Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 134
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dükan dolandyryşy

Dükan dolandyryşy

На русском:

Dükan dolandyryşy

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Dükany dolandyrmak üçin programma sargyt ediň

  • order

Dükany, esasanam uly dükany dolandyrmak gaty çylşyrymly iş. Käwagt köp bilim talap edýär we dükany dolandyrmak üçin haýsy maglumat ulgamynyň ulanylýandygy barada belli bir talaplar edýär. Soňky ýyllarda IT tehnologiýa bazary çalt ösýär. Bu mümkinçilik dürli kompaniýalara kärhana dolandyryş maglumat ulgamyny saýlamak hukugyny berýär. Dükany dolandyrmak üçin maglumat ulgamlary dürlüligi we funksiýalary bilen haýran galdyrýar. Her kärhana bu kompaniýada dükan dolandyryşyny mümkin boldugyça netijeli etjek maglumat programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen tapyp biler. Birnäçe ýyl ozal alhliumumy Hasap Ulgamy maglumat programmasy bazara çykdy we çaltlyk bilen iň meşhur we gözlenýän dükan dolandyryş ulgamlarynyň birine öwrüldi. USU programma üpjünçiligi önümi satmak we dükan dolandyryşy bilen baglanyşykly gündelik amallaryň köpüsini awtomatlaşdyrmaga kömek edýär. Gelýän maglumatlary hasaplamak we derňemek programma üpjünçiliginiň egnine düşer we dolandyryş netijelerden lezzet alyp biler we gymmatly günleri we sagatlary analitikada geçirip biler. Häzirki ýagdaýa baha bermek, programmanyň islendik döwür üçin maglumatlary seljerýändigi we grafikler we tablisalar bilen amatly formatda üpjün edilmegi sebäpli derrew amala aşyrylar. Reportshli hasabatlar interaktiw bolup, elektron görnüşinde doly ulanylyp, daşarky faýlda saklanyp we poçta bilen iberilip bilner ýa-da ýatda saklamak görnüşinde aralyk baglanyşyksyz göni programmadan çap edilip bilner. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyny ulanyp, söwda kompaniýasynyň işini hemmetaraplaýyn awtomatlaşdyryp we her bir kompaniýanyň işgäriniň gündelik işini aňsat we lezzetli edip bilersiňiz. Mysal üçin, kassir ýa-da satyjy gündelik amallary amala aşyrar, mysal üçin, zerur zatlaryňyzy ýygnaýan ýörite penjire arkaly tölegleri satmak we kabul etmek. Ştrih-kod skaneri ýa-da maglumat ýygnamak terminaly ýaly ýöriteleşdirilen enjamlary ulananyňyzda, el bilen önüm gözlemek hökman däl - ştrih-kod okanyňyzda programma önümiň özüni tapar, satuwa goşar, umumy bahasyny we gowşurylyşyny hasaplar. Harytlar, tölegiň nähili alnandygyna baglylykda hasaplaryň birine berlen pul ammardan awtomatiki usulda aýrylar. Işgäriň bu prosese gatnaşmagy az bolar, adam faktoryny hasaba almazlyk sebäpli guramanyň takyklygy we girdeji derejesi ýokarlanar. Onuň artykmaçlyklary we gurallaryň giň toplumy, gurlan kompaniýalara ozal beýle bolmagyna garaşmadyk şeýle mümkinçilikler berýär. Mundan başga-da, kompaniýamyzyň halkara akkreditasiýasy bar we sahypada (ýa-da biziň bilen e-poçta arkaly hat alyşmak arkaly) munuň subutnamasyny görüp bilersiňiz - D-U-N-S elektron ynam belgisi. USU dükanyndaky dolandyryş maglumat ulgamymyzyň demo wersiýasy web sahypamyzda ýerleşýär. Onuň peýdalary bilen has gowy tanyşmak üçin elmydama işledip bilersiňiz.