Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 488
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kömek stoluna gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Kömek stoluna gözegçilik
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Kömek stoluna gözegçilik etmegi sargyt ediň


Soňky ýyllarda häzirki iş proseslerini we haýyşlaryny dogry yzarlamak, çeşmeleri kadalaşdyrmak, işgärler düzümini döretmek we hasabatlary we kadalaşdyryjy resminamalary awtomatiki taýýarlamak üçin Kömek stolunyň gözegçiligini awtomatlaşdyrmak adaty boldy. Awtomatiki gözegçilik, Kömek stolunyň ähli amallaryna bir wagtyň özünde gözegçilik etmäge, maddy çeşmeleri wagtynda doldurmaga, mugt hünärmen gözlemäge ýa-da käbir bölekleri we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almaga, müşderiler bilen geljegi uly we özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýär.

Uzak wagt bäri USU Programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz), ulanyjylaryň we kompaniýalaryň isleglerine, IT-sferanyň dürli ugurlarynda hyzmat we tehniki goldawlara netijeli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän Kömek stoly görnüşinde programma üpjünçiliginiň çözgütlerini taýýarlaýar. . Dolandyryşyň ýagdaýynyň esasan adam faktory tarapyndan kesgitlenýändigi hiç kim üçin syr däl. Programma bu garaşlylygy guraýar, gündelik çykdajylary azaldýar we töwekgelçilikleri azaldýar. Hiç bir operasiýa ünsden düşmeýär. Düzgüne görä, ýörite maglumat duýduryş moduly gurnaldy. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlaryň we müşderileriň jikme-jik gysgaça mazmuny, düzgünleri we analitiki nusgalary bar. Gurluşyň işine gözegçilik etmek, ownuk meselelere çalt jogap berip bilseňiz, häzirki amallara işjeň gözegçilik etmegi göz öňünde tutýar. Göni gözegçilik hakyky wagtda amala aşyrylýar. Käbir sargytlar goşmaça çeşmeler (bölekler, ätiýaçlyk şaýlary, hünärmenler) talap edip bilýän bolsa, programma size bu barada tiz habar berýär. Ulanyjylar tapmany dogry goýmaly, amaly sargyt etmeli we gerek wagty saýlamaly.

Kömek stoly platformasy arkaly maglumat, grafiki we tekst, faýllar, dolandyryş hasabatlary, statistiki we analitiki hasaplamalar alyşmak gaty aňsat. Guramalary dolandyrmagyň her bir ugry gözegçilik astynda. Kömek stoly, şeýle hem dolandyryşyň hilini awtomatiki ýokarlandyrýan müşderiler bilen aragatnaşyk meselelerine gözegçilik edýär. SMS habarlaşma modulyny ulanyp, kompaniýalaryň hyzmatlaryny netijeli ösdürip, mahabat maglumatlary iberip, müşderiler bilen gepleşik geçirip bilersiňiz.

Kömek stolunyň jogapkärçiligini ýatdan çykarmaň. Ol infrastruktura aýratynlyklaryna, şahsy islegleriňize, tehniki goldaw ülňülerine, uzak möhletli maksatlara we kompaniýanyň şu ýerde we häzirki wagtda, şeýle hem gysga möhletde öňde goýan maksatlaryna ünsi jemleýär. Awtomatiki gözegçilik iň oňat çözgüt bolar. Iş gurşawynyň ähli inçeliklerini we nuanslaryny göz öňünde tutup, hiç wagt gözegçilik beýle ygtybarly we amatly bolmandy. Ilki bilen önümiň demo wersiýasyny özleşdirmegiňizi, amaly enjamlaryňyza karar bermegiňizi maslahat berýäris.

Kömek stoly programmasy häzirki hyzmat we tehniki goldaw proseslerine gözegçilik edýär, buýrugyň ýerine ýetirilişine, işiň hiline we wagtyna awtomatiki gözegçilik edýär. Elektron kömekçi, täze arzany bellige almak, kadalaşdyryjy resminamalary döretmek we hasabat bermek ýaly wagt ýitirmäge öwrenişenok. Meýilleşdirijiniň üsti bilen indiki haýyşyň ýerine ýetirilişiniň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmek, meseleleriň arasynda erkin geçmek has aňsat. Belli bir buýrugyň ýerine ýetirilmegi goşmaça çeşmeler talap edip bilýän bolsa, programma üpjünçiligi bu barada habar berýär.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy kadadan çykmalar ýok diýen ýaly ähli ulanyjylary özüne çekýär. Çalt, täsirli we dostlukly we içgin interfeýsi bar. Her önümçilik tapgyry gözegçilik astynda saklanýar, bu bolsa öz gezeginde ýyldyrym çaltlygyndaky meselelere reaksiýa bildirmäge, ýerine ýetirijileri üns bilen saýlamaga we material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Gurlan habarlaşma modulynyň üsti bilen müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak gadagandyr. Ulanyjylar maglumat, grafiki we tekst faýllaryny, dolandyryş hasabatlaryny çalt alyş-çalyş edip bilerler. Kömek stoly ulgamy işgärleriň işine gözegçilik edýär we baha berýär, umumy iş ýüküni sazlaýar we işiň iň amatly derejesini saklamaga synanyşýar. Awtomatiki dolandyryşyň kömegi bilen, häzirki wezipeleri we iş proseslerini, hem-de uzak möhletli maksatlary, guramalary ösdürmegiň strategiýasyny, mahabat hyzmatlarynyň mehanizmlerini mahabatlandyryp we yzarlap bilersiňiz. Duýduryş moduly deslapky gurnalan. Barmagyňy elmydama hadysalaryň täsirinde saklamagyň aňsat usuly ýok. Ösen ýaşaýyş jaýlary we hyzmatlary bilen birleşmek ukybyny göz öňünde tutmaly. Programma üpjünçiligi, ululygyna we hünärine garamazdan hyzmat merkezleri, tehniki goldaw hyzmatlary, IT kompaniýalary üçin amatlydyr. Toolshli gurallar önümiň esasy konfigurasiýasynda ýer tapmady. Olaryň käbiri aýratyn görkezilýär. Tölegli goşmaçalaryň sanawyna göz aýlaň. Taslama bilen tanyşmak we peýdalaryny kesgitlemek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda başlamaly. Demo wersiýasy mugt elýeterlidir. Guramanyň iş şertleri üýtgese, onda kabul edilen işewürlik ulgamy netijesiz bolup biler, bu ulgamda belli bir maksatly üýtgemegi ýa-da iş amallaryny optimizirlemegi talap edýär. Optimizasiýa, işleriniň esasy degişli görkezijilerinde: bahasy, hili, hyzmatlary we depgini düýpli gowulaşmak üçin kompaniýalaryň iş proseslerine düýpli täzeden garamakdyr. Optimizasiýa we kärhananyň netijeliliginiň ýokarlanmagyna alyp barýan hereketler: birnäçe iş proseduralary birleşdirilýär. Amal keseligine gysylýar. Prosesiň ähli ädimlerini bir işe getirmek mümkin däl bolsa, bu iş üçin jogapkär bir topar döredilýär, bu bolsa toparyň agzalarynyň arasynda iş geçirilende ýüze çykýan käbir gijikdirmelere we ýalňyşlyklara sebäp bolýar. Bularyň hemmesi belli bir netijelere sebäp bolup biler, ýöne iň berk talaplaryňyza laýyk bir programma tapyp boljak USU Programma toparymyz däl.