Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 631
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hyzmat stoluny satyn alyň

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Hyzmat stoluny satyn alyň
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Satyn almak Hyzmat stoluna sargyt ediň


Hyzmat stoluny satyn almak üçin uzak wagtlap we seresaplylyk bilen iň oňat warianty saýlamaly we gurnamak üçin hünärmeniň gelmegine garaşmalymy? Munuň ýaly zat ýok!

USU Programma üpjünçiligi ulgamy kompaniýasy gysga wagtyň içinde iň gowy hyzmat programmasy bilen üpjün edýär. Mundan başga-da, ähli gurnama ädimleri uzakdan ýerine ýetirilýär, bu bolsa wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligini çalt we netijeli gurýarys. Satyn alyň we iň oňat hasapçylyk we gözegçilik guralyny öz ygtyýaryňyza alyň. Köp meseläni çözmek üçin döredilen köpugurly programma üpjünçiligi. Möhüm artykmaçlygy, köp oýunçy re modeiminde ajaýyp işleýär. Diýmek, bir gezek hyzmat stoluny satyn almak bilen, ähli işgärleriňiziň işini bir gezekde optimallaşdyrýarsyňyz. Programma internetde ýa-da ýerli ulgamlarda işleýär. Kärhanadaky ähli kompýuterler bir binanyň içinde jemlenen bolsa, ikinji warianty ulanmak has aňsat. Internetiň kömegi bilen, biri-birinden uzakdaky zatlary sinhronlap, hatda uzakdan hem işläp bilersiňiz. Her ulanyjy programmada aýratyn hasaba alynýar. Bu ýagdaýda parol bilen goralýan şahsy parol berilýär. Bu çäreleriň kömegi bilen, iş prosesiniň howpsuzlygyny üpjün edýärsiňiz, şeýle hem işgärleriň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik alýarsyňyz. Ulanyjynyň giriş hukugy, iş jogapkärçiligine baglylykda üýtgeýär. Şeýlelik bilen dolandyryjy we oňa ýakyn birnäçe adam stol programma mümkinçilikleriniň ähli görnüşini görýärler we hiç hili çäklendirmesiz ulanýarlar. Dinönekeý işgärler diňe stoluň ygtyýarlyklarynyň çägine gönüden-göni girýärler. Hyzmat stolunyň menýusy üç bölümden - modullardan, maglumat kitaplaryndan we hasabatlardan ybarat. Has giňişleýin işe başlamazdan ozal maglumat kitaplaryny doldurmaly. Gorkma, bu diňe bir gezek edilýär we geljekde köp gaýtalanýan stol amallarynyň awtomatlaşdyrylmagyny kepillendirýär. Bu ýerde işgärleriň sanawyny we hödürlenýän hyzmaty görkezmek bilen, täze haýyşlar döredilende olary köpeltmersiňiz - ulgam zerur maglumatlary özbaşdak çalyşýar. Mundan başga-da, salgylanmalar bölümi, indiki hereket sazlamalaryňyzy kesgitleýär. Esasy hasaplamalar modullarda geçirilýär. Bu ýerde edaranyň ähli amallarynyň ýazgylaryny saklaýan giňişleýin maglumatlar binýady awtomatiki usulda döredilýär. Munuň üçin bir minut goşmaça wagt ýitirmezlik üçin kontekstdäki gözleg funksiýasyny ulanyp bilersiňiz. Bu nähili işleýär? Penjiräniň ýokarsynda müşderiniň adyny ýa-da gözleýän faýlyňyzyň adyny girizýän ýörite penjire bar. Birnäçe sekundyň içinde programma maglumatlar bazasyndaky gabat gelýänleriň doly sanawyny görkezýär we diňe isleýän görnüşiňizi saýlamaly bolarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde, programma üpjünçiliginiň resminama akymyny dolandyrmagy has aňsatlaşdyrýan ofis formatlarynyň köpüsini goldamagy möhümdir. Mundan başga-da, jikme-jik gözegçilik bu ýerde yzygiderli geçirilýär, netijeleri dürli dolandyryş we maliýe hasabatlaryna öwrülýär. Soňky bölümde degişli at bilen saklanýar. Bu hasabatlara esaslanyp, islenýän netijäni has çalt gazanyp bilersiňiz. Esasy işleýşine goşmaça, sargyt etmek üçin goşmaça bloklary satyn alyp bilersiňiz. Bu "häzirki zaman lideriniň Injili" ýa-da telefon alyş-çalyşlary bilen integrasiýa.

Hyzmat stoluny satyn almak üstünlik gazanmagyň ilkinji ädimidir. Galan zatlaryna goşmaça pul harçlamazdan kömek edýäris.

Theeňil interfeýs, şol bir ugurda işleýän adamlaryň başarnyklarynyň tapawudyny göz öňünde tutup döredildi. Şonuň üçin bu gurnama hünärmenler we täze başlanlar üçin ajaýyp. Programmanyň çäksiz göwrümi bilen öz wirtual ammary bar. Şeýle programma üpjünçiligini satyn almak üçin hatda ofisiňizden çykmak hökman däl. Hödürlenýän hyzmat stoly hatda iň bulaşyk infrastrukturany hem ýönekeýleşdirmäge ukyply. Şol bir wagtyň özünde ony döwlet we hususy kärhanalar satyn alyp bilerler. Her ulanyjy prosedurasyna laýyklykda hökmany hasaba alyş hem bar. Kän wagt talap etmeýän howpsuzlyk kepilligi. Hyzmat stoluny satyn alyp, kärhananyň başlygy özüne degişli hasapçylyk we gözegçilik guralyny alýar. Uptiýaçlyk ammar garaşylmadyk töwekgelçiliklerden goraýar. Möhüm resminamany pozduňyzmy? Munuň ähmiýeti ýok, ony täzeden dikelt. Uptiýaçlyk we beýleki programma hereketleriniň tertibi öňünden düzülendir. Taskörite meseleler meýilleşdiriji funksiýa bar. Çeýe giriş dolandyryş ulgamy gaýtadan işleýän işgärlere berilýän maglumatlary kadalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Käbir işleri ýerine ýetirmegiň derwaýyslygyny sazlaň. Baseeke bazanyň emele gelmegi sebäpli uzakdaky şahalaryň arasynda üznüksiz aragatnaşyk. Taslamaňyza has köp şahsyýet goşmak üçin goşmaça hyzmat stolunyň aýratynlyklaryny satyn alyp bilersiňiz. Jübi programmalary işgärleri ýa-da müşderileri nyşana alyp biler. Şoňa laýyklykda birmeňzeş netijelilik bilen dürli funksiýalary ýerine ýetirýärler. Telefon alyş-çalyşlary bilen integrasiýa görnüşinde bonus satyn almak bilen, islendik abonent bilen aragatnaşyk işini ýeňilleşdiriň. Şahsylaşdyrylan we sarp ediş bazaryna köpçülikleýin poçta ibermek, köp adamy şol bir wagtyň özünde saklamaga kömek edýär. Programmanyň demo wersiýasy hemmeler üçin elýeterlidir. Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hökman size giňişleýin jogap berýäris. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmagyň tapylmagy, iş prosesini täzeden gurmak diýlip atlandyrylýan täze dolandyryş düzgüniniň ösmegine itergi berdi. Amerikan kompaniýalarynyň üstünlikli üýtgedilip gurulmagy, dünýä liderliginiň netijesizligini üstünlikli dikeltmäge we Amerikanyň ykdysadyýetinde we bir stockasynda görlüp-eşidilmedik ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berýän täzeden gurmak boldy.