Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 70
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dükan üçin maksatnama

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Dükan üçin maksatnama

На русском:

Dükan üçin maksatnama
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Dükan üçin programma sargyt ediň


Dükanda awtomatlaşdyrmak elmydama işiňiziň dürli ugurlarynda ulanylýan birnäçe programmadan ybarat ýörite dükan programma üpjünçiligini talap edýär. Dükan üçin USU-Soft programma üpjünçiligimiz, bir dükanyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi başga biriniň ornuny tutanda, dükan hasaby boýunça doly çözgüt. Dükanyňyzda beýle ulgam ýok bolsa, dükanda gözegçiligi dogry alyp bilmersiňiz. Bu programma üpjünçiligi bilen programmada maglumatlary saklamagyň nähili aňsatdygyny görýärsiňiz. Dükan üçin programmada ilkinji görjek zadyňyz gaty ýönekeý interfeýsdir. Ol ýerde diňe satuw, töleg, täze önümleriň sargytlary bilen çäklenmän, inwentar hem edip bilersiňiz. Ştrih-kod skaneri bar bolsa, indi el bilen etmeli dälsiňiz. Ştrih-kod skaneri bilen ulanyjy köplenç modernizasiýa meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Biziň hödürleýän dükanymyz üçin buhgalter programma üpjünçiligi, dürli görnüşli skanerleri we zawod ştrih-kodlaryny goldaýar. Programma üpjünçiliginde aýratynlykda gurup boljak dolandyryş hasabatlarynyň tutuş toplumyny oýlap tapdyk. Biziň hünärmenlerimiz, siziň islegiňiz boýunça goşmaça hasabatlar döredip bilerler. Iň esasy zat, dükan üçin bu ulgamyň hasabatlarynda diňe bir puluň hereketini däl, eýsem harytlaryň ähli hereketlerini, şeýle hem işgärleriň işleri baradaky hasabatlary görüp bilersiňiz. Bu buhgalteriýa programmasy arkaly dükanda düýpli hasabat beriň!

Näme üçin internetde mahabatlandyrylýan mugt programmalara bil baglamaly däl? Sebäpleri köp, ýöne iň möhümleri hakda aýdasymyz gelýär. Birinjiden, beýle ulgamlaryň hakykatdanam mugt bolmagy gaty ähtimal we hatda mümkin däl. Dükanyň mugt birine berilmegi üçin şeýle çylşyrymly ulgam döretmek üçin hiç bir programmist wagt we güýç sarp etmez. Dükan üçin çylşyrymly buhgalteriýa programmasyny alan her bir adam, dürli meseleleri çözmek üçin goldaw ulgamyna hemişelik birikmeli. Onsoňam, mugt bolmaly dükanlary dolandyrmak we hil hasaba alyş programmasyny döredijiler, käbir funksiýalara girmek üçin pul talap edýärler we göçürip almak üçin "bagtly" wersiýaňyzyň doly däldigi ýüze çykýar. diňe demo. Size mugt ulgam wada berildi, netijede ony almajakdygyňyz ýüze çykýar. Önümini ulanmaga aldaýan bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk etmeli däl. Biz düýbünden aç-açan we dogruçyl şertnama hödürleýäris - dükan üçin programma saýlamak ýaly möhüm karara gelmezden ozal demo wersiýasyny synap görüň - ony resmi web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz. Bir zat bilen kanagatlanmasaňyz, bize habar beriň. Ony düzetmäge we size laýyk gelýän zady tapmaga begenýäris.

Täze tekliplere açyk we täze bir zady synap görmäge hemişe begenýäris. Ikinjiden, size subut edilen bir hakykaty aýdýarys - mugt göçürip alnan, 100% kämilliksiz, doly däl görnüşli dükan üçin programmalar köp ýalňyşlyklary öz içine alýar we maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny kepillendirmeýär. Dükanlary hasaba almak we dolandyrmak ýaly şular ýaly programmalar işiňiziň işine ep-esli zyýan ýetirer, näsazlyklara, şowsuzlyklara we netijede üstünlikli iş gurmak üçin sarp eden ähli tagallalaryňyzyň, wagtyňyzyň we puluňyzyň çökmegine sebäp bolar. Munuň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin, mousetrapdaky mugt peýniriň pidasy bolmaň we göni hünärmenlere ýüz tutuň. Dükanyňyzyň işini optimallaşdyrjak, maglumatlaryňyzy gorajak we hiç hili negatiw zat getirmeýän özboluşly ulgam döreddik. Dogry saýlamagyň nähili möhümdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Dükan üçin ulgam kiçi we orta, hatda has uly kärhanalar tarapyndan ulanylmaga niýetlenendir. Söwda bilen haýsydyr bir baglanyşykly iş prosesi, şeýle köp mukdarda maglumatlary awtomatlaşdyrmagy talap edýär. Dükan üçin awtomatlaşdyryş we dolandyryş programmasy düýbünden täze nesil programmasydyr. Bäsdeşleriňiziň öňünde beýle täzelik bilen öwünmek hökman däl. Ilki bilen iş prosesini optimizirläň, maglumatlary ulgamlaşdyryň, satuwlara we önümlere gözegçilik ediň. Şoňa görä-de, guran täze awtomatlaşdyryş we döwrebaplaşdyryş programmasy bilen däl-de, eýsem gysga wagtyň içinde gazanylan netijeler bilen öwüniň. Biz kepillendirýäris. Bu ulgam bilen, işiňizde takyk hasabatlary we dogry netijeleri berýän köp mukdarda maglumatlary görkezjek we derňejek bir gurluş döredip bilersiňiz.

Biziň wezipämiz sizi bagtly etmekdir. Şol sebäpli özboluşly programmamyzy döretmek üçin hiç hili güýjümizi gaýgyrmadyk. Ony ulanmak bilen, mümkin boldugyça ulanmagy aňsat, öwrenmek aňsat we işlemäge baý etmek üçin bu programma maýa goýandygymyzy görersiňiz. Dükan üçin programma optimal işleýär we şowsuzlyklara ýa-da ýalňyşlyklara sebäp bolmaýar. Bazarda köp ýyllap ýaşanymyz üçin ýekeje-de arz-şikaýat gelmedik. Bu hiliň görkezijisidir. Müşderilerimiziň bizi saýlandyklaryna ýokary baha berýäris, şonuň üçin islendik meselä üns berýäris we ýokary hilli tehniki goldaw berýäris. Müşderilerimiziň biri bolmak isleseňiz, web sahypamyza giriň, bize ýazyň we mugt demo wersiýasyny gurmaga synanyşyň. Işiňizi awtomatlaşdyrmaga kömek edýäris!

Dükan dolandyryşynyň amalyny halkara diýip atlandyryp bolar. Programmanyň dürli wersiýalary bar. Mundan başga-da, programmanyň terjime edilýän dilleri köp. Netijede ulgamy haýsydyr bir ýurtda ulanmakda kynçylyk bolmaz. Häzirki wagtda söwda guramaňyz üçin ýeke-täk zat, programmany synap görmek we ony hereketde görmek üçin gurmak. Öňüňizde açyljak artykmaçlyklar sizi geň galdyrar.