Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 758
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama

На русском:

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Stomatologiýany awtomatlaşdyrmak üçin programma sargyt ediň

  • order

Awtomatlaşdyryş tehnologiýalarynyň barlygy sebäpli stomatologiýa awtomatizasiýasy çalt ösýär. Stomatologiýany awtomatlaşdyrmagyň programmasy, stomatologiýany iş işjeňliginiň bir görnüşi hökmünde awtomatlaşdyrmagyň tehniki usullaryndan biri hem ulanylýar, ýöne seýrek. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmalarynyň internetde seýrek duş gelýän nusgalaryny tapyp bilersiňiz, ýöne bularyň hemmesi ýa-da diňe işlemegine rugsat bermek üçin yzygiderli tölegleri talap edýär, ýa-da şuňa meňzeş programmada görmek isleýän giň funksiýaňyz ýok. Aboveokardakylardan başga kadadan çykma USU-Soft - täze nesil ösen stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasydyr. USU-Soft, stomatologiýanyň awtomatlaşdyrylmagynda telekeçileriň görmek isleýän ähli aýratynlyklaryny birleşdirdi. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasyny ulanmak aňsat we onda işlemek üçin abuna tölegleriniň aýlyk talaplaryny talap etmeýär. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy ýönekeý öý kompýuterinde-de işleýär we munuň üçin ýöriteleşdirilen enjam gerek däl. Funksiýalaryň guýusy ägirt uly artykmaçlykdyr, sebäbi stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy islendik stomatologiýa klinikasynyň işine çemeleşip biler we awtomatlaşdyrmagy özbaşdak girizer. Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasynyň kömegi bilen işgärleriň iş wagtyna gözegçilik edýärsiňiz, hassalar bilen duşuşýarsyňyz, dermanlara gözegçilik edýärsiňiz, hyzmatlary etmek üçin çykdajylary hasaplaýarsyňyz, şeýle hem birnäçe baha sanawlary we dürli müşderiler topary bilen işleýärsiňiz. bir gezek.

USU-Softumşak stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy kompýuteriňizden kän zat talap etmeýär we üstünlikli işlemek üçin diňe biraz ýer gerek. Maglumatlary ätiýaçlyk nusgasy hökmünde adaty USB diskde saklap bilersiňiz, bir zat bolup geçse, maglumatyňyzy aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Şeýle hem, stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy salgyt registratorlary, girdejileriň printerleri bilen aragatnaşyk saklaýar, bu bolsa öz gezeginde müşderiler bilen iş tizligini ep-esli ýeňilleşdirýär we hyzmatlar üçin subutnama hökmünde maliýe resminamasyny bermäge mümkinçilik berýär. Stomatologiýany awtomatlaşdyrmagyň USU-Soft programmasynyň kömegi bilen, awtomatiki usulda işleýän gözegçilik we deňagramly guramanyň iş proseslerini döredýärsiňiz. Şol bir wagtyň özünde hassalar bilen işlemek has çaltlaşýar we has köp adama hyzmat bermäge mümkinçilik berýär. Bu, garşydaşlaryň arasynda öňdebaryjy bolmaga we has köp girdeji almaga mümkinçilik berýär.

Klinikany awtomatlaşdyrmak kararyna gelmek üçin bu tehnologiýalary ornaşdyrmagyň peýdalaryndan habarly bolmaly. Biziň pikirimizçe, stomatologiýa awtomatizasiýasynyň awtomatiki dolandyryş programmasyny durmuşa geçirmekden diş klinikasynyň ýa-da lukmançylyk merkeziniň alyp biljek esasy peýdalaryny (ykdysady we beýleki) sanap geçeris. Bu artykmaçlyklary aşakdaky esasy toparlara bölmek mümkin. Ilki bilen, bikanun işgärler tarapyndan kärhanalara abanýan howplary aradan aýyrmak ýa-da azaltmak (hassalaryň beýleki klinikalara tölegli bejergä ugrukdyrylmagy, kölege hyzmatlaryny bermek, sarp edilýän zatlaryň galyndylary). Ikinjiden, bu hassalaryň maliýe düzgün-nyzamydyr (praktikanyň görkezişi ýaly, administrasiýa tarapyndan dogry gözegçilik edilmedik ýagdaýynda hassalaryň tölenmezligi kompaniýa ep-esli maddy zyýan ýetirip biler). Üçünjiden, hassalaryň hassalaryň işjeň gatnaşmagy bilen kliniki gatnaşygyny artdyrmak müşderi maglumatlar bazasy bilen işlemek (öňüni alyş synaglary, bejergini dowam etdirmek üçin çagyryşlar); telefon we SMS ýatlatmalary arkaly näsaglaryň gatnaşmazlygyny azaltmak

Köplenç klinikalarda lukmanlar hassalaryň töleglerine gözegçilik etmeýärler we administrasiýanyň wy consciencedanyna goýýarlar. Bu dogry bolup biler, sebäbi lukman ilkinji nobatda bejeriş prosesi bilen gyzyklanmalydyr. Stomatologiýa awtomatlaşdyryşynyň kompýuter programmasy, bergidarlary anyk yzarlamaga, indiki hassalar saparynda bergilerini ýatlatmaga we ätiýaçlandyryş programmalarynyň möhletini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Lossesitgilerden nädip goramaly? Stomatologiýa awtomatlaşdyryş programmasy bergini diňe görkezilen hyzmatlary bellige alnan pursatynda däl-de, hassanyň gelen pursatynda ýa-da hassanyň tertipde bellige alnan pursatynda hem ýatladyp biler. Bu, dolandyryja hassany bergini wagtynda ýatlatmaga we goşmaça gymmat hyzmatlary bergi tölenýänçä yza süýşürmäge mümkinçilik berýär. Specialörite modul ('Marketing'), bergini ýapmak üçin olar bilen işlemek üçin bergileri saýlamaga mümkinçilik berýär. Stomatologiýany awtomatlaşdyrmagyň USU-Soft programmasy möhleti geçen ätiýaçlandyryş programmalaryny ýatladýar.

Diş klinikasynyň ähli taraplaryny we bularyň hemmesini elýeterli bahadan awtomatlaşdyrýan ýokary hilli köp funksiýaly programma hödürleýäris. USU-Soft programmasy, saýlanyp ýa-da zerur bolanda işjeňleşdirilip bilinýän ýokary hilli programma üpjünçiligi modullaryndan durýar. Modullar bir gezek satyn alynýar we hökmany abuna tölegi ýok.

“USU-Soft” programmasyny uniwersal diýip atlandyryp bolar, sebäbi islendik işe sazlanyp bilner. Şuňa meňzeş programmalaryň köpüsini seljerdik, programmistleriň köpüsiniň goýberýän ýalňyşlyklaryny göz öňünde tutduk we ulgamymyzda işlemek aňsat we çylşyrymly bolmazlygy üçin ulgamymyz mümkin boldugyça ýönekeý bolmaly diýen netijä geldik. Netijede, tizligiň we takyklygyň täze hili bilen iş proseslerini has gowulaşdyryp bilýän ulgamy alarsyňyz. Programmanyň mümkinçilikleri, häzirki zaman tehnologiýalarynyň awtomatlaşdyryş güýji bilen sizi geň galdyryp bilmez. Diňe ösen tehnologiýalar kompaniýanyňyzyň ösüşiniň üstünligini kepillendirip biler.