Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 415
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Haryt satmak üçin maksatnama

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Haryt satmak üçin maksatnama

На русском:

Haryt satmak üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Haryt satmak üçin programma sargyt ediň


Dükanda satmak - belli bir harytlary satmak bilen baglanyşykly aýratyn iş görnüşi - emläk bölekleri (köplenç eşik, köplenç köplenç aýakgap, esbaplar we ş.m.). Hasapçylyk, adatça, ýazgylaryň we satuwlaryň uly paýy bilen ähli görnüşli ýazgylary saklamagy öz içine alýar. Dükan programmasyny doly işlemegiň iň ygtybarly we aňsat usuly, haryt satmak üçin programma. Haryt satmak üçin her bir programma söwda kompaniýasynyň işini guramak, maglumatlary gaýtadan işlemek we ulgamlaşdyrmak prosesini çaltlaşdyrmak we iş prosesini kadalaşdyrmak (esasanam satuw bölüminiň işi) üçin döredildi. Käbir dolandyryjylar, haryt satmak üçin programma satyn almagyň has arzan usulyny tapandyklaryny göz öňünde tutup, gözleg sahypasynyň gözleg programmasyndan harytlary mugt satmagy ýa-da harytlary mugt göçürip almak üçin programmalary haýyş edip, onlaýn haryt satmak programmasyny göçürip almagy karar edýärler. Mesele bolan bu çemeleşmäniň düýbünden nädogrydygyny we diňe awtomatiki hasapçylyk programmalaryna bolan ynamyňyzy pese gaçyryp bilmän, maglumatlaryň ýitmegine hem sebäp bolup biljekdigini düşündirmeli. Hakykat, her bir programmistiň harytlaryň satylmagyna gözegçilik etmek üçin satmak üçin mugt programmanyň (we eger şeýle bolsa, pul ýaly stimul bolmasa) hyzmat etmeginiň aladasy bolmaz, bu tehniki goldawyň iru-giç zerurlygy hökman bolar peýda bolýar. Başgaça aýdylanda, ähli hünärmenler diňe ygtybarly işläp düzüjilerden satyn alnan programmany maslahat berýärler.

Haryt satmak we saklamak gözegçiliginiň iň ygtybarly programmasy - USU-Soft. Haryt satmak üçin bu programma meňzeşlerinden has köp artykmaçlyga eýedir we iň gowy netijeleri gaty çalt görkezip bilýär. Executionokary hilli ýerine ýetiriş, ulanylyş aňsatlygy, ýakymly býudjet çykdajylary we adalatly hyzmat meýilnamasy bilen häsiýetlendirilýär. USU-Soft öndürijileri halkara ynam belgisi D-U-N-S bar, bu harytlary dolandyrmak boýunça bu satuw programmasynyň dünýäde haryt satmak üçin iň ýokary hilli önümleriň biri hökmünde ykrar edilendigini tassyklaýar. Harytlary satmagy ýeňilleşdirmäge kömek edýän harytlary dolandyrmak programmasy diňe bir dükanda adaty enjamlary däl (dükan we ammar enjamlary - ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellikler we ş.m.) ulanmaga mümkinçilik berýär, ýöne düýbünden täze enjam, dükanlaryň hemmesi entek özleşdirilmedi - häzirki zaman maglumat ýygnamak terminallary (DCT). Bu işgäriň jübüsinde göterip, zerur bolanda ulanýan birneme ykjam enjam. Mysal: inwentar geçirmek üçin, ony ulanýarsyňyz we köp wagt tygşytlaýarsyňyz. Maglumatlar okalýar we soňra esasy maglumatlar bazasyna geçirilýär. Enjam belli bir mukdarda maglumatlary saklamaga ukyply, bu möhüm goşantdyr. Şeýlelik bilen, ammarlarda gaty köp zat bar bolsa, hemmesini maglumatlar bazasyna goşup bilersiňiz we buhgalteriýa satuw ulgamynyň saklaýyş ukyby çäksizdir.

Müşderiler bilen işlemek hem aýratyn ünsi çekmelidir. Müşderiler baradaky maglumatlary göni kassa stoluna girizip bolýar. Mysal üçin, müşderiniň adyny, familiýasyny, atynyň adyny, şeýle hem näçe ýaşynda, islese, isleglerini we ş.m. satmak we sargyt dolandyryş ulgamyna girýärsiňiz. Her bir müşderä her satyn almak üçin bonuslar berilýär. Bonus ulgamynyň nämedigini düşündirmegiň manysy ýok diýip pikir edýäris, sebäbi ähli dükanlar müşderileri çekmek we saklamak strategiýasyny köpden bäri ulanýarlar. Az adam bu ýygnan bonuslary puluň ýerine ulanmak we dükanyňyzda has köp haryt satyn almak mümkinçiligine garşy durup biler. Müşderiniň haýsy satyn alýandygyny we bonus alýandygyny görersiňiz. Şeýlelik bilen, onuň nämäni halaýandygyna düşünersiňiz we şeýlelik bilen mahabat iberip, başga bir zat satyn almagy teklip edip, ony has köp pul sarp etmäge höweslendirersiňiz. Mundan başga-da, köp sanly müşderi hakda maglumatlary bolan ägirt uly maglumatlar bazasyndan geçmegi aňsatlaşdyrmak üçin müşderileri kategoriýalara bölmek mümkin. Müşderileri dolandyrmak islendik işewür guramada zerur zat.

Bu bölünişik dürli ölçeglere esaslanyp bilner: saparlaryň sanyna esaslanýar (yzygiderli we seýrek müşderilere); şikaýatlaryň barlygyna ýa-da ýoklugyna esaslanýar (hiç wagt arz etmeýänlere we hemişe edýänlere); käbir satyn almalara esaslanyp, ýaşyna, ýaşaýan köçesine we ş.m. Käbir müşderiler hatda VIP statusyna we olara berilmeli ähli artykmaçlyklara mynasyp. Müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşykda bolmak üçin 4 aragatnaşyk usulyny ulanyp bilersiňiz - Viber, SMS, e-poçta we hatda sesli jaň. Mahabatlary, kataloglary, ýörite teklipleri, arzanladyşlary iberip ýa-da çärelere çagyryp, baýramçylyk bilen gutlap bilersiňiz, satyn alanyňyz üçin sag boluň, harytlaryň täze gelenleri barada habar berip bilersiňiz.

Önümler we satuwlar bilen işleýän wagtyňyz ýalňyşlyklardan gaça durmak isleýärsiňizmi? Käbir monoton eserleri has gowy we has çalt dolandyryp bilýän enjama geçirmek isleýärsiňizmi? Işiňizi şeýle bir optimizirlemek isleýärsiňizmi, bäsdeşleriňiz yzda galar? Soňra gözegçilik we awtomatlaşdyryş satuw programmamyzy saýlap bilersiňiz. Bularyň hemmesine we hasam kepillendirýäris. Müşderilerimizi ýakymly geň galdyrmaga öwrenişdik. Resmi web sahypamyzda size zerur maglumatlaryň hemmesini tapyp bilersiňiz, şeýle hem kompaniýaňyza gurmak üçin mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz we size aýdýan zatlarymyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz. Özboluşly awtomatlaşdyryş we işewür döwrebaplaşdyryş ulgamymyzyň sizi lapykeç etmejekdigine kepil geçip bileris we hökman ulanmagy dowam etdirersiňiz! Islän görnüşiňizde biziň bilen habarlaşyň. Biz elmydama habarlaşýarys we soraglaryňyza jogap bermäge şat bolarys.