Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Hyzmat stoluny satyn alyň
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 631
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hyzmat stoluny satyn alyň

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Hyzmat stoluny satyn alyň
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Satyn almak Hyzmat stoluna sargyt ediň


Hyzmat stoluny satyn almak üçin uzak wagtlap we seresaplylyk bilen iň oňat warianty saýlamaly we gurnamak üçin hünärmeniň gelmegine garaşmalymy? Munuň ýaly zat ýok!

USU Programma üpjünçiligi ulgamy kompaniýasy gysga wagtyň içinde iň gowy hyzmat programmasy bilen üpjün edýär. Mundan başga-da, ähli gurnama ädimleri uzakdan ýerine ýetirilýär, bu bolsa wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligini çalt we netijeli gurýarys. Satyn alyň we iň oňat hasapçylyk we gözegçilik guralyny öz ygtyýaryňyza alyň. Köp meseläni çözmek üçin döredilen köpugurly programma üpjünçiligi. Möhüm artykmaçlygy, köp oýunçy re modeiminde ajaýyp işleýär. Diýmek, bir gezek hyzmat stoluny satyn almak bilen, ähli işgärleriňiziň işini bir gezekde optimallaşdyrýarsyňyz. Programma internetde ýa-da ýerli ulgamlarda işleýär. Kärhanadaky ähli kompýuterler bir binanyň içinde jemlenen bolsa, ikinji warianty ulanmak has aňsat. Internetiň kömegi bilen, biri-birinden uzakdaky zatlary sinhronlap, hatda uzakdan hem işläp bilersiňiz. Her ulanyjy programmada aýratyn hasaba alynýar. Bu ýagdaýda parol bilen goralýan şahsy parol berilýär. Bu çäreleriň kömegi bilen, iş prosesiniň howpsuzlygyny üpjün edýärsiňiz, şeýle hem işgärleriň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik alýarsyňyz. Ulanyjynyň giriş hukugy, iş jogapkärçiligine baglylykda üýtgeýär. Şeýlelik bilen dolandyryjy we oňa ýakyn birnäçe adam stol programma mümkinçilikleriniň ähli görnüşini görýärler we hiç hili çäklendirmesiz ulanýarlar. Dinönekeý işgärler diňe stoluň ygtyýarlyklarynyň çägine gönüden-göni girýärler. Hyzmat stolunyň menýusy üç bölümden - modullardan, maglumat kitaplaryndan we hasabatlardan ybarat. Has giňişleýin işe başlamazdan ozal maglumat kitaplaryny doldurmaly. Gorkma, bu diňe bir gezek edilýär we geljekde köp gaýtalanýan stol amallarynyň awtomatlaşdyrylmagyny kepillendirýär. Bu ýerde işgärleriň sanawyny we hödürlenýän hyzmaty görkezmek bilen, täze haýyşlar döredilende olary köpeltmersiňiz - ulgam zerur maglumatlary özbaşdak çalyşýar. Mundan başga-da, salgylanmalar bölümi, indiki hereket sazlamalaryňyzy kesgitleýär. Esasy hasaplamalar modullarda geçirilýär. Bu ýerde edaranyň ähli amallarynyň ýazgylaryny saklaýan giňişleýin maglumatlar binýady awtomatiki usulda döredilýär. Munuň üçin bir minut goşmaça wagt ýitirmezlik üçin kontekstdäki gözleg funksiýasyny ulanyp bilersiňiz. Bu nähili işleýär? Penjiräniň ýokarsynda müşderiniň adyny ýa-da gözleýän faýlyňyzyň adyny girizýän ýörite penjire bar. Birnäçe sekundyň içinde programma maglumatlar bazasyndaky gabat gelýänleriň doly sanawyny görkezýär we diňe isleýän görnüşiňizi saýlamaly bolarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde, programma üpjünçiliginiň resminama akymyny dolandyrmagy has aňsatlaşdyrýan ofis formatlarynyň köpüsini goldamagy möhümdir. Mundan başga-da, jikme-jik gözegçilik bu ýerde yzygiderli geçirilýär, netijeleri dürli dolandyryş we maliýe hasabatlaryna öwrülýär. Soňky bölümde degişli at bilen saklanýar. Bu hasabatlara esaslanyp, islenýän netijäni has çalt gazanyp bilersiňiz. Esasy işleýşine goşmaça, sargyt etmek üçin goşmaça bloklary satyn alyp bilersiňiz. Bu "häzirki zaman lideriniň Injili" ýa-da telefon alyş-çalyşlary bilen integrasiýa.

Hyzmat stoluny satyn almak üstünlik gazanmagyň ilkinji ädimidir. Galan zatlaryna goşmaça pul harçlamazdan kömek edýäris.

Theeňil interfeýs, şol bir ugurda işleýän adamlaryň başarnyklarynyň tapawudyny göz öňünde tutup döredildi. Şonuň üçin bu gurnama hünärmenler we täze başlanlar üçin ajaýyp. Programmanyň çäksiz göwrümi bilen öz wirtual ammary bar. Şeýle programma üpjünçiligini satyn almak üçin hatda ofisiňizden çykmak hökman däl. Hödürlenýän hyzmat stoly hatda iň bulaşyk infrastrukturany hem ýönekeýleşdirmäge ukyply. Şol bir wagtyň özünde ony döwlet we hususy kärhanalar satyn alyp bilerler. Her ulanyjy prosedurasyna laýyklykda hökmany hasaba alyş hem bar. Kän wagt talap etmeýän howpsuzlyk kepilligi. Hyzmat stoluny satyn alyp, kärhananyň başlygy özüne degişli hasapçylyk we gözegçilik guralyny alýar. Uptiýaçlyk ammar garaşylmadyk töwekgelçiliklerden goraýar. Möhüm resminamany pozduňyzmy? Munuň ähmiýeti ýok, ony täzeden dikelt. Uptiýaçlyk we beýleki programma hereketleriniň tertibi öňünden düzülendir. Taskörite meseleler meýilleşdiriji funksiýa bar. Çeýe giriş dolandyryş ulgamy gaýtadan işleýän işgärlere berilýän maglumatlary kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Käbir işleri ýerine ýetirmegiň derwaýyslygyny sazlaň. Baseeke bazanyň emele gelmegi sebäpli uzakdaky şahalaryň arasynda üznüksiz aragatnaşyk. Taslamaňyza has köp şahsyýet goşmak üçin goşmaça hyzmat stolunyň aýratynlyklaryny satyn alyp bilersiňiz. Jübi programmalary işgärleri ýa-da müşderileri nyşana alyp biler. Şoňa laýyklykda birmeňzeş netijelilik bilen dürli funksiýalary ýerine ýetirýärler. Telefon alyş-çalyşlary bilen integrasiýa görnüşinde bonus satyn almak bilen, islendik abonent bilen aragatnaşyk işini ýeňilleşdiriň. Şahsylaşdyrylan we sarp ediş bazaryna köpçülikleýin poçta ibermek, köp adamy şol bir wagtyň özünde saklamaga kömek edýär. Programmanyň demo wersiýasy hemmeler üçin elýeterlidir. Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hökman size giňişleýin jogap berýäris. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmagyň tapylmagy, iş prosesini täzeden gurmak diýlip atlandyrylýan täze dolandyryş düzgüniniň ösmegine itergi berdi. Amerikan kompaniýalarynyň üstünlikli üýtgedilip gurulmagy, dünýä liderliginiň netijesizligini üstünlikli dikeltmäge we Amerikanyň ykdysadyýetinde we bir stockasynda görlüp-eşidilmedik ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berýän täzeden gurmak boldy.