Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 676
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sport mekdebi üçin maksatnama

Sport mekdebi üçin maksatnama

На русском:

Sport mekdebi üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Sport mekdebi üçin programma sargyt ediň

  • order

Dürli programmalar bilen işlemek bilen, elmydama bulaşmak mümkinçiligiňiz bolýar we netijede sport mekdebiniň işi aňsatlyk bilen bozulýar. Biziň hemmämiz sport mekdebinde buhgalteriýanyň ähli funksiýalaryna eýe boljak uniwersal sport mekdebiniň maksatnamasyny gözleýäris. USU-Soft, şeýle edaranyň işinde ulanylmaly dürli meseleler bilen işlemek üçin döredilen sport mekdebidir. Sport mekdebini dolandyrmak, programmanyň köp mümkinçilikleriniň we funksiýalarynyň kömegi bilen amala aşyrylyp, her hereketi aýratyn gözegçilikde saklap bolýar. Sport mekdebiniň programmasyny ulanmagyň aňsatlygy ýönekeý interfeýsde bolup, onda diňe 3 esasy belligi ulanarsyňyz: modullar, kataloglar we hasabatlar.

Sport mekdebini awtomatlaşdyrmak geljege uly ädimdir. Sport mekdebinde, her aýlyk maliýe hasabaty ýaly hereketleriňizi adaty we bir gezekliklere bölýärsiňiz. Sport mekdebiniň ýolbaşçylaryna üns berilmeli. Gerekli maglumatlary dolduranyňyzdan soň, meýilnamalary, meýilnamalary ýa-da hasabatlary aňsatlyk bilen doldurýarsyňyz. Sport mekdebiniň kompýuter programmasy awtomatlaşdyryldy. Maglumat bazasyny bir gezek döredeniňizden soň, programma tarapyndan bir sekuntda awtomatiki usulda amala aşyrylýan islendik hasaplamalary, meýilnamalary ýa-da meýilnamalary aňsatlyk bilen alarsyňyz! Bu programmany ulanyp başlanyňyzda sport mekdebine gözegçilik ulgamlaşdyrylýar. Sport mekdebiniň programmasy kararlaryňyzda we hereketleriňizde esasy kömekçi bolýar! Programma bilen sport mekdebini dolandyrmakda çylşyrymly zat ýok. USU-Softumşak hasapçylyk ulgamy, sport mekdebiniň programmasyny ýönekeý, çalt, aňsat çözmäge kömek edýär!

Kompýuter programmasyny diňe bir ýerli däl, eýsem tor arkaly hem ulanýarsyňyz. Bu menejerler we işgärler üçin hem peýdaly - şahamça ulgamynyň işi birleşdirilýär we maglumat bazasyna birikýärsiňiz we işi dünýäniň islendik ýerinden ýerine ýetirýärsiňiz. Ulgam interfeýsindäki her bir jikme-jiklik oýlanylandygy sebäpli her kim programmada işlemäge ukyply. Sport mekdebi üçin maksatnama, şahsy tagamyňyzy göz öňünde tutup düzülip bilner - elli gowrak stil mowzugy bar. Bu dolandyryş hasapçylyk programmasyny gurmak kararyna gelseňiz, kompaniýanyň abraýyny gowulaşdyrmak aňsatlaşdyrylýar. Informationhli maglumatlaryň elýeterliligini, takyklygyny we dolulygyny üpjün edýär we fitnes merkeziňizde dürli görnüşli türgenleşiklere we maşklara gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar. Kompaniýaňyz baradaky maliýe hasabatlary guramanyň işini meýilleşdirmäge we satuw bölüminiň işgärlerini höweslendirmäge kömek edýär. Awtomatlaşdyryş, adam faktorynyň täsiri bilen baglanyşykly gülkünç ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edýär we dolandyryşyň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýar. Kompaniýaňyzda meýilnamalaşdyrmak we gözegçilik etmek, logotip bilen işlemek gaty möhümdir. Kompaniýanyň nyşany ulgamyň esasy penjiresine ýerleşdirilip bilner we USU-Soft arkaly döredilen we çap edilen ähli hasabatlarda we resminamalarda görkeziler. Programma, döreden her hasabatyňyza fitnes merkeziňiziň nyşanyny we jikme-jikliklerini goşýar. Dolandyryş ulgamynyň köp penjireli interfeýsi bar we funksiýalary ulanmak aňsat.

“USU-Soft” bilen iş salyşanyňyzda, ekranyň aşagyndaky goýmalar arkaly penjireleriň arasynda geçip bilersiňiz. Iş ýerlerimiziň maglumatlylygy we amatlylygy ýaly häsiýetleri hödürleýäris. Işiňizi has amatly etmek we ulanmaýan ýerleriňizden dynmak üçin her tablisadaky sütünleriň islendik birini iki gezek basmak bilen gizläp bilersiňiz. Programma ulanyja sütünleriň tertibini aňsatlyk bilen üýtgetmäge mümkinçilik berýär - bu adaty süýräp, syçanjygyň kursory bilen ýerine ýetirilýär. Programma sütünleriň giňligini aňsatlyk bilen sazlap biler. Programma üpjünçiligi marketing maksatly ulanylyp bilner - sazlamalarda diňe logotipi däl, eýsem adyny, jikme-jikliklerini we aragatnaşyk maglumatlaryny hem üýtgedip bilersiňiz. Munuň bilen müşderileriň kartoçkalaryny doldurmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz - girmeli ýeriňizden azajyk tapawutly ýazgyny göçüriň, zerur meýdanlary üýtgediň we ýatda saklaň. Esasy menýuda ulanyjy üç esasy bölümi tapýar - Hasabat, modul, direktoriýa. Kataloglar diňe bir gezek doldurylýar, Hasabatlar dolandyryş işgärleri (administrator ýa-da dolandyryjy), Modullar gündelik iş üçin ulanylýar. Ulgamda döredilen kurslaryň sany diňe sport desgasynyň bar bolan ýady we mümkinçilikleri bilen çäklenýär. Awtomatlaşdyryş geljekdir!