Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 682
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

diş lukmanynyň işini hasaba almak

diş lukmanynyň işini hasaba almak

На русском:

diş lukmanynyň işini hasaba almak

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Diş lukmanynyň işini hasaba almagy buýruň


Stomatologlara we diş guramalaryna hemişe uly isleg bildirilýär. Galyberse-de, her kim ýylgyryşynyň owadan bolmagy üçin çalyşýar. Diş lukmany buhgalteriýa amallary, diş lukmanynyň saklamaly resminamalarynyň we hasabatlarynyň sanawyny we başga-da köp zady bilmegi talap edýär. Üznüksiz howlukmak we borçlaryň mukdaryny köpeltmek görnüşinde, diş lukmanlarynyň işini hasaba almagyň ýöriteleşdirilen programmasyny durmuşa geçirip, diş lukmanynyň işini hasaba almakda awtomatlaşdyrmagy girizmek zerur. Bagtymyza, lukmançylyk kömegi bu ugurda adam pikirleriniň iň soňky peýdalaryny ulanyp, döwür bilen yzygiderli hereket edýär. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýalarynyň üýtgäp durýan bazary, dürli guramalaryň işgärleriniň buhgalter hasabatyny we dolandyrylyşyny optimizirlemek üçin stomatolog işini hasaba almagyň köp sanly awtomatlaşdyryş programmalaryny hödürleýär. Diş lukmanynyň işini hasaba almagyň şeýle programmalary resminamalary döretmek we diş lukmanynyň hassasyny gözlemek, diş lukmanynyň gündelik ýazgylary we diş lukmanynyň işleriniň gündeligini ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýär.

Indi diş lukmanynyň proseduralary we iş wagty barada ýazgy bir programmada saklanyp bilner. Munuň has amatly we has çaltdygyna tiz düşünersiňiz. Käbir adamlar çykdajylary tygşytlamak üçin internetden lukman işleriniň buhgalteriýa ulgamyny göçürip almagy makul bilýärler. Bu usul düýpden nädogry, sebäbi hiç kim diş işini dolandyrmagyň buhgalter hasabatyna girizilen maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirip bilmez. Tehniki işgärler we programmistler ynamdar hünärmenlerden diňe lukman işleriniň hasaba alnyş programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegi maslahat berýärler. Ulgamyň hiliniň esasy alamaty, diş lukmanynyň işini hasaba almak programmasynyň ýanyndaky goldawdyr. Häzirki wagta çenli diş lukmanlaryny dolandyrmagyň iň oňat buhgalter programmalarynyň biri USU-Soft programmasynyň programmistleriniň işiniň netijesidir. Birnäçe ýyl bäri Gazagystan Respublikasynyň dürli guramalarynda, şeýle hem daşary ýurtlarda üstünlikli durmuşa geçirildi. Diş işini dolandyrmak programma üpjünçiliginiň tapawutly aýratynlygy, diş işini hasaba almak programmasynyň menýusynyň ýönekeýligi, şeýle hem ygtybarlylygydyr. Tehniki goldaw ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar. Adamlar belli bir klinika gözlemeýän bolsa, ýöne hyzmat üçin (meselem, 'diş çüýremesini bejermek', 'doldurmak', 'dişleriňizi dikeltmek') gözleýän bolsa, görünmek üçin gaty çynlakaý bäsdeşlik bar. Kontekstli mahabat we / ýa-da web sahypaňyzy mahabatlandyrmak üçin ep-esli maýa goýmaly. Kontekstli mahabat (köplenç netijeleriň birinji sahypasyndaky iň ýokarky iki ýa-da üç baglanyşyk) diňe bir esasy kompaniýanyň web sahypasyna däl, eýsem belli bir hyzmaty hödürleýän bir sahypalyk sahypalara-da sebäp bolup biler. Müşderiler size baglanyşyklardan jaň edip ýa-da haýyş edip bilerler.

Emma bu hem ýeterlik däl bolýar. Gözleg netijeleriniň birinji sahypasyndaky “iň gowy ýerler” indi adamlaryň gözleýän hyzmatyny alyp biljek ähli guramalary barada maglumat ýygnaýan ýöriteleşdirilen agregatlaryň elinde. Russiýanyň lukmançylyk pudagynda iň uly “esasy oýunçylar” NaPoprawku, ProDoctors we SberZdorowye (öňki DocDoc) hyzmatlarydyr. Mümkin bolan müşderileriň sizi bu sahypalarda tapmagyny aňsatlaşdyrmak üçin adatça meýilnamaňyzy şol ýere ibermeli bolarsyňyz. Agregatorlar bilen özara gatnaşyk, ýakyn ýyllarda hökman bir tendensiýa bolup, ony äsgermezlik edip bolmaz. Marketing moduly birikdirilen bolsa, klinika gelýän ähli jaňlary ýazga alyp bilersiňiz, her söhbetdeşlikde teswir ýazyp bilersiňiz we bu teswirleri işgärleri taýýarlamak we işini gowulandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Stomatolog işini hasaba almak programmasy bilen kimiň jaň edýändigini tiz kesgitläp bilersiňiz. Dolandyryjy jaň alanda, çep tarapdaky menýudaky 'Gelýän jaňlar' düwmesine basmaly. Näsagyň maglumatlary bilen onuň öňünde açylan penjire açylar. Klinikanyň işgäri, adyna ýüzlenip jaň edenini geň galdyryp biler. Mundan başga-da, administrator hassanyň jaň edýän mahabat kanalyny görýär (eger kesgitlenen bolsa) we klinikada dürli kanallardan jaň edýänler bilen habarlaşmak üçin aýratyn ýazgylar bar bolsa, dogry birini ulanyň.

Häzirki wagtda diş dolandyryjylary diňe bir jaňlary däl, eýsem sosial ulgamlardaky potensial müşderileriň habarlaryny, agregatlaryň we web sahypalarynyň programmalaryny hem has köp işlemeli bolýarlar. USU-Soft programmasynda aragatnaşygyň bu görnüşleriniň hemmesi barada statistika saklap bilersiňiz. Mundan başga-da, klinikaňyza şahsy sorag bermek üçin gelen adamlar bilen gepleşikleri ýazga geçirip bilersiňiz. Bu zatlaryň hemmesini 'aragatnaşyk' termini bilen bilelikde atlandyrýarys.

Hasap programmasynyň dizaýny, buýsanýan zadymyz. Şol bir wagtyň özünde çylşyrymly we ýönekeý bir zat döretmek üçin köp wagt we güýç sarp etdik. Diş lukmanlarynyň işini hasaba almak programmasy häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýar we dürli wezipeleri ýerine ýetirýär, bulardan diňe ajaýyp netijeleri we maglumatlaryň takyklygyny görýärsiňiz. Ulanyjylaryň programmany ulanmakda hiç hili kynçylyk çekmeýändigi, şeýle hem içki prosesleriň çylşyrymlylygyny görmeýändigi we hatda beýle çylşyrymlydygyny pikir etmeýändigi manysynda ýönekeý. Theer ýüzünde görýän zatlarynyň hemmesi ajaýyp iş we ajaýyp netijeler. Lukmançylyk edaranyňyzyň ähli amallaryna gözegçilik programmasyny ulanyň we ähli bäsdeşleriňizden öňe geçiň.