Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 877
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

işiň ýoklugyny hasaba alýar

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
işiň ýoklugyny hasaba alýar

На русском:

işiň ýoklugyny hasaba alýar

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Işiň ýoklugyny hasaba almagy buýruň


Işde haýsydyr bir hereketiň ýoklugy we wagtynda gelmezlik üçin nädogry hasaplamak, ýol gülläp ösmek däl-de, kärhananyň ýagdaýynyň we netijeliliginiň peselmegi. Recordsazgylary dogry saklamak üçin, ýalňyşlyklar we pes netijeler bolmadyk ýagdaýynda, hiç hili ýalňyşlyk we kynçylyksyz meseläni çözüp we iş wagtyny optimallaşdyryp biljek aýratyn çemeleşme we ýöriteleşdirilen programma talap edilýär. Bazarda dürli programmalaryň köp görnüşi bar, ýöne USU Programma üpjünçiligi ulgamy, işleýşi we pozisiýasy boýunça beýlekilerden tapawutlanýan ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak bilen elýeterli bahada we mugt abuna töleginde aýrylmaz kömekçi. Her bir guramanyň islegi we amatlylygy boýunça modullar we diller aýratynlykda saýlanýar. Işgärler kärhanadaky işleri göz öňünde tutup, gurallary özbaşdak saýlaýarlar. Köp kanally dolandyryş buhgalteriýa re modeiminde işgärler şahsy hasabyň hasabyna girip, her bir işgäriň işiniň buhgalter hasabyna we işine gündelik maglumatlary girizmek, okalýan giriş we çykyş ýazgylaryny, ýoklugy we günortanlyk arakesmesi. Actionshli amallar, takyk maglumatlar bilen görkezme berýän, her ulanyjynyň hereketini ele alýan programmada görkezilýär. Köp ulanyjy re modeiminde hünärmenler maglumatlary alyş-çalyş edip, biri-biri bilen aragatnaşyk saklap, maglumatlary we habarlary ýerli torda we internet arkaly geçirip bilerler. Dolandyryş, işgärleriň hereketlerini, işleriniň we ýoklugyny görkezýän, takyk okalýan tablisalary we surnallary düzýän enjamlaryndan hakyky wagtda maglumatlary görüp, her bir gol astyndaky adamyň ýazgylaryny seljerip we saklap biler. Uzak wagtlap ýerine ýetirilen amallar barada maglumat ýok bolsa, buhgalter ulgamy awtomatiki usulda hasabat döredýär, iň soňky hereketleri we ýerine ýetirilen işleriň mukdaryny göz öňünde tutup, bu meseläni çözmek üçin jogapkär adama habar berýär.

Işgärler, şol bir wagtyň özünde ulgamyň maglumatlary okaýandygyny we aýlyk iş hakyny hasaplamak üçin ulgamyň maglumatlary okaýandygyny we iş wagtyny hasaplap, iş wagtyny hasaplap, aýratyn ýazgylaryň bardygyny göz öňünde tutup, öz iş borçlaryny ýerine ýetirip bilerler. Her bir işçi üçin ähli amallary uzak re modeimde görmek bolýar, onda ähli maglumatlar aýratyn penjireler görnüşinde görkezilýär, dürli işjeňlik we iş işjeňligine baglylykda berlen maglumatlar bilen tapawutlanýar. Işgärler barada maglumatlar ýok bolsa, ulgam jikme-jik we iň täze maglumatlary berýän maglumat berýär, bu hem saýlanan işgäriň aýratyn penjiresine girmäge, işleriň, işleriň dowamlylygy, işleriň dowamlylygy barada ähli maglumatlary görmäge mümkinçilik berýär. ýoklugy we ş.m.

Programma üpjünçiliginiň işleýşini derňäň we mugt elýeterli demo wersiýasy arkaly bar bolan ähli mümkinçilikleri barlaň. Issueshli meseleler boýunça görkezilen sanlar barada maslahat bermäge begenýän hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Işiň ýoklugyny hasaba almak we iş işlerine we wagtyna gözegçilik awtomatiki usulda amala aşyrylýar, kesgitlenen amallaryň ýerine ýetirilmegine kömek edýär, ähli amallary awtomatlaşdyrýar, her bir iş üçin jogapkär bolýar, hünärmenleriň we işleriň azalmagy bilen.

Maglumat geçirmek, dürli ýalňyşlyklar we dürli saýtlara we oýun platformalaryna baryp görmek bilen ýerine ýetirilen işiň netijeliligini seljermek üçin takyk materiallary görkezýän goşmaça programmalar ýa-da esasy kompýuter bilen gurlan enjamlar bolmazdan amala aşyrylýar. .

Önümçilik işleriniň awtomatlaşdyrylmagy zähmet amallary we kärhana çeşmeleri bilen azaldar.

Dolandyryjy, gol astyndakylardan tapawutlylykda, resmi okaýyş derejesine görä hersi üçin bölünýän, maglumat okalmagyny ýokary hilli goramagy üpjün edýän çäksiz mümkinçilikleri bar. Goşmaça işiň ýoklugy sebäpli bitewi maglumat ulgamynyň uzakdan hasaba alynmagy, uzakdaky serwerde elektron görnüşinde saklanýan zerur resminamalary we maglumatlary üpjün edýär. Kontekst gözleg motory, çalşyp bolmajak kömekçi ýok bolsa, hünärmenleriň iş wagtyny optimallaşdyrarsyňyz. Maglumatlary dürli çeşmelerden materiallar bilen el bilen ýa-da awtomatiki usulda girizip bolýar. Iş wagty hasaba alnanda, iş hakda, iş ýerlerinde ulanyjylaryň ýagdaýy we ýoklugy barada jikme-jik maglumatlar ýazga alynýar, soňraky hak tölemek üçin işlenen birnäçe sagady deňeşdirýär we hasaplaýar.

Uzakdan tertipde, internetde kynçylyklar bolmadyk ýagdaýynda, ulanyjynyň iş enjamlaryny sinhronlamak, ulanyjylaryň iş panelindäki ähli penjireleri okyjynyň esasy ekranynda görkezmek arkaly ulgam arkaly maglumat iberilýär.

Materialshli materiallaryň bir kategoriýa ýa-da başga bir topara bölünmegi, mukdar görkezijilerini, formatlaryny, tablisalaryny we resminamalaryny çäklendirmezden, maglumatlaryň ýazgylaryny netijeli we başarnykly saklamaga mümkinçilik berýär.

Maglumat we habarlar hakyky wagtda ýerli ýa-da internet arkaly hiç hili kynçylyksyz iberilýär. Köp ulanyjy buhgalteriýa we dolandyryş kanallary ähli işgärlere aýratyn hukuklar we mümkinçilikler, giriş kody boýunça buhgalteriýa ulgamyna bir gezeklik ygtyýar berýär. Işgär, maksatlary we wezipeleri meýilleşdirijide umumy görüş üçin girizilen wezipeleri ýerine ýetirip bilýär. Uzak wagtlap ýok bolan we işjeň hereketleriň we meseleleriň ýüze çykmadyk ýagdaýynda awtomatlaşdyrylan programma, görkezijiniň reňkini üýtgedip, çykýan habarlar bilen hasabat bermek bilen işleýär. Iň soňky işi yzarlamak bilen, her bir işgäriň öndürijiligini we potensialyny seljermek mümkin.

Hasap programmasynyň interfeýsi, her bir ulanyjy tarapyndan zerur modullary, çyzgy ekrany we resminamalary döretmek üçin nusga saýlap, özbaşdak düzülýär. Aýry-aýry logotipleri döretmek mümkinçiligi bilen, her bir gurama üçin modullar aýratynlykda saýlanýar. Peýdalylygymyzy ulananymyzda buhgalteriýa we işiň ýoklugyna gözegçilik etmek hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Informationhli maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy serwerde awtomatiki usulda saklanýar we uzak möhletli saklanyşyň üýtgemezligini üpjün edýär. Resminamalaryň we hasabatlaryň dizaýny hiç hili çäklendirmesiz awtomatiki formatda amala aşyrylýar. Iş Microsoft Office formatlarynyň hemmesi bilen diýen ýaly ýerine ýetirilýär.

Dürli ýokary tehnologiýaly enjamlaryň birikmesiniň ýoklugy, işewürligiň ösmegine öndürijilikli täsir etmeýär, şonuň üçin programmamyz enjamlaryň we amaly programmalaryň sinhronlaşmagyny we hasaba alynmagyny üpjün edýär.