Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Sargytlar we gowşuryş üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 739
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sargytlar we gowşuryş üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Sargytlar we gowşuryş üçin hasap

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy logistika, ulag, kurýer we hatda söwda kompaniýalarynyň üstünlikli işi üçin ýörite işlenip düzülendir: oýlanyşykly oýlanyşykly programma üpjünçiligi iş proseslerini awtomatlaşdyrmaga, işiň guralyşyny gowulandyrmaga, sargytlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge, her tapgyry yzarlamaga mümkinçilik berýär. gowşurmak, berilýän hyzmatlaryň hilini seljermek we gelýän we tamamlanan sargytlaryň jikme-jik hasaba alynmagyny üpjün etmek. Biziň hödürleýän programma üpjünçiligimiz, maglumatlar bazasyny ýöretmekden we täzelenmekden başlap, geljek üçin maliýe meýilnamalaryny düzmeklige çenli işewürligiň ähli ugurlaryny ulgamlaşdyrmak üçin köp sanly gurallary üpjün edýär; emma bu ulgamyň çözýän esasy wezipesi sargytlaryň we gowşuryşlaryň hasaba alynmagydyr. Harytlary eltip bermek, ugurlary çalt üýtgetmek we sargytlary meýilleşdirilen senelere laýyklykda ýerine ýetirmek üçin ähli zerur çäreleri görmek üçin seresaply utgaşdyrmak we real wagt yzarlamagy talap edýär. Şeýlelik bilen, buhgalteriýa ulgamy hyzmatlaryň hiliniň ýokarlanmagyna, müşderileriň islegleriniň ýokary öwrülmegine, işiň giňelmegine we ösmegine we elbetde yzygiderli ýokary girdejiniň alynmagyna goşant goşýar.

USU programma üpjünçiligi, işleýiş tizligi, wizual gurluşy we interfeýsi boýunça meňzeş ulgamlardan tapawutlanýar. Hasapçylyk programmasy üç esasy bölege bölünýär, olaryň hersi öz wezipesini ýerine ýetirýär we beýlekiler bilen baglanyşyklydyr. Salgylar bölümi, ulanyjylar tarapyndan yzygiderli täzelenýän we üstüni ýetirýän maglumat kitaphanasydyr. Maliýe önümleri we bank hasaplary, işgärleriň we müşderileriň aragatnaşyklary, şahamçalaryň maglumatlary, hyzmatlaryň we çykdajylaryň görnüşi, uçuş tertibi we ugur beýany barada maglumatlary saklaýar. Modullar bölümi esasy bölüm bolup, ýerine ýetirilýän sargytlary gowşurmak we gözegçilik etmek üçin täze sargytlary bellige almak üçin iş ýeridir. Her sargyt iberiji we alyjy, gowşurylyş predmeti, ölçegleri, çykdajylary, potratçy, çykdajylary we bahalary hasaplamak barada maglumatlary öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde, programma kwitansiýany we gowşuryş kagyzyny awtomatiki doldurmak, şeýle hem işi ýönekeýleşdirýän we has netijeli edýän islendik resminamalary çap etmek funksiýasyny ýerine ýetirýär. Mundan başga-da, sargytlar barada islendik maglumat ulgamdan MS Excel we MS Word faýl formatlaryndan hem import edilip, hem eksport edilip bilner. Geljekdäki iberişleri meýilleşdirmek bilen, ýük daşamak prosesine gözegçilik etmek koordinatorlara has aňsat bolar. Şeýlelik bilen, Modullar bloky ähli bölümler üçin ýeke-täk doly iş çeşmesidir. Hasabatlar bölümi, belli bir döwür üçin dürli hasabatlary taýýarlamak funksiýasy arkaly maliýe we dolandyryş hasabaty üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär. Kompaniýanyň ýolbaşçylary islendik wagt girdejiniň dinamikasy we gurluşy, girdejiniň ösüş depgini we kompaniýanyň girdejiligi barada analitiki maglumatlary ýükläp bilerler. Islendik maliýe maglumatlary grafika we diagramma görnüşinde şekillendirilip bilner.

Sargyt ýerine ýetirişiniň hilini yzarlamak, daşamagyň her bir basgançagyny ýerine ýetirmek, çykdajylaryň dogrudygyny barlamak, hakyky girdeji görkezijileriniň meýilleşdirilenlere laýyk gelişine gözegçilik etmek we ş.m. üçin eltip bermek buýrugy hasaba alyş ulgamy zerurdyr. Univershliumumy hasaplaşyk satyn alyň. Netijeli we täsirli işlemek üçin ulgam programma üpjünçiligi!

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Aragatnaşyklary, ýygnaklary we wakalary görkezmek, arzanladyşlar we beýleki wakalar barada habarnamalary ibermek bilen müşderi bazasyny doly üpjün etmek.

Müşderilere buýrugyň ýagdaýy we ýerine ýetirilişi barada aýratyn habarnamalary ibermek, şeýle hem tölemegiň zerurdygyny ýatlatmak.

Karzy dolandyrmak we düzgünleşdirmek, müşderilerden serişdeleri wagtynda almak, maliýe defisitiniň öňüni almak.

Ortaça hasap boýunça hasabat taýýarlamak, şeýle hem her iş gününiň maliýe görkezijilerini göz öňünde tutmak bilen müşderileriň satyn alyş kuwwatynyň derňewi.

Ulgam, hödürlenýän teklipleriň sanyny, habarlaşan müşderileri we iberişleri hakykatdanam tamamlamak üçin satuw huni üçin marketing gurallary bar.

Işewürligiň öwezini dolmagyň iň möhüm maliýe görkezijilerini göz öňünde tutmak, girdejiniň dinamikasyna we potensial gymmatlyklaryna baha bermek, girdejililigi we ösüş perspektiwalaryny seljermek aýratyn üns berilýär.

Departmentshli bölümleriň özara baglanyşykly işini bir iş prosedurasy we amallary guramak bilen bir iş platformasynda geçirmek amatly.

Sargytlar transporty ep-esli çaltlaşdyrýan elektron tassyklama prosedurasyndan geçýär.

Aýlyk hakyny hasaba almak, ýalňyşlyklary aradan aýyrmaga kömek edýän bölek we iş hakynyň hasaplamalaryny awtomatlaşdyrmak arkaly amala aşyrylýar.

Geçen döwürleriň statistikasyny we iş meýilnamalarynyň emele gelmegini göz öňünde tutup, netijeli maliýe çaklamasy üçin giň mümkinçilikler.

Zerur bolsa daşamak wagtynda eltip bermek ugurlaryny üýtgedip bolýar.

Iş wagtynyň ulanylyşyny we bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetiriliş tizligini göz öňünde tutup işgärleriň öndürijilik barlagy.

Ulgam islendik goşundylary birikdirmäge we e-poçta bilen ibermäge mümkinçilik berýär.

Programmanyň dürli konfigurasiýalary sazlamalaryň çeýeligi sebäpli guramanyň ähli talaplaryna we içerki proseslerine laýyk gelýär.

Alnan girdejini girdeji elementleriniň çäginde hasaba almak, ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.