Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. uzakdaky işlerde buhgalteriýa
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 678
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

uzakdaky işlerde buhgalteriýa

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


uzakdaky işlerde buhgalteriýa

На русском:

uzakdaky işlerde buhgalteriýa
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Uzakdaky işlerde buhgalteriýa sargyt ediň


Uzakdan işleýän mahaly her bir işgäri göz öňünde tutmak, häzirki wagtda dünýädäki ýagdaýy, ykdysady çökgünligi we uzakdaky işe geçmegi göz öňünde tutmak bilen örän möhümdir. Uzakdan işlemek üçin hasaplanan iş wagty, işiň hili we göwrümi hasaba alynmalydyr. Uzakdan işlemek üçin dolandyryş has çylşyrymly däl, işgärleriň kiçi ştab-kwartirasy bar, ýöne işden başga-da goşmaça iş görnüşleri bilen meşgul bolup bilýän onlarça işçi barada aýdylanda, bu gaty kyn we töwekgelçilikli. Kompýuterdäki işleriň uzakdan hasaba alynmagy, işgärleriň gündelik işlerini görmäge, sarp edilen sagatlaryň sanyny we ýerine ýetirilen işleriň mukdary bilen hilini seljermäge mümkinçilik berýär, ýöne ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi ýok bolsa, umumy ýagdaýy seljermek kyn meseleler. Diňe käbir işleri amala aşyrmagyň önümçilik böleginde däl-de, eýsem özboluşly we kämil programma USU Programma üpjünçiligimizden peýdalanyň. Mundan başga-da, iş wagtyny uzakdan optimallaşdyrýar, hemişe işgärleriň işine gözegçilik edýär, hasabatlary we diagrammalary hödürleýär, gol astyndaky kompýuterden iş panelini wideo gözegçilik kamerasynyň monitoryndan penjire görnüşinde görkezýär. Dolandyryjy, her kim ofisdäki ýaly, ýerine ýetirilýän işleriň gidişini we hilini seljerip, ýerine ýetirilýän işleriň möhletini gözden geçirip, hünäri we ýalňyşlygy görüp, ýalňyşyň görnüşini seljerip, işgärleriň uzakdaky işlerine gözegçilik edip bilýär. işçi, işleýändigine düşünip, kompýuterini öçürmän ulgama girip biler, ýöne aslynda şahsy işleri bilen meşgullanar. Hasap dolandyryş dolandyryş programmasy, köp ulanyjy re modeiminde, peýdaly hasaplamazdan, şahsy hasabyňyzy, hasabyňyzy we parolyňyzy ulanyp, ähli ulanyjylara ýeke-täk uzak iş hödürleýär. Dolandyryş buhgalteriýasynda, bitewi maglumat ulgamynda saklanýan maglumatlary goramak, ulanyjylaryň zähmet kärine esaslanýan ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak göz öňünde tutulýar. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, islenýän uzakdaky iş barada material alyň, gözleg wagtyny birnäçe minuda çenli azaldyň. Maglumat girizmek, Microsoft Office Word ýa-da Excel resminamalarynyň ähli formatlarynda diýen ýaly dürli çeşmelerden we goldawdan peýdalanyp, işçileriň islegine görä awtomatiki ýa-da el bilen elýeterlidir. Işgärleriň uzakdaky iş wagtyny hasaba alýan dolandyryş, ýerine ýetirilen sagatlaryň we işleriň takyk sanyny hasaplamak, ösüşi seljermek, grafikler bilen deňeşdirmek we bu okalyşlar esasynda aýlyk haklaryny hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Işgärleriň kompýuterlerinden ähli maglumatlar uzakdan ýerine ýetirilen işdäki okalyşlary seljermek we gözegçilikde saklamak, işjeň ulanyjylary we hereketsizleri ýazga almak, dürli reňkler bilen bellemek, ýalňyşlygyň görnüşini kesgitlemek, internetiň pesligi üçin hasaba alyş ulgamyna dolandyryşa iberilýär. ýa-da ulanyjynyň özi bolmazlygy. Işgärleri subutnamalara esaslanyp hasaplamak bilen, işgärler guramanyň ýagdaýyna gönüden-göni täsir edýän uzakdaky işleriň hilini we göwrümini ýokarlandyrmak bilen olary ýitirmeýärler.

Uzakdaky işe geçiş öwrülişik boldy, emma programmamyz bilen göze görnüp duran tapawutlar ýokdy, sebäbi buhgalter hasabatynyň yzygiderli gözegçiligini, derňewini we dolandyryşyny göz öňünde tutup, ähli amallar birmeňzeş we has gowy amala aşyryldy. Mugt demo wersiýamyzy gurup, dolandyryş hasaby we gözegçilik bilen tanyşyň. Hünärmenlerimiz size ähli meseleler boýunça maslahat bermäge kömek eder, uzakdaky işleriň dolandyrylyşyny hasaba alar we ulgamy ähli kompýuterlerde düzmäge kömek eder.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi dolandyryş işleri we islendik gurama üçin uzakdan işlemek üçin amatly bolup biler.

Uzak we utgaşdyrylan işjeňligiň köp kanally görnüşini göz öňünde tutup, birikdirilen kompýuterleriň sany çäkli däldir. Her bir işçä şahsy giriş we parol berilýär. Ulanyş hukuklarynyň wekiliýeti, elýeterli maglumatlaryň ygtybarlylygyny we hilini üpjün edýän hünärmenleriň işine esaslanýar. Uptiýaçlandyrylanda, materiallar uzak wagtlap goralýar we üýtgemez. Hasaba gireniňizde, her bir işçi üçin surnallara girizilen maglumatlar, şeýle hem çykyş, ýokluk we günortanlyk arakesmesi. Dürli wakalary meýilleşdirmek we iş meýilnamalaryny düzmek awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Birleşdirmek üçin çäksiz sanly kompýuter bar.

Işgärler meýilleşdirilen çäreleri görüp bilerler, iş meýilnamasyna girip, tamamlanan uzakdaky işiň ýagdaýyny ýazga alyp bilerler. Kompýuterdäki Microsoft Office resminamalarynyň ähli formatlaryny diýen ýaly goldaýar. Comphli hasaplaýyş amallary awtomatiki bolmaly. Peýdaly we iş meýdanyny düzmek her bir işçä aýratynlykda berilýär. Materiallary tabşyrmak el bilen ýa-da awtomatiki usulda elýeterlidir. Import maglumatlary dürli çeşmelerden elýeterlidir. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, maglumatlary alyň. Ulanyjylar kompýuterlerden ýa-da ykjam enjamlardan işläp bilerler. Dükan çäksiz göwrümde elýeterlidir. Islenýän daşary ýurt dilini we modullaryny saýlaň. Dürli gurallar we amaly programmalar bilen integrasiýa we ähli maliýe hereketlerine gözegçilik etmek, USU Programma üpjünçiligi ulgamy bilen integrasiýa hem goldaýar. Logotip dizaýnyny düzmek we ösdürmek ukyby. Ulanyjylaryň sanyna baglylykda dolandyryjynyň dolandyryş paneli üýtgär. Doly maglumat we resminamalar bilen bitewi maglumat binýadyny saklamak. Analitik we statistiki hasabat arkaly menejer kärhananyň işini seljerip, ösüşi we pese gaçmagy görüp bilýär.