup, peýdany özbaşdak synap bilersiňiz we modullary we mümkinçilikleri has ýakyn we doly mugt tanap bilersiňiz. Goşmaça soraglar üçin hünärmenlerimiz size maslahat bermäge ýa-da web sahypamyzdaky baglanyşygy yzarlamaga we islenýän soraglar barada jikme-jik maglumat almaga begenýärler.

Çagyryşlary hasaba almak boýunça işiň awtomatlaşdyrylmagy, ähliumumy ulgamymyzyň kömegi bilen has aňsat we çalt, düşnükli we has gowulaşýar. Maglumat haýyşy maglumatlary gaýtadan işlemek awtomatlaşdyrylýar we iş wagty optimallaşdyrylýar. Elektron ýazgy haýyşyny hasaba alyş ulgamy, maglumat maglumatlaryny amatly we hemişelik girizmäge we ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Materiallar awtomatiki usulda islenýän tablisalara saklanyp bilner. Dürli resminama formatlarynyň ulanylmagy dürli çeşmelerden maglumatlary göçürip almaga mümkinçilik berýär. Kontekst gözleg motoryny ulanyp gyssagly gözleg ýa-da başga maglumatlary soraň. Maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýar. Duýduryş ulgamy möhüm wakalary wagtynda ýatlatmaga mümkinçilik berýär. Wagt yzarlamak işgärleri utgaşdyrmak we tertipleşdirmek, işiň hilini we wagtyny seljermek we aýlyk haklaryny hasaplamak mümkinçiligini berýär. SMS habarlary diňe bir maglumat bermek bilen çäklenmän, habarlaşanyňyzda, hasaba alyş ýazgylaryny aýratyn alsurnallarda saklamak bilen, pikir alyşmak, işiň hili barada pikir almak üçin hem ulanylýar. Alnan haýyşy göz öňünde tutup, işgärleriň arasynda borçlary awtomatiki paýlamak. Elektron alsurnallaryň hyzmatyny, ýerine ýetirilişiniň ýagdaýyny yzarlamak bilen haýyşda üýtgeşmeler girizilip bilner.

Hasapçylyk programmasynda maglumatlary çäklendirilmedik mukdarda saklap bilersiňiz. Programma ulanyjy hukuklarynyň tapawudyny üpjün edýär. Şahsylaşdyrma we gizlinlik her ulanyja berilýär. Amatly konfigurasiýa sazlamalary. Nagt we nagt däl amatly töleg ulgamlaryny ulanmak. Mugt demo wersiýasy bar. Her bir ulanyja aňsatlyk bilen düzülip bilinýän we ulanyjy üçin amatly interfeýs.

Häzirki wagtda müşderi gatnaşyklarynyň netijeli hasaba alnyşy kem-kemden üstünlikli bolmak we häzirki zaman kärhanalarynyň strategiýasynyň mundan beýläk-de ösmegi. Kärhanalaryň müşderi aragatnaşygyny gowulandyrmakdaky ünsi köp tendensiýa, hususan-da bäsdeşligiň ýokarlanmagy, hödürlenýän materiallaryň emlägine müşderiniň talaplarynyň ýokarlanmagy we hyzmat derejesi, adaty marketing opsiýalarynyň täsiriniň peselmegi, daşky görnüşi bilen baglanyşyklydyr. Müşderiler bilen özara gatnaşyk we kärhana bölümleriniň işlemegi üçin täze tehnologiýalaryň. Şonuň üçin müşderiler bilen netijeli işlemegi guramak we üpjün etmek meselesi gaty derwaýys. Bu, hyzmatlaryň kuwwatyna, ilkinji nobatda, müşderi hyzmatynyň tizligi, ýalňyşlyklaryň ýoklugy we müşderiniň öňki gatnaşygy barada maglumatlaryň elýeterliligi ýaly talaplary öňe sürýär. Şeýle talaplar diňe maglumatlary gaýtadan işlemegiň buhgalter programmasyny ulanmak arkaly kanagatlandyrylyp bilner. Häzirki zaman buhgalteriýa ulgamy bazarynda, ulanyjynyň haýyşyny ýazga almak, azaltmalaryň we peýdalaryň sanyny hasaplamak üçin köp sanly programma bar, ýöne olaryň köpüsi gaty giň mowzuga gönükdirilen we a aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaýar; belli bir kompaniýa. Olaryň käbiri zerur işlemeýär, käbirlerinde tölemegiň manysy ýok “geň” wariantlary bar, bularyň hemmesi kompaniýanyň zerurlyklary üçin ulgamyň aýratyn ösmegini talap edýär. Emma, USU Programma üpjünçiliginden ýörite taýýarlanan önümde, siz we müşderileriňiz üçin diňe iň zerur we peýdaly hasapçylyk funksiýalaryny ulanarsyňyz.