Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. işiň ýoklugyny hasaba alýar
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 877
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

işiň ýoklugyny hasaba alýar

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


işiň ýoklugyny hasaba alýar

На русском:

işiň ýoklugyny hasaba alýar
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Işiň ýoklugyny hasaba almagy buýruň


Işde haýsydyr bir hereketiň ýoklugy we wagtynda gelmezlik üçin nädogry hasaplamak, ýol gülläp ösmek däl-de, kärhananyň ýagdaýynyň we netijeliliginiň peselmegi. Recordsazgylary dogry saklamak üçin, ýalňyşlyklar we pes netijeler bolmadyk ýagdaýynda, hiç hili ýalňyşlyk we kynçylyksyz meseläni çözüp we iş wagtyny optimallaşdyryp biljek aýratyn çemeleşme we ýöriteleşdirilen programma talap edilýär. Bazarda dürli programmalaryň köp görnüşi bar, ýöne USU Programma üpjünçiligi ulgamy, işleýşi we pozisiýasy boýunça beýlekilerden tapawutlanýan ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak bilen elýeterli bahada we mugt abuna töleginde aýrylmaz kömekçi. Her bir guramanyň islegi we amatlylygy boýunça modullar we diller aýratynlykda saýlanýar. Işgärler kärhanadaky işleri göz öňünde tutup, gurallary özbaşdak saýlaýarlar. Köp kanally dolandyryş buhgalteriýa re modeiminde işgärler şahsy hasabyň hasabyna girip, her bir işgäriň işiniň buhgalter hasabyna we işine gündelik maglumatlary girizmek, okalýan giriş we çykyş ýazgylaryny, ýoklugy we günortanlyk arakesmesi. Actionshli amallar, takyk maglumatlar bilen görkezme berýän, her ulanyjynyň hereketini ele alýan programmada görkezilýär. Köp ulanyjy re modeiminde hünärmenler maglumatlary alyş-çalyş edip, biri-biri bilen aragatnaşyk saklap, maglumatlary we habarlary ýerli torda we internet arkaly geçirip bilerler. Dolandyryş, işgärleriň hereketlerini, işleriniň we ýoklugyny görkezýän, takyk okalýan tablisalary we surnallary düzýän enjamlaryndan hakyky wagtda maglumatlary görüp, her bir gol astyndaky adamyň ýazgylaryny seljerip we saklap biler. Uzak wagtlap ýerine ýetirilen amallar barada maglumat ýok bolsa, buhgalter ulgamy awtomatiki usulda hasabat döredýär, iň soňky hereketleri we ýerine ýetirilen işleriň mukdaryny göz öňünde tutup, bu meseläni çözmek üçin jogapkär adama habar berýär.

Işgärler, şol bir wagtyň özünde ulgamyň maglumatlary okaýandygyny we aýlyk iş hakyny hasaplamak üçin ulgamyň maglumatlary okaýandygyny we iş wagtyny hasaplap, iş wagtyny hasaplap, aýratyn ýazgylaryň bardygyny göz öňünde tutup, öz iş borçlaryny ýerine ýetirip bilerler. Her bir işçi üçin ähli amallary uzak re modeimde görmek bolýar, onda ähli maglumatlar aýratyn penjireler görnüşinde görkezilýär, dürli işjeňlik we iş işjeňligine baglylykda berlen maglumatlar bilen tapawutlanýar. Işgärler barada maglumatlar ýok bolsa, ulgam jikme-jik we iň täze maglumatlary berýän maglumat berýär, bu hem saýlanan işgäriň aýratyn penjiresine girmäge, işleriň, işleriň dowamlylygy, işleriň dowamlylygy barada ähli maglumatlary görmäge mümkinçilik berýär. ýoklugy we ş.m.

Programma üpjünçiliginiň işleýşini derňäň we mugt elýeterli demo wersiýasy arkaly bar bolan ähli mümkinçilikleri barlaň. Issueshli meseleler boýunça görkezilen sanlar barada maslahat bermäge begenýän hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Işiň ýoklugyny hasaba almak we iş işlerine we wagtyna gözegçilik awtomatiki usulda amala aşyrylýar, kesgitlenen amallaryň ýerine ýetirilmegine kömek edýär, ähli amallary awtomatlaşdyrýar, her bir iş üçin jogapkär bolýar, hünärmenleriň we işleriň azalmagy bilen.

Maglumat geçirmek, dürli ýalňyşlyklar we dürli saýtlara we oýun platformalaryna baryp görmek bilen ýerine ýetirilen işiň netijeliligini seljermek üçin takyk materiallary görkezýän goşmaça programmalar ýa-da esasy kompýuter bilen gurlan enjamlar bolmazdan amala aşyrylýar. .

Önümçilik işleriniň awtomatlaşdyrylmagy zähmet amallary we kärhana çeşmeleri bilen azaldar.

Dolandyryjy, gol astyndakylardan tapawutlylykda, resmi okaýyş derejesine görä hersi üçin bölünýän, maglumat okalmagyny ýokary hilli goramagy üpjün edýän çäksiz mümkinçilikleri bar. Goşmaça işiň ýoklugy sebäpli bitewi maglumat ulgamynyň uzakdan hasaba alynmagy, uzakdaky serwerde elektron görnüşinde saklanýan zerur resminamalary we maglumatlary üpjün edýär. Kontekst gözleg motory, çalşyp bolmajak kömekçi ýok bolsa, hünärmenleriň iş wagtyny optimallaşdyrarsyňyz. Maglumatlary dürli çeşmelerden materiallar bilen el bilen ýa-da awtomatiki usulda girizip bolýar. Iş wagty hasaba alnanda, iş hakda, iş ýerlerinde ulanyjylaryň ýagdaýy we ýoklugy barada jikme-jik maglumatlar ýazga alynýar, soňraky hak tölemek üçin işlenen birnäçe sagady deňeşdirýär we hasaplaýar.

Uzakdan tertipde, internetde kynçylyklar bolmadyk ýagdaýynda, ulanyjynyň iş enjamlaryny sinhronlamak, ulanyjylaryň iş panelindäki ähli penjireleri okyjynyň esasy ekranynda görkezmek arkaly ulgam arkaly maglumat iberilýär.

Materialshli materiallaryň bir kategoriýa ýa-da başga bir topara bölünmegi, mukdar görkezijilerini, formatlaryny, tablisalaryny we resminamalaryny çäklendirmezden, maglumatlaryň ýazgylaryny netijeli we başarnykly saklamaga mümkinçilik berýär.

Maglumat we habarlar hakyky wagtda ýerli ýa-da internet arkaly hiç hili kynçylyksyz iberilýär. Köp ulanyjy buhgalteriýa we dolandyryş kanallary ähli işgärlere aýratyn hukuklar we mümkinçilikler, giriş kody boýunça buhgalteriýa ulgamyna bir gezeklik ygtyýar berýär. Işgär, maksatlary we wezipeleri meýilleşdirijide umumy görüş üçin girizilen wezipeleri ýerine ýetirip bilýär. Uzak wagtlap ýok bolan we işjeň hereketleriň we meseleleriň ýüze çykmadyk ýagdaýynda awtomatlaşdyrylan programma, görkezijiniň reňkini üýtgedip, çykýan habarlar bilen hasabat bermek bilen işleýär. Iň soňky işi yzarlamak bilen, her bir işgäriň öndürijiligini we potensialyny seljermek mümkin.

Hasap programmasynyň interfeýsi, her bir ulanyjy tarapyndan zerur modullary, çyzgy ekrany we resminamalary döretmek üçin nusga saýlap, özbaşdak düzülýär. Aýry-aýry logotipleri döretmek mümkinçiligi bilen, her bir gurama üçin modullar aýratynlykda saýlanýar. Peýdalylygymyzy ulananymyzda buhgalteriýa we işiň ýoklugyna gözegçilik etmek hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Informationhli maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy serwerde awtomatiki usulda saklanýar we uzak möhletli saklanyşyň üýtgemezligini üpjün edýär. Resminamalaryň we hasabatlaryň dizaýny hiç hili çäklendirmesiz awtomatiki formatda amala aşyrylýar. Iş Microsoft Office formatlarynyň hemmesi bilen diýen ýaly ýerine ýetirilýär.

Dürli ýokary tehnologiýaly enjamlaryň birikmesiniň ýoklugy, işewürligiň ösmegine öndürijilikli täsir etmeýär, şonuň üçin programmamyz enjamlaryň we amaly programmalaryň sinhronlaşmagyny we hasaba alynmagyny üpjün edýär.