Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 432
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dükanda hasap

Dükanda hasap

На русском:

Dükanda hasap

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Dükany hasaba almak üçin programma sargyt ediň

  • order

Söwda kompaniýasynyň işi üçin buhgalter ulgamy gaty möhümdir. Kompaniýa barada esasy maglumat çeşmesi bolup, oňa düýpli derňew geçirmäge mümkinçilik berýän adam. Dükanda hasap açmak, ýörite gurallaryň ulanylmagyny öz içine alýar. Dükanda hasap goýmak üçin dükan üçin buhgalter ulgamy zerur. Häzirki wagtda maglumat tehnologiýalarynyň bazarynda islendik kärhananyň işini optimallaşdyryp we dükanda hil ýazgylaryny saklap bilýän köp sanly ulgam bar. Bu, kompaniýalara, teklibi seljerenden soň, kompaniýanyň zerurlyklaryna laýyklaşdyrylmagyna mümkinçilik berýän dükanyň buhgalteriýa ulgamyny we iň amatly şertleri hödürleýän döredijini saýlamaga mümkinçilik berýär. Adatça, dükan üçin buhgalter ulgamlaryna aşakdaky talaplar goýulýar: hili, ygtybarlylygy, ulanylyşy we elýeterli bahasy. Dükanda hasaba almagyň her ulgamy özboluşly we maglumat hödürlemek üçin dürli mümkinçiliklere eýedir. Kompaniýalaryň işini hasaba almak üçin ulgamlaryň dürlüligine garamazdan, dükanyň bir hasapçylyk ulgamy, özboluşly aýratynlyklarynyň köp bolmagy sebäpli umumy sanawdan tapawutlanýar. Dükan üçin bu hasapçylyk ulgamyna alhliumumy hasapçylyk ulgamy diýilýär. Ösüşimiz, GDA we beýleki ýurtlarda iň meşhur ulgamlardan biridir. Dürli ugurlarda işleýän kärhanalar bilen tanalýarys. USU kompaniýany alyp barmak we giňişleýin gözegçilik etmek üçin ýokary hilli programma üpjünçiligi hökmünde bellidir. Kompaniýamyzyň ýokary hilli programma üpjünçiligini döredijidigine goşmaça, biz D-U-N-S elektron ynam belgisiniň eýesidiris. Bu bellik, guramamyzyň adynyň önümleri halkara hil ülňülerine laýyk gelýän guramalaryň halkara katalogynda tapylyp bilinjekdigini tassyklaýar. Programma üpjünçiligimiziň mümkinçiliklerini demo wersiýasynda has jikme-jik öwrenip bilersiňiz. Islän wagtyňyz “web sahypamyzdaky programmalar” bölüminde tapyp bilersiňiz.