Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Iýmit getirmek üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 9
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Iýmit getirmek üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Iýmit getirmek üçin hasap

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Iýmit we suw eltýän kompaniýalaryň işewür ösüşi ähli iş prosesleriniň netijeliligine we awtomatlaşdyrylmagyna esaslanýar. Kurýer hyzmatlary, işiň aýdyň we sazlaşykly ýerine ýetirilmegi we bazardaky bäsdeşlik artykmaçlyklaryny güýçlendirmek üçin işlerini tertipleşdirmeli. Iýmitiň we suwuň tizligi näçe ýokary bolsa, şereket şonça-da oňyn synlar we yzarlamalar alar. Şonuň üçin azyk önümleriniň iberilmegini hasaba almak, sargytlary gaýtadan işlemegiň we ýerine ýetirmegiň netijeliligini we şoňa laýyklykda girdejiniň mukdaryny ýokarlandyrjak programma üpjünçiligini ulanmagy talap edýär. Bu meseläniň iň oňat çözgüdi, kurýer kompaniýalarynyň işleriniň aýratynlyklaryna laýyklykda işlenip düzülen alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny satyn almak bolar. Biziň hödürleýän programma üpjünçiligimiz beýleki programmalary aňsatlyk bilen çalşyp biler we işiň ähli ugurlaryny iň netijeli tertipleşdirmäge mümkinçilik berer. Siziň eltip beriş hyzmatyňyzyň işgärleri diňe bir sargyt düzmek we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, işgärleri we buhgalter hasabyny ýöretmäge, resminamalary döretmäge, maglumatlar binýadyny täzelemäge, analitiki hasabatlary taýýarlamaga we başga-da köp zat edip bilerler.

USU programma üpjünçiliginiň gurluşy, belli bir meseleleriň yzygiderli çözülmegi üçin üç bölege bölünýär. Salgylar bölümi ähliumumy maglumat çeşmesini emele getirmek üçin zerurdyr: programma ulanyjylary hyzmatlaryň, ugurlaryň, buhgalteriýa önümleriniň, harytlaryň we materiallaryň, şahamçalar we işgärler baradaky maglumatlary öz içine alýarlar. Ulgam sazlamalarynyň çeýeligi iýmit we suwuň islendik kategoriýasy bilen işlemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin assortimentiň diapazonyny yzygiderli giňeldip bilersiňiz. Mundan başga-da, maglumatlar täzelenensoň, işgärleriňiz şahsyýet maglumatlaryny täzeläp bilerler, şonuň üçin suwuň, degişli materiallaryň we islendik harytlaryň iberilişini yzarlap bilersiňiz. Modullar bölüminde işiň ähli ugurlary dolandyrylýar: bu ýerde gowşuryş sargytlaryny hasaba alýarsyňyz, ähli zerur parametrleri kesgitleýärsiňiz, çykdajylary hasaplaýarsyňyz we bahalary awtomatiki usulda döredýärsiňiz. Ulanyjylar eltip bermek elementi hökmünde islendik elementi el bilen girizip bilerler. Maglumatlar gaýtadan işlenenden soň, ulgam kurýerlere bermek üçin meýdanlary awtomatiki doldurmak funksiýasy bilen girdejileriň we gowşuryş kagyzlarynyň görnüşlerini döredýär. Her bir iýmit sargydynyň gowşurylyşy, bir wagtyň özünde ýerine ýetirilýän köp sanly hyzmatlara gözegçilik etmek prosesini ep-esli aňsatlaşdyrýan status we belli bir reňk belligi bilen yzarlanýar. Ulgam, hasaplanan mukdardaky serişdeleriň alynmagyna gözegçilik etmek üçin gowşurylan iýmit we suw üçin tölegiň alynandygyny görkezýär. Hasabat bölümi kurýer hyzmatynyň maliýe netijelerini seljermek üçin zerurdyr. Kompaniýanyň maliýe we ykdysady işleriniň görkezijiler toplumynyň dinamikasyny we gurluşyny seljermek üçin iş wagtyna ep-esli çykdajy etmezden, maliýe we dolandyryş hasabatlaryny göçürip alyp bilersiňiz: girdeji, çykdajylar, girdeji we girdeji. Gyzyklanma maglumatlary diagrammalarda, grafikalarda we gurluşly tablisalarda aç-açan görkeziler we hasaplamalaryň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde guramanyň maliýe ýagdaýyna baha bermek üçin ulanylýan maglumatlaryň dogrulygyna şübhelenmeli bolmaz.

Mundan başga-da, biz tarapyndan işlenip düzülen azyk önümlerini hasaba alyş ulgamy işgärleriň barlagyny geçirmek, müşderiler bilen gatnaşyklary ösdürmek we ammar çärelerini geçirmek ýaly funksiýalara eýedir. Şeýlelik bilen, USU programma üpjünçiligi kurýer hyzmatlarynyň ýokary bäsdeşlik bazaryndaky ornuny netijeli berkitmek üçin dürli amallary optimizirlemäge kömek edýär!

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

USU programmasy müşderilere sargytyň ýagdaýy barada habar bermek, arzanladyşlar we beýleki wakalar barada habarnamalar ibermek ýaly amatly hyzmatlary hödürleýär.

Müşderi bazasyny doldurmak işjeňligini görüp bilersiňiz, şeýle hem teklip edilýän hyzmatlardan ýüz öwürmegiň sebäplerini görüp bilersiňiz.

Kompýuter ulgamymyz bilen işlemek arkaly, uly müşderiler üçin, mysal üçin, ofislere we iş merkezlerine suw iberişleri bilen üpjün etmek üçin kurýer hyzmatlarynyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Ulanyjylar dürli faýllar bilen işläp bilerler, MS Excel we MS Word formatlarynda maglumatlary import edip we eksport edip bilerler, islendik nyrh meýilnamalaryny kesgitläp bilerler.

Işgärleriňiz zerur resminamalary çalt düzmäge we soňraky talaplary awtomatiki düzmek bilen kompaniýanyň resmi hatynda çap edilmegine mümkinçilik alarlar.

Zerur bolsa, işgärleriň netijeliligini we tizligini bahalandyrmak üçin kurýerleriň kontekstinde iberilen harytlar barada hasabat göçürip alyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, bar bolan meseleleriň aýry-aýry çözgütlerini üpjün edip, belli bir guramaňyzyň aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary, işgärleriň borçlarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek we işgärleri höweslendirmek we sylaglamak üçin çäreleri işläp düzmek üçin berlen wezipeleri çözmegiň netijeliligini seljermek mümkinçiligine eýe bolar.

Marketing strategiýalaryny durmuşa geçirmek üçin size dürli görnüşli mahabatyň müşderileri özüne çekmekde täsirliligine baha bermäge mümkinçilik berler.

Alnan jaňlaryň sanyny, ýatlatmalary we potensial we eýeleýän bazar paýyny bahalandyrmak üçin hakykatdanam tamamlanan iş mukdaryny deňeşdirip bilersiňiz.

Çykdajylaryň derňewi we ýerine ýetirilişine baha bermek esassyz çykdajylary kesgitlär we aýyrar we şeýlelik bilen çykdajy gurluşyny optimizirlär.

Müşderi satyn alýan güýji bahalandyrmak, müşderileriňiz üçin özüne çekiji bahalary döretmäge we bäsdeşlik artykmaçlygyňyzy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Maliýe görkezijileriniň gurluşy we dinamikasy baradaky maglumatlaryň wizual şekillendirilmegi netijeli dolandyryş hasaba alnyşyna we hakyky gymmatlyklaryň meýilleşdirilenlere laýyklygyna gözegçilik etmäge kömek edýär.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary diňe bir iş meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini kadalaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem geljekde kompaniýanyň maliýe ýagdaýyny çaklamaga hem mümkinçilik alarlar.

Zerur bolsa, uzakdan amala aşyrylýan hünärmenlerimiziň tehniki goldawy mümkin.