Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 125
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

dişleri bejermek üçin maksatnama

dişleri bejermek üçin maksatnama Choose language

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Dişleri bejermek üçin programma sargyt ediň

  • order

Diş klinikalary häzirki döwürde gaty meşhur. Biziň her birimiz diş lukmany bilen maslahatlaşdyk ýa-da duşuşdyk. Bu lukmançylyk edaralarynda iň agyr ýagdaýlarda-da ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek üçin uly mümkinçilikler bar. Ylmy üstünlikleriň önümleri dürli iş ugurlaryna girizilmedik bolsa, bularyň hemmesi bolup bilmezdi. Bu sanawa lukmançylyk we esasanam stomatologiýa ýolbaşçylyk edýär. Şeýle edaralarda diş bejergisiniň ýazgylarynyň nädip saklanýandygy hakda az adam pikir etdi. Itsöne özüni alyp barşy ugruň özünden pes däl. Tehniki ösüşde we maglumat tehnologiýasy bazaryndaky soňky gazanylan üstünliklerden peýdalanyp, lukmanlar diňe bir keselleri anyklamak we bejermek bilen çäklenmän, gündelik işlerini tiz ýerine ýetirip bildiler, diňe bir diş bejergisi üçin däl, eýsem ýokary hünär taýýarlygy we hünär derejesini ýokarlandyrmak üçinem wagt boşadyp bildiler. Işewürlik prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy, ähli kompaniýalara hil taýdan täze ösüş derejesine çykmaga mümkinçilik berýän işiň ähli ugurlarynda berk ornaşan wagt geldi. Düzgün bolşy ýaly, işewürlik proseslerini optimizirlemek üçin ilkinji ädimleriň biri dürli awtomatlaşdyryş ulgamlarydyr. Olaryň işleýşi we interfeýsi başga, ýöne maksat hemmeler üçin birmeňzeş - adam faktoryny maglumatlary gaýtadan işlemek prosesinden mümkin boldugyça aýyrmak we guramanyň ähli güýjüni hyzmatyň hilini ösdürmek we ýokarlandyrmak üçin sarp etmegine rugsat bermek. Univershliumumy hasapçylyk ulgamyny (USU) size hödürleýäris. Bu maksatnama wagt synagyndan üstünlikli geçdi we diş bejergisi üçin iň oňat ulgamlaryň biri hasaplanýar. Ol diňe bir Gazagystanda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da tanalýar. USU kärhananyň ähli işlerine diýen ýaly gatnaşýar - hasaba alyşdan resminama dolandyryşyna çenli - we diňe bir klinikanyň ýolbaşçysyna däl, eýsem islendik işgärine-de zerur kömekçi. Saglygy goraýyş guramasy üçin programmanyň mümkinçiliklerine has içgin seredeliň.