Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 673
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kurslar üçin maksatnama

Kurslar üçin maksatnama

На русском:

Kurslar üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Kurslar üçin programma sargyt ediň

  • order

Kurslaryňyz üçin iň oňat programma gözlemegi bes ediň! Bu sahypada we şu wagt tapylýar. USU-dan kurslary hasaba almak programmasy guramaňyzy awtomatlaşdyrmaga kömek eder, dowam edýän çärelere we işiňizi dolandyrmagyň usullaryna göz aýlamaga mümkinçilik berer. Elbetde, bu dolandyryşyňyzda öndürijilikli gözegçilik etmegiň täze mümkinçiliklerini berer. Ilki bilen, kurslar üçin programmamyz adamlar tarapyndan ulanyljak adamlar tarapyndan döredilýär. Tautologiýa üçin bizi bagyşlaň, ýöne bu ýerde ýerliklidir, sebäbi ünsi adamzada gönükdirýär. Diňe başgalary terbiýelemäge özlerini bagyş eden adamlara bolan minnetdarlygymyz, ýeke-täk maksat gündelik zähmetiňizi ýeňilleşdirmek üçin özboluşly bir programma döretmäge itergi berdi. Thisöne bu asylly maksadyň häzirki wagtda zerur bolan ýakymly bonuslaryň we ajaýyp funksiýalaryň köpdügini aýtmak adalatly. Birinji aýyň dowamynda kurslar üçin programmanyň näderejede täsirli we işiňizi dolandyrmagy aňsatlaşdyrýandygyna haýran galarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde dolandyryjy we işgärler hökmünde size näçe itergi berýär! Onuň näderejede giňdigine baha bermek üçin bu sahypanyň aşagyna girmegi we kurslar üçin programmanyň demo wersiýasyna işjeň baglanyşyga basmagy maslahat berýäris. Esasy aýratynlyklary jikme-jik hödürleýär we soragyň bahasy hiç zat däl. Dolandyryş ulgamynyň demo wersiýasyny gurmak düýbünden mugt. Funksiýa barada gysgaça maglumat berseňiz, meseleleriň administrator tarapyndan ulanyjylaryň arasynda paýlanýandygyny aýtmak isleýäris. Öňem çak edişiňiz ýaly, administrator dolandyryjy ýa-da onuň orunbasary, ýa-da buhgalter ýa-da başga bir ynamdar adam, programmamyzda ilkibaşda tassyklanan adam.

Ulgamyň içine girýän ulanyjylaryň ilkinji seredişinde umumy bir surat bar, emma giriş derejesi düýpgöter tapawutlanýar. Mysal üçin, dolandyryjynyň kursçylar üçin programmanyň içindäki talaplar üçin çägi ýok: ulanyjylaryň adyndan başlangyç taryhyny görüp biler, amallary, gysgaça hasabatlary, analitikleri we statistikalary görüp biler, ýöne bu soraglaryň hiç biri adaty ulanyjy üçin elýeterli däl . Kurs dolandyryşy we hasaba alyş programma üpjünçiligi elektron tertibi döredýär we okuw jaýyňyzyň okuw jaýlarynyň tygşytly ulanylmagyny üpjün edýär. Mundan başga-da, gatnaşyjylar journalurnaly okuw meýilnamasynda öz ornuny tapar. Reýtingi saklamak işgärler üçin elmydama uly höwesdir, eger açyk bolsa, olary her gün höweslendirýär. Olary dürli parametrler bilen deňeşdirýän we netijeleri san taýdan görkezýän dolandyryş ulgamyna gireniňizden soň, hiç bir mugallym biperwaý galmaýar we elbetde bäsleşmäge synanyşýar we öňdebaryjy wezipelere has ýokary çykýar. Öňdebaryjy wezipeler pul baýraklary bilen işjeň sylaglansa, gymmatly mugallymlaryň reýtingi bilen okuw meýilnamasy iki guşy bir daş bilen öldürer: bu meýletin işgärleri üstünlik gazanmaga höweslendirer we iň oňat işgäri saýlar we oňa baýrak berer. mynasyp bonus. Hawa, aýlyk hasabaty hem kurslar üçin maksatnamanyň maksady. Teamhli toparyň arslan paýyny döredýän şeýle garaşsyz işgäriň bolmagy gowy zatmy? Soňra gyssagly bu gymmatly programmany enjamyňyza gurnamaly!

Programmanyň täze wersiýasy tablisadaky maglumatlaryň görkezilmegini amatlylaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Müşderi maglumatlar bazasynyň mysalyna seredeliň. Belli bir tekst meýdany bar ote. Ulanyja görünmeli möhüm maglumatlary öz içine alýar, ýöne gaty giň. Ozal meýdanyň özi birneme uzalmalydy, bu gaty netijesizdi. Täze wersiýada, meýdanlaryň ýerleşdirilmegine diňe gorizontal tekizlikde däl, eýsem dikligine hem gözegçilik edip bilersiňiz! Siziň etmeli zadyňyz, syçanjygyň kursorynyň konturyny alyp, ony dogry ýere süýşürmek ýa-da islendik meýdanyň beýikligini ýokarlandyrmak. Indi her tablisany islegleriňize görä aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Sözbaşylary birnäçe hatara ýerleşdirip bolýar we zerur elementleri bellemek üçin meýdanlaryň beýikligini üýtgedip bolýar. Goşmaça programma üpjünçiligi täze funksiýa goşýar we programmadaky işleriňizi has amatly we öndürijilikli edýär. Belli bir parametr boýunça tablisada toparlanmak indi mukdarlary anyk hasaplamaga mümkinçilik berýär. Indi diňe bir umumy mukdary däl, eýsem ähli wagtlaýyn tölegleri we bergileri hem görüp bilersiňiz. Kurslar üçin maksatnama diňe bir ýazgylaryň sanyny däl, eýsem toparlaryň sanyny hem hasaplaýar. Islendik nusgada hemişe üýtgeşik ölçegleriň sanyny görüp bilersiňiz. Käbir ugurlary doldurmaly bolanyňyzda, ýöne gaty seýrek. Ozallar köplenç size göz ýumýardylar, sebäbi redaktirlän wagtyňyz programma olary bütinleý görkezýärdi, bu bolsa ünsi ýitirýärdi. Indi bu islege bagly meýdanlary bir topara goşup, diňe bir gezek basmak bilen gizläp bilersiňiz. Mysal üçin, ine, müşderi ýazgysyny redaktirlemek üçin ýazgy. Her gezek aragatnaşyk maglumatyny ýa-da goşmaça bölümi görmek islemeýärsiňiz öýdýän - toparlaşdyrmak setirine basyň we ol gizlener! Penjiräni işlemezden has ykjam. Maglumat gözleg penjiresinde hem edil şonuň ýaly edilip bilner. Has giňişleýin bilmek isleseňiz, resmi web sahypamyza girip bilersiňiz. Bu ýerde ähli zerur maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, iş dolandyryşa getirip biljek ähli artykmaçlyklaryny görkezjek kurslar üçin programmanyň mugt demo görnüşini göçürip almak üçin ajaýyp bir mümkinçilik alarsyňyz.