Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Maldarçylyk önümçiliginiň hasaby we derňewi
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 213
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Maldarçylyk önümçiliginiň hasaby we derňewi

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Maldarçylyk önümçiliginiň hasaby we derňewi

На русском:

Maldarçylyk önümçiliginiň hasaby we derňewi
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Maldarçylyk önümçiliginiň buhgalter hasabatynyň we derňewiniň hilini ýokarlandyrmak zerur bolsa, USU Programma üpjünçiligini döretmek toparyndan çylşyrymly çözgütleri göçürip alyň we guruň. USU Programma üpjünçiligi sizi ýokary hilli programma üpjünçiligi bilen üpjün etmäge taýyn we şol bir wagtyň özünde gaty amatly bahadan durýar. Mundan başga-da, maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we seljermek üçin programma üpjünçiligi üçin ygtyýarnama satyn alanymyzda hyzmatlarymyzyň görnüşi, gysga okuw kursuny we satyn alýan önümiňizi işe girizmekde kömek hem öz içine alýar. Bular gaty amatly ýoldaş şertler, bu bolsa buhgalter hasabymyzy we maldarçylyk önümçilik programma üpjünçiligini seljermegiň peýdasyna saýlamalydygyny aňladýar.

Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we seljermek programmistler toparymyz bilen habarlaşsaňyz kemsiz ýerine ýetirilýär. Maldarçylyk önümçiligi we buhgalter hasabaty barada maglumatlary ýygnaýan we gaýtadan işleýän derňew ulgamy bilen üpjün ederis, soňra bolsa bu maglumatlar ulgama degişli hukuklary bolan işgärler üçin elýeterli bolar.

Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we derňemek üçin programma üpjünçiligimizde borçlary kabul ediş derejesine görä bölmek mümkinçiligi bar. Mysal üçin, adaty bir hünärmen öz hereketlerini programmada ýerine ýetirýän bolsa, diňe elýeterli çäklendirilen maglumatlar toplumy bilen işläp bilerler. Maglumat toplumy, belli bir adamyň önümçilik döwründe özara täsirleşmeli maglumatlary toplumy bilen çäklenýär. Maldarçylyk boýunça şeýle çäreler, iň üstünlikli telekeçi bolmak bilen çalt bazarda öňdebaryjy bolmaga mümkinçilik berýär.

Competthli bäsdeşleri göçürip, uzak möhletde ýokary girdeji gazanyp, iň kabul ederlikli bazar ýerlerini berk eýeläp bilersiňiz. Maldarçylyk önümçiliginiň buhgalter hasabatynda we derňewinde, jogapkär adamlaryň habardarlyk derejesiniň mümkin boldugyça iň ýokary boljakdygy sebäpli siziň kompaniýaňyz öňde barmalydyr. Şonuň üçin dolandyryş kararlary hiliň degişli derejesinde kabul edilmelidir. Mundan başga-da, toplumymyzyň ulanylmagy dürli hasabatlary öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Programma üpjünçiligi çärýekleýin hasabatlary ýa-da başga resminamalary döredýär. Degişli netije çykarmak üçin diňe berlen maglumatlar bilen tanyşmaly bolarsyňyz. Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we seljermek bilen meşgullanýan bolsaňyz, toplumymyz bolmasa edip bilmersiňiz. Bu programma üpjünçiligi iň berk hil ölçeglerine laýyk gelýär. Mundan başga-da, şeýle oňat dizaýn edilen toplum üçin gaty amatly bahany alýarys.

Iň täze görnüşdäki ösen grafikleri we diagrammalary ulanyp bilersiňiz. Olaryň ulanylyşy, häzirki tebigatyň berlen maglumatlary çalt öwrenmäge mümkinçilik berýär. Diagrammalarda aýratyn şahalary öçürip bilersiňiz, diagrammalar üçin segmentleri ýapyp bilersiňiz. Şeýle çäreler, bar bolan hasabaty has jikme-jik öwrenmäge mümkinçilik berýär. Maldarçylyk önümçiligi ygtybarly gözegçilikde bolmaly we maldarçylyga degişli ähmiýet berip bilersiňiz.

Süýt önümçiligi bilen meşgullanýan bolsaňyz, buhgalteriýa we derňew üçin toplumymyz iň amatly gural bolar. USU Programma üpjünçiliginiň ösen sanly journalurnalynyň kömegi bilen hasabatlary eksport edip bilersiňiz. Bu amal, bulut hyzmatlaryny işletmek mümkinçiliginden peýdalanyp amala aşyrylyp bilner. Zerur maglumatlar uzakdaky metbugatda saklanar, bu şahsy kompýuteriň gaty diskinde gaty köp ýer tutmaz

Haýwanlary köpeltmekde önümçilige uly ähmiýet berýäris, şonuň üçin önümçilik proseslerini seljermek üçin ýöriteleşdirilen toplum döretdik. Önümçilik bilen meşgullanýan bolsaňyz, buhgalteriýa kemsiz geçirilmeli. Çylşyrymly önümimizi şahsy kompýuterleriňize guruň we ofis işine gözegçilik etmekde hiç hili kynçylyk çekmäň. Çap ediji kömekçi enjam bilen aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Bu kiçi programmanyň kömegi bilen birnäçe zerur resminamalary we suratlary çap etmek mümkin bolar. Dünýä kartalary bilen işleseňizem, bellik edilen ýerleri we beýleki elementleri şekilde saklap, çap edip bilersiňiz.

Önümçilikde öňdeligi alarsyňyz we haýwanlary öndürmek boýunça buhgalteriýa bilen meşgullanarsyňyz. Önümçilik dogry dolandyrylyp bilner we korporasiýanyň içinde bolup geçýän ähli prosesleriň derňewi kemsiz ýerine ýetiriler. Bu maksatlar üçin diňe USU Programma üpjünçiliginiň hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolarsyňyz, sahypamyz baha we hil taýdan belli analoglardan ep-esli ýokarydyr.

Programma üpjünçiligini satyn almak bilen, islendik ofis işinde çalt gezmäge kömek edýän ýokary hilli programma alarsyňyz. Awtomatiki gurallary ulanyp, kärhanada bolup geçýän ähli amallary hasaba almagy we derňewi geçiriň. Doly çözgüdimizi ulanyp, önümçilik gözegçiligini hiç hili kynçylyksyz ýazyp we analiz edip bilersiňiz. Maglumat materiallarynyň ähli görnüşi, ony gaýtadan işlemek üçin degişli ygtyýary bolan adamlaryň eline düşer. Jikme-jik hasabatlary öwrenmek üçin mallaryň iň güýçli analitiki guralyna eýe bolarsyňyz. Mundan başga-da, bu programma üpjünçiligi iň laýyk hasabaty gurmak üçin iň ösen tehnologiýalara eýedir. Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we seljermek boýunça ösen programmamyzyň kömegi bilen siziň kompaniýaňyz bazara ýolbaşçylyk etmegi başarmaly. Islendik garşydaş bilen deň şertlerde söweşmäge mümkinçilik bolar.

Döwrebap maglumatlaryň elýeterliligi we çeşmeleriň başarnykly paýlanmagy sebäpli dogry iş syýasaty gurup bilersiňiz.

Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we derňemek üçin toplumymyzy gurmak, USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleriniň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bu görnüşli programma üpjünçiligi üçin ygtyýarnama satyn alanyňyzda, USU Programma üpjünçiligi toparynyň giňişleýin tehniki kömegine bil baglap bilersiňiz.

Diňe gysga okuw kursy bilen çäklenmän, mallary hasaba almak we derňew programmasyny şahsy kompýuterlere gurnamaga hem kömek ederis.

Toparymyzyň agzalarynyň kömegi bilen zerur konfigurasiýalar düzülýär, şeýle hem başlangyç parametrler kompýuteriň ýadyna girizilýär. Emeli intellekt zerur kömegi ýerine ýetirýänligi sebäpli, önümçiligiň buhgalteriýasy we derňewi bilen hiç hili kynçylyksyz baş alyp bilersiňiz. Dürli sargytlary yzarlamak üçin dünýä kartalary bilen işleşiň. Olaryň ýagdaýyny bellemek we bu maglumat görkezijileri bilen işlemek mümkin bolar. Şeýle hem maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we derňemek üçin ýörite döredilen maldarçylyk dolandyryş toplumymyzyň mugt synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Demo neşiri mugt berilýär, ýöne täjirçilik maksatly ulanylmaýar.

Bu programma üpjünçiliginiň interfeýsi we funksional mazmuny bilen özbaşdak we doly tanşyp bilersiňiz. Bu programma üpjünçiliginiň gerekdigi ýa-da ony satyn almakdan ýüz öwürmelidigiňiz barada dolandyryş karary bermek doly eliňizde bolar. Maldarçylyk önümçiligini hasaba almak we derňemek üçin ösen programmanyň ygtyýarly görnüşini gurmak kararyna gelseňiz, müşderi bazasy bilen bilelikde işläp bilersiňiz. Müşderileriňiziň soraglaryna elmydama jogap bermek we şahsy kompýuteriňiziň gaty diskinde saklanýan maglumatlar bilen utgaşmak arkaly şikaýatlary çözmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolar.