Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 466
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Hyzmat stansiýalary üçin maksatnama

Hyzmat stansiýalary üçin maksatnama

На русском:

Hyzmat stansiýalary üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Hyzmat stansiýalary üçin programma sargyt ediň

  • order

Hyzmat stansiýasyny dolandyrmak aňsat iş däl we köp wagt we serişdeleri talap edýär, esasanam hyzmat ediş stansiýasy öz işini giňeldip başlanda, müşderilerine has köp dürli hyzmatlary hödürläp, hersine dürli dolandyryş, buhgalteriýa we Awtoulag abatlaýyş işiniň her ädiminde ýa-da wokzalda berilýän başga hyzmatda kagyz resminamalary.

Awtoulag hyzmat ediş stansiýalarynyň ýolbaşçylarynyň aglaba köpüsiniň hyzmat ediş stansiýasynyň işini tertipleşdirmäge, ýerine ýetirmek üçin gaty ýadaw we etmeli iş mukdaryny azaltmaga kömek etjek programma tapmaga synanyşýandygy geň däldir. kagyz ýüzünde ýa-da MS Word ýa-da Excel ýaly umumy hasapçylyk programma üpjünçiliginde el bilen edilmeli. Şeýle programmany gözlemek aňsat iş däl, sebäbi işewürligi awtomatlaşdyrmak we dolandyryş programmalary üçin bazardaky saýlama mukdary diýseň ýokary, ýöne hili şeýle bir üýtgeýär welin, çynlakaý meselä öwrülýär. Islendik telekeçi diňe öz işi üçin gowulyk isleýär we bu düşnükli, sebäbi dogry awtomatlaşdyrylmazdan, köp sanly resminamalary ýerine ýetirýän işgärlere köp wagt we serişde sarp etmezden, hyzmat stansiýasynyň işini giňeltmek mümkin däl. Mundan başga-da, haýsydyr bir programmany ulanman el bilen resminamalary dolandyrmak hakykatdanam haýal, bu bolsa müşderileriň has köp garaşmagyna sebäp bolýar - bu müşderileriň halamaýan zady. Esasy hasapçylyk usuly hökmünde el bilen resminamalary ulanýanlardan has çalt we has netijeli hyzmat etjek beýleki hyzmat ediş stansiýalaryna baryp görmegi makul bilýärler.

Öň hem netijä gelşimiz ýaly, haýsydyr bir awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini ulanmazdan bazarda birneme bäsdeşlik etmek mümkin däl, ýöne birini saýlamak hem gaty kyn mesele. Bize sorag galdyrýar - haýsy programmany saýlamaly? Gowy hasapçylyk programmasy ýa-da erbet programma hökmünde nämäni talap edýär? Ilki bilen şular ýaly programma üpjünçiliginiň nämäni talap edýändigimizi aýyralyň.

Islendik hyzmat ediş stansiýasy, maglumat bazalaryny we maglumat akymyny çalt we täsirli yzarlap bilýän programma talap edýär. Islendik maglumat görnüşini tapmak ukyby, müşderiniň ady, baryp gören senesi, awtoulagynyň markasy ýa-da täzeden ýüze çykýan ýa-da kynçylyk çekýän müşderiler bilen iş salyşýan mahaly olara haýsy hyzmatyň hödürlenendigi diýseň möhümdir. Şeýle programma maglumatlar bazalary bilen hakykatdanam çalt işlemeli, ýöne muňa ýetmek üçin näme talap edilýär? Ilki bilen - öwrenmäge we ulanmaga wagt talap etmeýän ýönekeý we düşnükli ulanyjy interfeýsi, ikinjiden, programma hakykatdanam gowy optimizirlenmeli, şonuň üçin çalt işlemek üçin iň täze kompýuter enjamlaryny talap etmeýär. Bu iki faktory birleşdirip, maglumatlar bazasy bilen netijeli we çalt işe ýetip bileris.

Indiki, programmamyzyň hyzmat ediş stansiýasynyň gündelik, aýlyk ýa-da her ýyl öndürýän ähli maliýe maglumatlaryny ýygnap we hasabat berip biljekdigine göz ýetirmek isleýäris, sebäbi beýle habarlar bolmazdan, güýçli we gowşak taraplaryny görmek gaty kyn bolýar. kompaniýa, wagtyň geçmegi bilen ösüşi we ösüşi. Şeýle maglumatlary ulanmak, paýhasly we täsirli iş kararlaryny almaga, şeýle hem kompaniýanyň ýetmezçiligini we artykmaçlygyny görmäge mümkinçilik berýär. Dolandyryş programmasy saýlama grafikleri we hasabatlary çykaryp bilýän bolsa, düşnükli we gysgaça aýdylanda, bu has uly artykmaçlyk bolar we täze başlan telekeçileriň köpüsi öz kompaniýasy üçin dogry programma üpjünçiligini saýlanda pikir etmez.

Soňra dolandyryş programmasynyň ýerine ýetirmeli indiki uly talaby ulanyjy interfeýsi. Ilkibaşda uly bir zat ýaly bolup görünmese-de, aslynda bu iş üçin dogry arzany saýlamakda iň uly faktorlardan biridir. Gowy buhgalter programmasy, ulanyjy interfeýsine düşünmek üçin ýönekeý we aňsat, hatda her kim düşüner, hatda kompýuter programmalary we iş dolandyryşy üçin programma üpjünçiligi bilen işlemek tejribesi az, ýa-da umuman kompýuterler bilen tejribesi ýok adamlar. Düşünmek aňsat bolan ulanyjy interfeýsine eýe bolmak, işgärleri nädip ulanmalydygyny öwretmek üçin wagt we serişdeleri tygşytlamak möhümdir we umuman alanyňda, islendik iş meýilnamasyna ajaýyp goşundy.

Öň hem agzap geçen zatlarymyzyň hemmesini gözden geçirenimizden soň, ýokarda agzalan faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutup, ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginiň çözgüdi bilen tanyşdyrmak isleýäris - USU Programma üpjünçiligi. Maksatnamamyzda diňe öň agzalan zatlaryň hemmesi däl, eýsem köp we başga-da köp zat bar, bu elbetde islendik awtoulag hyzmat ediş kärhanasyna uly kömek bolar.

USU Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen ýeke-täk müşderi bazasyny guramak mümkin. Islendik müşderini, ady, awtoulag belgisi ýa-da başga dürli faktorlar bilen bary-ýogy iki gezek basylanda tapyp bilersiňiz. Clihli müşderiler baradaky maglumatlar bir wagtyň özünde birnäçe hyzmat stansiýalaryny dolandyrmak üçin internete birikdirilip bilinjek ýöriteleşdirilen maglumatlar bazasynda saklanar.

Şeýle hem, programmamyz, soňraky hyzmat ediljek müşderiler üçin maglumatlary ýazga alyp biler we ses habary, SMS ýa-da hatda “Viber” jaňy ibermek arkaly hyzmaty ýatladyp biler. Maksatnamamyzy ulanyp, hasaplamany ýerine ýetireniňizde, ýerine ýetiren işleriniň görnüşi, işe sarp edilen sagat sany we hili ýaly köp faktorlary göz öňünde tutup, işgärleriňiziň aýlyk haklaryny hasaplamak mümkin. Bu.

Şu gün USU programma üpjünçiligini göçürip alyň we işiňizi çalt we netijeli awtomatlaşdyryp başlaň!