Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 369
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ulag kompaniýasynda eltip bermek üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Ulag kompaniýasynda eltip bermek üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Ulag kompaniýasynda eltip bermegiň hasabyny sargyt ediň


Haryt satyn almak üçin onlaýn hyzmatlaryň ösmegi bilen ulag kompaniýalary goşmaça müşderileri gazandylar. Hatda kiçi dükanlar, bäsdeşler bilen deňsiz göreşe garşy durmaga synanyşyp, müşderileriň amatlylygy üçin eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler. Harytlary daşamak bilen ýörite meşgullanýan bir kompaniýa barada aýdylanda, iş prosesiniň we hasabat bermegiň başarnykly guramasy bu ugurda galmaga kömek eder. Ulag kompaniýasynda eltip bermegi dogry hasaba almak bilen, diňe bir harytlar we hyzmatlar bazaryndaky ornuny saklamak bilen çäklenmän, öňe gitmek hem mümkin bolýar.

Ulag kompaniýasynda eltip beriş gözegçiligi diňe bir içerki iş üçin möhüm däl. Gijä eltip bermek, harytlara zeper ýetmek we bu pudakda ýüze çykýan beýleki meseleler, amallaryň wagtyny we transport çykdajylaryny azaltmak üçin strategiýalary işläp düzmek üçin hasabatda we buhgalteriýada hem görkezilmelidir. Geçirilen ulag ýazgylary, doly maglumat berýän ähli faktorlary öz içine almalydyr.

Hasapçylyk we gözegçilik bilen meşgullanýan ýol ulag kompaniýalary, ýagdaýlary kadalaşdyrmak, hasabat we resminamalaryň akymyny goldamak üçin belli bir modelleri döredýärler. Aük daşaýan kompaniýada eltip berişe gözegçilik we hasaba alyş kurýerleri, harytlaryň ýagdaýyny, gelýän wagtyny, ulaglaryň hereketini dolandyrmaga kömek edýär. Sürüji bilen üznüksiz aragatnaşygy üpjün edýän ulag birliginiň ýagdaýyny hakyky wagtda görkezýän ulgamlar bar. Mundan başga-da, sarp edilen ýangyjyň hasabyny, abatlaýyş çykdajylaryny, eltilmezligi üçin jerimeleri (gijikdirmek, posilkanyň zaýalanmagy ýa-da ýitmegi) öz içine alýar. Sürüjileriň we beýleki işgärleriň aýlyk haklaryny yzarlaýar.

Ulaglar üçin jogapkär ulag iberiş kompaniýalarynyň bölümleri hem olaryň ýazgylaryny ýöredýärler, ýagdaýlaryny yzarlaýarlar, degişli resminamalary doldurýarlar (mysal üçin, könelmek we ýyrtylmak üçin), belli bir ulagy uzaklyga we hasaplamalara laýyklykda ulanmagyň girdejiligini seljerýärler. üçin benzin. Bu maglumatlar, ýük daşaýan kompaniýanyň ýük daşaýyş hasabatynda görkezilýär. Aýry-aýry bölümleri hasaba almagyň netijelerini jemläp, tutuş kärhana üçin umumy maglumatlary alýarys. Şeýle hasaba alnyşyň netijesinde diňe bir ulag parkynyň ýagdaýyna gözegçilik edilmän, eýsem kärhananyň maliýe ýagdaýyna hem gözegçilik edilýär.

Aboveokardakylardan görnüşi ýaly, buhgalteriýa aňsat däl. Ulag kompaniýalarynyň ýazgylaryny ýöredýän buhgalter bölüminiň hünärmenleriniň ähli görkezijileri özbaşdak işläp bilmekleri hemişe däl. Köp prosesi ýerine ýetirýän ýöriteleşdirilen programmalar şular ýaly meselelerde awtomatiki usulda kömege gelýär. Mysal üçin, programma üpjünçiligi (programma üpjünçiligi) gowşuryşyň, kompaniýanyň, gözegçiligiň üstünlikleri baradaky görkezijileri sanlyja sekundyň içinde ýerine ýetirer. Deňeşdirmek üçin, adam buhgalteriýa we hasaplamalar üçin zerur maglumatlary ýygnamak tapgyrynda has köp wagt sarp ederdi.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy (USU) programma üpjünçiligi - buhgalter hasabaty, hasabat we resminamalar boýunça öňdebaryjydyr. Hasap ulgamy ozal el bilen ýerine ýetirilen birnäçe amallary awtomatlaşdyrýar. Ulag enjamlary bilen integrasiýa ukybynyň islenýän görkezijileri uzakdan, awtomatiki we onlaýn görnüşde almaga mümkinçilik berýändigi sebäpli, ulag kompaniýasynda eltip bermegi hasaba almak üçin amatlydyr.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Eltip bermek kompaniýasyndaky ulaglara awtomatiki gözegçilik.

Aük daşaýan kompaniýada eltip bermegi hasaba almak üçin täze çemeleşme.

Sürüji bilen gyssagly aragatnaşyk. Theolda marşrut gowşuryşyny üýtgetmek ukyby.

Gatnaşan ulaglar üçin ähli görkezijilere gözegçilik. Bejeriş şertlerini, iş şertlerini, iş wagtyny, syýahat wagtyny yzarlamak.

Kurýeriň iş wagtyny yzarlamak, aýlygyny hasaplamak üçin amatly ulgam. Ondaky ähli iş maglumatlaryny görkezmek (hyzmatyň dowamlylygy, işjeňlik, ýerine ýetirilen işler, aýlyk, hassalyk rugsady, bonuslar).

Amatly önüm maglumat bazalary. Maglumatlary aňsatlyk bilen tertiplemek, san, öndüriji, alyjy boýunça ulgamda bir bölek tapmak ukyby.

Ulag kompaniýasynyň buhgalter hasabaty we buhgalter hasabaty. Hasap ulgamy, islendik ugry we ululygyndaky kompaniýalar üçin amatlydyr. Işiňiz haýsy ugurda ösdürilse, programma ony optimizirläp biler.

Gelýän we çykýan töleglere gözegçilik etmegi ýönekeýleşdirmek. Programma üpjünçiliginde bellenilen senäniň ýakynlaşýandygyny, kimdir biriniň wagtynda tölemändigini habar berýän içerki habar beriş ulgamy bar.

Harytlaryň daşalmagy barada hasabatlaryň çalt emele gelmegi. Relevanthli degişli görkezijileriň görkezilmegi. Hasabat gurmak isleýän görkezijileriňizi takyk tertiplemek ukyby.

Sthli duralgalary we barmaly ýerleri göz öňünde tutup, programmada ugur döretmek.

Multiuser interfeýsi.

Profiliňizi we şahsy maglumatlaryňyzy goramak.

Uzakdan giriş. Amatlylyk, ýolda zerur maglumatlara elýeterliligiň galmagydyr. Size diňe internet gerek.

Ulag iberiş ammaryndaky ýagdaýa syn, ammardaky önümleriň hereketini hasaba almak, önümiň beýanyna laýyk saklanyş şertleriniň berjaý edilişine gözegçilik etmek.

Çalt eltilmegini üpjün etmek, yzarlamagy gowulandyrmak.

Ulag guramanyňyzyň nyşany bolan hasabatlar üçin lakon görnüşleri. Formalarda diňe belli bir mowzukda zerur zatlary görkezmek.

Motorhli awtoulag ulagy, kurýerler, bölümler we ş.m. üçin görkezijileriň jemlenmegi