Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Ulag kompaniýasynda eltip bermek üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 369
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ulag kompaniýasynda eltip bermek üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Ulag kompaniýasynda eltip bermek üçin hasap

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Haryt satyn almak üçin onlaýn hyzmatlaryň ösmegi bilen ulag kompaniýalary goşmaça müşderileri gazandylar. Hatda kiçi dükanlar, bäsdeşler bilen deňsiz göreşe garşy durmaga synanyşyp, müşderileriň amatlylygy üçin eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler. Harytlary daşamak bilen ýörite meşgullanýan bir kompaniýa barada aýdylanda, iş prosesiniň we hasabat bermegiň başarnykly guramasy bu ugurda galmaga kömek eder. Ulag kompaniýasynda eltip bermegi dogry hasaba almak bilen, diňe bir harytlar we hyzmatlar bazaryndaky ornuny saklamak bilen çäklenmän, öňe gitmek hem mümkin bolýar.

Ulag kompaniýasynda eltip beriş gözegçiligi diňe bir içerki iş üçin möhüm däl. Gijä eltip bermek, harytlara zeper ýetmek we bu pudakda ýüze çykýan beýleki meseleler, amallaryň wagtyny we transport çykdajylaryny azaltmak üçin strategiýalary işläp düzmek üçin hasabatda we buhgalteriýada hem görkezilmelidir. Geçirilen ulag ýazgylary, doly maglumat berýän ähli faktorlary öz içine almalydyr.

Hasapçylyk we gözegçilik bilen meşgullanýan ýol ulag kompaniýalary, ýagdaýlary kadalaşdyrmak, hasabat we resminamalaryň akymyny goldamak üçin belli bir modelleri döredýärler. Aük daşaýan kompaniýada eltip berişe gözegçilik we hasaba alyş kurýerleri, harytlaryň ýagdaýyny, gelýän wagtyny, ulaglaryň hereketini dolandyrmaga kömek edýär. Sürüji bilen üznüksiz aragatnaşygy üpjün edýän ulag birliginiň ýagdaýyny hakyky wagtda görkezýän ulgamlar bar. Mundan başga-da, sarp edilen ýangyjyň hasabyny, abatlaýyş çykdajylaryny, eltilmezligi üçin jerimeleri (gijikdirmek, posilkanyň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi) öz içine alýar. Sürüjileriň we beýleki işgärleriň aýlyk haklaryny yzarlaýar.

Ulaglar üçin jogapkär ulag iberiş kompaniýalarynyň bölümleri hem olaryň ýazgylaryny ýöredýärler, ýagdaýlaryny yzarlaýarlar, degişli resminamalary doldurýarlar (mysal üçin, könelmek we ýyrtylmak üçin), belli bir ulagy uzaklyga we hasaplamalara laýyklykda ulanmagyň girdejiligini seljerýärler. üçin benzin. Bu maglumatlar, ýük daşaýan kompaniýanyň ýük daşaýyş hasabatynda görkezilýär. Aýry-aýry bölümleri hasaba almagyň netijelerini jemläp, tutuş kärhana üçin umumy maglumatlary alýarys. Şeýle hasaba alnyşyň netijesinde diňe bir ulag parkynyň ýagdaýyna gözegçilik edilmän, eýsem kärhananyň maliýe ýagdaýyna hem gözegçilik edilýär.

Aboveokardakylardan görnüşi ýaly, buhgalteriýa aňsat däl. Ulag kompaniýalarynyň ýazgylaryny ýöredýän buhgalter bölüminiň hünärmenleriniň ähli görkezijileri özbaşdak işläp bilmekleri hemişe däl. Köp prosesi ýerine ýetirýän ýöriteleşdirilen programmalar şular ýaly meselelerde awtomatiki usulda kömege gelýär. Mysal üçin, programma üpjünçiligi (programma üpjünçiligi) gowşuryşyň, kompaniýanyň, gözegçiligiň üstünlikleri baradaky görkezijileri sanlyja sekundyň içinde ýerine ýetirer. Deňeşdirmek üçin, adam buhgalteriýa we hasaplamalar üçin zerur maglumatlary ýygnamak tapgyrynda has köp wagt sarp ederdi.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy (USU) programma üpjünçiligi - buhgalter hasabaty, hasabat we resminamalar boýunça öňdebaryjydyr. Hasap ulgamy ozal el bilen ýerine ýetirilen birnäçe amallary awtomatlaşdyrýar. Ulag enjamlary bilen integrasiýa ukybynyň islenýän görkezijileri uzakdan, awtomatiki we onlaýn görnüşde almaga mümkinçilik berýändigi sebäpli, ulag kompaniýasynda eltip bermegi hasaba almak üçin amatlydyr.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Eltip bermek kompaniýasyndaky ulaglara awtomatiki gözegçilik.

Aük daşaýan kompaniýada eltip bermegi hasaba almak üçin täze çemeleşme.

Sürüji bilen gyssagly aragatnaşyk. Theolda marşrut gowşuryşyny üýtgetmek ukyby.

Gatnaşan ulaglar üçin ähli görkezijilere gözegçilik. Bejeriş şertlerini, iş şertlerini, iş wagtyny, syýahat wagtyny yzarlamak.

Kurýeriň iş wagtyny yzarlamak, aýlygyny hasaplamak üçin amatly ulgam. Ondaky ähli iş maglumatlaryny görkezmek (hyzmatyň dowamlylygy, işjeňlik, ýerine ýetirilen işler, aýlyk, hassalyk rugsady, bonuslar).

Amatly önüm maglumat bazalary. Maglumatlary aňsatlyk bilen tertiplemek, san, öndüriji, alyjy boýunça ulgamda bir bölek tapmak ukyby.

Ulag kompaniýasynyň buhgalter hasabaty we buhgalter hasabaty. Hasap ulgamy, islendik ugry we ululygyndaky kompaniýalar üçin amatlydyr. Işiňiz haýsy ugurda ösdürilse, programma ony optimizirläp biler.

Gelýän we çykýan töleglere gözegçilik etmegi ýönekeýleşdirmek. Programma üpjünçiliginde bellenilen senäniň ýakynlaşýandygyny, kimdir biriniň wagtynda tölemändigini habar berýän içerki habar beriş ulgamy bar.

Harytlaryň daşalmagy barada hasabatlaryň çalt emele gelmegi. Relevanthli degişli görkezijileriň görkezilmegi. Hasabat gurmak isleýän görkezijileriňizi takyk tertiplemek ukyby.

Sthli duralgalary we barmaly ýerleri göz öňünde tutup, programmada ugur döretmek.

Multiuser interfeýsi.

Profiliňizi we şahsy maglumatlaryňyzy goramak.

Uzakdan giriş. Amatlylyk, ýolda zerur maglumatlara elýeterliligiň galmagydyr. Size diňe internet gerek.

Ulag iberiş ammaryndaky ýagdaýa syn, ammardaky önümleriň hereketini hasaba almak, önümiň beýanyna laýyk saklanyş şertleriniň berjaý edilişine gözegçilik etmek.

Çalt eltilmegini üpjün etmek, yzarlamagy gowulandyrmak.

Ulag guramanyňyzyň nyşany bolan hasabatlar üçin lakon görnüşleri. Formalarda diňe belli bir mowzukda zerur zatlary görkezmek.

Motorhli awtoulag ulagy, kurýerler, bölümler we ş.m. üçin görkezijileriň jemlenmegi