Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. işgärleri hasaba almak we gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 978
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

işgärleri hasaba almak we gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


işgärleri hasaba almak we gözegçilik

На русском:

işgärleri hasaba almak we gözegçilik
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Işgärleri hasaba almagy we gözegçiligi buýruň


Işgärleriň buhgalteriýa gözegçiligi, öňdebaryjy hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen USU Programma üpjünçiligi ulgamynda netijeli we tertipli amala aşyrylar. Işgärleriň buhgalter hasabatyna we gözegçiligine görä, islendik formatda we mazmunda resminamalaryň awtomatiki döredilmegini döreden USU Programma üpjünçiligi maglumatlar bazasynda bar bolan köpugurlylygy ulanmaly. Dolandyryş bilen işgärleri hasaba almak nukdaýnazaryndan, USU Programma üpjünçiligi ulgamy programmasynda gözegçilik prosesinde goşmaça mümkinçilikleri girizmek umydy size uly kömek edýär. Bar bolan işgärler ýurtdaky we dünýädäki krizis ýagdaýy bilen baglanyşykly işleriň uzak görnüşine geçirilenden soň işgärlerini ep-esli çalyşýarlar. Häzirki ýagdaý, kiçi we orta kärhanalaryň käbir görnüşlerine görä ýaşamak üçin mümkinçilik galdyrman, işewürligiň ähli gatlaklaryny agyrlaşdyrdy. Pandemiýa bilen baglanyşykly ýagdaý, ätiýaçlyk gaznasyny taýýarlamagy başaryp bilmedik kompaniýalaryň ykdysady çökgünligi nukdaýnazaryndan möhümdi, hemmeleriň pikiriçe kyn pursatdan halas bolmak ukyby. Iň köp gazanan kompaniýalar, ýaňy ösüşine başlan we ýurtda we dünýäde adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda maliýe ätiýaçlyklary bolmadyk täze gelenlerdi. Islegleri peselen we jemgyýete zerurlyk derejesi düýpgöter peselen telekeçileri goldamak baradaky syýasy tema, iş ugrunda esasy zerurlyk däl-de, bütin dünýäde ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sebäpli, çykalga tapmaga ünsi çykdajylary iň pes derejä çenli azaltmak we uzakdaky iş tertibine geçýän kompaniýalar düşdi. Köp kompaniýalar üçin bu nobat hakyky halas ediş boldy, sebäbi girdejililigi kesgitlemek, kärende tölegi we kommunal çykdajylary azaltmak, şeýle hem esasy çig mal önümçiligine görä islegi saklamak bilen iş kärdeşlerini tygşytlamak. Uzakdan işe geçmek, görünişi ýaly aňsat bolmady, sebäbi uzak iş tertibine geçen köp işçi, gönüden-göni iş jogapkärçiligini äsgermezlik edip, guramanyň derejesini hasam peseldip başlady. Kärhanalaryň ýolbaşçylary bu uly wakany äsgermezlik edip bilmediler we zatlary tertibe salmaga kömek etjek goşmaça funksiýany ösdürmek haýyşy bilen kompaniýamyza ýüz tutup başladylar. Kompaniýamyzyň işgärleri, müşderilere gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň goşmaça işleýşini aýdyp biljek we köp sanly islegleri diňlän müşderilere üns berdiler. Gözegçilik işiniň esasy düzüm bölegine öwrülen aýratynlyklaryň belli bir sanawyny ýygnamak ýüze çykdy we ýörite çemeleşmäni we işlemegiň jikme-jik saýlanylmagyny talap edýän standart däl iş görnüşi bolan kompaniýalary göz öňünde tutmalydy. Işgärleriň buhgalteriýa we gözegçiligine başlamazdan ozal, iş gününe gözegçilik etmek we tertip-düzgüniň döredilmegi bilen gözegçilik ediljekdigini işgärlere habar bermeli. USU Programma üpjünçiligi bazasy, goşmaça mümkinçilikleriň köp toplumyna eýe bolup, iş şertlerinde zerur sagat sanyny ýerine ýetirmek umydy bilen gündelik işleriň berjaý edilmegine işjeň gözegçilik edip biler. Telekeçiler her bir işgäriň ekranyny aç-açan synlap bilerler we USU programma üpjünçiligi ulgamy programmasynda iş gününde kimiň we näme edýändigini görüp bilerler. Işgärleri hasaba almak we gözegçilik, alnan maglumatlary guramanyň ýolbaşçylary tarapyndan ýörite saýlanan howpsuz ýere yzygiderli boşatmak bilen amala aşyrylýar. Käbir adamlaryň biri-biri bilen eden işleri bilen deňeşdirilende, USU Programma bazasynda grafikleri netijeli we netijeli döredip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, reňk kesgitlemesi boýunça, iş wezipelerine kimiň has yhlaslydygyny, iş wagtyny şahsy işlere bagyşlap, rahat işçä öwrülendigini hasaplamak mümkin. Diagrammada işgärleriň işjeň işini görkezýän ýaşyl ýygylygy görkezilýär. Sarylygyň bolmagy belli bir dynç almagy we iş akymynyň we dürli iş prosesleriniň haýal emele gelmegini görkezýär. Gyzyl reňk barada aýdylanda, şahsy wideolaryň, dürli oýunlaryň we beýleki kabul ederliksiz programmalaryň tomaşa hökmünde ulanylandygyny ynam bilen aýdyp bileris. Üns bermeli däl ýeke-täk reňk gyrmyzy reňk, diagrammada bolmagy günortanlyk naharyny görkezýär. Her gün bu tertibi gözden geçireniňizden soň, ähli işgärleriň gönüden-göni iş borçlaryny ýerine ýetirmek bilen nähili baglanyşýandyklaryna düşünip bilersiňiz. Şol sebäpli, nämäniň bolup geçýändigine düşünmek üçin ýeterlik esas taparsyňyz, işgärler bilen bikanun pul alýan adamlary köpçülikleýin işden aýyrýança, guramanyň ykdysady ýagdaýyny peseldýänçä söhbetdeşlik geçirip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, uzak möhletleýin hyzmatdaşyňyz we kömekçiňiz boljak USU Programma üpjünçiliginiň häzirki zaman mümkinçiliklerinden peýdalanyp, guramada gözegçilik we tertip döredip bilersiňiz. Işgärleriň buhgalter hasabaty we gözegçiligi barada soraglaryňyz bar bolsa, telefon arkaly ýüze çykan islendik meseläni çözüp bilýän kömek üçin hemişe öňdebaryjy hünärmenlerimize ýüz tutup bilersiňiz. Gözegçilik işgärleriniň hasaba alnyşynyň we gözegçiliginiň dürli usullaryny ulanyp, ökde we jogapkär işgärlerden ybarat öz toparyňyzy döredip bilersiňiz. Islendik maliýe geçirimleri, hasabatyň we kassa kitaplaryny görüp bilýän, günüň başynda balansy düzedip bilýän kompaniýanyň direktorlarynyň hasabyna we gözegçiliginde bolar. Kompaniýanyň ýolbaşçylaryny e-poçta bilen poçta bilen islendik resminama akymy bilen üpjün edip bilersiňiz. USU-Soft maglumat bazasy alnan maglumatlary gaýtadan işleýär we kanunçylyk edaralarynyň web sahypasyna ýüklemek bilen çärýeklere salgyt we statistiki hasabatlary iberýän maglumatlary öndürýär. Işgärleriň ýazgylary we buhgalter hasabaty köp kärhanalara yzygiderli düzgünleşdirmäge we maliýe goldawyna mätäç bolan her tarapdan kyn döwri başdan geçirmäge kömek edýär. USU Programma üpjünçiligi ulgam programmasyny döredijiler, kömek soraýan islendik formatda we göwrümli kompaniýalarda işgärleri hasaba almak we gözegçilik etmek üçin mümkinçilikler döredýärler. Mugt programma üpjünçiliginiň özboluşlylygy, hünärmenleriň kömegi bolmazdan işlemek nukdaýnazaryndan düşnükli ýönekeý konfigurasiýasynda ýerleşýär we USU Programma bazasy işde iň çylşyrymly prosesleri amala aşyrýan köptaraply mümkinçilikleri bilen geň galdyrýar. USU Programma üpjünçiligi programmasynda bir sazlama bar, gyssagly isleg ýüze çykan halatynda öz islegiňize görä dürli opsiýalary işletmek we öçürmek üçin bellik gutularyny goşup düzedip bolýar. Köp kompaniýalar, işleriniň derejesine garamazdan, soňraky ýokary hilli we täsirli resminama akymy üçin goşmaça gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bolan IMS bazasyny döretmek isleýärler. Uzakdaky işe geçmek bilen, işgärleriň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna kömek edýän USU Programma üpjünçiligi ulgam programmasynda toparyňyzyň işiniň ähli esaslary üýtgeýär. Kompaniýaňyzy hasaba alýan USU Programma üpjünçiligi ulgamyny satyn almak bilen, işgärleriň ýazgylaryny ýöredip, ýerine ýetirilen işleriň hiline we gündelik işine gözegçilik edip bilersiňiz.

Programmada, edara görnüşli taraplar üçin bank maglumatlary bilen öz şahsy müşderi binýadyňyzy döredip bilersiňiz. Karz berijiler we bergidarlar görnüşinde bergiler üçin karzyň mukdaryny tassyklamak üçin resminamalar düzüp başlaýarsyňyz. Dürli formatlar we maksatlar baradaky şertnamalar, zerur bolanda ulanyş möhletiniň uzaldylmagy bilen mugt programma üpjünçiliginde döredilip bilner. Nagt däl we nagt däl serişdeler dolandyryşyň ýakyn gözegçiligi astynda harçlanýar.

Programmada, gönüden-göni iş beýanynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek we hasaba almak üçin işgärleriň ýazgylaryny saklaýarsyňyz. Ammardaky we jaýdaky mukdar boýunça harytlaryň ýerleşiş atlaryny kesgitlemäge kömek edýän inwentar prosesi bar. Import amalyny ulanyp, galan zatlary geçirenden soň täze maglumatlar bazasynda resminamalary çalt döredip bilersiňiz. Maglumat bazasynda resminamalary öndürip başlamazdan ozal bar bolan işgärler üçin giriş we parol görnüşinde şahsy giriş almaly. Simpleönekeý we düşnükli konfigurasiýa eýe bolup, hünärmenleriň kömegi bolmazdan işlemegi öwrenip bilersiňiz. Ulanyjylar yzygiderli müşderileriň düşewüntliligi barada hasabat görnüşinde zerur iş akymyny döredip bilerler.

Maglumat bazasynyň synag demo wersiýasy esasy mugt programma üpjünçiligini satyn almazdan ozal işleýşini çalt öwrenmäge kömek edýär. Islendik aralykda işlenip düzülen ykjam programma işgärleriň ýazgylaryny ýöretmäge we gönüden-göni borçlarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek edýär.

Dürli formatdaky habarlar, gözegçilik hökmünde işgärleriň hasaba alnyşy barada müşderilere doly habar berýär.

Awtomatiki jaň bar, onuň kömegi bilen kompaniýanyň adyndan müşderilere hasabat we gözegçilik üçin müşderilere habar bermek mümkin.

Specialörite terminallar şäheriň içinde amatly ýerde ýerleşýän dürli pul serişdelerini kabul edip biler. Bazanyň dizaýny şeýle döwrebap stilde işlenip düzüldi we mugt programma üpjünçiligini satyn almak isleýänleriň köpüsini özüne çekmäge kömek edýär. Typazmagyň tizligini ýokarlandyrmak üçin kursory gözleg motoryna ýerleşdirmäge kömek edýär. Her bir işgäriň gönüden-göni iş jogapkärçiligine bolan garaýşyny kesgitlemek bilen monitory görüp bilersiňiz. Işgärleriň arasyndaky akademiki görkezijileri we öndürijilik derejesini deňeşdirmek maglumatlar bazasynda aýratyn işlemäge mümkinçilik berer. Işgärleriň iş derejesini kesgitlemek üçin işgärler üçin grafikanyň, diagrammalaryň we tablisalaryň başga meýilnamasy döredilip bilner.

Daş görnüşi tanamagyň aýratyn bir funksiýasy bar, bu binanyň girelgesinde gelýänleriň baş harplaryny tanamaga mümkinçilik berer.

Iş çärelerini ýerine ýetireniňizde, syzmak ýa-da adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan ýagdaýynda alnan maglumatlary aýrylýan diske ýükläp başlaýarsyňyz. Programma, häzirki zaman gözegçilik mümkinçiliklerine eýe bolan işgärleri hasaba almak we gözegçilik bilen baglanyşykly islendik soraga düşünmäge kömek edýär. Aýlyk haklary üçin ulanyjylar beýannama laýyklykda goşmaça bonuslaryň toplanmagy bilen ýörite hasaplap bilerler. Direktorlar işgärlerden işgärleriň öndürijiligi we müşderi hyzmatynyň hili barada pikirler bilen müşderilerden habar alýarlar.