Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 721
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy

На русском:

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Hasap we iş wagtynyň dowamlylygyny sargyt ediň


Işgärleriň buhgalteriýa we iş wagtynyň dowamlylygy zähmet hakyny hasaplamagyň, netijeliligiň, öndürijiligiň bahalandyrylmagynyň esasy ölçegi bolup durýan şeýle iş bar. Şeýlelik bilen, dolandyryjylar çalşygyň başyny we soňuny düzetmek, ýöriteleşdirilen blankalary doldurmak üçin mehanizm döredýärler, ýöne telekomunikasiýa barada aýdylanda gözegçilik kynçylyklary ýüze çykýar. Zähmet şertnamasyna laýyklykda ýokarlandyrylan töleg bilen tölenmeli iş wagtynyň dowamlylygy we iş wagtyndan artyk dowamlylygy üçin belli bir standart bar. Hünärmen, öýden ýa-da başga bir obýektden uzakda işleri ýerine ýetireninde, günüň dowamynda näme edýändigini we wezipeleriň gowy ýerine ýetirilendigini barlamak mümkin däl, sebäbi häzirki zaman tehnologiýalary kömek edýär. Mugt buhgalter hasabaty bilen, ähli amallar elektron görnüşinde bolup geçýär we olaryň käbiri, mugt programma üpjünçiligini ulanmagyň mümkinçiliklerini giňeldýän interneti ulanýar, ony işiň ähli ugurlarynda ulanýar. Maýa goýumlarynyň has çalt öwezini dolmagy we girdejisi has ýokary bolmagy üçin awtomatizasiýa toplumlaýyn çemeleşmegi üpjün edip biljek ösüşlere üns bermegiňizi maslahat berýäris.

USU Programma üpjünçiligi hünärmenleri, häzirki zerurlyklara düşünmäge mümkinçilik berýän köp ýyl bäri dürli iş ugurlarynda programma üpjünçiligini döredýärler. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň ösen platformasy, taslama döretmegiň esasyna öwrülýär, sebäbi interfeýsiň mazmunyny sazlamaga mümkinçilik berýär, kompaniýanyňyza laýyk gelýän özboluşly funksiýany döredýär. Adaty iş wagtynyň gurluşyny we ritmini üýtgetmäge mejbur edýän gutujykly çözgüt almarsyňyz, bu bolsa täze gural bilen uýgunlaşmak üçin wagt ýitirmeli bolmaz. Programma, ilkinji gezek şeýle çözgüt bilen ýüzbe-ýüz bolsalar-da, ulanyjylar üçin gysga okuw döwri bar. Hünärmenlerimiz esasy ýörelgeleri, artykmaçlyklary we wariantlary birnäçe sagadyň dowamynda düşündirýärler. Algoritmler ýerine ýetiriş tapgyryndan soň derrew döredilýär, işleriň nuanslaryny, telekeçileriň we işgärleriň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, bellenilen düzgünlerden sowulman, ýalňyşlyklary azaldyp, işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Iş wagtyny hasaba almak içerki meýilnama ýa-da beýleki parametrlere laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

USU Programma üpjünçiliginiň mugt konfigurasiýasynyň mümkinçilikleri, işleriň dowamlylygyna, işgäriň üýtgemegine gözegçilik etmek bilen çäklenmeýär. Döwrebap maglumat bazalaryny, aragatnaşyklary, resminamalary üpjün edip, ähli ulanyjylar üçin baglanyşyk bolýar. Her bir hünärmen, iş wagtynyň borçlaryny ýerine ýetirýän aýratyn ýer alýar, bu ýerde tablisalaryň amatly tertibini we wizual dizaýny düzüp biler. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy üçin kompýuterlerde ofis we uzakdaky işçiler we goşmaça gurlan yzarlaýyş moduly ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde bölüm müdiri ýa-da müdir, taýýar statistika ýa-da işgärleriň alyp barýan işleri, şol sanda ýerine ýetirilen iş wagtlary ýaly ähli maglumatlary görkezýän hasabat alýar. Hasap ulgamy, wizual, reňkli grafik emele getirýän işjeňlik we işsizlik döwürlerini yzarlaýar. Ösüşimizi buhgalteriýa çekmek, ähli meselelerde ygtybarly kömekçi almak diýmekdir.

Müşderiniň islegleri üçin programmany özleşdirmek ukyby, dürli amallary awtomatlaşdyrmak boýunça iň oňat warianty edýär.

Müşderilerimize interfeýsdäki opsiýalar toplumyny üýtgetmek arkaly ýerine ýetirilýän funksional mazmuny saýlamaga mümkinçilik berýäris. Menýunyň lakoniki gurluşy programmany az wagtyň içinde özleşdirmäge we gündelik işde kynçylyk çekmezlige mümkinçilik berýär. Işgärleriň brifingi uzak formatda bolup geçýär we göni manyda birnäçe sagat gerek bolýar, soň amaly tanyşlygyň gysga tapgyry başlaýar.

Programma üpjünçiliginiň bahasy saýlanan funksional mazmun bilen kadalaşdyrylýar we zerur bolanda doldurylyp bilner.

Her bir iş prosesi üçin hereketleriň belli bir algoritmi düzülýär, bu bolsa olary wagtynda we arz-şikaýatsyz tamamlamaga mümkinçilik berer. Hünärmen çalşygynyň dowamlylygy, hasaba alyş bölüminiň mundan beýläkki işlerini ýeňilleşdirip, elektron journalurnalda awtomatiki hasaba alynýar we görkezilýär. Islendik çylşyrymlylygyň elektron formulalaryny ulanmak sebäpli zähmet hakyny, salgytlary, hyzmatlaryň we harytlaryň bahasyny hasaplamak has çalt bolýar. Uzakdaky işçileriň işini maksatnama hasaba almak, hereketleri, amaly arzalary, resminamalary yzygiderli hasaba almak esasynda amala aşyrylýar. Işgärleriň monitorlaryna yzygiderli gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok, gerekli döwür üçin skrinshot açyp bilersiňiz, ol her minutda döredilýär. Taýýar hasabatlarda görkezilen analitikler we statistika meýilnamanyň ýerine ýetirilişindäki häzirki ösüşe baha bermäge we zerur bolsa üýtgetmeleri girizmäge kömek edýär.

USU Programma üpjünçiligine gözegçiligi tabşyrýan ýolbaşçylar hyzmatdaşlygy giňeltmek, hyzmatdaşlary, müşderileri tapmak ýaly ugurlara has köp güýç sarp edip bilerler.

Diňe maglumatlar bazasynda hasaba alnanlar, her gezek girenlerinde parol girizip, şahsyýetini kesgitlemek üçin giriş ulanyp, programmany ulanyp bilerler. Apparat problemalaryny aradan aýyrmagyň usuly ýok, ýöne ýygy-ýygydan ätiýaçlyk maglumatlaryňyzy dikeltmäge kömek edýär.

Programmany durmuşa geçirmek üçin ýörite ulgam parametrleri bolmazdan ýönekeý, hyzmat edip boljak kompýuterler gerek. Hawa, dogry eşitdiňiz, kompýuterden başga zat gurmak ýa-da satyn almak zerurlygy ýok. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy zerur we zerur iş. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa programmasyny ulanyp, işgärleriňize we iş wagtynyň wezipelerine elmydama ynanarsyňyz.