Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 9
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Iýmit getirmek üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Iýmit getirmek üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Iýmitiň iberilmegini hasaba almagy buýruň


Iýmit we suw eltýän kompaniýalaryň işewür ösüşi ähli iş prosesleriniň netijeliligine we awtomatlaşdyrylmagyna esaslanýar. Kurýer hyzmatlary, işiň aýdyň we sazlaşykly ýerine ýetirilmegi we bazardaky bäsdeşlik artykmaçlyklaryny güýçlendirmek üçin işlerini tertipleşdirmeli. Iýmitiň we suwuň tizligi näçe ýokary bolsa, şereket şonça-da oňyn synlar we yzarlamalar alar. Şonuň üçin azyk önümleriniň iberilmegini hasaba almak, sargytlary gaýtadan işlemegiň we ýerine ýetirmegiň netijeliligini we şoňa laýyklykda girdejiniň mukdaryny ýokarlandyrjak programma üpjünçiligini ulanmagy talap edýär. Bu meseläniň iň oňat çözgüdi, kurýer kompaniýalarynyň işleriniň aýratynlyklaryna laýyklykda işlenip düzülen alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny satyn almak bolar. Biziň hödürleýän programma üpjünçiligimiz beýleki programmalary aňsatlyk bilen çalşyp biler we işiň ähli ugurlaryny iň netijeli tertipleşdirmäge mümkinçilik berer. Siziň eltip beriş hyzmatyňyzyň işgärleri diňe bir sargyt düzmek we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, işgärleri we buhgalter hasabyny ýöretmäge, resminamalary döretmäge, maglumatlar binýadyny täzelemäge, analitiki hasabatlary taýýarlamaga we başga-da köp zat edip bilerler.

USU programma üpjünçiliginiň gurluşy, belli bir meseleleriň yzygiderli çözülmegi üçin üç bölege bölünýär. Salgylar bölümi ähliumumy maglumat çeşmesini emele getirmek üçin zerurdyr: programma ulanyjylary hyzmatlaryň, ugurlaryň, buhgalteriýa önümleriniň, harytlaryň we materiallaryň, şahamçalar we işgärler baradaky maglumatlary öz içine alýarlar. Ulgam sazlamalarynyň çeýeligi iýmit we suwuň islendik kategoriýasy bilen işlemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin assortimentiň diapazonyny yzygiderli giňeldip bilersiňiz. Mundan başga-da, maglumatlar täzelenensoň, işgärleriňiz şahsyýet maglumatlaryny täzeläp bilerler, şonuň üçin suwuň, degişli materiallaryň we islendik harytlaryň iberilişini yzarlap bilersiňiz. Modullar bölüminde işiň ähli ugurlary dolandyrylýar: bu ýerde gowşuryş sargytlaryny hasaba alýarsyňyz, ähli zerur parametrleri kesgitleýärsiňiz, çykdajylary hasaplaýarsyňyz we bahalary awtomatiki usulda döredýärsiňiz. Ulanyjylar eltip bermek elementi hökmünde islendik elementi el bilen girizip bilerler. Maglumatlar gaýtadan işlenenden soň, ulgam kurýerlere bermek üçin meýdanlary awtomatiki doldurmak funksiýasy bilen girdejileriň we gowşuryş kagyzlarynyň görnüşlerini döredýär. Her bir iýmit sargydynyň gowşurylyşy, bir wagtyň özünde ýerine ýetirilýän köp sanly hyzmatlara gözegçilik etmek prosesini ep-esli aňsatlaşdyrýan status we belli bir reňk belligi bilen yzarlanýar. Ulgam, hasaplanan mukdardaky serişdeleriň alynmagyna gözegçilik etmek üçin gowşurylan iýmit we suw üçin tölegiň alynandygyny görkezýär. Hasabat bölümi kurýer hyzmatynyň maliýe netijelerini seljermek üçin zerurdyr. Kompaniýanyň maliýe we ykdysady işleriniň görkezijiler toplumynyň dinamikasyny we gurluşyny seljermek üçin iş wagtyna ep-esli çykdajy etmezden, maliýe we dolandyryş hasabatlaryny göçürip alyp bilersiňiz: girdeji, çykdajylar, girdeji we girdeji. Gyzyklanma maglumatlary diagrammalarda, grafikalarda we gurluşly tablisalarda aç-açan görkeziler we hasaplamalaryň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde guramanyň maliýe ýagdaýyna baha bermek üçin ulanylýan maglumatlaryň dogrulygyna şübhelenmeli bolmaz.

Mundan başga-da, biz tarapyndan işlenip düzülen azyk önümlerini hasaba alyş ulgamy işgärleriň barlagyny geçirmek, müşderiler bilen gatnaşyklary ösdürmek we ammar çärelerini geçirmek ýaly funksiýalara eýedir. Şeýlelik bilen, USU programma üpjünçiligi kurýer hyzmatlarynyň ýokary bäsdeşlik bazaryndaky ornuny netijeli berkitmek üçin dürli amallary optimizirlemäge kömek edýär!

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

USU programmasy müşderilere sargytyň ýagdaýy barada habar bermek, arzanladyşlar we beýleki wakalar barada habarnamalar ibermek ýaly amatly hyzmatlary hödürleýär.

Müşderi bazasyny doldurmak işjeňligini görüp bilersiňiz, şeýle hem teklip edilýän hyzmatlardan ýüz öwürmegiň sebäplerini görüp bilersiňiz.

Kompýuter ulgamymyz bilen işlemek arkaly, uly müşderiler üçin, mysal üçin, ofislere we iş merkezlerine suw iberişleri bilen üpjün etmek üçin kurýer hyzmatlarynyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Ulanyjylar dürli faýllar bilen işläp bilerler, MS Excel we MS Word formatlarynda maglumatlary import edip we eksport edip bilerler, islendik nyrh meýilnamalaryny kesgitläp bilerler.

Işgärleriňiz zerur resminamalary çalt düzmäge we soňraky talaplary awtomatiki düzmek bilen kompaniýanyň resmi hatynda çap edilmegine mümkinçilik alarlar.

Zerur bolsa, işgärleriň netijeliligini we tizligini bahalandyrmak üçin kurýerleriň kontekstinde iberilen harytlar barada hasabat göçürip alyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, bar bolan meseleleriň aýry-aýry çözgütlerini üpjün edip, belli bir guramaňyzyň aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary, işgärleriň borçlarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmek we işgärleri höweslendirmek we sylaglamak üçin çäreleri işläp düzmek üçin berlen wezipeleri çözmegiň netijeliligini seljermek mümkinçiligine eýe bolar.

Marketing strategiýalaryny durmuşa geçirmek üçin size dürli görnüşli mahabatyň müşderileri özüne çekmekde täsirliligine baha bermäge mümkinçilik berler.

Alnan jaňlaryň sanyny, ýatlatmalary we potensial we eýeleýän bazar paýyny bahalandyrmak üçin hakykatdanam tamamlanan iş mukdaryny deňeşdirip bilersiňiz.

Çykdajylaryň derňewi we ýerine ýetirilişine baha bermek esassyz çykdajylary kesgitlär we aýyrar we şeýlelik bilen çykdajy gurluşyny optimizirlär.

Müşderi satyn alýan güýji bahalandyrmak, müşderileriňiz üçin özüne çekiji bahalary döretmäge we bäsdeşlik artykmaçlygyňyzy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Maliýe görkezijileriniň gurluşy we dinamikasy baradaky maglumatlaryň wizual şekillendirilmegi netijeli dolandyryş hasaba alnyşyna we hakyky gymmatlyklaryň meýilleşdirilenlere laýyklygyna gözegçilik etmäge kömek edýär.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary diňe bir iş meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini kadalaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem geljekde kompaniýanyň maliýe ýagdaýyny çaklamaga hem mümkinçilik alarlar.

Zerur bolsa, uzakdan amala aşyrylýan hünärmenlerimiziň tehniki goldawy mümkin.