Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 739
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sargytlar we gowşuryş üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Sargytlar we gowşuryş üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Sargytlary we gowşuryşlary hasaba almagy sargyt ediň


Univershliumumy hasapçylyk ulgamy logistika, ulag, kurýer we hatda söwda kompaniýalarynyň üstünlikli işi üçin ýörite işlenip düzülendir: oýlanyşykly oýlanyşykly programma üpjünçiligi iş proseslerini awtomatlaşdyrmaga, işiň guralyşyny gowulandyrmaga, sargytlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge, her tapgyry yzarlamaga mümkinçilik berýär. gowşurmak, berilýän hyzmatlaryň hilini seljermek we gelýän we tamamlanan sargytlaryň jikme-jik hasaba alynmagyny üpjün etmek. Biziň hödürleýän programma üpjünçiligimiz, maglumatlar bazasyny ýöretmekden we täzelenmekden başlap, geljek üçin maliýe meýilnamalaryny düzmeklige çenli işewürligiň ähli ugurlaryny ulgamlaşdyrmak üçin köp sanly gurallary üpjün edýär; emma bu ulgamyň çözýän esasy wezipesi sargytlaryň we gowşuryşlaryň hasaba alynmagydyr. Harytlary eltip bermek, ugurlary çalt üýtgetmek we sargytlary meýilleşdirilen senelere laýyklykda ýerine ýetirmek üçin ähli zerur çäreleri görmek üçin seresaply utgaşdyrmak we real wagt yzarlamagy talap edýär. Şeýlelik bilen, buhgalteriýa ulgamy hyzmatlaryň hiliniň ýokarlanmagyna, müşderileriň islegleriniň ýokary öwrülmegine, işiň giňelmegine we ösmegine we elbetde yzygiderli ýokary girdejiniň alynmagyna goşant goşýar.

USU programma üpjünçiligi, işleýiş tizligi, wizual gurluşy we interfeýsi boýunça meňzeş ulgamlardan tapawutlanýar. Hasapçylyk programmasy üç esasy bölege bölünýär, olaryň hersi öz wezipesini ýerine ýetirýär we beýlekiler bilen baglanyşyklydyr. Salgylar bölümi, ulanyjylar tarapyndan yzygiderli täzelenýän we üstüni ýetirýän maglumat kitaphanasydyr. Maliýe önümleri we bank hasaplary, işgärleriň we müşderileriň aragatnaşyklary, şahamçalaryň maglumatlary, hyzmatlaryň we çykdajylaryň görnüşi, uçuş tertibi we ugur beýany barada maglumatlary saklaýar. Modullar bölümi esasy bölüm bolup, ýerine ýetirilýän sargytlary gowşurmak we gözegçilik etmek üçin täze sargytlary bellige almak üçin iş ýeridir. Her sargyt iberiji we alyjy, gowşurylyş predmeti, ölçegleri, çykdajylary, potratçy, çykdajylary we bahalary hasaplamak barada maglumatlary öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde, programma kwitansiýany we gowşuryş kagyzyny awtomatiki doldurmak, şeýle hem işi ýönekeýleşdirýän we has netijeli edýän islendik resminamalary çap etmek funksiýasyny ýerine ýetirýär. Mundan başga-da, sargytlar barada islendik maglumat ulgamdan MS Excel we MS Word faýl formatlaryndan hem import edilip, hem eksport edilip bilner. Geljekdäki iberişleri meýilleşdirmek bilen, ýük daşamak prosesine gözegçilik etmek koordinatorlara has aňsat bolar. Şeýlelik bilen, Modullar bloky ähli bölümler üçin ýeke-täk doly iş çeşmesidir. Hasabatlar bölümi, belli bir döwür üçin dürli hasabatlary taýýarlamak funksiýasy arkaly maliýe we dolandyryş hasabaty üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär. Kompaniýanyň ýolbaşçylary islendik wagt girdejiniň dinamikasy we gurluşy, girdejiniň ösüş depgini we kompaniýanyň girdejiligi barada analitiki maglumatlary ýükläp bilerler. Islendik maliýe maglumatlary grafika we diagramma görnüşinde şekillendirilip bilner.

Sargyt ýerine ýetirişiniň hilini yzarlamak, daşamagyň her bir basgançagyny ýerine ýetirmek, çykdajylaryň dogrudygyny barlamak, hakyky girdeji görkezijileriniň meýilleşdirilenlere laýyk gelişine gözegçilik etmek we ş.m. üçin eltip bermek buýrugy hasaba alyş ulgamy zerurdyr. Univershliumumy hasaplaşyk satyn alyň. Netijeli we täsirli işlemek üçin ulgam programma üpjünçiligi!

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Aragatnaşyklary, ýygnaklary we wakalary görkezmek, arzanladyşlar we beýleki wakalar barada habarnamalary ibermek bilen müşderi bazasyny doly üpjün etmek.

Müşderilere buýrugyň ýagdaýy we ýerine ýetirilişi barada aýratyn habarnamalary ibermek, şeýle hem tölemegiň zerurdygyny ýatlatmak.

Karzy dolandyrmak we düzgünleşdirmek, müşderilerden serişdeleri wagtynda almak, maliýe defisitiniň öňüni almak.

Ortaça hasap boýunça hasabat taýýarlamak, şeýle hem her iş gününiň maliýe görkezijilerini göz öňünde tutmak bilen müşderileriň satyn alyş kuwwatynyň derňewi.

Ulgam, hödürlenýän teklipleriň sanyny, habarlaşan müşderileri we iberişleri hakykatdanam tamamlamak üçin satuw huni üçin marketing gurallary bar.

Işewürligiň öwezini dolmagyň iň möhüm maliýe görkezijilerini göz öňünde tutmak, girdejiniň dinamikasyna we potensial gymmatlyklaryna baha bermek, girdejililigi we ösüş perspektiwalaryny seljermek aýratyn üns berilýär.

Departmentshli bölümleriň özara baglanyşykly işini bir iş prosedurasy we amallary guramak bilen bir iş platformasynda geçirmek amatly.

Sargytlar transporty ep-esli çaltlaşdyrýan elektron tassyklama prosedurasyndan geçýär.

Aýlyk hakyny hasaba almak, ýalňyşlyklary aradan aýyrmaga kömek edýän bölek we iş hakynyň hasaplamalaryny awtomatlaşdyrmak arkaly amala aşyrylýar.

Geçen döwürleriň statistikasyny we iş meýilnamalarynyň emele gelmegini göz öňünde tutup, netijeli maliýe çaklamasy üçin giň mümkinçilikler.

Zerur bolsa daşamak wagtynda eltip bermek ugurlaryny üýtgedip bolýar.

Iş wagtynyň ulanylyşyny we bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetiriliş tizligini göz öňünde tutup işgärleriň öndürijilik barlagy.

Ulgam islendik goşundylary birikdirmäge we e-poçta bilen ibermäge mümkinçilik berýär.

Programmanyň dürli konfigurasiýalary sazlamalaryň çeýeligi sebäpli guramanyň ähli talaplaryna we içerki proseslerine laýyk gelýär.

Alnan girdejini girdeji elementleriniň çäginde hasaba almak, ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.