Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 363
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

e-poçta paýlanyşynda mahabat

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


e-poçta paýlanyşynda mahabat
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

E-poçta paýlanyşynda mahabat sargyt ediň


E-poçta kampaniýalarynda mahabat häzirki wagtda köp sanly dürli kompaniýalar, kärhanalar we guramalar tarapyndan ulanylýar, sebäbi islendik harytlary we hyzmatlary wagyz etmekde örän täsirli, şeýle hem täze müşderileri özüne çekip, dürli aňsat-aňsatlary özüne çekip bilýär. materiallary görmek. Düzgün bolşy ýaly, marketing işlerinde möhüm orny eýeleýär, şonuň üçin indi hemişe oňa köp üns bermäge, güýç we serişde bermäge synanyşmagy geň däldir. Iş ýüzünde işjeň ulanylmagynyň we başarnykly ulanylmagynyň hyzmatyň hiline, maliýe görkezijilerine we marka habardarlygyna gowy täsir edip biljekdigini hem bellemelidiris, bu bolsa öz gezeginde işewürlikde üstünlik gazanmak üçin möhüm faktor bolup durýar.

Adatça, e-poçta mahabaty goşmaça goşundylar: suratlar, suratlar, suratlar, prezentasiýalar, wideolar we ş.m. ulanylyp amala aşyrylýar, bu size müşderi üçin möhüm maglumatlary iň aýdyň görnüşde we şol bir wagtyň özünde görkezmek üçin mümkinçilik berýär. häzirki wagtda täjirçilik bazaryndaky käbir oýunçylaryň satyn almagy teklip edýän harytlary ýa-da zatlary. Ikinji ýagdaýda, elektron enjamlary dükany, awtoulag söwdasy, azyk zynjyry, azyk goşundylaryny paýlaýjy we söwda we güýmenje merkezi bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, şular ýaly hatlar köplenç köpçülikleýin wakalardan ýa-da wakalardan öň iberilýär: köpçülikleýin satuw, mahabat çäreleri, dynç alyş agşamlary.

Şeýle hem, täsirliligi we netijeliligi sebäpli E-poçta kampaniýasynda mahabat bilen meşgullanmagyň maslahat berilýändigini bellemelidiris: häzirki wagtda bu iň meşhur marketing gurallarynyň biridir we öwrülişigi käwagt 50% -e ýetýär !!! Mundan başga-da, belli bir magazineurnalyň geçiren barlagyna görä, ROI hasaplaýyş shemasyna görä, her 1 dollarlyk maýa goýum üçin 28 dollar töweregi bar.

Bu ýerde ýene bir oňyn tarap, onuň kömegi bilen köp sanly internet ulanyjysyna ýetmek mümkin, bu, elbetde, täze müşderileri özüne çekmek mümkinçiligini ep-esli ýokarlandyrýar we ep-esli pul tygşytlamak mümkin bolýar, sebäbi bu usullar adatça çynlakaý maýa goýumlaryny talap etmeýär. we maýa goýumlary: beýleki wariantlar bilen deňeşdirilende. Mundan başga-da, käbir oňyn aýratynlyklar dogry çemeleşmek bilen dolandyryşyň käbir harytlara, hyzmatlara, zatlara, tekliplere we ş.m. öňünden gyzyklanýan maksatly diňleýjiler bilen işjeň aragatnaşyk gurup biljekdigidir.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamlarynda dürli görnüşli hatlary guramak üçin ajaýyp gurallar bar: şahsy we köpçülikleýin. Mundan başga-da, bu programma üpjünçiligini ulanyp, zerur çäreleri çalt we hiç hili kynçylyksyz ýerine ýetirmek mümkin bolar, sebäbi dolandyryjylar derrew bu ýere kömek ederler: içerki funksional çözgütler, açyk buýruklar, gyzgyn düwmeler, amatly hyzmat penjireleri we ösen awtomat reesimleri ... Ikinjisi, esasanam, matematiki san hasaplamasynyň funksiýasyny öz içine alýar, tölegli hyzmatlaryň üsti bilen köp harp ibermegiň pul çykdajylaryny çalt hasaplamaly bolanyňyzda has täsirli bolar.

USU markasyndan programmanyň köp diwidendleri we peýdalary köp sanly maglumat hasabatlarynda, statistiki gysgaça mazmunlarda, deňeşdirme tablisalarynda, jikme-jik diagrammalarda we demo diagrammalarynda gurulmagyna sebäp bolar. Bularyň hemmesi sebäpli kompaniýanyň tutuş işi ep-esli we göze görnüp duran aňsatlaşdyrylar, sebäbi häzirki wagtda dolandyryjylar we işgärler iň ygtybarly maglumatlary alarlar: köpçülikleýin ýa-da şahsy poçta ibermegiň maksadalaýyklygy, bar bolan marketingiň üstünligi kampaniýalar, aýry-aýry işgärleriň we dolandyryjylaryň netijeliligi, maliýe girdejileri, mahabat girdejileriniň dinamikasy, tölegli e-poçta hyzmatlaryna, öýjükli operatorlara ýa-da gyssagly habarçylara goýlan maýa goýumlary.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Resminamalaryň dolanyşygyny gurnamagyň wirtual formaty diňe bir täze tekst materiallaryny döretmäge kömek etmän, eýsem bar bolan hyzmat maglumatlaryny ulgamlaşdyrmak ýa-da tertipleşdirmekdäki bulaşyklygy aradan aýyrar.

Hasap kompýuter programma üpjünçiligini göçürip almak üçin az wagt gerek bolar we mundan beýläkki işlemegi şahsy kompýuteriň RAM-yň kiçi çeşmelerini talap eder.

Häzirki wagtda zerur poçta serwerini arkaýyn hasaba alyp bilersiňiz, soň bolsa köp alyjylara mahabat iberip bilersiňiz.

Awtomatiki hasaplama, tölegli habarnamalar ýa-da telekeçiler üçin iş hasaplary arkaly amala aşyrylýan duýduryşlar üçin nagt çykdajylaryny hasaplamaga mümkinçilik berer: E-poçta, Viber, Jaň sesi, SMS we ş.m.

Marketing häsiýetini göz öňünde tutup, dürli mahabat kampaniýalarynyň, mahabat çäreleriniň, uly wakalaryň netijeliligini görkezer. Bu, meselem, Bulk duýduryşlarynyň haýsy görnüşleriniň has peýdalydygyny we ýakyn wagtda haýsy habarnamalary ulanmalydygyny anyklamaga kömek eder.

Islendik mahabat bilen baglanyşykly e-poçta kampaniýalaryny guranyňyzda, ulanyjy dürli parametrleri düzüp biler: iberijiniň atlary, serwerleri, portlary, girişleri, kodlamalary.

Uptiýaçlyk nusganyň kömegi bilen dolandyryş wagtal-wagtal ýeke-täk maglumat bazasyny tygşytlap biler we şeýlelik bilen maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirer.

Mahabat üçin e-poçta habarlaryny ibermekden başga-da başga usullary ulanmak mümkin: mysal üçin Viber messenger. Gowy bolan bu ýagdaýda, diňe iberilen we okalýan habarlar üçin (iş hasabyňyz bar bolsa) tölemeli bolarsyňyz.

Uniwersal hasaba alyş ulgamlarynyň mugt synag wersiýalaryny USU web sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz. Şol ýerde ulanyjylar dürli makalalar, materiallar we gyzykly ýazgylar bilen tanşyp bilerler.

Maliýe barlagy, mahabat, marketing, poçta, e-poçta serwerleri we tölegli hyzmatlar üçin çykdajylary goşmak bilen, degişli oýlanyşykly gurallar arkaly ýeňilleşdiriler. Onuň kömegi bilen görkezilen maglumatlaryň derňewi mümkin boldugyça ýokary hilli we aňsat bolar.

Müşderileriň bitewi bazasy emele gelende, adamlaryň maglumatlary ýygnamak, derňemek we gaýtadan işlemek, ýagny mahabat üçin e-poçta, telefon habarlary we beýleki faýllary almak baradaky razylygyny göz öňünde tutup we ýazga alyp bilersiňiz.

E-poçta harplary üçin galyplar üçin öz opsiýalaryňyzy döredip we düzüp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, maksatly diňleýjiler bilen özara gatnaşyk has aňsat bolar, sebäbi zerur bolsa, islendik taýyn teklibi çalt iberip bolar.

Dataeke-täk maglumat bazasy köp sanly müşderini, üpjün edijini we potratçyny hasaba almaga mümkinçilik döreder. Bu ýerde programmany ulanyjy aragatnaşyk maglumatlary ýazga alyp, şahsy maglumatlary ýazyp, bar bolan faýllary redaktirläp, ozal girizilen materiallary dürli kategoriýalara we toparlara bölüp, öz sanawlaryny we sanawlaryny döredip biler.

Habarlary we hatlary ibermegiň ýagdaýyny wizuallaşdyrmak maglumaty has gowy kabul etmegi aňladýar, sebäbi dolandyryjylar derrew tapyp bilerler: üstünlikli iberilen elektron faýllary ýa-da garaşylýanlary.

Mahabat üçin e-poçta kampaniýalaryny guramak üçin döredilen programma iberilen tekst elementleriniň we beýleki faýllaryň arhiwini saklamaga ukyplydyr. Munuň netijesinde zerur harplary, habarlary we ýazgylary görüp bilersiňiz.