Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 399
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Salgy ibermek

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Salgy ibermek
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Salgy ibermegi sargyt ediň


Göni poçta ibermek häzirki zaman işewürligi üçin öňdebaryjy guraldyr. Göni poçta üçin haýsy maksat we haýsy programma ulanmak iň gowusy? Bu barada has giňişleýin. Göni poçta ibermek göni marketingiň düzüm böleklerinden biridir. Göni poçta ibermek belli bir e-poçta salgylaryna, biletlere, kataloglara, bonuslara, disklere, prezentasiýalara, wideolara, otkrytkalara, habar býulletenlerine, mahabat maglumatlary, prezentasiýa we beýleki marketing önümlerine iberilip bilner. Hukuk guramalary we şahsyýetler poçta sanawyna ýazylyp bilýärler. Maksatly poçta ibermek, işewür guramalar we beýleki gatnaşyjylar maksatly diňleýjilere ýerleşýän ýerleri boýunça habar berýärler, bu möhüm komponent, sebäbi salgy alyjy zerur maglumatlary çalt we aýratyn alýar, araçy bolmazdan. Göni poçta üçin dogry programma üpjünçiligini saýlamak möhümdir. Maksatly paýlanyş köp we maksatly bolup biler. Islendik habar köpçülikleýin paýlanan halatynda umumy bilim salgysyny paýlamak amala aşyrylýar; maksatly paýlanan ýagdaýynda maglumatlar diňe maksatly diňleýjilere degişlidir. Köpçülikleýin paýlanyş, adatça, geografiki esasda saýlanýar; bu çemeleşme, meselem, täze dükan açylanda, eýesi potensial sarp edijilerine açylyş senesini, assortimentini we ş.m. ýetirmek islese ulanylýar. Salgy ibermek söwda kärhanalary, önümçilik kompaniýalary, sport merkezleri, gury arassalaýjylar, logistika kompaniýalary, lukmançylyk edaralary, maliýe we syýahatçylyk kompaniýalary, abatlaýyş dükanlary, okuw merkezleri we beýleki guramalar üçin degişli bolup biler. Göni poçta ibermek, müşderileriňiz, hyzmatlaryň potensial alyjylary we müşderileri bilen aragatnaşyk saklamagyň usulydyr. E-poçta açmak arkaly adresiň iberilen habaryň ýa-da hatynyň düýp manysyna düşünmegi üçin poçta sanawy barada pikirlenmek gaty möhümdir. E-poçta paýlanyşyny dogry amala aşyrmak üçin dogry programma üpjünçiligini saýlamak möhümdir, şular ýaly önümleriň biri Univershliumumy Hasap Ulgamy kompaniýasynyň çeşmesidir. Programmada zerur aragatnaşyk maglumatlary girizmek bilen müşderileri yzarlap bilersiňiz. USU-da SMS-habarlary awtomatiki ibermek, elektron habarlaryň salgy paýlanyşyny gurup bilersiňiz. E-poçta bilen gönüden-göni poçta barada aýdylanda bolsa, birikdirilen faýllar, formalar, resminamalar we ş.m. bilen amala aşyrylyp bilner. Ulgam köpçülikleýin poçta üçin düzülip bilner. Şeýle hem, programma “Viber” -iň üsti bilen göni poçta ibermek mümkinçiligini üpjün edýär, telefon bilen integrirlenende, sesli jaňlar programma arkaly edilip bilner, awtomatiki we aýry-aýry, nokat görnüşinde edilip bilner. Programma dürli görnüşli bildiriş şablonlaryny we ş.m. döretmäge mümkinçilik berýär. Programma bilen işlemek gaty aňsat, gereksiz işlemäge ýüklenenok. Sargyt etmek üçin goşmaça funksiýalary saýlaýarys. Elektron habar beriş serişdelerinden maglumat import edip, çalt başlap bilersiňiz ýa-da el bilen girizip bilersiňiz. Çalt maglumatlary eksport etmek hem elýeterlidir. Sahypamyzda önümiň synag wersiýasyny tapyp bilersiňiz, ony belli bir döwürde mugt üpjün ederis. Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamy - maksatly poçta we bir programma üpjünçiliginde işiňiz üçin başga-da köp mümkinçilik.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Programhliumumy hasaba alyş ulgamy göni poçta üçin doly uýgunlaşdyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi, müşderiler we özara gatnaşyk saklamagy zerur bolan beýleki dersler üçin maglumat binýadyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Ulgamda SMS habarlaryny iberip bilersiňiz, ol aýratyn we köpçülikleýin amala aşyrylyp bilner.

Programma, öňünden saýlanan şablonlar ýa-da goşundylar bilen belli senelerde ýa-da wagtlarda köpçülikleýin habar ibermek üçin programmalaşdyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi arkaly köpçülikleýin e-poçta paýlanyşyny amala aşyryp bilersiňiz.

Salgy habarlaryna islendik faýl birikdirilip bilner.

USU arkaly, Viber-de häzirki zaman göni poçta iberip bilersiňiz.

Şereketiňiz telefon bilen integrasiýa üpjün etse, sesli jaň edip bilersiňiz. Programma siziň adyňyzdan bir gurama ýa-da şahs çagyrar we möhüm maglumatlary berer.

Programmada habarnamalar ýa-da tekst habarlary üçin dürli şablonlary döredip bilersiňiz.

Şablonlar saklanyp, geljekdäki işlerde ulanylyp bilner.

Programmadaky ähli maglumatlar birleşdirilip, taryhda saklanýar.

USU owadan dizaýn, ýönekeý we düşnükli iş meýdany, işleýiş ukyby, buhgalteriýa we iş dolandyryşyna häzirki zaman çemeleşmeleri bilen tapawutlanýar.

.Eňil programma, programma üpjünçiliginiň ýörelgelerini özleşdirmek üçin köp wagt sarp etmäge mejbur etmez.

Programma üpjünçiliginde işjeňligiňizi elektron mediýadan maglumatlary import edip başlap bilersiňiz ýa-da maglumatlary el bilen girizip bilersiňiz.

Programmada dürli işgärler üçin girişi tapawutlandyryp bilersiňiz.

Ulgamyň beýleki aýratynlyklary bar, olary web sahypamyzda has köp öwrenip bilersiňiz.

Programmada özüňize amatly islendik dilde işläp bilersiňiz.

USU doly ygtyýarly önüm.

Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamy - maksatly poçta we telekeçiligi dolandyrmak üçin beýleki gurallar bilen amatly iş.