Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 785
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama

Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama

На русском:

Lukmançylyk hasaby üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Lukmançylyk hasaby üçin programma sargyt ediň

  • order

Täze kompýuter tehnologiýalarynyň ösmegi bilen, lukmançylyk lukmançylyk merkezlerindäki ähli buhgalteriýa zerurlyklaryny bir platforma birleşdirjek lukmançylyk buhgalteriýa programmasyny talap edýär. Şeýle lukmançylyk ýazgylary hasaba alyş programmasy saglygy goraýyş edaralarynda ýüze çykýan kynçylyklary aradan aýyrmaga we ähli işgärler üçin ýokary hilli iş döretmäge kömek edip biler. Gynansagam, häzirki zaman tehnologiýalarynyň bazarynda lukmançylyk hasaba alnyş programmalary gaty az, bu ýokary hünärli bolany üçin lukmançylyk hasaby ýaly programmalary seýrek edýär. Biziň kompaniýamyz size şeýle lukmançylyk hasaby programmasyny hödürlemek isleýär, sebäbi lukmançylyk hasapçylyk programmalarynda ýöriteleşýäris we islendik lukmançylyk ideýasyny durmuşa geçirip bileris. Lukmançylyk buhgalteriýa programmamyza USU-Soft programmasy diýilýär. Medisina edarasynyň ähli bar bolan funksiýalaryny özünde jemleýän we buhgalter hasabatyny täze derejede geçirmäge mümkinçilik berýän lukmançylyk hasapçylyk programmasydyr! USU-Softumşak lukmançylyk buhgalteriýa programmasynyň işleýşi örän giňdir we şeýlelik bilen hassahana, klinika, massa room otagy ýa-da oftalmolog edarasy bolsun. USU-Soft lukmançylyk hasaby programmasynda hassalar bazasyny saklap bilersiňiz, bu bolsa öz gezeginde poliklinikada ýa-da hassahanada örän amatlydyr; her bir ulanyjy buhgalteriýa programmasyna aňsat we çalt girýär. Mundan başga-da, lukmançylyk taryhyny, bejerginiň gidişini, lukmanlaryň tekliplerini we ş.m. görüp bilersiňiz.

Şeýle hem, rentgen şöhlelerini hassa kartasyna we derňew netijelerine birikdirip bilersiňiz, bu bolsa öz gezeginde iş wagtynyň optimizasiýasyny we iş stolunda boş ýer tygşytlamagy üpjün edýär. “USU-Soft” buhgalteriýa programmasynda hassanyň, işgäriň özi bilen gatnaşygy we ş.m. bilen baglanyşykly işini jikme-jik suratlandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, işgärler üçin çalşyk gurup we hassalary belli bir wagt belläp bilersiňiz. Şeýle hem, buhgalteriýa programmasynda dermanlaryň bahasyny hasaplap bilersiňiz, şeýle hem olaryň bahasyny hyzmatyň bahasyna goşup bilersiňiz we ş.m. USU-Soft buhgalteriýa programmasy ammarlar bilen täsirleşmäge ukyply we çäklendirilmedik mukdarda goşup bilersiňiz. harytlar, dermanlar, sarp edilýän zatlar, lukmançylyk enjamlary we bularyň hemmesi inwentara degişlidir! USU-Soft lukmançylyk merkezleri we hassahanalar üçin özboluşly hasapçylyk programmasydyr; iş proseslerini awtomatlaşdyrýar, işgärleriň netijeliligini ýokarlandyrýar we gündelik işleri has amatly edýär!

Hyzmatlaryňyzy has gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, müşderi gözlegleri zerurdyr, sebäbi ilki bilen hassalaryňyzyň siz hakda näme pikir edýändigini bilmelisiňiz. Işgärleriňizi höweslendirmek üçin müşderiniň kanagatlandyryş balyny ulanyň. Bu gaty gowy tejribe. Hereöne bu ýerde bir ýalňyşlyk bar: müşderiler kanagatlanarly däl ýagdaýlara täsir eden halatynda işgärler bu görkezijini ikitaraplaýyn hasaplap bilerler (mysal üçin, kondisioner bozuldy, otagda yssydy we müşderi nägile boldy). Bu ýagdaýda höweslendiriş ulgamynyň ters täsiri bar. Munuň öňüni almak üçin, adaty bolmadyk ýagdaýlarda (meselem, bir zat döwülen) işgärleriň hereketleriniň takyk yzygiderliligini we adaty bolmadyk ýagdaýlarda işiň umumy algoritmini kesgitläň (mysal üçin hassanyň uzak aralykdan gepleşik geçirmegi zerur; Hyzmat hödürlenýän wagtynda Skype). Şeýle görkezmeler işgärleriňize garaşylmadyk kynçylyklar ýüze çykan halatynda hem müşderini kanagatlandyrmaga kömek edýär. Hawa, müşderiniň görüp biljek dürli kompaniýalarynyň teklipleriniň arasynda köplenç hyzmatyň hiliniň tapawudy bolup durýan döwürde ýaşaýarys. Siziň peýdanyňyzdaky tapawut, müşderiniň size gelmek islegini döreder.

Näme üçin hassalar lukmançylyk guramaňyza gaýdyp gelmeýärler? Krizis döwründe näsag bilen 100% işlemekden we ähli garaşýan zatlaryny ýerine ýetirmekden başga alaçyňyz ýok, sebäbi bolmasa, näsag size başga bir alternatiwa tapyp biler. Müşderiniň görünmezliginiň sebäpleriniň biri, müşderiniň ýönekeý bir zady ýatdan çykaranda ýa-da tapmagydyr. Munuň ýüze çykmazlygy üçin müşderiniň sizi ýatdan çykarmak mümkinçiligini azaltmaly. Munuň üçin, müşderi hasaplaşyk geçirilende, administrator müşderiden belli bir wagtdan soň (meselem, ýarym ýyl ýa-da iki aýda) hyzmaty gaýtalamagy ýatladyp boljakdygyny soramaly.

Şeýle müşderileriň sanawyny düzmek bilen, ýitgileri azaldýarsyňyz, müşderilere duşuşyklary ýatladýarsyňyz we şeýlelik bilen has gowy saklaýyş görkezijilerine goşant goşarsyňyz. USU-Soft buhgalteriýa programmasynyň işlemegi, şeýle müşderileri aýyň tertibi düzülende garaşylýan sanawda goýmaga mümkinçilik berýär. Müşderi garaşylýan sanawda goýulýar we müşderä ýazylmagyny ýatlatmagyň zerurlygy barada duýduryş berler. Müşderiler ünsi we aladany halaýarlar. Diýmek, müşderi hakda mümkin boldugyça köp bilýän bolsaňyz, olar bilen gürleşmek we ünsüňizi görkezmek has aňsat. Muny iş ýüzünde nädip durmuşa geçirmeli? Bu aňsat! Müşderi hakda bellikleri saklasaňyz, eliňizde ähli “surnaý kartoçkalary” bar! Müşderiniň kofe bilen kofeni has gowy görýändigini bilseňiz, ony belliklere goýýarsyňyz we indiki gezek müşderi gelende, oňa krem bilen kofe ýasaýarsyňyz we bu aladany gowy görer we sizi özüne çeker. USU-Soft programmasynda durmuşyňyzy has aňsatlaşdyrýan we müşderiňiziň ähli maglumatlaryny jikme-jik we yzygiderli girizmäge kömek edýän bellikler aýratynlygy bar. Hil isleseňiz, soňra okuw jaýyňyzy has gowulaşdyrmak üçin ýörite döredilen buhgalteriýa programmamyzy synap görüň!