Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 966
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Ulag logistikasy üçin maksatnama

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Ulag logistikasy üçin maksatnama

На русском:

Ulag logistikasy üçin maksatnama
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Ulag logistikasy üçin programma sargyt ediň


Logistika üçin mugt programma hakykatmy ýa-da hakykatdanam gymmatly bir zady mugt almak mümkin dälmi? Bu soraga şu makalada jogap bermäge synanyşarys. Gysga jogap hawa - hakyky. Emma sorag, bu hili programma näderejede täsirli we asla peýdasy barmy? USU Programma üpjünçiliginiň programma üpjünçiligi topary birmeňzeş jogap berýär - diňe gowy programmalaryň demo wersiýalary mugt bolup biler. Şeýle programmalaryň doly wersiýalary elmydama tölegli önüm bolup, USU Programma üpjünçiligi hem muňa degişli däldir.

USU Programma üpjünçiliginiň demo wersiýasy islendik işiň zerur bolup biljek ähli esasy funksiýalaryny öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, demo wersiýasynyň çäkli synag möhleti bar we şonuň üçin uzak möhletli ulag logistikasyny awtomatlaşdyrmak üçin amatly däl. Paýlamagyň maksady diňe maglumat maksatly. Maksatnamamyzy mugt göçürip alyp bilersiňiz we synag möhletiniň iki hepdesinde onuň işleýşi bilen tanşyp bilersiňiz. Demo wersiýasyny resmi web sahypamyzda tapyp bilersiňiz. Doly görnüşini satyn almak üçin web sahypasynda tapyp boljak rekwizitleri ulanyp, tehniki goldaw toparyna ýüz tutuň. Programmanyň mümkinçilikleri barada ähli jikme-jik maglumatlar şol ýerden tapylýar.

Ulag logistikasy üçin mugt programmalary ulanmak ýerlikli däl. Munuň ýaly programmalar, islendik ulag we logistika kompaniýasyna zerur bolan iň takyk dolandyryşa mätäç kärhananyň öňünde durýan ähli meseleler üçin awtomatlaşdyrmagyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilmez. Mysal üçin, USU Programma üpjünçiligini döredijilerden bir programma satyn alsaňyz, kompaniýanyň işini we her bir işgäri üçin aýratynlykda yzarlamak üçin ajaýyp mümkinçilik alarsyňyz. Programma işgärleriň iş wagtyny yzarlamak üçin işleýär. Işgäriň ýerine ýetiren her bir işi ýazylýar. Şeýle hem oňa sarp edilen wagt we berlen işiň hili.

Ulag logistikasy üçin bir programma gerek bolsa, ony mugt göçürip almaga synanyşmak manysyz, ýöne işiňizde entek uly býudjet ýok, ulag logistikasyny awtomatlaşdyrmak üçin çözgüdimizi arzan bahadan hödürläp bileris, ýöne peýdaly funksiýalaryň köpdürliligi. Mysal üçin, USU Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen ähli gowşuryşlary hakyky wagtda yzarlap bilersiňiz. Transportöne transport logistik dolandyryşy üçin programmanyň işlemegi diňe şol ýerde durman.

Peýdaly maglumatlar binýady transport logistikasy barada giňişleýin maglumatlary öz içine alýar. Programmanyň maglumat bazasynda saklanýan maglumatlara çalt girip bilersiňiz. Mysal üçin, bukjany alyjy we iberiji, önümiň aýratynlyklary, ululygy, agramy we ş.m. Mundan başga-da, ýüküň bahasyny, kartada gowşurylan ýerini we iberilen senesini sorap bilersiňiz.

Demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp boljak transport logistika dolandyryş programmasy, doly mugt programmalardan birnäçe artykmaçlyga eýe. Mugt göçürip alýan programmaňyz, USU programma üpjünçiliginiň başarnyklary ýaly funksiýalary üpjün edip bilmez. Mundan başga-da, bahanyň hili ýaly dürli parametrleriň gatnaşygy nukdaýnazaryndan, hatda mugt däl programmalaryň arasynda-da peýdalylygymyz henizem tapawutlanýar. USU Programma toparynyň ulag logistika hasaba alyş programmasynyň täze nesli ýük daşaýan kompaniýalaryň we beýleki logistika guramalarynyň gurluşyna doly laýyk geler.

Mugt transport logistika programmalary ýeterlik netijelilik bilen multimodal iberişleri yzarlap bilmez. USU Programma üpjünçiligi ýükleriň transport ýoluny, eltiş görnüşlerini yzarlamak meselesini ajaýyp ýerine ýetirer we ulanylýan ulaglar arkaly tertipläp biler. Maksatnamamyz barada aýdylanda, haryt göçürilende kompaniýanyň haýsy ulagdan peýdalanmagy möhüm däl. Howa transporty, demir ýol, ýük awtoulaglary, gämiler ýa-da multimodal transport bolsun - programmamyz ähli wezipelerini ýerine ýetirmekde täsirli we çalt bolar. Islendik kärhanada ulag logistikasyna kömek etjek programmanyň beýleki aýratynlyklary, ýüküň ululygyna we ulagdaky harytlaryň mukdaryna baglylykda transport we eltişleri görnüşleri boýunça toparlara bölmek ukyby ýaly artykmaçlyklary öz içine alýar.

Guramanyň daşary ýurt şahamçalary köp bolmasa we daşalýan harytlaryň mukdary gaty uly bolmasa, kiçi bir kompaniýa üçin wersiýa satyn almak zerur, şol bir wagtyň özünde dürli ýurtlarda şahamçalary bolan logistik kärhanalar üçin hem mümkinçilik bar. Ulag logistikasy üçin peýdaly programma, diňe demo wersiýasy görnüşinde mugt göçürip alyp bilersiňiz, çäkli wagt işleýär.

Mugt logistika programmalary diňe çäkli ulanyş wagtyny hödürleýär. Programmanyň ygtyýarly görnüşini gaty bahadan satyn alsaňyz, harytlary we ýolagçylary daşamak pudagynda ofis işini dolandyrmak üçin ajaýyp optimal programma alarsyňyz. USU programma üpjünçiligi şeýle bir köp taraply welin, islendik logistika kompaniýasyny awtomatlaşdyrmak üçin amatly.

Ilki bilen kömekçi programmany işledeniňizde, hasaba alynmaly we ulgamda ygtyýar bermeli bolarsyňyz. Ulanyja gireniňizden soň, iş ýerlerini şahsylaşdyrmaga kömek etjek köp sanly deslapky dizaýn teklip edilýär. Dizaýn we şahsylaşdyrma mowzuklaryny saýlandan soň, operator işlemegi we interfeýs sazlamalaryny saýlamaga dowam edýär. Changeshli üýtgeşmeler şahsy hasapda saklanýar we soňraky ygtyýarnamalar wagtynda hemme zady soň täzeden düzmegiň zerurlygy ýok. Her bir ulanyjy üçin şahsy sazlamalary bilen öz şahsy hasaby döredilýär.

Mugt programmalar köp mukdarda işe uýgunlaşdyrylanok, şonuň üçin size tabşyrylan ähli işleri ýerine ýetirmäge kömek etjek tölegli, netijeli işleýän programmany derrew satyn almak has gowy we girdejili. USU Programma üpjünçiliginde ähli funksiýalar tertipleşdirilýär, maglumatlar degişli bukjalarda saklanýar, bu ýerde gyzyklanma maglumatlaryny tapmak aňsat. Logistika üçin mugt programmalar, saýlanan maksatly diňleýjilere köpçülikleýin poçta ibermäge kömek edip bilmez, emma programmamyz bu meseläni aňsatlyk bilen çözüp biler. Diňe kontaktlary maksatly saýlamak we habar ýazmak ýeterlikdir. Programma, köp çykdajylary azaldýan awtomatiki usulda mundan beýläkki çäreleri ýerine ýetirer.

Maksatnamamyzyň durmuşa geçirilmegi we ulanylmagy, kärhanaňyz üçin zerur bolan işgärleriň sanyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär. Ofis işiniň optimizasiýasyny yza süýşürmän, şu wagt transport logistika programmasyny göçürip alyp bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligini satyn almak üçin gaty az mukdarda pul töläp, işçileriň aşa köp işleýän işgärlerini saklamak üçin ummasyz pul tygşytlaýarsyňyz.

USU Programma üpjünçiliginiň web sahypasynda demo görnüşi görnüşinde mugt göçürip alyp boljak ulag logistikasy üçin programmamyz, operatorlaryň işlemegini aňsatlaşdyrýan modully enjam shemasy bar. Programmany çalt we hiç hili kynçylyksyz göçürip alyp bilersiňiz. Programmanyň ygtyýarly görnüşini satyn almak üçin kompaniýamyzyň hünärmenlerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Contactshli aragatnaşyklar kompaniýamyzyň resmi web sahypasynda görkezilýär.