Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 188
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Haryt satmak üçin maksatnama

Haryt satmak üçin maksatnama

На русском:

Haryt satmak üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Haryt satmak üçin programma sargyt ediň

  • order

Dükanda satmak - belli bir harytlary satmak bilen baglanyşykly aýratyn iş görnüşi - emläk bölekleri (köplenç eşik, köplenç köplenç aýakgap, esbaplar we ş.m.). Hasapçylyk, adatça, ýazgylaryň we satuwlaryň uly paýy bilen ähli görnüşli ýazgylary saklamagy öz içine alýar. Dükan ulgamyny doly işlemegiň iň ygtybarly we aňsat usuly, haryt satmak üçin programma. Haryt satmak üçin her bir programma söwda kompaniýasynyň işini guramak, maglumatlary gaýtadan işlemek we ulgamlaşdyrmak prosesini çaltlaşdyrmak we iş prosesini kadalaşdyrmak (esasanam satuw bölüminiň işi) üçin döredildi. Käbir dolandyryjylar, haryt satmak üçin programma satyn almagyň has arzan usulyny tapandyklaryny göz öňünde tutup, gözleg sahypasynyň gözleg programmasyndan harytlary mugt satmagy ýa-da harytlary mugt göçürip almak üçin programmalary haýyş edip, onlaýn haryt satmak programmasyny göçürip almagy karar edýärler. Meselä bu çemeleşmäniň düýbünden nädogrydygyny we diňe awtomatiki hasapçylyk ulgamlaryna bolan ynamyňyzy pese gaçyrman, eýsem maglumatlaryň ýitmegine hem sebäp bolup biljekdigini düşündirmeli. Hakykat, her bir programmistiň harytlaryň satylmagyna gözegçilik etmek üçin satmak üçin mugt programmanyň (we şeýle bolsa, pul ýaly stimul bolmasa) hyzmat etmeginiň aladasy bolmaz we bu tehniki goldawyň iru-giç zerurlygy hökman bolar peýda bolýar. Başgaça aýdylanda, ähli hünärmenler diňe ygtybarly işläp düzüjilerden satyn alnan programmany maslahat berýärler.

Harytlary satmak we saklamak üçin iň ygtybarly programma - USU-Soft. Haryt satmak üçin bu programma meňzeşlerinden has köp artykmaçlyga eýedir we iň gowy netijeleri gaty çalt görkezip bilýär. Executionokary hilli ýerine ýetiriş, ulanylyş aňsatlygy, ýakymly býudjet çykdajylary we adalatly hyzmat ulgamy bilen häsiýetlendirilýär. USU-Soft-y döredijiler halkara derejesinde D-U-N-S ynam nyşanyna eýedir, bu programmanyň haryt satmak üçin iň ýokary hilli önümleriň biri hökmünde bütin dünýäde ykrar edilmegini tassyklaýar.

Harytlaryň satylmagyny aňsatlaşdyrýan programma diňe bir dükanda adaty enjamlary (dükan we ammar enjamlary - ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellikler we ş.m.) ulanmaga mümkinçilik berýär, ýöne dükanlaryň hemmesi däl düýbünden täze enjam. entek özleşdirdiler - häzirki zaman maglumat ýygnamak terminallary (DCT). Bu işgäriň jübüsinde göterip, zerur bolanda ulanýan birneme ykjam enjam. Mysal: inwentar geçirmek üçin, ony ulanýarsyňyz we köp wagt tygşytlaýarsyňyz. Maglumatlar okalýar we soňra esasy maglumatlar bazasyna geçirilýär. Enjam belli bir mukdarda maglumatlary saklamaga ukyply, bu möhüm goşantdyr.

Müşderiler bilen işlemek hem aýratyn ünsi çekmelidir. Müşderiler baradaky maglumatlary göni kassa stoluna girizip bolýar. Mysal üçin, satuw ulgamyna müşderiniň adyny, familiýasyny, atynyň adyny, şeýle hem näçe ýaşynda, islese, isleglerini we ş.m. girizýärsiňiz. Her bir müşderä her satyn almak üçin bonuslar berilýär. Bonus ulgamynyň nämedigini düşündirmegiň manysy ýok diýip pikir edýäris, sebäbi ähli dükanlar müşderileri çekmek we saklamak strategiýasyny köpden bäri ulanýarlar. Bu ýygnan bonuslary puluň ýerine ulanmak we dükanyňyzda has köp haryt satyn almak mümkinçiligine az adam garşy çykyp biler. Müşderiniň haýsy satyn alýandygyny we bonus alýandygyny görersiňiz. Şeýlelik bilen, onuň nämäni halaýandygyna düşünersiňiz we şeýlelik bilen mahabat iberip, başga bir zat satyn almagy teklip edip, ony has köp pul sarp etmäge höweslendirersiňiz. Mundan başga-da, köp sanly müşderi hakda maglumatlary bolan ägirt uly maglumatlar bazasyndan geçmegi aňsatlaşdyrmak üçin müşderileri kategoriýalara bölmek mümkin. Bu bölünişik dürli kriteriýalara esaslanyp bilner: saparlaryň sanyna esaslanýar (yzygiderli we seýrek müşderilere); şikaýatlaryň barlygyna ýa-da ýoklugyna esaslanýar (hiç wagt arz etmeýänlere we hemişe edýänlere); käbir satyn almalara, ýaşyna, ýaşaýan köçesine we ş.m. esaslanýar .. Käbir müşderiler hatda VIP statusyna we olara berilmeli ähli artykmaçlyklara mynasyp. Müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşykda bolmak üçin 4 aragatnaşyk usulyny ulanyp bilersiňiz - Viber, SMS, e-poçta we hatda sesli jaň. Mahabatlary, kataloglary, ýörite teklipleri, arzanladyşlary iberip ýa-da çärelere çagyryp, dynç alyş günleri bilen gutlap bilersiňiz, satyn alanyňyz üçin sag boluň, harytlaryň täze gelenleri barada habar berip bilersiňiz.

Önümler we satuwlar bilen işleýän wagtyňyz ýalňyşlyklardan gaça durmak isleýärsiňizmi? Käbir monoton eserleri has gowy we has çalt dolandyryp bilýän enjama geçirmek isleýärsiňizmi? Işiňizi şeýle bir optimizirlemek isleýärsiňizmi, bäsdeşleriňiz yzda galar? Soňra programmamyzy saýlap bilersiňiz. Bularyň hemmesine we hasam kepillendirýäris. Müşderilerimizi ýakymly geň galdyrmaga öwrenişdik. Resmi web sahypamyzda size zerur maglumatlaryň hemmesini tapyp bilersiňiz, şeýle hem kompaniýaňyza gurmak üçin mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz we size aýdýan zatlarymyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz. Üýtgeşik ulgamymyzyň sizi lapykeç etmejekdigine kepil geçip bileris we hökman ulanmagy dowam etdirersiňiz! Islän görnüşiňizde biziň bilen habarlaşyň. Biz elmydama habarlaşýarys we soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys.