Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Materiallary eltip bermek üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 589
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Materiallary eltip bermek üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Materiallary eltip bermek üçin hasap

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we işe uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän we dürli maglumat bazalaryndan maglumatlary import edip bilýän programma. Mundan başga-da, müşderiniň ýüküň daşalmagynyň haýsy etapdadygyny bilmek üçin USU-dan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz. Şeýle hyzmat bilen müşderi bazasy günsaýyn öser. Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma, hem kurýer ibermek, hem-de material gowşuryş hasaby üçin amatly. Materiallaryň gowşurylyşynyň hasaba alynmagy kärhanada ýük daşamagyň möhüm bölegi bolup durýar. Hyzmat pudagynda müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak üçin seresaply gözegçiligi talap edýär. Işiňiz üçin programma üpjünçiligini saýlanyňyzda, öňe sürýän maksatlaryňyzy göz öňünde tutmaly. Programmistlerimiz, materiallary gowşurmak üçin hyzmatlary hasaba almak pudagynda bir guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur ähli funksiýalary USU-a maýa goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys. Şeýle hem, programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler. Şeýle hem, demo wersiýasyny göçürip alyp, aşakdaky programma üpjünçiliginiň adaty işleýşi bilen tanşyp bilersiňiz.

Materiallary eltmek üçin hyzmatlary hasaba almak aşakdaky ýaly nuanslara täsir edýär: ulaglary we sürüjileri hasaba almak, materiallary daşamak üçin çykdajylar, eltmegiň wagtyny we ugurlaryny hasaplamak, şeýle hem ammarlary we önümleri hasaba almak. Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, alhliumumy Hasap Ulgamy diňe bir eltip bermek bilen çäklenmän, ammardaky materiallary saklamagyň we hasaba almagyň ähli taraplaryny hem göz öňünde tutup bilýän uniwersal programma. USU ammarda haýsy materialyň we haýsy mukdarda saklanýandygyny görkezer, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygy görkezer. Bu, material tabşyrmagyň buhgalteriýa işine doly gözegçilik etmek üçin zerurdyr. Söwda enjamlary bilen täsirleşip, kynçylyksyz gönüden-göni ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Indi ähli güýjüňizi we inwentar üçin birnäçe günüňizi sarp etmegiň zerurlygy ýok. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder. Önümçiligiňizde aýrylmaz gural bolup, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlarsyňyz.

USU CRM ulgamy hökmünde işleýär, bu siziň we müşderileriňiziň arasyndaky aragatnaşygy mümkin boldugyça rahat we maglumatly eder. Materiallary eltmek üçin arzalary alanyňyzdan soň, maglumatlary has gaýtadan işlemek üçin programma üpjünçiligine zerur maglumatlary girizýärsiňiz. Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler. Şeýle hem, işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz. Programmany ulanmak aňsat, ony guramaňyzda durmuşa geçiriň, her bir işgäriň nämedigini tiz öwrener. Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy we materiallary eltip bermek hyzmatlaryny hasaba almak, harytlary daşamak we eltip bermekde aýrylmaz bolar. Maksatnamamyz, işiňizi girdeji we meşhurlyk derejesinde täze derejä çykarar.

Kurýer hyzmaty programma üpjünçiligi size köp sanly meseläni aňsatlyk bilen çözmäge we sargytlar barada köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuryer hyzmatyny awtomatlaşdyrmak, şol sanda kiçi kärhanalar üçin, eltip bermek proseslerini optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eger bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt ösen işleýşi we giňişleýin hasabaty bolan USU-dan programma üpjünçiligi bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-dan hünärli çözgüt ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Kuryer hyzmatynyň kynçylyksyz we kynçylyksyz doly hasaba alynmagy, USU kompaniýasynyň programma üpjünçiligi bilen ajaýyp funksiýa we köp goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün ediler.

Sargytlary operatiw hasaba almak we gowşuryş kompaniýasynda umumy buhgalteriýa bilen, gowşuryş programmasy kömek eder.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerini yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ygtyýarly ýerine ýetirilen gowşuryş awtomatizasiýasy, kurýerleriň işini optimizirlemäge, serişdeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

USU programmasyny ulanyp gowşurmak üçin hasaplaşyk, sargytlaryň ýerine ýetirilişini çalt yzarlamaga we kurýer ugruny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programmasy gowşuryş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejini artdyrar.

Simönekeý we reňkli interfeýs, amatly we maglumat menýusy - hemme zat programma üpjünçiligimiz bilen amatly işlemek üçin edilýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, islendik önümçilige we hyzmat işine uýgunlaşyp bilýän, dürli enjamlar bilen täsirleşip bilýän programma.

Müşderiniň ýüküniň haýsy döwürde daşalýandygyny bilmek üçin programmadan maglumatlary internet çeşmesine geçirip bilersiňiz.

Işiňiz logistika ýa-da ýük daşamakda ýöriteleşen bolsa, USU esasanam siziň üçin döredilen programma. Programma kurýeriň iberilmegi we materiallaryň eltilmegi üçin amatlydyr.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirip bolmajak kömekçi bolar.

Programmistlerimiz, materiallaryň iberilmegini hasaba almak pudagynda guramanyň göwnejaý işlemegi üçin zerur bolan ähli funksiýalary programma üpjünçiligine goýdular. Gerekli funksiýany tapmasaňyz, Uniwersal Hasapçylyk Ulgamyna goşmakdan hoşal bolarys.

Programma üpjünçiligi görkeziler: ammarda haýsy materialda we haýsy mukdarda saklanylsa, programma ähli ýetmezçilikleri göz öňünde tutar we artykmaçlygyny görkezer.

Programma üpjünçiligi söwda enjamlary bilen täsirleşýär, şeýlelik bilen, ammarda saklanýan zatlar hakda maglumat alyp bilersiňiz. Kodlary okamak bilen USU gysga wagtyň içinde inwentarizasiýa eder.

Programma CRM ulgamy ýaly işleýär, netijede mümkin boldugyça amatly we maglumatly bolar. Iň ýokary hilli hyzmatlar müşderileriň göwnünden turar.

Programma üpjünçiligi zerur çap edilýän görnüşleri we hasabat opsiýalaryny öz içine alýar.

Her bir işgär täze sargytdan habarly bolar, sebäbi pop-poplar oňa bu barada habar bererler.

Işgäriň gereksiz maglumatlary görmezligi we diňe şahsy borçlary bilen meşgullanmagy üçin giriş hukuklaryny tapawutlandyryp bilersiňiz.

Reňkli interfeýs, ýüzlerçe deslapky mowzuklardan dizaýn.

Şahsy ulanyjy ady we paroly arkaly programma giriň.

Programmistlerimiz programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň ähli basgançaklarynda goldaw berýärler.

Programma üpjünçiliginiň adaty funksiýalary bilen tanyşmak üçin aşakdaky demo wersiýasyny sahypada göçürip alyp bilersiňiz.