Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 328
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stoluny awtomatlaşdyrmak

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
kömek stoluny awtomatlaşdyrmak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Kömek stoluny awtomatlaşdyrmagy sargyt ediň


Soňky ýyllarda “Kömek stoly” awtomatlaşdyrylyşy, ulanyjylar bilen aragatnaşygyň hilini derrew gowulandyrmak, hasabat we kadalaşdyryjy resminamalary tertipleşdirmek, arzalary kabul etmek we işlemek we ýyldyrym çaltlygy bilen baglanyşykly meselelere jogap bermek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary kabul edýän uly islege eýe boldy. Awtomatlaşdyrylan ýagdaýynda, Kömek stolunyň käbir prosesi gutarnykly bolup galýar, dolandyryjy haýyşa jogap bermeýär, zerur formalary wagtynda taýýarlap bilmeýär, abatlaýyş hünärmenlerine maglumat geçirýär we doly ýerine ýetirmäge geçýär. täze wezipe.

USU Programma üpjünçiligini ösdürmek (usu.kz), awtomatlaşdyryşyň ýokary hilini, IT önümleriniň giň toplumyny we köpugurly we dürli funksional diapazony kesgitleýän Kömek stolunyň ulanyjylarynyň goldawy ugrunda uzak wagtlap işleýär. . Gizlin däl, ähli problemalary awtomatlaşdyrmak arkaly gizläp bolmaz, käbir gurluş ýalňyşlyklary we dolandyryş kemçilikleri çözülip bilner. Kömek stolunyň registrleri müşderiler barada jikme-jik maglumat berýär. Ulanyjylar, programmanyň käbir aýratynlyklary üçin mugt ussat tapmak üçin haýyşlaryň taryhyna seretmekde kynçylyk çekmeýärler. Awtomatlaşdyrylan ýagdaýynda, soň aýgytly bolup biläýjek nuansy sypdyrmak kyn. Hünärmenler goşmaça bölekleri we materiallary, ýörite enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny talap edýän bolsa, abatlaýyş işleri tamamlanandan soň awtomatlaşdyryş programmasy tarapyndan taýýarlanan hasabat hasabata goşulýar. Kömek stoly platformasy maglumatlary, teksti we grafiki faýllary erkin alyşmaga, guramanyň işgärlerine iş ýüküni organiki paýlamaga, abatlaýyş möhletleriniň berjaý edilmegine berk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylmazdan, müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamak, SMS paýlamak bilen meşgullanmak we meseläniň gutarandygyny müşderä habar bermek kyn. Bir ýa-da iki sargyt bilen baglanyşykly mesele ýok bolsa, onlarça bolsa, käbir kynçylyklar ýüze çykýar. “Kömek stoly” platformasynyň aýratyn artykmaçlygy, awtomatlaşdyryşda möhüm ähmiýete eýe bolan belli bir sazlama şertlerini uýgunlaşdyrmak ukybydyr. Her bir kompaniýa öz wezipelerini kesgitleýär: maliýe işleri, müşderiler bilen aragatnaşyk, iş gatnaşyklary we ş.m. Kömek stolunyň programmalary adaty hyzmat merkezleri, lukmançylyk guramalary, ulanyjy goldaw hyzmatlary we ýöriteleşen döwlet edaralary ýaly köp pudaklarda we iş ugurlarynda giňden ýaýrady. ilat bilen aragatnaşyk. Awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt ýaly bolup görünýär. Birnäçe minutda dolandyryşy düýpgöter üýtgedýän has ýokary hilli funksional taslama tapmak kyn. Kömek stoly platformasy hyzmat we ulanyjylara maglumat goldawy bilen meşgullanýar, häzirki we meýilleşdirilen meselelere gözegçilik edýär, düzgünleri we hasabatlary taýýarlaýar. Awtomatlaşdyryş bilen, anketanyň hasaba alynmagy ep-esli azalýar. Ulanyjylar gereksiz çäreleri görmeli däldirler. Hasaba alyş prosesi birnäçe sekunt dowam edýär. Meýilleşdiriji ähli abatlaýyş işleriniň wagtynda tamamlanandygyna göz ýetirýär. Käbir meseleler goşmaça materiallary, bölekleri we ätiýaçlyk şaýlaryny talap edýän bolsa, emeli intellekt olaryň elýeterliligini çalt barlaýar ýa-da satyn almalary çalt guramaga kömek edýär.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy, kompýuter başarnyklaryna we tejribesine garamazdan ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. Awtomatlaşdyryş bilen abatlaýyş işleri her etapda we her etapda gözegçilik edilýär. Maglumat wizual görnüşde berilýär. Müşderilere SMS-poçta arkaly abatlaýyş çäreleri barada habar bermek, hyzmatyň bahasyny habar bermek, kompaniýanyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak we ş.m. gadagan edilmeýär. Ulanyjylara häzirki sargytlar, tekst we grafiki faýllar barada amaly maglumatlary alyşmakda kynçylyk çekmeýär. , belli bir mesele üçin mugt hünärmen tapmak. Her bir işgäriň işine manyly düşünmek üçin ekranlarda öndürijilik ölçeglerini görkezmek aňsat. Kömek stolunyň konfigurasiýasy diňe bir häzirki we meýilleşdirilen hereketleri yzarlaman, eýsem hasabatlary awtomatiki taýýarlaýar, öndürijiligi ýazga alýar we hyzmatlaryň bahasyny kesgitleýär.

Düzgüne görä, awtomatlaşdyryş taslamasy ellerimizi impulsda saklamak, zerur bölekleri wagtynda satyn almak, möhüm ýygnagy sypdyrmazlyk, iş möhletleriniň gutarmagyny ýatdan çykarmazlyk we ş.m. duýduryş moduly bilen enjamlaşdyrylandyr hyzmatlaryň öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin hyzmatlar we ulgamlar aýrylmaýar. Programmany islendik hyzmat merkezi, kompýuter goldaw bölümi we hökümet guramasy aňsatlyk bilen ulanyp biler. Optionshli wariantlar önümiň esasy konfigurasiýasyna girizilmedi. Käbir aýratynlyklar tölegli. Degişli sanawy öwrenmegiňizi maslahat berýäris. Amatly konfigurasiýany saýlamak, amaly usul bilen başlangyç usulda tanyşmak, amal etmek, öwrenmek üçin demo wersiýasyndan başlamaly. Iş prosesi bilen häsiýetlendirilýär: iş prosesini amala aşyrmak üçin bar bolan tehnologiýa, iş ulgamynyň bar bolan gurluşy, awtomatlaşdyryş gurallary, enjamlar, mehanizmler we ş.m., amalyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek. Iş amallarynyň netijeliligini bahalandyrmagyň esasy görkezijileri, belli bir wagt aralygynda tölenen belli bir hilli önümleriň sany, önümleri sarp edijileriň sany, önüm öndürmekde ýerine ýetirilmeli adaty amallaryň sanydyr. belli wagt aralygy, önümçilik çykdajylarynyň bahasy, adaty amallaryň dowamlylygy, önümçilige düýpli maýa goýumlary, şeýle hem awtomatlaşdyryş kömek stoly hökmünde başarnykly kömekçi.