Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Dükan üçin maksatnama
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 70
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dükan üçin maksatnama

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Dükan üçin maksatnama

На русском:

Dükan üçin maksatnama
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Dükanda awtomatlaşdyrmak elmydama işiňiziň dürli ugurlarynda ulanylýan birnäçe programmadan ybarat ýörite dükan programma üpjünçiligini talap edýär. Dükan üçin USU-Soft programma üpjünçiligimiz, bir dükanyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi başga biriniň ornuny tutanda, dükan hasaby boýunça doly çözgüt. Dükanyňyzda beýle ulgam ýok bolsa, dükanda gözegçiligi dogry alyp bilmersiňiz. Bu programma üpjünçiligi bilen programmada maglumatlary saklamagyň nähili aňsatdygyny görýärsiňiz. Dükan üçin programmada ilkinji görjek zadyňyz gaty ýönekeý interfeýsdir. Ol ýerde diňe satuw, töleg, täze önümleriň sargytlary bilen çäklenmän, inwentar hem edip bilersiňiz. Ştrih-kod skaneri bar bolsa, indi el bilen etmeli dälsiňiz. Ştrih-kod skaneri bilen ulanyjy köplenç modernizasiýa meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Biziň hödürleýän dükanymyz üçin buhgalter programma üpjünçiligi, dürli görnüşli skanerleri we zawod ştrih-kodlaryny goldaýar. Programma üpjünçiliginde aýratynlykda gurup boljak dolandyryş hasabatlarynyň tutuş toplumyny oýlap tapdyk. Biziň hünärmenlerimiz, siziň islegiňiz boýunça goşmaça hasabatlar döredip bilerler. Iň esasy zat, dükan üçin bu ulgamyň hasabatlarynda diňe bir puluň hereketini däl, eýsem harytlaryň ähli hereketlerini, şeýle hem işgärleriň işleri baradaky hasabatlary görüp bilersiňiz. Bu buhgalteriýa programmasy arkaly dükanda düýpli hasabat beriň!

Näme üçin internetde mahabatlandyrylýan mugt programmalara bil baglamaly däl? Sebäpleri köp, ýöne iň möhümleri hakda aýdasymyz gelýär. Birinjiden, beýle ulgamlaryň hakykatdanam mugt bolmagy gaty ähtimal we hatda mümkin däl. Dükanyň mugt birine berilmegi üçin şeýle çylşyrymly ulgam döretmek üçin hiç bir programmist wagt we güýç sarp etmez. Dükan üçin çylşyrymly buhgalteriýa programmasyny alan her bir adam, dürli meseleleri çözmek üçin goldaw ulgamyna hemişelik birikmeli. Onsoňam, mugt bolmaly dükanlary dolandyrmak we hil hasaba alyş programmasyny döredijiler, käbir funksiýalara girmek üçin pul talap edýärler we göçürip almak üçin "bagtly" wersiýaňyzyň doly däldigi ýüze çykýar. diňe demo. Size mugt ulgam wada berildi, netijede ony almajakdygyňyz ýüze çykýar. Önümini ulanmaga aldaýan bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk etmeli däl. Biz düýbünden aç-açan we dogruçyl şertnama hödürleýäris - dükan üçin programma saýlamak ýaly möhüm karara gelmezden ozal demo wersiýasyny synap görüň - ony resmi web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz. Bir zat bilen kanagatlanmasaňyz, bize habar beriň. Ony düzetmäge we size laýyk gelýän zady tapmaga begenýäris.

Täze tekliplere açyk we täze bir zady synap görmäge hemişe begenýäris. Ikinjiden, size subut edilen bir hakykaty aýdýarys - mugt göçürip alnan, 100% kämilliksiz, doly däl görnüşli dükan üçin programmalar köp ýalňyşlyklary öz içine alýar we maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny kepillendirmeýär. Dükanlary hasaba almak we dolandyrmak ýaly şular ýaly programmalar işiňiziň işine ep-esli zyýan ýetirer, näsazlyklara, şowsuzlyklara we netijede üstünlikli iş gurmak üçin sarp eden ähli tagallalaryňyzyň, wagtyňyzyň we puluňyzyň çökmegine sebäp bolar. Munuň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin, mousetrapdaky mugt peýniriň pidasy bolmaň we göni hünärmenlere ýüz tutuň. Dükanyňyzyň işini optimallaşdyrjak, maglumatlaryňyzy gorajak we hiç hili negatiw zat getirmeýän özboluşly ulgam döreddik. Dogry saýlamagyň nähili möhümdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Dükan üçin ulgam kiçi we orta, hatda has uly kärhanalar tarapyndan ulanylmaga niýetlenendir. Söwda bilen haýsydyr bir baglanyşykly iş prosesi, şeýle köp mukdarda maglumatlary awtomatlaşdyrmagy talap edýär. Dükan üçin awtomatlaşdyryş we dolandyryş programmasy düýbünden täze nesil programmasydyr. Bäsdeşleriňiziň öňünde beýle täzelik bilen öwünmek hökman däl. Ilki bilen iş prosesini optimizirläň, maglumatlary ulgamlaşdyryň, satuwlara we önümlere gözegçilik ediň. Şoňa görä-de, guran täze awtomatlaşdyryş we döwrebaplaşdyryş programmasy bilen däl-de, eýsem gysga wagtyň içinde gazanylan netijeler bilen öwüniň. Biz kepillendirýäris. Bu ulgam bilen, işiňizde takyk hasabatlary we dogry netijeleri berýän köp mukdarda maglumatlary görkezjek we derňejek bir gurluş döredip bilersiňiz.

Biziň wezipämiz sizi bagtly etmekdir. Şol sebäpli özboluşly programmamyzy döretmek üçin hiç hili güýjümizi gaýgyrmadyk. Ony ulanmak bilen, mümkin boldugyça ulanmagy aňsat, öwrenmek aňsat we işlemäge baý etmek üçin bu programma maýa goýandygymyzy görersiňiz. Dükan üçin programma optimal işleýär we şowsuzlyklara ýa-da ýalňyşlyklara sebäp bolmaýar. Bazarda köp ýyllap ýaşanymyz üçin ýekeje-de arz-şikaýat gelmedik. Bu hiliň görkezijisidir. Müşderilerimiziň bizi saýlandyklaryna ýokary baha berýäris, şonuň üçin islendik meselä üns berýäris we ýokary hilli tehniki goldaw berýäris. Müşderilerimiziň biri bolmak isleseňiz, web sahypamyza giriň, bize ýazyň we mugt demo wersiýasyny gurmaga synanyşyň. Işiňizi awtomatlaşdyrmaga kömek edýäris!

Dükan dolandyryşynyň amalyny halkara diýip atlandyryp bolar. Programmanyň dürli wersiýalary bar. Mundan başga-da, programmanyň terjime edilýän dilleri köp. Netijede ulgamy haýsydyr bir ýurtda ulanmakda kynçylyk bolmaz. Häzirki wagtda söwda guramaňyz üçin ýeke-täk zat, programmany synap görmek we ony hereketde görmek üçin gurmak. Öňüňizde açyljak artykmaçlyklar sizi geň galdyrar.