Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 685
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

e-poçta paýlamak üçin programmalar

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


e-poçta paýlamak üçin programmalar
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

E-poçta paýlamak üçin programmalara sargyt ediň


Elektron poçta programmalarynyň dürli ýagdaýlarda ulanyp boljak aýratyn artykmaçlygy bar. Internetiň üsti bilen we ýerli ulgamlar arkaly işlemäge ukyply, şeýlelik bilen buhgalter hasabatyny we gözegçiligi ýöretmegi ep-esli aňsatlaşdyrýar. Elektron kömekçileri we el bilen tölegleri ulananyňyzda hyzmatlaryňyzyň hilindäki tapawudy derrew görersiňiz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy kompaniýasyndan e-poçta paýlamak üçin programma ýerli torlar ýa-da internet arkaly işläp biler, bu bolsa öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrar. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň sany möhüm rol oýnamaýar, sebäbi e-poçta hat ibermek baradaky arzamyz gysga wagtyň içinde köp mukdarda maglumatlary üstünlikli işläp biler. Her bir ulanyjy hasaba alyndy, bu has köp işlemek üçin zerur şert. Bu ýagdaýda oňa şahsy ulanyjy ady we paroly berilýär. Ondan soň, ulanyjy korporatiw tora girip biler, şeýle hem amatlylygy sazlap biler. Mysal üçin, iş stolunyň dizaýny üçin elli gowrak reňkli şablon bar. Iň bolmanda her gün olary üýtgedip bilersiňiz, şeýle hem bitewi stili saklamak üçin edaraňyzyň nyşanyny düzüp bilersiňiz. Mundan başga-da, e-poçta habar býulleteni üçin programma dünýäniň ähli dillerini goldaýan halkara programma üpjünçiliginiň bolmagyny üpjün edýär. Daşary ýurt hyzmatdaşlaryňyz ýa-da şahamçalaryňyz bar bolsa bu gaty amatly. Ulanyjynyň giriş hukugy hem ep-esli üýtgeýär. Olaryň hersine diňe ygtyýarlyklary bilen gönüden-göni baglanyşykly modullara girip bolýar. Anotherene bir zat kärhananyň ýolbaşçysy, sebäbi täsirli işjeňligi üçin bolup geçýän zatlaryň doly suratyny görmeli. Her bir ownuk jikme-jigi sazlap bilýär, şeýlelik bilen işiniň üstünlikli bolmagyny üpjün edýär. Ulgamyň esasy sazlamalary hem onuň egnine düşýär. Esasy işe başlamazdan ozal paýlaşma awtomatiki usulda amala aşyrylar ýaly programma kataloglaryny bir gezek doldurmaly. Bu siziň işiňizi ep-esli ýeňilleşdirer we zerur hatlar hökman adresine ýeter. USU taslamalarynyň artykmaçlygy, bar bolan ofis formatlarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýar. Diýmek, düşündirişli suratlar ýa-da grafikalar bilen tekst ýazgylaryna aňsatlyk bilen ýoldaş bolup bilersiňiz, şeýle hem harplarda suratlandyryjy maglumatlary görkezip bilersiňiz. Mundan başga-da, faýllary yzygiderli eksport etmek ýa-da göçürmek zerurlygy öz-özünden ýitýär, bu şübhesiz möhüm artykmaçlykdyr. Bu görnüşdäki gurnamalar bazasy, ilkinji ýazgy girizilenden soň derrew awtomatiki usulda döredilýär. Wagtyň geçmegi bilen yzygiderli giňelýär, täze maglumatlar we ýazgylar bilen doldurylýar. Şeýle-de bolsa, nusgawy tertip üýtgewsiz galýar. Şonuň üçin maglumatlaryň köpelmegine garamazdan, wirtual ammaryňyza aňsatlyk bilen baryp bilersiňiz we birnäçe sekundyň içinde islenýän resminamany hem tapyp bilersiňiz. Islenýän faýlyň islendik parametrlerini kabul edýän çalt kontekstli gözleg size bu meselede kömek eder. Onuň kömegi bilen islendik adam ýa-da kompaniýa bilen baglanyşykly islendik döwür üçin ýazgylary tapmak we tertiplemek aňsat we ş.m. Awtomatlaşdyrylan e-poçta programmalary her dürli edaralar üçin amatly guraldyr. Kompýuteri açmagy zordan öwrenen tejribesiz täze öwrenijilerem olary özleşdirip bilerler. Bu ýagdaýda titaniki tagallalary ýa-da köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Möhüm serişdeleri tygşytlamak işiňiz üçin çykdajylary azaldar we öndürijiligiňizi ýokarlandyrar.

Elektron dolandyryş ulgamy arkaly e-poçta kampaniýalarynyň guralyşyny yzarlamak has aňsat.

Hyzmatlaryňyzy ulanmaga höweslendirip, köp sanly tomaşaçylara ýetip bilersiňiz.

Bu gurnamalar, dürli ugurlardaky kompaniýanyň işine doly laýyk geler.

Interfeýs interfeýsi köp ýyllaryň dowamynda USU müşderilerini tüýs ýürekden özüne çekdi. Mundan başga-da, gereksiz jikme-jiklikler bilen konfigurasiýanyň özüni aşa ýüklemän, ony yzygiderli kämilleşdirýäris.

Hatda müňlerçe adam bir wagtyň özünde e-poçta programmasynda işläp biler - bu onuň işine hiç hili täsir etmez.

Çeýe sazlamalar ulgamy programma üpjünçiliginden has köp peýdalanmaga kömek eder. Her ulanyjynyň islegine laýyklykda sazlanyp bilner.

Maglumatlar bazasy bu ýerde çalt we täsirli gatnaşmazdan dörediler.

Çaltlaşdyrylan kontekst gözlegi, şol bir wagtyň özünde wagt we nerw tygşytlamak üçin iň oňat çözgütdir. Işlemegi üçin diňe birnäçe harp ýa-da san ýeterlikdir.

Ujypsyz nuanslara yzygiderli gözegçilik etmek häzirki zaman bazaryndaky işewürligiň ösmegine täsir edýän ähli faktorlary göz öňünde tutmaga kömek edýär.

E-poçta hat ibermek üçin programmada ätiýaçlyk maglumat bazasy bar. Diýmek, zeper ýeten faýly dikeltmek kyn bolmaz.

Bu üpjünçilige başlamak üçin diňe salgylanma kitaplaryny doldurmaly. El bilen giriş ýa-da degişli çeşmeden mümkin boldugyça gysga wagtda import etmek rugsat edilýär.

Esasy gurnama menýusynda diňe üç bölüm bar - bular salgylanma kitaplary, modullar we hasabatlar.

Özboluşly özleşdirme opsiýalarynyň köpüsi.

Jübi programmalary, platforma integrasiýasy, hususy onlaýn dükanlar, dolandyryş gollanmalary we başga-da köp zatlar bar.

Programma üpjünçiligiňiziň tertibini öňünden düzetmek isleseňiz, iş meýilnamasynyň hyzmatlaryndan peýdalanyň.

E-poçta e-poçta ibermek üçin amaly aýratynlyklaryň doly sanawy demo re iniminde elýeterlidir.