Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. mahabat haty
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 479
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

mahabat haty

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


mahabat haty
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Mahabat hatyny sargyt ediň


Mahabat poçta, häzirki zaman onlaýn dükanlarda, söwda merkezlerinde, hyzmat pudagyndaky edaralarda, azyk önümlerinde, kosmetika hyzmatlarynda we harytlar we hyzmatlar bilen meşgullanýan beýleki guramalar bilen meşhurdyr. Düzgün bolşy ýaly, mahabat poçta üçin SMS, MMS, e-poçta suratlary we beýleki resminamalary goşmak bilen maglumat habarlary ulanylýar. E-poçta mahabaty, internet birikmesi arkaly bütin dünýäde ulanylýar. Mahabat poçta iberilende, mahabat habarlaryny şahsy ýa-da köpçülikleýin ibermek ulanylyp bilner. Mahabat hatyny mahabatlandyranda, guramalar maglumatlary kategoriýalara bölüp, öz toplanan müşderi bazasyny ulanýarlar. Abonentler mahabat poçtalaryna ýazylyp bilner ýa-da müşderi bazasyny giňeltmek üçin täze abonent bolup biler. Mahabat maglumatlary bilen üpjün etmek, çykdajylary optimizirlemek üçin guramalar köplenç bu ugurda ýöriteleşdirilen ýörite programmalary ulanýarlar, olary kompýuterlerine ornaşdyrýarlar, dürli ulgamlar we enjamlar bilen birleşdirýärler. Mahabat poçta ugratmak üçin özboluşly ösüşimiz, Uniwersal Hasap Ulgamy ulanyjylara işi gowulaşdyryp we öndürijiligi ýokarlandyryp biljek iş üçin zerur konfigurasiýalary, gurallary we modullary üpjün edýär.

Köp kanally re modeim programma ulanyjylaryna bir gezeklik baglanyşyk, doly mümkinçilikler bilen, şahsy giriş we parolyňyza girip, ulgam tarapyndan çäklendirilen tertipde okalýan ulanyjy hukuklaryny işjeňleşdirýär. Ulanyjylar maglumaty el bilen we awtomatiki girizip bilerler, kontekstli gözleg, derrew geçirmek, import we Word we Excel formatlarynyň goldawyna üns bermek bilen derrew kabul edip bilerler. Mahabat haty, ulanyjylaryň maglumatlaryny awtomatiki okap we bahalaryň sanawynda görkezilen nyrhlara laýyklykda hyzmatlaryň bahasyny hasaplap biler. tabşyryklary ýerine ýetirmek, ösüş hasabatyny almak, takyk mahabat hatyny almak, garaşylýan ýagdaýy, materiallary görmek we gowşurylmazlyk barada jikme-jik maglumat bilen meýilnama funksiýasyny ulanyp, awtomatiki mahabat poçta iberip bolýar. Abonentler tarapyndan tablisalarda maglumatlary, müşderilere, mahabatlara, statuslara, maglumatlaryň kime iberilendigini we kimiň garaşýan ýagdaýynda dürli reňkler bilen bellik edip bolýar.

Mahabat poçta sanawynyň synag wersiýasyny web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Maglumat alyp bilersiňiz, goşmaça aýratynlyklary derňäp bilersiňiz, çykdajylaryny we peýdasyny hasaplap bilersiňiz, web sahypasyndaky goşmaça modullar bilen ýa-da geňeşçilerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz. “Universal Chet” ulgamy çalşyp bolmajak kömekçä öwrüler we az ýyllap maýa goýumlary we iň ýokary netijeler bilen sizi köp ýyllap begendirer.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Önümçilik proseslerini doly awtomatlaşdyrmak, çykdajylary azaltmak, bahalary we islegi ýokarlandyrmak, öndürijiligi we düşewüntliligi ýokarlandyrmak bilen mahabat hatlaryny ibermek üçin özboluşly dizaýn.

Mahabat poçta iberilmegi, saýlanan abonent belgilerine görä ýa-da maglumatlar bazasynyň köpüsinde bir wagtda awtomatiki usulda amala aşyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi uzak aralykda ulgam bilen birleşdirilende işläp biler.

SMS, MMS, e-poçta ýa-da ses habarnamalary arkaly mahabat habarlary üçin awtomatlaşdyrylan kömekçi enjamyň gurulmagy bilen kärhananyň likwidligi we ýagdaýy günsaýyn öser.

Tekst resminamalaryny sese öwürmek mümkin.

Tehnologiki proseslere awtomatiki gözegçilik etmek bilen, tygşytlanan çeşmeleri dogry ugurda ulanyp, meseleler çalt we netijeli çykarylýar.

Tematiki hadysalary meýilleşdirmek, iş çärelerini aňsat we netijeli gurmaga mümkinçilik berýär.

Wagtlaýyn seljerme, iş hakyny hasaplamak we hasaplamak üçin iş meýilnamalary bilen deňeşdirilende, her bir işgäriň iş öndürijiligini görkezýär.

Maglumatlary awtomatiki girizmek bilen, el bilen doldurmakdan has dogry material alarsyňyz.

Materiallaryň geçirilmegi, işiň netijeliligini we hilini göz öňünde tutup, maglumat maglumatlarynyň alynmagyna täsir edýär.

Hasaplaşyk 1C ulgamy bilen täsirleşende amala aşyrylýar.

Dolandyryş, öndürijilere we iş ýerine ýetirijiligine, müşderileriň wepalylygyna, täze müşderileri özüne çekmäge, ýeke maglumatlar bazasyndaky girdeji we çykdajylara gözegçilik edip biler.

Zähmet çeşmelerini optimallaşdyryp, kontekstli gözleg motory ulanylanda derrew girip bolýar.

Iş üçin önümçilik kuwwaty, ýerine ýetirilen işiň hiline, tizligine we wagtyna gözegçilik etmek arkaly ýokarlanýar.

Awtomatlaşdyrylan programmanyň aňsatlygy we köp seslenmegi ulanyjylara goşmaça okuwlara wagt ýitirmezlige, wagt we pul ýitirmezlige mümkinçilik berýär, wideo gözden geçirmek arkaly gurnama bilen tanyşmak ýeterlikdir.

Köp kanally ulgam kärhananyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ähli işgärleriň işlerini bir programmada jemlemäge mümkinçilik berýär.

Peýdany döwrebaplaşdyrmak modullary, şablonlary, nusgalary goşmak, artykmaçlyklary we mümkinçilikleri islege görä goşmak bilen mümkindir.

Her bir ulanyjynyň özüne laýyk gelýän zerur parametrleri awtomatiki gurnamak.

Müşderiler bilen işleşip, mahabat maglumatlary iberenimizde, ähliumumy ulgamymyz tarapyndan üpjün edilýän daşary ýurt dillerini bilmek möhümdir.

SMS-leriň mahabat e-poçtalary, e-poçta arkaly habarlar bilen işgärler hatlaryň iberilişiniň ýagdaýyny yzarlap bilerler (okaň, iberilmeýär), bu bolsa gaýtadan ibermegiň zerurlygyny kesgitläp biler.

Mahabat poçta ibermek, maglumatlary gözegçilikde saklamak we süzmek arkaly köpçülikleýin ýa-da saýlanyp alnyp bilner.

Kompaniýanyň pes nyrh syýasaty, programmamyzy şuňa meňzeş programmalardan tapawutlandyrýan aýlyk töleg tölemezlige mümkinçilik berýär.

Şahsy modullary özleşdirmegiň mümkinçiligi.

Käbir potratçylar üçin umumy bazany dolandyrmak.

Elektron kömekçiniň bolmagy jedelli ýagdaýlaryň ýüze çykmagyny azaldýar.

Goşmaça programmalar, modullar, konfigurasiýalar we hyzmatlaryň bahasy bilen web sahypamyzda mümkin.