Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 589
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Materiallary eltip bermek üçin hasap

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Materiallary eltip bermek üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Materiallary eltip bermegi hasaba almagy buýruň


Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we işe uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän we dürli maglumat bazalaryndan maglumatlary import edip bilýän programma. Mundan başga-da, müşderiniň ýüküň daşalmagynyň haýsy etapdadygyny bilmek üçin USU-dan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz. Şeýle hyzmat bilen müşderi bazasy günsaýyn öser. Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma, hem kurýer ibermek, hem-de material gowşuryş hasaby üçin amatly. Materiallaryň gowşurylyşynyň hasaba alynmagy kärhanada ýük daşamagyň möhüm bölegi bolup durýar. Hyzmat pudagynda müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak üçin seresaply gözegçiligi talap edýär. Işiňiz üçin programma üpjünçiligini saýlanyňyzda, öňe sürýän maksatlaryňyzy göz öňünde tutmaly. Programmistlerimiz, materiallary gowşurmak üçin hyzmatlary hasaba almak pudagynda bir guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur ähli funksiýalary USU-a maýa goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys. Şeýle hem, programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler. Şeýle hem, demo wersiýasyny göçürip alyp, aşakdaky programma üpjünçiliginiň adaty işleýşi bilen tanşyp bilersiňiz.

Materiallary eltmek üçin hyzmatlary hasaba almak aşakdaky ýaly nuanslara täsir edýär: ulaglary we sürüjileri hasaba almak, materiallary daşamak üçin çykdajylar, eltmegiň wagtyny we ugurlaryny hasaplamak, şeýle hem ammarlary we önümleri hasaba almak. Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, alhliumumy Hasap Ulgamy diňe bir eltip bermek bilen çäklenmän, ammardaky materiallary saklamagyň we hasaba almagyň ähli taraplaryny hem göz öňünde tutup bilýän uniwersal programma. USU ammarda haýsy materialyň we haýsy mukdarda saklanýandygyny görkezer, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygy görkezer. Bu, material tabşyrmagyň buhgalteriýa işine doly gözegçilik etmek üçin zerurdyr. Söwda enjamlary bilen täsirleşip, kynçylyksyz gönüden-göni ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Indi ähli güýjüňizi we inwentar üçin birnäçe günüňizi sarp etmegiň zerurlygy ýok. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder. Önümçiligiňizde aýrylmaz gural bolup, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlarsyňyz.

USU CRM ulgamy hökmünde işleýär, bu siziň we müşderileriňiziň arasyndaky aragatnaşygy mümkin boldugyça rahat we maglumatly eder. Materiallary eltmek üçin arzalary alanyňyzdan soň, maglumatlary has gaýtadan işlemek üçin programma üpjünçiligine zerur maglumatlary girizýärsiňiz. Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler. Şeýle hem, işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz. Programmany ulanmak aňsat, ony guramaňyzda durmuşa geçiriň, her bir işgäriň nämedigini tiz öwrener. Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy we materiallary eltip bermek hyzmatlaryny hasaba almak, harytlary daşamak we eltip bermekde aýrylmaz bolar. Maksatnamamyz, işiňizi girdeji we meşhurlyk derejesinde täze derejä çykarar.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we hyzmat işine uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän programma.

Müşderiniň ýüküniň haýsy döwürde daşalýandygyny bilmek üçin programmadan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz.

Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma kurýeriň iberilmegi we materiallaryň eltilmegi üçin amatlydyr.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirip bolmajak kömekçi bolar.

Programmistlerimiz, materiallaryň iberilmegini hasaba almak pudagynda guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur bolan ähli funksiýalary programma üpjünçiligine goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys.

Programma üpjünçiligi görkeziler: ammarda haýsy materialda we haýsy mukdarda saklanylsa, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygyny görkezer.

Programma üpjünçiligi söwda enjamlary bilen täsirleşýär, şeýlelik bilen, ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder.

Programma CRM ulgamy ýaly işleýär, netijede mümkin boldugyça amatly we maglumatly bolar. Iň ýokary hilli hyzmatlar müşderileriň göwnünden turar.

Programma üpjünçiligi zerur çap edilýän görnüşleri we hasabat opsiýalaryny öz içine alýar.

Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler.

Işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz.

Reňkli interfeýs, ýüzlerçe deslapky mowzuklardan dizaýn.

Şahsy ulanyjy ady we paroly arkaly programma giriň.

Programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler.

Programma üpjünçiliginiň adaty funksiýalary bilen tanyşmak üçin aşakdaky demo wersiýasyny sahypada göçürip alyp bilersiňiz.