Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 721
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy

На русском:

hasaba alyş we iş wagtynyň dowamlylygy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Hasap we iş wagtynyň dowamlylygyny sargyt ediň


Işgärleriň buhgalteriýa we iş wagtynyň dowamlylygy zähmet hakyny hasaplamagyň, netijeliligiň, öndürijiligiň bahalandyrylmagynyň esasy ölçegi bolup durýan şeýle iş bar. Şeýlelik bilen, dolandyryjylar çalşygyň başyny we soňuny düzetmek, ýöriteleşdirilen blankalary doldurmak üçin mehanizm döredýärler, ýöne telekomunikasiýa barada aýdylanda gözegçilik kynçylyklary ýüze çykýar. Zähmet şertnamasyna laýyklykda ýokarlandyrylan töleg bilen tölenmeli iş wagtynyň dowamlylygy we iş wagtyndan artyk dowamlylygy üçin belli bir standart bar. Hünärmen, öýden ýa-da başga bir obýektden uzakda işleri ýerine ýetireninde, günüň dowamynda näme edýändigini we wezipeleriň gowy ýerine ýetirilendigini barlamak mümkin däl, sebäbi häzirki zaman tehnologiýalary kömek edýär. Mugt buhgalter hasabaty bilen, ähli amallar elektron görnüşinde bolup geçýär we olaryň käbiri, mugt programma üpjünçiligini ulanmagyň mümkinçiliklerini giňeldýän interneti ulanýar, ony işiň ähli ugurlarynda ulanýar. Maýa goýumlarynyň has çalt öwezini dolmagy we girdejisi has ýokary bolmagy üçin awtomatizasiýa toplumlaýyn çemeleşmegi üpjün edip biljek ösüşlere üns bermegiňizi maslahat berýäris.

USU Programma üpjünçiligi hünärmenleri, häzirki zerurlyklara düşünmäge mümkinçilik berýän köp ýyl bäri dürli iş ugurlarynda programma üpjünçiligini döredýärler. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň ösen platformasy, taslama döretmegiň esasyna öwrülýär, sebäbi interfeýsiň mazmunyny sazlamaga mümkinçilik berýär, kompaniýanyňyza laýyk gelýän özboluşly funksiýany döredýär. Adaty iş wagtynyň gurluşyny we ritmini üýtgetmäge mejbur edýän gutujykly çözgüt almarsyňyz, bu bolsa täze gural bilen uýgunlaşmak üçin wagt ýitirmeli bolmaz. Programma, ilkinji gezek şeýle çözgüt bilen ýüzbe-ýüz bolsalar-da, ulanyjylar üçin gysga okuw döwri bar. Hünärmenlerimiz esasy ýörelgeleri, artykmaçlyklary we wariantlary birnäçe sagadyň dowamynda düşündirýärler. Algoritmler ýerine ýetiriş tapgyryndan soň derrew döredilýär, işleriň nuanslaryny, telekeçileriň we işgärleriň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, bellenilen düzgünlerden sowulman, ýalňyşlyklary azaldyp, işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Iş wagtyny hasaba almak içerki meýilnama ýa-da beýleki parametrlere laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

USU Programma üpjünçiliginiň mugt konfigurasiýasynyň mümkinçilikleri, işleriň dowamlylygyna, işgäriň üýtgemegine gözegçilik etmek bilen çäklenmeýär. Döwrebap maglumat bazalaryny, aragatnaşyklary, resminamalary üpjün edip, ähli ulanyjylar üçin baglanyşyk bolýar. Her bir hünärmen, iş wagtynyň borçlaryny ýerine ýetirýän aýratyn ýer alýar, bu ýerde tablisalaryň amatly tertibini we wizual dizaýny düzüp biler. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy üçin kompýuterlerde ofis we uzakdaky işçiler we goşmaça gurlan yzarlaýyş moduly ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde bölüm müdiri ýa-da müdir, taýýar statistika ýa-da işgärleriň alyp barýan işleri, şol sanda ýerine ýetirilen iş wagtlary ýaly ähli maglumatlary görkezýän hasabat alýar. Hasap ulgamy, wizual, reňkli grafik emele getirýän işjeňlik we işsizlik döwürlerini yzarlaýar. Ösüşimizi buhgalteriýa çekmek, ähli meselelerde ygtybarly kömekçi almak diýmekdir.

Müşderiniň islegleri üçin programmany özleşdirmek ukyby, dürli amallary awtomatlaşdyrmak boýunça iň oňat warianty edýär.

Müşderilerimize interfeýsdäki opsiýalar toplumyny üýtgetmek arkaly ýerine ýetirilýän funksional mazmuny saýlamaga mümkinçilik berýäris. Menýunyň lakoniki gurluşy programmany az wagtyň içinde özleşdirmäge we gündelik işde kynçylyk çekmezlige mümkinçilik berýär. Işgärleriň brifingi uzak formatda bolup geçýär we göni manyda birnäçe sagat gerek bolýar, soň amaly tanyşlygyň gysga tapgyry başlaýar.

Programma üpjünçiliginiň bahasy saýlanan funksional mazmun bilen kadalaşdyrylýar we zerur bolanda doldurylyp bilner.

Her bir iş prosesi üçin hereketleriň belli bir algoritmi düzülýär, bu bolsa olary wagtynda we arz-şikaýatsyz tamamlamaga mümkinçilik berer. Hünärmen çalşygynyň dowamlylygy, hasaba alyş bölüminiň mundan beýläkki işlerini ýeňilleşdirip, elektron journalurnalda awtomatiki hasaba alynýar we görkezilýär. Islendik çylşyrymlylygyň elektron formulalaryny ulanmak sebäpli zähmet hakyny, salgytlary, hyzmatlaryň we harytlaryň bahasyny hasaplamak has çalt bolýar. Uzakdaky işçileriň işini maksatnama hasaba almak, hereketleri, amaly arzalary, resminamalary yzygiderli hasaba almak esasynda amala aşyrylýar. Işgärleriň monitorlaryna yzygiderli gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok, gerekli döwür üçin skrinshot açyp bilersiňiz, ol her minutda döredilýär. Taýýar hasabatlarda görkezilen analitikler we statistika meýilnamanyň ýerine ýetirilişindäki häzirki ösüşe baha bermäge we zerur bolsa üýtgetmeleri girizmäge kömek edýär.

USU Programma üpjünçiligine gözegçiligi tabşyrýan ýolbaşçylar hyzmatdaşlygy giňeltmek, hyzmatdaşlary, müşderileri tapmak ýaly ugurlara has köp güýç sarp edip bilerler.

Diňe maglumatlar bazasynda hasaba alnanlar, her gezek girenlerinde parol girizip, şahsyýetini kesgitlemek üçin giriş ulanyp, programmany ulanyp bilerler. Apparat problemalaryny aradan aýyrmagyň usuly ýok, ýöne ýygy-ýygydan ätiýaçlyk maglumatlaryňyzy dikeltmäge kömek edýär.

Programmany durmuşa geçirmek üçin ýörite ulgam parametrleri bolmazdan ýönekeý, hyzmat edip boljak kompýuterler gerek. Hawa, dogry eşitdiňiz, kompýuterden başga zat gurmak ýa-da satyn almak zerurlygy ýok. Hasaplaşyk we iş wagtynyň dowamlylygy zerur we zerur iş. USU Programma üpjünçiligi buhgalteriýa programmasyny ulanyp, işgärleriňize we iş wagtynyň wezipelerine elmydama ynanarsyňyz.