Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 678
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

uzakdaky işlerde buhgalteriýa

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
uzakdaky işlerde buhgalteriýa

На русском:

uzakdaky işlerde buhgalteriýa

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Uzakdaky işlerde buhgalteriýa sargyt ediň


Uzakdan işleýän mahaly her bir işgäri göz öňünde tutmak, häzirki wagtda dünýädäki ýagdaýy, ykdysady çökgünligi we uzakdaky işe geçmegi göz öňünde tutmak bilen örän möhümdir. Uzakdan işlemek üçin hasaplanan iş wagty, işiň hili we göwrümi hasaba alynmalydyr. Uzakdan işlemek üçin dolandyryş has çylşyrymly däl, işgärleriň kiçi ştab-kwartirasy bar, ýöne işden başga-da goşmaça iş görnüşleri bilen meşgul bolup bilýän onlarça işçi barada aýdylanda, bu gaty kyn we töwekgelçilikli. Kompýuterdäki işleriň uzakdan hasaba alynmagy, işgärleriň gündelik işlerini görmäge, sarp edilen sagatlaryň sanyny we ýerine ýetirilen işleriň mukdary bilen hilini seljermäge mümkinçilik berýär, ýöne ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi ýok bolsa, umumy ýagdaýy seljermek kyn meseleler. Diňe käbir işleri amala aşyrmagyň önümçilik böleginde däl-de, eýsem özboluşly we kämil programma USU Programma üpjünçiligimizden peýdalanyň. Mundan başga-da, iş wagtyny uzakdan optimallaşdyrýar, hemişe işgärleriň işine gözegçilik edýär, hasabatlary we diagrammalary hödürleýär, gol astyndaky kompýuterden iş panelini wideo gözegçilik kamerasynyň monitoryndan penjire görnüşinde görkezýär. Dolandyryjy, her kim ofisdäki ýaly, ýerine ýetirilýän işleriň gidişini we hilini seljerip, ýerine ýetirilýän işleriň möhletini gözden geçirip, hünäri we ýalňyşlygy görüp, ýalňyşyň görnüşini seljerip, işgärleriň uzakdaky işlerine gözegçilik edip bilýär. işçi, işleýändigine düşünip, kompýuterini öçürmän ulgama girip biler, ýöne aslynda şahsy işleri bilen meşgullanar. Hasap dolandyryş dolandyryş programmasy, köp ulanyjy re modeiminde, peýdaly hasaplamazdan, şahsy hasabyňyzy, hasabyňyzy we parolyňyzy ulanyp, ähli ulanyjylara ýeke-täk uzak iş hödürleýär. Dolandyryş buhgalteriýasynda, bitewi maglumat ulgamynda saklanýan maglumatlary goramak, ulanyjylaryň zähmet kärine esaslanýan ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmak göz öňünde tutulýar. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, islenýän uzakdaky iş barada material alyň, gözleg wagtyny birnäçe minuda çenli azaldyň. Maglumat girizmek, Microsoft Office Word ýa-da Excel resminamalarynyň ähli formatlarynda diýen ýaly dürli çeşmelerden we goldawdan peýdalanyp, işçileriň islegine görä awtomatiki ýa-da el bilen elýeterlidir. Işgärleriň uzakdaky iş wagtyny hasaba alýan dolandyryş, ýerine ýetirilen sagatlaryň we işleriň takyk sanyny hasaplamak, ösüşi seljermek, grafikler bilen deňeşdirmek we bu okalyşlar esasynda aýlyk haklaryny hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Işgärleriň kompýuterlerinden ähli maglumatlar uzakdan ýerine ýetirilen işdäki okalyşlary seljermek we gözegçilikde saklamak, işjeň ulanyjylary we hereketsizleri ýazga almak, dürli reňkler bilen bellemek, ýalňyşlygyň görnüşini kesgitlemek, internetiň pesligi üçin hasaba alyş ulgamyna dolandyryşa iberilýär. ýa-da ulanyjynyň özi bolmazlygy. Işgärleri subutnamalara esaslanyp hasaplamak bilen, işgärler guramanyň ýagdaýyna gönüden-göni täsir edýän uzakdaky işleriň hilini we göwrümini ýokarlandyrmak bilen olary ýitirmeýärler.

Uzakdaky işe geçiş öwrülişik boldy, emma programmamyz bilen göze görnüp duran tapawutlar ýokdy, sebäbi buhgalter hasabatynyň yzygiderli gözegçiligini, derňewini we dolandyryşyny göz öňünde tutup, ähli amallar birmeňzeş we has gowy amala aşyryldy. Mugt demo wersiýamyzy gurup, dolandyryş hasaby we gözegçilik bilen tanyşyň. Hünärmenlerimiz size ähli meseleler boýunça maslahat bermäge kömek eder, uzakdaky işleriň dolandyrylyşyny hasaba alar we ulgamy ähli kompýuterlerde düzmäge kömek eder.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi dolandyryş işleri we islendik gurama üçin uzakdan işlemek üçin amatly bolup biler.

Uzak we utgaşdyrylan işjeňligiň köp kanally görnüşini göz öňünde tutup, birikdirilen kompýuterleriň sany çäkli däldir. Her bir işçä şahsy giriş we parol berilýär. Ulanyş hukuklarynyň wekiliýeti, elýeterli maglumatlaryň ygtybarlylygyny we hilini üpjün edýän hünärmenleriň işine esaslanýar. Uptiýaçlandyrylanda, materiallar uzak wagtlap goralýar we üýtgemez. Hasaba gireniňizde, her bir işçi üçin surnallara girizilen maglumatlar, şeýle hem çykyş, ýokluk we günortanlyk arakesmesi. Dürli wakalary meýilleşdirmek we iş meýilnamalaryny düzmek awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Birleşdirmek üçin çäksiz sanly kompýuter bar.

Işgärler meýilleşdirilen çäreleri görüp bilerler, iş meýilnamasyna girip, tamamlanan uzakdaky işiň ýagdaýyny ýazga alyp bilerler. Kompýuterdäki Microsoft Office resminamalarynyň ähli formatlaryny diýen ýaly goldaýar. Comphli hasaplaýyş amallary awtomatiki bolmaly. Peýdaly we iş meýdanyny düzmek her bir işçä aýratynlykda berilýär. Materiallary tabşyrmak el bilen ýa-da awtomatiki usulda elýeterlidir. Import maglumatlary dürli çeşmelerden elýeterlidir. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, maglumatlary alyň. Ulanyjylar kompýuterlerden ýa-da ykjam enjamlardan işläp bilerler. Dükan çäksiz göwrümde elýeterlidir. Islenýän daşary ýurt dilini we modullaryny saýlaň. Dürli gurallar we amaly programmalar bilen integrasiýa we ähli maliýe hereketlerine gözegçilik etmek, USU Programma üpjünçiligi ulgamy bilen integrasiýa hem goldaýar. Logotip dizaýnyny düzmek we ösdürmek ukyby. Ulanyjylaryň sanyna baglylykda dolandyryjynyň dolandyryş paneli üýtgär. Doly maglumat we resminamalar bilen bitewi maglumat binýadyny saklamak. Analitik we statistiki hasabat arkaly menejer kärhananyň işini seljerip, ösüşi we pese gaçmagy görüp bilýär.