Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 682
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

diş lukmanynyň işini hasaba almak

diş lukmanynyň işini hasaba almak

На русском:

diş lukmanynyň işini hasaba almak

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Diş lukmanynyň işini hasaba almagy buýruň

  • order

Diş klinikalaryna hemişe isleg bildirilýär. Galyberse-de, her bir adam ýylgyryşynyň sypaýy bolmagyny isleýär. Diş lukmanynyň işini hasaba almak, bu prosesi, resminamalaryň sanawyny we diş lukmanynyň alyp barýan hasabatyny we beýlekileri talap edýär. Yzygiderli howlukmak we işiň göwrüminiň ýokarlanmagy bilen, klinikada ýöriteleşdirilen programma gurup, diş lukmanynyň işini hasaba almagy awtomatlaşdyrmak zerur. Bagtymyza, lukmançylyk hyzmatlary öz işinde adam pikiriniň soňky gazananlaryny ulanyp, döwür bilen yzygiderli hereket edýär. Häzirki wagtda çalt üýtgeýän maglumat tehnologiýa bazary, buhgalteriýany optimizirlemek we dürli guramalaryň işgärleri üçin işlemek üçin köp dürli awtomatlaşdyryş programmalaryny hödürleýär. Diş lukmanlary üçin. Gijeki düýş ýaly, diş lukmanynyň işiniň gysgaça ýazgysy, diş lukmanynyň işiniň gündelik ýazgysy we diş lukmanynyň işiniň gündeligi ýaly resminamalary ýatdan çykarmaga mümkinçilik berer. Indi diş lukmanynyň iş we iş wagty ýazgylaryny bir ulgamda saklap bolýar. Has amatly we has çaltdygyna tiz düşünersiňiz. Käbir adamlar pul tygşytlamak üçin buhgalter programma üpjünçiligini internetden göçürip alýarlar. Bu çemeleşme düýbünden ýalňyş, sebäbi hiç kim şeýle hasapçylyk ulgamyna girizilen maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirip bilmez (mysal üçin gysgaça sahypa). Tehniki işgärler we işläp düzüjiler diňe ynamdar satyjylardan programma üpjünçiligini gurmagy biragyzdan maslahat berýärler. Programma üpjünçiliginiň hiliniň esasy alamaty, diş lukmanynyň işini hasaba almak programmasyny bilelikde alyp barmakdyr. Häzirki wagta çenli iň oňat buhgalter programmalarynyň biri, Gazagystanyň hünärmenleriniň Univershliumumy hasapçylyk ulgamynyň (USU) ösüşiniň netijesidir. Birnäçe ýyl bäri Gazagystan Respublikasynyň we GDA ýurtlarynyň dürli kärhanalarynda, şeýle hem daşary ýurtlarda üstünlikli durmuşa geçirildi. USU-nyň tapawutly aýratynlygy, programma interfeýsiniň ýönekeýligi, ygtybarlylygydyr. Bejeriş ýokary hünär derejesinde amala aşyrylýar.