Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 590
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Getirmek guramasy üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Getirmek guramasy üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Getirmek guramasynyň hasabyny sargyt ediň


Häzirki zaman dünýäsinde maglumat ösüşiniň ösüşi henizem durmaýar. Her ýyl guramalara iş alyp barmak üçin iň täze tehnologiýa ýüze çykýar. Işewürlik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde ähli görkezijiler optimallaşdyrylýar. Getirmegi guramak üçin hasap ýörite programma arkaly amala aşyrylýar.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy önümçilik desgalarynyň ululygyna we iş profiline garamazdan islendik kärhanada ulanylmagy göz öňünde tutýar. Eltip beriş dolandyryş hyzmatlary hronologiki tertipde yzygiderli saklanýar. Her bir amal hakyky wagtda döredilýär. Jogapkär adam döredilýär we seriýa belgisi berilýär.

Kurýer guramalarynyň iberilmegini hasaba alanyňda, haryt daşamak usulyna uly üns bermeli. Kompaniýada öz ulagyňyzyň bolmagy seresaply gözegçiligi talap edýär. Tehniki ýagdaýy saklamak üçin zerur çäreleri görmeli, zerur bolsa abatlaýyş işlerini geçirmeli.

Eltip bermek hyzmaty örän jogapkärli iş. Söwda aýratynlyklaryny gorap saklamak we tutuş syýahatyň mazmunyna gözegçilik etmek zerurdyr. Harytlaryň dogry gaplanylmagy möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin şertnama baglaşylanda goşmaça maglumat bermeli. Adaty resminamalaryň şablonlaryny ulanyp, resminamalary doldurmak üçin az wagt gerek. Harytlary eltip bermegi guramak hyzmatlarynda täze bir hünärmen hem şeýle meseläni çözüp biler.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynda bir kompaniýanyň işi üçin saýlap biljek köp dürli bölümleri bar. Eltip bermek hyzmatlary yzygiderli gowulaşýar. Hil ösýär we şoňa görä isleg artýar, şonuň üçin häzirki zaman konfigurasiýalaryny girizmek zerur.

Organizationshli guramalar girdejilerini köpeltmäge çalyşýarlar. Her hasabat döwründen soň, dolandyryş kararlaryny almaga kömek edýän maliýe görkezijileriniň ýagdaýyny seljerýärler. Duşuşykda strategiki maksatlar we taktiki meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. Zerur bolsa, buhgalteriýa syýasatynda üýtgeşmeler ýazylýar.

Getirmegi guramak üçin hyzmatlaryň hasaba alynmagy, işgärleriň işinde bolup biljek päsgelçilikleriň öňüni almak üçin awtomatlaşdyrylan re modeime geçýär. Specializedöriteleşdirilen programmany ulanyp amallary optimizirlemek, her bir işe gözegçilik etmäge, şeýle hem islendik saýlanan döwür üçin hasabat bermäge mümkinçilik berýär. Saýlamak we saýlamak funksiýasynyň kömegi bilen kriteriýalar boýunça haýyş edip bilersiňiz, mysal üçin ammar ýa-da müşderi.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy ykdysady işleriň doly geçirilmegini öz içine alýan iň möhüm gurluşy öz içine alýar. Gurlan elektron kömekçi we soraglaryňyz bar bolsa tehniki goldaw kömek eder. Specialörite grafikler, klassifikatorlar we salgylanma kitaplary adaty amallary amatly formatda döretmäge mümkinçilik berýär. Döredijiler programmadaky işleriň ulanylanda amatly we hezil boljakdygyna göz ýetirdiler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Ykdysadyýetiň islendik pudagynda ulanyň.

Uly we kiçi guramalarda durmuşa geçirmek.

Ýokary dereje.

Ulgamyňyza giriş ulanyjy ady we paroly bilen amala aşyrylýar.

Ammarlary, bölümleri, bölümleri we hyzmatlary çäksiz döretmek.

Serwerde maglumat ulgamynyň ätiýaçlyk nusgasyny döretmek.

Hakyky salgylanma kitaplary we klassifikatorlary.

Maglumat bazasynyň wagtynda täzelenmegi.

Gysga we uzak möhletli meýilnamalary we meýilnamalary düzmek.

Kompaniýanyň web sahypasy bilen maglumat alyşmak.

Jebisleşdirmek.

Hasap we salgyt hasabatyny taýýarlamak.

Işgärler we aýlyk haklary.

Töleg sanawyny almak.

Dolandyryşyň netijelerine esaslanýan meýilleşdirilen we hakyky görkezijileri deňeşdirmek.

Dürli hasabatlar, kitaplar we magazinesurnallar.

Ulaglaryň aýratynlyklaryna görä paýlanyşy.

Çykdajylaryň bahalaryny we býudjet çaklamalaryny düzmek.

Iş ýüküni kesgitlemek.

Hyzmatlaryň isleginiň we isleginiň derňewi.

Hyzmatlaryň bahasyny hasaplamak.

Töleg terminallaryny ulanyp töleg.

Harytlary eltip bermek üçin hasap.

Gijeki tölegleri kesgitlemek.

Geleşikleri hakyky wagtda yzarlamak.

Uly ekrana maglumat çykarylyşy.

SMS paýlamak we e-poçta hatlary.

Nikany kesgitlemek we düzetmek.

Berilýän hyzmatlaryň hiline baha bermek.

Gurlan elektron kömekçisi.

Logotip we kompaniýanyň jikme-jiklikleri bilen dürli resminamalaryň standart görnüşleriniň galyplary.

Üpjün edijileriň we müşderileriň bitewi bazasy.

Repairörite bölüm bar bolsa abatlaýyş işleri we barlaglar üçin hasap.

Işleriň doly awtomatlaşdyrylmagy.

Iş amallaryny optimizasiýa.

Ylalaşyk beýannamalary.

Bank hasabatyna gözegçilik.

Ajaýyp dizaýn.

Ulanyjy üçin häzirki zaman interfeýsi.