Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 540
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Önümçiligi meýilleşdirmek

Önümçiligi meýilleşdirmek

На русском:

Önümçiligi meýilleşdirmek

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Önümçilik meýilnamasyny sargyt ediň

  • order

Özara hasaplaşyklar, gurluşyň maddy üpjünçiligi, resminamalaryň dolanyşygy, işgärleriň işi, logistika we ykdysady işjeňligiň beýleki derejeleri sanly çözgüdiň gözegçiliginde bolanda, önümçilik pudaklary awtomatlaşdyryş tendensiýasyny gowy bilýärler. Önümçiligi meýilleşdirmek, şeýle hem täsirli guramanyň käbir elementlerini kärhanany dolandyrmaga girizip, kadalaşdyryjy we goldaw goldawyny ýönekeýleşdirmegi we önümçilik prosesleriniň her biri üçin hasabat taýýarlamagy tertipleşdirip biljek programmanyň ygtyýaryndadyr.

Iş gurşawyny jikme-jik öwrenmek, alhliumumy Hasap Ulgamynyň (USU.kz) önümlerini önümçilik meýilnamasynyň guralyşynyň aýratyn orny eýeleýän pudak bazaryndaky iň oňat IT çözgütleri kategoriýasyna getirýär. Köp kärhanalar programmanyň işleýşini we esasy gurallar toplumyny haladylar. Olar hakda çylşyrymly zat ýok. Önümçilik prosesleri uzakdan dolandyrylyp bilner, maglumata giriş administrasiýa opsiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Meýilnamalaşdyrmak ilki bilen awtomatlaşdyryş ulgamy bilen iş salyşýan täze ulanyjy tarapyndan aňsatlyk bilen özleşdirilip bilner.

Kärhanada önümçilik meýilnamalaşdyryşy, guramanyň möhüm pursatda zerur çig mal we material bolmazdan galmazlygy üçin çaklama amallaryny öz içine alýar. Satyn almak awtomatlaşdyrylan. Sanly intellekt ammar giňişligine ajaýyp gönükdirilen. Konfigurasiýa önümleriň alynmagyny hasaba alyp, ýörite ölçeg enjamlaryny ulanyp, harytlaryň hereketini yzarlap, belli bir önümçilik tapgyry üçin hasabat taýýarlap, haryt önümleriniň iberilmegini meýilleşdirip, tölegleri kabul edip we ş.m.

Her bir ownuk zadyň möhüm ähmiýete eýe bolup biljek önümçilik prosesleriniň üstünliginiň esasan meýilnamalaşdyrmagyň hiline baglydygyny ýatdan çykarmaň. Kärhana üpjünçilik pozisiýalaryny wagtynda ýapyp bilmeýän bolsa, bu önümçiligiň näsazlygy, meýilnamanyň bozulmagy bilen baglanyşykly. Şeýle hem, gurama logistik meseleleri aňsatlyk bilen kesgitläp biler, uçuşlary we ýangyç çykdajylaryny jikme-jik hasaplap biler, ulag flotunyň katalogyny saklap biler, daşaýjylaryň işine gözegçilik edip biler, ýanyndaky resminamalary taýýarlap biler, häzirki rugsatlaryň we şertnamalaryň dogrulygyny yzarlap biler.

Her önümçilik desgasy amaly netijeliligi ýokarlandyrmaga we dürli wariantlar we adaty programma üpjünçiligini goldaýan kiçi ulgamlar arkaly ýeňilleşdirilen çykdajylary azaltmaga çalyşýar. Bular diňe bir meýilleşdirmegi däl, eýsem önümçilik çykdajylaryny hasaplamagy, marketing derňewini, çykdajylary we ş.m. öz içine alýar, adam faktorynyň täsiri azaldylanda we kärhana ýalňyşlyk goýbermek mümkinçiligini aradan aýyrsa, dolandyryş guramasy has elýeterli we düşnükli bolar. Şol bir wagtyň özünde, sanly intellekt gaty köp iş üçin köp wagt sarp etmeýär.

Meýilnamalaşdyrmak kagyz resminamalary, çeşmeleriň netijesiz paýlanyşy, gowşak gurama we meýilnamalara wagtynda düzedişler girizip bilmezlik bilen ýakyndan baglanyşykly bolsa, önümçilik proseslerine gözegçilik etmegiň köne usullaryny talap etmegiň hiç hili obýektiw sebäbi ýok. Sargyt bilen enjamlaşdyrylanda, desganyň işine täsir etjek, saýtdan maglumat almaga, üçünji tarap / hünärmen enjamlary bilen işlemäge, resminamalary awtomatiki usulda doldurmaga we ş.m. täsir edip biljek has giň mümkinçiliklere eýe bolup bilersiňiz.