Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. daýhanlar üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 507
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

daýhanlar üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?daýhanlar üçin hasap

На русском:

daýhanlar üçin hasap
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Daýhanlary hasaba almak dogry we başarnykly geçirilmelidir. Şeýle amalda möhüm netijeleri gazanmak üçin bellenen maksatlara laýyk programma üpjünçiligini gurmaly bolarsyňyz. USU Programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýanyň hünärmen programmistler toparynyň hyzmatlaryndan peýdalanyň. Programma üpjünçiligimiz, maldarlary dogry hasaplamak arkaly size ýol görkezýär. Programma, awtomatiki usullar bilen maglumat bilen täsirleşýändigi sebäpli ofis işinde ýalňyşlyk goýbermez.

Maglumat akymlary bilen täsirleşmegiň kompýuter usullary, toparymyzyň ulanyjylarymyz üçin goýberýän ähli programmalaryna mahsusdyr. Programmany kompaniýanyňyzyň şahsy kompýuterlerine gurnasaňyz, fermada dolandyryş hasabyny kemsiz ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu programma öndürijilik we optimizasiýa üçin bazar rekordyny saklaýar. Işlemegi netijesinde, daýhan bazaryndaky bäsdeşlik häsiýetinde çynlakaý artykmaçlyga eýe bolup bilersiňiz. Bäsdeşleriň hiç biri-de şeýle ösen ferma hasapçylyk programmasyny işleýän kärhana garşy hiç zat garşy çykyp bilmez.

Giňişleýin önümimiz, ýitirilen girdejiniň mukdaryny azaltmaga kömek edýär. Bilşiňiz ýaly, ýitirilen girdeji girdejini ýitirýär. Şeýlelik bilen, daýhanlary hasaba almak üçin toplumymyzy işledip, kärhananyň işinden girdeji derejesini düýpgöter ýokarlandyryp bilersiňiz. Iň soňky maldarçylyk fermasynyň buhgalteriýa çözgüdi, diňe optimizasiýa däl-de, eýsem bazaryň mutlak lideri. Bu programma rekord derejede arzan bahadan üpjün edilýär we şol bir wagtyň özünde täsirli funksional mazmuna eýe.

Fermada dolandyryş hasaby bilen meşgullanýan bolsaňyz, adaptasiýa toplumymyz bolmasa edip bilmersiňiz, bu programma dürli meseleleri çalt çözmäge we ýüze çykýan howply ýagdaýlara tiz jogap bermäge mümkinçilik berýär. Bu hünär programmasyny ulanyp, daýhanyňyzyň işindäki möhüm wakalardan gaça durup bilersiňiz. Hasapçylyk programmamyzyň kömegi bilen amala aşyrylsa, daýhanlar begenerler.

Daýhanlaryň hasaba alnyşyna dogry üns berilse, daýhanlar kemsiz işlemeli. Ösen programma üpjünçiligimiz, möhüm saparlara göz aýlamaga kömek eder. Wagtynda habar bermek jogapkär operatoryň iş stolunda görkezilýär. Mundan başga-da, habar beriş ulgamy gowy optimallaşdyryldy we daýhanlaryň işine päsgel bermeýär. Duýduryş diňe bir düşnükli bolman, eýsem iş ýerini aşa ýüklemezlik üçin amatly görnüşde toparlara bölünýär.

Dolandyryş hasaba alnyşynda, bazardaky ähli bäsdeşlerden öňe geçersiňiz. Daýhanlara hereket azatlygy berler, bu bolsa iň güýçli garşydaşlara deň şertlerde ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini aňladýar. Doly çözgüdimizi şahsy kompýuterlere gursaňyz, fermanyň içinde degişli hil derejesinde dolandyryşy amala aşyryp bilersiňiz.

Maglumat materiallary bilen täsirleşmek üçin bu çylşyrymly önüm, rekord derejede optimizasiýa bolmagy sebäpli bazara çykýar. Kompaniýaňyzy öňdebaryjy orna çykaryp, daýhanlara iň gowy iş şertleri bilen üpjün edip bilersiňiz. Iň möhüm jikme-jiklikleri ýatdan çykarman, iş derejesini dolandyrmagyň hasaba alnyşyna hiliň degişli derejesinde üns beriň. Düşünjeli programmamyz, uzak möhletde we Forbesiň dogry sütüni bilen öňdebaryjy bolmaga kömek edýär. Galyberse-de, kompaniýa býudjet girdejileriniň derejesini ep-esli ýokarlandyrmagy başarmaly, bu bolsa kompaniýanyň maliýe ýagdaýy üçin döwleti gowulandyrmagy aňladýar.

Maldarçylykda ofis işi bilen meşgullanýan bolsaňyz, USU programma üpjünçiligi toparyndan ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini guruň. Daýhan hasapçylyk önümimiz, zerur bolsa işiňizi dünýä derejesinde seljermek mümkinçiligini berýär. Munuň üçin degişli häzirki ýerler bellenen dünýä kartalary bilen täsirleşmek üpjün edilýär.

USU Programma üpjünçiliginden daýhanlary hasaba almak üçin häzirki zaman toplum, önümçilik meselelerini çalt çözmäge mümkinçilik berýär. Giňişleýin önümimiz durmuşa geçirilse, maldarçylyk barlagy kemsiz geçiriler. Bu programma üpjünçiligi, maglumatlary anyk görkezmegi üpjün edýän kartadaky islendik ýeri bellemäge mümkinçilik berýär. Dolandyryş hasabatyny bermeli bolsaňyz, maldarlar üçin döwrebap önüm guruň. USU Programma üpjünçiliginiň giňişleýin çözgüdi netijesinde, fermaňyz bazara ýolbaşçylyk etmegi başarmaly we bäsdeşlere garşy size ýekeje mümkinçilik hem bermeli däldir. Diňe bir maglumat bar bolsa-da maglumat tapmaga mümkinçilik berýän oňat dizaýn gözleg motoryny ulanyň.

USU Programma üpjünçiligi taslamasyndaky programma, ýokary optimizasiýa we şol bir wagtyň özünde gaty arzanlygy sebäpli bazara ýolbaşçylyk edýär. USU Programma üpjünçiliginiň daýhan hasapçylyk programma üpjünçiligi, piktogrammalar we beýleki wizual elementler bilen dürli önümçilik meselelerini dizaýn etmäge mümkinçilik berýär. Daýhanlary hasaba almak üçin häzirki zaman toplumlaýyn çözgütler, daýhan kärhanasynyň maliýe çeşmelerini ýitirmän, köp sanly meseläni çalt dolandyrmaga kömek edýär.

Fermeriňiz kemsiz işlär we zerur maglumatlar şahsy kompýuteriňiziň ýadynda saklanar. Diňe gowşak internet birikmesi bar bolsa-da, maglumatlar şahsy kompýuterde saklanyp, göz öňünde tutulan maksat üçin ulanylyp bilner.

USU Programma üpjünçiliginiň giňişleýin daýhan buhgalteriýa önümi, pul serişdelerini pugta ulanýan iň üstünlikli telekeçi bolmaga mümkinçilik berýär. Maldarlara geçirilen barlag elmydama dogry ýerine ýetirilýär we işiňiz girdeji ýitirmez. Daýhanlar üçin dolandyryş hasabatyny geçiriň we şol bir wagtyň özünde mahabat işleriniň derňewini geçiriň. Maldarçylyk fermalary üçin programma üpjünçiligimiz, kompaniýanyň nyşanyny mahabatlandyrmak meselesini çalt dolandyrmaga kömek edýär.

Logotipiň özi, resminamalaryň islendik görnüşini döretmekde bitewi korporatiw stili döretmek üçin ulanylyp bilner. Döredilýän resminamalara fon görnüşinde logotip goýmak, mahabat çärelerini amala aşyrmaga mümkinçilik döreder. Marka habardarlygy ep-esli ýokarlanýar we şonuň bilen müşderileriňiziň edara bolan ynamy artar. Maldarlary hasaba almak üçin häzirki zaman programma üpjünçiligi, ýagdaýlaryna görä paýlap, köp sanly sargyt bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Şereketiňizde, kompaniýamyzdaky toplum size zerur meseleleriň köpüsini ýerine ýetirmäge kömek etse, ýagdaýlar ýokarlanýar. Şeýle hem, öz gurluş gurluşlaryňyzy we garşydaşlaryňyzyň ýerleşýän ýerlerini bellemek üçin dünýä kartalaryny ulanyp bilersiňiz.

Maldarlar üçin öňdebaryjy dolandyryş hasapçylyk programma üpjünçiliginden peýdalanyň, şonda iň möhüm sargytlary ýatdan çykaryp bilmersiňiz. Gijä galmagy aňladýan kartada nyşan peýda bolar. Wagtynda çäreleri görmek we gysga wagtda ýüz tutan müşderä hyzmat etmek mümkin bolar. Kompaniýamyz size iň möhüm analitik we başarnykly hasabat bermegi sebäpli bazara ýolbaşçylyk edip biler.

USU Programma üpjünçiligi topary hasabatlaryň döwrebap we kemsiz işlemegini üpjün etmek üçin iň ösen tehnologiýalary ulandy. Maldarlary hasaba almak üçin giňişleýin önüm, howply ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna ýeterlik jogap bermäge mümkinçilik berýän önümdir. Fermada dolandyryş çäreleri kemsiz amala aşyrylýar, bu bolsa iň üstünlikli garşydaşlar bilen deň şertlerde bäsleşip biljekdigiňizi aňladýar. Maldarlary hasaba almak üçin ýörite döredilen ýöriteleşdirilen çylşyrymly önüm, ýörite profil kartalaryny çap etmegiň aýratynlygyny ulanmaga kömek edýär.

Resminamalary ýazga wagtynda kagyz ýüzüne çykarmak üçin printeri ulanyp bilersiňiz.

Ösüşimiziň kömegi bilen kompaniýaňyzy we hünärmenleriň işini optimizirläň, şonda girdeji derejesi mümkin boldugyça ýokary bolar. Bu programma üpjünçiligi oňat dizaýn edilen esasy menýu bilen enjamlaşdyrylandyr. Jikme-jik hasabatlylygy öwrenmäge mümkinçilik berýän içgin dolandyryş paneli bar. Maldarlarymyzy dolandyrmak buhgalter programma üpjünçiligi bazardaky iň amatly çözgütdir. Fermerler kemsiz işleýär, sebäbi ähli işçiler diňe uýgunlaşdyrylan iş akymyny ösdürmek programmasy tarapyndan üpjün edilýän häzirki maglumat görkezijileri bilen täsirleşip bilýärler.